חוק ייעוץ השקעות

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן:"חוק ייעוץ השקעות") (תיקון: תשס"ה) פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשס"ד, תשס"ה5, תש"ע)9, 10 בחוק ייעוץ השקעות - "בורסה מחוץ לישראל" - בורסה שקיבלה אישור בידי מי שרשאי לתיתו על פי דין, במדינה שבה היא פועלת; "בנק מחוץ לישראל" - תאגיד שהתאגד במדינת חוץ ושהתקיימו לגביו כל אלה: (1) הוא עוסק בפעילויות שהעיסוק בהן בישראל טען רישיון בנק לפי חוק הבנקאות (רישוי); (2) הוא קיבל אישור בידי מי שרשאי לתתו על פי דין במדינת החוץ לעסוק בפעילויות כאמור בפסקה (1), והוא נתון לפיקוחו של מי שמוסמך לענין זה באותה מדינה; "בעל רשיון" - בעל רשיון יועץ, בעל רשיון משווק או בעל רשיון מנהל תיקים שניתן לו לפי חוק ייעוץ השקעות ; "גוף מוסדי" - חברה מנהלת, מנהל קרן ומבטח; "עבירה" - עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק ייעוץ השקעות ; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; חוק ניירות ערך; חוק השקעות משותפות; פקודת החברות; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות, 1941; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, התשנ"א-1991, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, או עבירה אחרת אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין אדם ראוי להיות בעל רישיון; "הרשות" - רשות ניירות ערך שהוקמה על פי חוק ניירות ערך; "התחייבות חיתומית" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "זיקה", של אדם, לנכס פיננסי - כל אחד מאלה: (1) הנכס הפיננסי הוא בניהולו של אותו אדם או שהונפק או הוצא על ידו; (2) אותו אדם, או אחר מטעמו או בעבורו, זכאי, במישרין או בעקיפין, לטובת הנאה למעט החזר עמלה או עמלת הפצה כאמור בסעיף 17(ב)(3) עד (5), שלא מהרוכש או מהמחזיק של הנכס הפיננסי, בקשר עם ביצוע עסקה בנכס הפיננסי או בקשר עם המשך החזקתו; לענין הגדרה זו, "אדם" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה, מי שמועסק בידי אחד מאלה, או מי שמעסיק אחד מאלה; "חבר בורסה" - כהגדרתו בסעיף 50א לחוק ניירות ערך; "חברה" - כהגדרתה בפקודת החברות; "חוק הבנקאות (רישוי)" - חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981; "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005; "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; "חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; "חתם" - מי שמתחייב בהתחייבות חיתומית; "יועץ השקעות" או "יועץ" - מי שעוסק בייעוץ השקעות; "ייעוץ השקעות" - מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים; לענין זה, "ייעוץ" - בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימיליה או בכל אמצעי אחר, למעט פרסום בידי המדינה או בידי תאגיד הממלא תפקיד על פי דין במסגרת תפקידו; "לקוח כשיר"-לקוח שבעת ההתקשרות עמו למתן שירותים, היה מנוי בתוספת והתקיימו בו התנאים המנויים בה; "מבטח" ו"סוכן ביטוח" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; "מוצר מבנה" - השקעה, בין בפיקדון ובין בדרך אחרת שהתשואה עליה או הסיכון הכרוך בה נקבעים על פי נוסחה המבוססת על שינויים באחד או יותר מאלה: (1) מדד או מספר מדדים; (2) מחיר של נייר ערך או של מספר ניירות ערך; (3) מחיר של סחורה או של מספר סחורות; (4) מחיר של אופציות או של חוזים עתידיים; (5) ריבית או הפרשים בין שערי ריבית שונים; (6) שערי חליפין או הפרשים בין שערי חליפין שונים; למעט השקעה המבטיחה, באופן בלתי מותנה, את תשלום הקרן בשינויים הנובעים מפסקאות (1) או (2) שלהלן, אם נקבעו בתנאי ההשקעה, וכן באופן בלתי מותנה את התשלום כאמור בפסקה (3) שלהלן, אם נקבע בזה, ובלבד שאם ניתנה ברירה בין שניים או יותר מהמנויים להלן יובטח תשלום לפי הגבוה מביניהם: (1) הפרשי מדד, שאינו מדד ניירות ערך; (2) הפרשי שערי מט"ח; (3) ריבית קבועה או משתנה; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע השקעות שעל אף האמור לעיל, נכללות בהגדרה זו או שאינן נכללות בה; "מוצרי מדדים - תעודות סל, תעודות סחורה, תעודות בחסר או אופציות כיסוי, כמשמעותם בתקנון הבורסה, וכן מוצר מדד אחר כמשמעותו בתקנון הבורסה שקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; "מנהל קרן" - כמשמעותו בסעיף 4 לחוק השקעות משותפות; "משווק השקעות" או "משווק" - מי שעוסק בשיווק השקעות; "מנהל תיקי השקעות" או "מנהל תיקים" - מי שעוסק בניהול תיקי השקעות; "מרשם העוסקים הזרים" - כמשמעותו לפי סימן ג' בפרק ב'1; "נאמנות עיוורת" - ניהול תיקי השקעות עבור לקוח אשר אינו רשאי ליתן הוראות או הנחיות בדבר ניירות ערך או נכסים פיננסיים שיירכשו, שיוחזקו או שיימכרו עבורו; "נושא משרה" - כהגדרתו בפרק ד'1 לפקודת החברות; "ניהול תיקי השקעות" - ביצוע עסקאות, לפי שיקול דעת, לחשבונם של אחרים; "ניירות ערך" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך, למעט ניירות ערך שאינם רשומים למסחר בבורסה, לרבות ניירות ערך המונפקים על ידי הממשלה וניירות ערך חוץ, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; "ניירות ערך חוץ" - ניירות ערך הרשומים למסחר בבורסה מחוץ לישראל או בשוק מוסדר מחוץ לישראל ; "נכסים פיננסיים" - יחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות, מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל, אופציות, חוזים עתידיים, מוצרים מובנים וכן קרנות השתלמות, או כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; "עסקה" - עסקה בניירות ערך או בנכסים פיננסיים; "פקודת החברות" - פקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983; "שיווק השקעות" - מתן ייעוץ לאחרים בנוגע לכדאיות של השקעה, החזקה, קניה או מכירה של ניירות ערך או של נכסים פיננסיים, כשלנותן הייעוץ יש זיקה לנכס פיננסי; לענין זה, "ייעוץ" - כמשמעותו בהגדרה ייעוץ השקעות; "שירותים"-ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, כולם או חלקם; "תאגיד מורשה" - תאגיד בעל רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות : "תאגיד קשור", לתאגיד אחר - תאגיד שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא שולט בתאגיד האחר; (2) הוא נשלט בידי התאגיד האחר; (3) לאדם אחר יש שליטה בו ובתאגיד המורשה. "תכנית חסכון" - תכנית חסכון שקיבלה את אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956; "תעודות סל" - כמשמעותן בתקנון הבורסה; "תקנון הבורסה" - כמשמעותו בסעיף 46 לחוק ניירות ערך; "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי); "חברה מנהלת" ו"קרן* השתלמות" - כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל; "בן משפחה", "בעל ענין", "הון עצמי","פרט מטעה", "שליטה", "בורסה", "החזקה" ו"רכישה" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק ניירות ערך; "קרן להשקעות משותפות בנאמנות", "קרן פתוחה" ו"שוק מוסדר" - כהגדרתם בסעיף 1 לחוק השקעות משותפות; "אופציה" ו"חוזה עתידי" - כהגדרתם בסעיף 64(ב) לחוק השקעות משותפות; "שותפות" ו"שותף מוגבל" - כהגדרתם בפקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975. פרק ב': חובת רישוי 2. חובת רישוי (תיקון: תשס"ה5) 9 (א) לא יעסוק אדם בייעוץ השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון יועץ; יחיד בעל רשיון יועץ רשאי לעסוק בייעוץ השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון יועץ, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בייעוץ, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון יועץ. (ב) לא יעסוק אדם בניהול תיקי השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון מנהל תיקים, ואם הוא יחיד - הוא בעל רשיון ועובד בחברה שהיא בעלת רשיון מנהל תיקי השקעות. (ב-1) לא יעסוק אדם בשיווק השקעות אלא אם כן הוא בעל רשיון משווק; יחיד בעל רשיון משווק רשאי לעסוק בשיווק השקעות כיחיד או כעובד בחברה שהיא בעלת רשיון משווק, או בעלת רשיון מנהל תיקים העוסקת גם בשיווק, או כעובד או שותף בשותפות שהיא בעלת רשיון משווק. (ב-2) על אף הוראות סעיף קטן (ב1), גוף מוסדי רשאי לעסוק בשיווק השקעות לגבי נכסים פיננסיים המנוהלים על ידו או שהונפקו או שהוצאו על ידו, ושל אלה בלבד, אף אם אין בידו רשיון משווק, ואולם העוסקים בשמו בשיווק השקעות יהיו כולם בעלי רשיון משווק; ואם הוא מנהל 2 תיקון סעיף 2 קרן - יהיו כולם בעלי רישיון משווק או בעלי רישיון מנהל תיקים;לגבי גוף מוסדי העוסק בשיווק השקעות לפי סעיף קטן זה יחולו הוראות פרקים ג' וה' עד ח' החלות על בעל רשיון משווק. (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו (ב-1) בעל רשיון מנהל תיקים רשאי לעסוק גם בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, ובאחד מאלה בלבד, ואולם אם הוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או לבעל רשיון משווק, לא יעסוק בייעוץ השקעות; בעיסוקו בייעוץ השקעות שלא במסגרת ניהול תיקים יחולו על בעל רשיון מנהל תיקים הוראות חוק ייעוץ השקעות החלות על בעל רשיון יועץ, ובעיסוקו בשיווק השקעות יחולו עליו הוראות חוק ייעוץ השקעות החלות על בעל רשיון משווק. (ד) אין בהוראות בסעיפים קטנים (א) עד (ב-1) כדי למנוע (1) ממי שנמצא בתקופת התמחות לקראת קבלת רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות , לעבוד בפיקוחו של בעל רשיון בדרך ובתנאים שייקבעו בתקנות, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות; (2) ממי שאינו בעל רשיון לעבוד אצל בעל רשיון, ובלבד שאדם כאמור לא יתן ייעוץ השקעות או שיווק השקעות ולא ינהל תיקי השקעות; (3) ממי שהוא בעל רשיון כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי מוצר פנסיוני כהגדרתו באותו חוק, שהוא גם נכס פיננסי. 3. עיסוקים שאינם טעונים רשיון (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה5) 9 (א) עיסוקים אלה אינם טעונים רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות : (1) (2) (בוטלו) (3) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בעבור לקוחות שמספרם אינו עולה על חמישה במהלך שנה קלנדרית, בידי יחיד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אן בניהול תיקי השקעות במסגרת תאגיד מורשה או במסגרת תאגיד בנקאי; (4) ייעוץ השקעות בכלי התקשורת; (5) ייעוץ השקעות או שיווק השקעות שנותן אדם מכוח חברותו בועדת השקעות או בדירקטוריון של תאגיד רק לאותו תאגיד אגב מילוי תפקידו כחבר הועדה או כחבר הדירקטוריון, לפי הענין; (6) ניהול תיקי השקעות של תאגיד בידי מי שעושה זאת אגב מילוי תפקידו באותו תאגיד או בתאגיד הקשור לאותו תאגיד; (7) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות עבור בן משפחה; (8) ייעוץ השקעות בידי תאגיד שעיסוקו העיקרי הוא הערכת שווי של תאגיד ובלבד שאינו עוסק בייעוץ השקעות אחר או בניהול תיקים; (9) ייעוץ השקעות או ניהול תיקי השקעות בידי רואה חשבון, עורך דין או יועץ מס, אשר נילווים למתן שירות ללקוח בתחום מקצועו כאמור; (10) ניהול תיקי השקעות בידי מי שנתמנה בצו של בית משפט או בית דין מוסמך, לפעול בנכסי הזולת אגב ביצוע תפקידו כאמור; (11) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות, ללקוח כשיר; (א1) על אף הוראות פסקה (3) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה, בלי שיש בידו רישיון לפי חוק ייעוץ השקעות - (1) יחולו לגביו הוראות פרקים ג' או ד', לפי הענין, כאילו היה בעל רישיון; (2) יודיע ללקוח, שלו הוא נותן ייעוץ או שבעבורו הוא מנהל תיק השקעות, קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון - יציין גם את הנסיבות שבשלן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק ייעוץ השקעות . (א2) על אף הוראות פסקה (11) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בייעוץ השקעות בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק ייעוץ השקעות - (1) יחולו לגביו הוראות פרק ג', למעט סעיפים 12, 13, 14, 16 ו-18, כאילו היה בעל רישיון ולגבי מי שעוסק בניהול תיקי השקעות - גם הוראות פרק ד', למעט סעיף 24; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם; (2) יודיע ללקוח שלו הוא נותן שירותים קודם להתקשרות עמו, כי הוא אינו בעל רישיון, ואם היה בעבר בעל רישיון - יציין גם את הנסיבות שבשלן חדל להיות בעל רישיון, וכן יציין בהודעתו אם הוא מבוטח בביטוח כנדרש מבעל רישיון לפי הוראות חוק ייעוץ השקעות . (א3) על אף הוראות פסקה (5) של סעיף קטן (א), מי שעוסק בשיווק השקעות כאמור באותה פסקה בלי שיש בידו רישיון לפי חוק ייעוץ השקעות , יודיע לוועדת ההשקעות או לדירקטוריון, לפי העניין, על זיקתו לנכס פיננסי, מהותה ופרטיה; (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), ייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בין בידי בעל רשיון ובין בידי מי שאין לו רשיון, יכלול הודעה של נותן הייעוץ אם יש לו או אין לו ענין אישי בנושא, וכן הודעה שמתן הייעוץ אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. (ג) בייעוץ השקעות בשיווק השקעות, או בניהול תיקי השקעות ללקוח כשיר בידי בעל רשיון, לא יחולו הוראות סעיפים 12, 13, 14, 16,18, 24 ו-25, לפי העניין; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע פטור מהוראות נוספות לגבי השירותים האמורים, כולן או חלקן, הניתנים לגבי כלל הלקוחות הכשירים או לגבי סוג מסוים שלהם;` 3א .הצעה למתן שירותים (תיקון: תש"ע) 9 לא יפנה אדם בהצעה למתן שירותים, אלא אם כן השירות ניתן בידי בעל רישיון מתאים לפי חוק ייעוץ השקעות , או בידי מי שרשאי לתת שירות כאמור גם בלא רישיון, לפי הוראות סעיפים 3 או 9 או פרק ב'1; בסעיף קטן זה, "פנייה בהצעה"- בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות באמצעות פרסום, בחוזרים, בחוות דעת, באמצעות הדואר, הפקסימילה, בטלפון או בכל דרך אחרת; 4. פעילות אסורה על בעל רשיון (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה5, תש"ע ) 9, 10 (א) יחיד בעל רשיון לא יחזיק ולא ירכוש ניירות ערך ויחידות כהגדרתן בחוק השקעות משותפות עבור עצמו. (ב) יחיד מנהל תיקי השקעות לא ינהל תיקי השקעות עבור בן משפחתו או עבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי שליטה בו. (ג) האיסור לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) לא יחול ביחס לאלה: (1) ניירות ערך המונפקים על ידי המדינה; (2) ניירות ערך שהנפיק התאגיד שבו עובד בעל הרשיון או בן זוגו (בפסקה זו ובפסקאות (2א) ו-(2ב) - בעל הרישיון) או שהנפיק תאגיד השולט בתאגיד כאמור ושהוצעו לבעל הרישיון במסגרת תכנית תגמול לעובדים כמשמעותה לפי סעיף 15ב(1) או (2) לחוק ניירות ערך, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום שנרכשו על ידו, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א)(1) לחוק ניירות ערך - בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; היו בידי בעל הרישיון, לאחר רכישת ניירות ערך כאמור בפסקה זו, רק ניירות הערך האמורים, לבד או יחד עם ניירות ערך כאמור בפסקאות (1), (2א), (2ב), (3), (4), (6) או (7), רשאי בעל הרישיון שלא להעבירם לנאמנות עיוורת, ואולם על מכירתם יחולו הוראות סעיף 52ט(ב) לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים; (2א) ניירות ערך שהחזיק בעל רישיון בתאגיד במועד שבו הציע אותו תאגיד את ניירות הערך שלו לראשונה לציבור, ולענין זה - (א) יחולו הוראות פסקה (2), בשינויים המחויבים, לענין העברת ניירות ערך כאמור לנאמנות עיוורת; החזיק בעל רישיון ניירות ערך כאמור שלא בנאמנות עיוורת, יחולו לגבי ייעוץ או ביצוע עסקה לגבי ניירות הערך האמורים הוראות סעיף 15; (ב) על אף האמור בפסקת משנה (א), היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרשיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות עבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע לייעץ או לבצע עסקאות עבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; (ג) הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו; (2ב) ניירות ערך של תאגיד שהחזיק בעל הרשיון טרם קבלת הרשיון על ידו, ובלבד שבעל הרישיון העביר את ניירות הערך, בתוך שבעה ימים מיום קבלת הרישיון, לנאמנות עיוורת, ואם חלו לגבי מכירת ניירות הערך מגבלות לפי סעיף 15ג(א) לחוק ניירות ערך - בתוך שבעה ימים מיום שחלפה תקופת המגבלות שנקבעה לפי אותו סעיף; ואולם היה בעל הרישיון בעל ענין ועובד או בעל ענין ונושא משרה בתאגיד כאמור, רשאי הוא שלא להעביר את ניירות הערך לנאמנות עיוורת וכן רשאי הוא לבצע עסקאות בעבור עצמו בניירות הערך האמורים; במקרה כאמור לא ייתן בעל הרישיון ייעוץ ולא יבצע עסקאות בעבור לקוחותיו בנוגע לניירות הערך של התאגיד האמור, וכן יודיע לכל לקוחותיו באופן מיידי על היותו בעל ענין בתאגיד זה ועל כך שהוא מנוע לייעץ או לבצע עסקאות בעבורם בנוגע לאותם ניירות ערך; הוראות פסקה זו יחולו לענין החזקת ניירות ערך בתאגיד אחד בלבד או בתאגיד קשור אליו; (3) יחידות של קרן פתוחה ואולם הוראות פסקה זו לא יחולו לגבי רכישת יחידות של קרן פתוחה בידי בעל רישיון שהוא אחד מהמפורטים להלן, אם שיעור היחידות שיוחזקו בידו לאחר רכישת היחידות כאמור יעלה על עשרים וחמישה אחוזים מסך היחידות של הקרן בתום היום שקדם ליום הרכישה: (1) בעל שליטה במנהל הקרן; (2) דירקטור, חבר ועדת השקעות או עובד של מנהל הקרן או של חברה השולטת במנהל הקרן או הנשלטת בידי חברה כאמור; (3א) מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל; (4) השקעות בקרנות השתלמות; (5) ניירות ערך שנרכשו בידי נאמן בנאמנות עיוורת, והמוחזקים עבור יחיד בעל רשיון בידי נאמן כאמור; (6) ניירות ערך חוץ שהנפיק תאגיד שניירות הערך שלו אינם רשומים למסחר בבורסה, ושהשווי הרשום למסחר של ניירות הערך שלו גבוה מסכום בשקלים חדשים השווה למאתיים מיליון דולר של ארצות הברית של אמריקה, או מסכום אחר שקבע שר האוצר, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת; לענין זה - "ניירות ערך חוץ" - למעט מניות או יחידות של קרן הרשומה מחוץ לישראל; "שווי רשום למסחר" - הכמות הרשומה למסחר של ניירות ערך חוץ שהנפיק התאגיד במקום שבו נרכשו, כשהיא מוכפלת במחיר שנקבע לאותם ניירות ערך בתום יום המסחר שקדם ליום המסחר שבו נרכשו; (7) מוצרי מדדים. 5. בקשה לרשיון (תיקון: תשס"ה5) (א) המבקש לעסוק בניהול תיקי השקעות, בשיווק השקעות או בייעוץ השקעות יגיש בקשה לרשות לקבלת רשיון מתאים. (ב) בבקשה לקבלת רשיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודו"חות כפי שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות. (ג) הרשות רשאית לדרוש מן המבקש פרטים, מסמכים או דו"חות נוספים, אם נראה לה כי הדבר דרוש, לצורך החלטה בבקשה. 6. החלטת הרשות בבקשה סברה הרשות כי יש להיעתר לבקשה, תעניק רשיון למבקש; סברה הרשות כי יש להתנות תנאים ברשיון או כי אין להיעתר לבקשה, תודיע למבקש את נימוקיה ותתן לו הזדמנות להביא טענותיו בפניה, לפני מתן החלטתה. 7. תנאים למתן רשיון יועץ ורשיון משווק (תיקון: תשס"ב, תשס"ה5 תשס"ו, תש"ע) 9, 10 (א) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה: (1) הוא בגיר; (2 הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק ייעוץ השקעות וניתן לאכוף אותן לגביו; (3) לא הורשע בעבירה; (4) עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות; (5) השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות; (6) (בוטלה) (ב) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין למבקש שהוא שותפות, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה: (1) השותפים הם בעלי רשיון; (2) השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין הם עובדיה או שותפים בה, והם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד או שותף אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב; (3) השותפות עומדת בתנאים ובסכומים שנקבעו בתקנות לענין ביטוח. (ג) הרשות תעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה: (1) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין הם עובדיה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מתאים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב; (2) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) - למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין; (3) לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שייקבע בתקנות; (4) לחברה ביטוח, או ערבות בנקאית, או פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שייקבעו בתקנות; (5) החברה אינה עוסקת בחיתום. (ג1) הרשות לא תעניק רשיון יועץ למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה: (1) בעל רשיון משווק או גוף מוסדי; (2) סוכן פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; (3) סוכן ביטוח; (4) מי ששולט או מחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3); (5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי ששולט בגוף מוסדי או בידי מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי, יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות בכפוף לתנאים שקבע יושב ראש הרשות למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ובלבד שלתאגיד בנקאי כאמור, יהיה אסור לעסוק בייעוץ השקעות ביחס לנכסים פיננסיים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם; (6) נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5). (ג2) הרשות לא תעניק רשיון משווק למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה: (1) בעל רשיון יועץ; (2) תאגיד בנקאי, למעט בנק או בנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי); (3) יועץ פנסיוני כהגדרתו בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני; (4) מי ששולט באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3); (5) מי שנשלט בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (4); (6) נושא משרה או מי שמועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5). (ד) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון יועץ או רשיון משווק, לפי הענין למבקש בשל כל אחד מאלה: (1) מאותן סיבות שבשלהן היא רשאית לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק ייעוץ השקעות . (2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון יועץ או כבעל רשיון משווק, לפי הענין, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו; (3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה . (ד1) (בוטל) (ה) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5), (ב)(3) ו-(ג)(3) ו-(4), יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. (ו) שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, או שניהם כאחד. 7א. פטור מחובת התמחות ובחינות בהמרת רשיון יועץ או משווק (תיקון: תשס"ה5) יחיד בעל רשיון יועץ המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון משווק, וכן יחיד בעל רשיון משווק המוותר על רשיונו האמור והמבקש לקבל רשיון יועץ, יהיו פטורים מחובת התמחות ומבחינות לפי סעיפים 7(א)(4) ו-(5), לצורך קבלת הרשיון המבוקש. 8. תנאים למתן רשיון מנהל תיקים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ה5, תש"ע) 9, 10 (א) הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא יחיד, אם ראתה שנתקיימו לגביו אלה: (1) הוא בגיר; (2) הוא תושב ישראל או שהוכיח שאף שאינו תושב ישראל ביכולתו לקיים את כל ההוראות לפי חוק ייעוץ השקעות וניתן לאכוף אותן לגביו; (3) לא הורשע בעבירה; (4) עמד בבחינות שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות; (5) השלים התמחות במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות; (6) (בוטלה) (ב) הרשות תעניק רשיון מנהל תיקים למבקש שהוא חברה, אם ראתה שנתקיימו לגביה אלה: (1) החברה אינה עוסקת בחיתום, והיא עוסקת רק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות בשיווק השקעות, או בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני בביצוע פעולות בבורסה, ובביצוע פעולות נלוות הדרושות לשם כך; לענין זה, "פעולות נלוות" - לרבות השקעה בפקדונות לסוגיהם במטבע ישראלי או במטבע חוץ והשקעה בתכניות חסכון שקיבלו אישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת לפי חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, התשט"ז-1956; (2) החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בניהול תיקים בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות הם עובדי החברה שהם בעלי רשיון מתאים, או כי עובד אחד לפחות הוא בעל רישיון מנהל תיקים, והאחרים שיעסקו בשמה כאמור הם עוסקים זרים הרשאים לעסוק בניהול תיקי השקעות, בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב; (3) החברה התחייבה כי לא יכהן בה כנושא משרה מי שידוע לה כי הורשע בעבירה וכן מי שרישיונו הותלה או בוטל לפי הוראות סעיף 35(א)(4) או (5) - למשך תקופת ההתליה או הביטול, לפי הענין; (4) לחברה הון עצמי בסכום שאינו קטן מהסכום שנקבע בתקנות; (5) לחברה ביטוח, ערבות בנקאית, פקדון או ניירות ערך בסכומים, בשיעורים ובתנאים שנקבעו בתקנות. (ג) הרשות רשאית לסרב להעניק רשיון מנהל תיקים למבקש, בשל כל אחד מאלה: (1) מאותן סיבות שבשלהן רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו על פי חוק ייעוץ השקעות . (2) אם סברה כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רשיון מנהל תיקים, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו; (3) אם מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה. (ג1) (בוטל) (ד) תקנות לענין סעיפים קטנים (א)(4) ו-(5) ו-(ב)(4) ו-(5) יותקנו בידי שר האוצר, דרך כלל או לסוגי מבקשים, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. (ה) שר האוצר, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מחובת התמחות או בחינות, כולן או חלקן או שניהם כאחד. 8א. מתן רישיון במקרים מיוחדים (תיקון: תשס"ה) הרשות רשאית להעניק רישיון לפי חוק ייעוץ השקעות למבקש שהוא יחיד, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מהתנאים שבסעיף 7(א)(4) או (5) או שבסעיף 8(א)(4) או (5), לפי הענין, אם שוכנעה כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובניסיונו המקצועי. 9. עיסוק בתאגיד בנקאי (תיקון: תשס"ה, תש"ע 5, 6) 9 (א) תאגיד בנקאי אינו רשאי לעסוק בניהול תיקים. (ב) בנק, וכן תאגיד בנקאי אחר ככל שהדבר מותר לו לפי חוק הבנקאות (רישוי), רשאים לעסוק בייעוץ השקעות ללא צורך בקבלת רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות ובלבד שלא התקיים לגביהם תנאי מהתנאים שבסעיף 7(ג1), למעט התנאי שבפסקה (4) שבו הנוגע להיותם מחזיקים ביותר מעשרה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בגוף מוסדי שהוא מבטח או הנוגע להיותם שולטים בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי); ואולם העוסקים בשם הבנק או התאגיד הבנקאי, לפי העניין, בייעוץ השקעות, יהיו מהמנויים להלן: (1) עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי שהם בעלי רישיון יועץ; (2) עובדי הבנק או התאגיד הבנקאי הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(4) או (11); (3) עוסקים זרים הרשאים לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות סעיף 10ב. (ב1) בנק ובנק חוץ כאמור בסעיף 27ט לחוק הבנקאות (רישוי) רשאים לעסוק בשיווק השקעות, ובלבד שקיבלו רישיון לפי סעיף 7, ויחולו לגביהם הוראות החוק החלות על בעל רישיון משווק והעוסקים בשמם בשיווק השקעות יהיו מהמנויים להלן: (1) עובדי הבנק או בנק החוץ שהם בעלי רישיון משווק; (2) עובדי הבנק או בנק החוץ הרשאים לעסוק בשיווק השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11); (3) עוסקים זרים הרשאים לעסוק בשיווק השקעות לפי הוראות סעיף 10ב. (ב2) הרשות רשאית להורות לבנק או לבנק חוץ כאמור בסעיף קטן (ב1) כי יחולו לגביו הוראות החלות על תאגיד בנקאי לפי חוק ייעוץ השקעות , כולן או מקצתן, חלף הוראות אותו סעיף קטן, כולן או מקצתן; (ג) הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב) החלות על בעל רשיון יועץ יחולו גם על עיסוק בייעוץ השקעות בידי בנק או תאגיד בנקאי אחר כאמור בסעיף קטן (ב). (ג1) על החלטת הרשות לפי סעיף קטן (ג) יחולו הוראות סעיף 10(ו), בשינויים המחויבים. (ג1)6 תאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות; ואולם תאגיד בנקאי כאמור ועובדיו שהם בעלי רשיון יועץ או שהם רשאים לעסוק בייעוץ השקעות בלא רישיון לפי הוראות סעיף 3(א)(11) רשאים לעסוק בשיווק השקעות לגבי מוצרים מובנים, אופציות או חוזים עתידיים המוצאים על ידי אותו תאגיד בנקאי, אף שאינם בעלי רשיון משווק, ויחולו על עיסוקם כאמור הוראות פרק ג' וסעיף 25(ב-1) החלות על בעל רשיון משווק. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם תאגיד בנקאי יהיה פטור מהוראה מהוראות פרק ג' או סעיף 25(ב1). (ד) לא יכהן אדם כנושא משרה בתאגיד מורשה שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי, אם הוא מכהן כנושא משרה או כעובד בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור אחר שלו; לענין זה, "עובד" עובד המועסק בתאגיד הבנקאי או בתאגיד קשור שלו, לרבות עובד הנמצא בחופשה ללא תשלום. (ה)2 המפקח על הבנקים רשאי לפטור אדם מתחולת הוראות סעיף קטן (ד), כולן או חלקן, אם הונו העצמי של התאגיד הבנקאי שאליו קשור התאגיד המורשה נמוך מסכום שקבע המפקח ופורסם ברשומות. (ו) על אף הוראות סעיף 2(ג), תאגיד בעל רשיון מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לתאגיד בנקאי כמשמעותו בסעיף 7(ג2)(2), אינו רשאי לעסוק בשיווק השקעות, למעט כאמור בסעיף קטן (ג1). 10. ביטול רשיון או התלייתו (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9, 10 (א) הרשות רשאית לבטל רשיון, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא בפניה טענותיו, אם נתקיים לגבי בעל הרשיון אחד מאלה: (1) הרשיון ניתן לו על יסוד מידע כוזב; (2) חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון; (3) הוא הפר תנאי מתנאי הרשיון; (4) בית משפט או ועדת משמעת לפי חוק ייעוץ השקעות קבעו כי הוא הפר הוראה לפי חוק ייעוץ השקעות או הוראות כל דין אחר הנוגע לניירות ערך; (5) הוא הוכרז כפושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל 16 או כפסול דין, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהתאגיד החליט על פירוק מרצון. (א1) הרשות רשאית לבטל רשיון, לאחר שניתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא לפניה את טענותיו, אם קבעה ועדת המשמעת, בעקבות פניה של הרשות אליה, כי התקיימו נסיבות שבשלהן רשאית הרשות לסרב להעניק רשיון, לפי הוראות סעיפים 7(ד)(2) או 8(ג)(2). (ב) יחיד בעל רשיון אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרשיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רשיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש תאגיד מורשה אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הרשות בכתב כי רישיונו יבוטל. (ג) הוגש נגד בעל רשיון כתב אישום בשל עבירה או הוגשה בקשה להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים, רשאית הרשות, לאחר שנתנה לבעל הרשיון הזדמנות להביא טענותיו בפניה, להתלות את רשיונו עד לסיום ההליכים. (ג1) יחיד בעל רישיון שאינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, תתלה הרשות את רישיונו עד לעריכת ביטוח כאמור. (ד) מי שרשיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקים בתקופת ההתליה. (ה) הודעה על ביטול רשיון או על התלייתו תפורסם, בין בידי הרשות ובין בידי בעל הרשיון, הכל כפי שתורה הרשות. (ו) (בוטל) (ז) מי שרשיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה, רשאי לבקש מהרשות לחדש את הרשיון; על חידוש הרשיון יחולו הוראות סעיפים 7 ו-8, בשינויים המחוייבים. פרק ב'1: ייעוץ השקעות, שיווק השקעות וניהול תיקי השקעות בידי עוסק זר (תיקון: תש"ע) 9 סימן א': הגדרות (תיקון: תש"ע) 10א. הגדרות (תיקון: תש"ע) 9 בפרק זה - "היתר זר" - היתר לעסוק במתן שירותים, במדינה זרה, לפי הדין באותה מדינה; "יחיד זר" - יחיד שאינו תושב ישראל, שהוא בעל היתר זר; "עוסק זר" - יחיד זר או תאגיד זר; "תאגיד זר" - תאגיד שמתקיימים בו כל אלה: (1) הוא התאגד מחוץ לישראל; (2) השליטה בו היא בידי מי שאינו תושב ישראל; לעניין זה לא יראו כהחזקת ניירות ערך או רכישתם יחד עם אחרים - החזקה עם תושב ישראל; (3) הוא בעל היתר זר; (4) עיסוקו על פי ההיתר הזר נעשה, דרך כלל, מחוץ לישראל; "תאגיד מורשה" - לרבות בנק וכן תאגיד בנקאי אחר הרשאי לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות לפי חוק הבנקאות (רישוי) סימן ב': מתן שירותים בידי עוסק זר במסגרת תאגיד מורשה (תיקון: תש"ע) 9 10ב. מתן שירותים בידי עוסק זר, במסגרת תאגיד מורשה (תיקון: תש"ע) 9 (א) על אף הוראות סעיף 2, עוסק זר רשאי לעסוק במתן 10ב שירותים ללקוחות של תאגיד מורשה, גם בלא רישיון מתאים לפי חוק ייעוץ השקעות , בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובכפוף להוראות פרק זה: (1) העוסק הזר והתאגיד המורשה, התקשרו בהסכם בכתב, למתן השירותים כאמור; (2) ההיתר הזר שבידי העוסק הזר מתיר לו לעסוק, במדינה שבה ניתן ההיתר, במתן השירותים כאמור, ואם הוא תאגיד זר - גם המועסקים בשמו במתן השירותים האמורים, הם בעלי היתר זר כאמור; (3) התאגיד המורשה רשאי לתת את השירותים בעצמו, ללקוחותיו, לפי הוראות חוק ייעוץ השקעות ; (4) העוסק הזר והתאגיד המורשה נרשמו במרשם העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ג'. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), היה התאגיד המורשה בנק זר, יחולו הוראות סעיפים 10ג, 10ה ו-10ו, גם כאשר השירות ניתן למי שאינם לקוחות התאגיד המורשה, ובלבד שהם לקוחות של בנק השולט בתאגיד המורשה או של בנק הנשלט על ידי התאגיד המורשה או על ידי הבנק השולט בו, במדינת החוץ, ויקראו סעיפים אלה כאילו, בכל מקום, במקום "לקוח התאגיד המורשה" נאמר "לקוח כאמור בסעיף 10ב(ב); בסעיף קטן זה, "בנק זר" - בנק במדינת חוץ בעל רישיון לפעול כבנק חוץ בישראל, לפי חוק הבנקאות (רישוי). 10ג. תחולת הוראות על עוסק זר רשום (תיקון: תש"ע) 9 הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק ד' וסעיף 25, יחולו על עוסק זר שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 10(ב) (בסימן זה - עוסק זר רשום), בשינויים המחויבים, כאילו היה בעל רישיון. 10ד. הסכם בין התאגיד המורשה ללקוחו (תיקון: תש"ע) 9 בהסכם שבין התאגיד המורשה ללקוחו יציין התאגיד המורשה, במפורש, נוסף על האמור בסעיף 13, את השירותים שלגביהם התקשר בהסכם עם העוסק הזר הרשום כאמור בסעיף 10ב, שיינתנו בידי העוסק הזר לפי הוראות פרק זה, וכן את הנכסים הפיננסים וניירות הערך, שלגבייהם יינתנו השירותים כאמור. 10ה. אחריות אזרחית של התאגיד המורשה למעשיו של העוסק הזר (תיקון: תש"ע) 9 בלי לגרוע מאחריות העוסק הזר, אחראי התאגיד המורשה באחריות אזרחית למעשיו של העוסק הזר שעמו התקשר לצורך מתן שירותים ללקוחותיו, ויחולו לעניין זה על התאגיד המורשה ההוראות לפי חוק ייעוץ השקעות , כאילו נתן את השירותים ללקוחותיו, בעצמו; לעניין זה, "מעשה" - לרבות מחדל. 10ו. חובת פיקוח של התאגיד המורשה על מעשיו של העוסק הזר (תיקון: תש"ע) 9 (א) תאגיד מורשה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת הפרה של ההוראות המפורטות להלן, בידי העוסק הזר שעמו התקשר למתן שירותים ללקוחותיו: (1) הוראות סעיף 10ב; (2) הוראות פרק ג', למעט סעיף 13, וכן הוראות פרק ד' וסעיף 25, כפי שהוחלו על העוסק הזר בסעיף 10ג. (ב) הפר העוסק הזר הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א), חזקה כי התאגיד המורשה הפר את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור, ודינו - כמפורט להלן, לפי העניין, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו האמורה: (1) לעניין הפרת הוראות סעיף 10ב, כאמור בסעיף קטן (א)(1) - עונש כאמור בסעיף 39(א); (2) לעניין הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיף קטן (א)(2) - עונש לפי הוראות פרקים ז' או ח', לפי העניין, שהיה ניתן להטיל על התאגיד המורשה אילו הפר את ההוראה בעצמו. 10ז. הודעה לרשות וללקוחות על הפסקת פעילות (תיקון: תש"ע) 9 חדל להתקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיף 10ב, ימסור 10ז התאגיד המורשה, באופן מיידי, הודעה לרשות וללקוחותיו על הפסקת פעילותו של העוסק הזר, במסגרתו; על הודעה לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 27(ו) ו-27א. סימן ג': מרשם העוסקים הזרים (תיקון: תש"ע) 9 10ח. רישום במרשם העוסקים הזרים (תיקון: תש"ע) 9 (א) עוסק זר ותאגיד מורשה המבקשים להירשם במרשם 10ח העוסקים הזרים לפי הוראות סימן ב', יגישו לרשות בקשה להירשם כאמור; בבקשה לפי סעיף קטן זה יכלול המבקש את כתובתו בישראל של העוסק הזר להמצאת כתבי בי-דין, ויצרף אליה מסמכים ואישורים המעידים על התקיימות התנאים הקבועים בסעיף 10ב, ובין השאר, את ההיתר הזר ואת הסכם ההתקשרות בין העוסק הזר לתאגיד המורשה. (ב) שר האוצר רשאי לקבוע, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, הוראות לעניין ניהול מרשם העוסקים הזרים, ואופן הרישום בו, ובכלל זה את הפרטים שייכללו בבקשה לפי סעיף קטן (א) ואת האישורים והמסמכים שיצורפו אליה. (ג) מצאה הרשות כי מתקיימים בעוסק זר או בתאגיד מורשה התנאים הקבועים בסעיף 10ב, תרשום אותו במרשם העוסקים הזרים; מרשם העוסקים הזרים יהיה פתוח לעיון הציבור ויפורסם באתר האינטרנט של הרשות. (ד) אין ברישומו של עוסק זר או תאגיד מורשה במרשם העוסקים הזרים משום אימות הפרטים המופיעים במרשם, או ראיה לכך שהעוסק הזר או התאגיד המורשה, לפי העניין, עומד בדרישות חוק ייעוץ השקעות . 10ט. מחיקה ממרשם העוסקים הזרים (תיקון: תש"ע) 9 מצאה הרשות כי חדל להתקיים לגבי עוסק זר או תאגיד מורשה, הרשום במרשם העוסקים הזרים, תנאי מן התנאים המנויים בסעיף 10ב, רשאית היא למחקו ממרשם העוסקים הזרים פרק ג': חובות אמון וזהירות של יועץ השקעות, של משווק השקעות ושל מנהל תיקים (תיקון: תשס"ה4) 11. חובות אמון (תיקון: תשס"ה) (א) בעל רשיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף עניניו האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר. (ב) אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש, בין בכתב, בין בעל-פה, בין ביחס לעסקה מסויימת ובין ביחס לסוגי עסקאות, כדי לפטור בעל רשיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק ייעוץ השקעות . 12. התאמת השירות לצורכי הלקוח (תיקון: תשס"ה5) בעל רשיון יתאים, ככל האפשר, את הייעוץ או את השיווק שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה. 13. הסכם בכתב (תיקון: תשנ"ח, תשס"ה5) (א) בעל רשיון יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת מתן השירות. (ב) ההסכם יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות ובכלל זה את הנושאים הבאים: (1) פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח; (2) הצרכים וההנחיות של הלקוח כאמור בסעיף 12; (3) שכר והחזר הוצאות שיחוייב בהם הלקוח ודרך חישובם; (4) קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם בעל הרשיון; (5) קביעה בדבר אפשרות לתת ייעוץ או שיווק בטלפון או היעדר אפשרות כאמור; (6) הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על בעל הרשיון כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין; (7) לענין בעל רשיון חבר בורסה - הוראה כי ידוע ללקוח שההסכם כפוף לחובותיו של חבר בורסה בהתאם לתקנון הבורסה לפי חוק ניירות ערך. (8) (בוטל) (ג) הסכם בין מנהל תיקים לבין לקוח יכלול גם את אלה: (1) ייפוי כוח המפרט את היקף הסמכות ושיקול הדעת המוקנים למנהל התיקים, ובכלל זה ציון אופן ניהול תיק ההשקעות אם בנאמנות עיוורת או באופן אחר; (2) האפשרות לקבל אשראי עבור הלקוח ותנאיו או היעדר אפשרות כאמור; (3) הוראות לענין סוגי ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שייכללו בתיק ההשקעות ושיעורו של כל סוג ביחס לשווי התיק, או הוראה כי אלה ייקבעו לפי שיקול דעתו של מנהל התיקים; (4) סמכות לרכוש ניירות ערך, אופציות או חוזים עתידיים בשער העולה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה, ובן סמכות למכור אותם נכסים בשער הנמוך משער הבורסה הידוע במועד המכירה, או אי מתן סמכות לרכישה או למכירה כאמור; (5) לענין מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ולענין מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות - הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א). (ג1) הסכם בין משווק לבין לקוח יכלול גם את הפרטים שיש להביאם לידיעת הלקוח לפי סעיף 16א(א). (ד) הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) יעודכנו בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, יזום בעל הרשיון את עדכון הפרטים. (ה) תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רשיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק ייעוץ השקעות או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו או המסייגת את אחריותו - בטלה. (ו) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לענין אופן עריכת הסכם בין בעל רישיון ללקוח, צורתו של ההסכם ודרכי מסירתו ללקוח, וכן לענין נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, ורשאי הוא לקבוע סוגים של הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיפים קטנים (ב) או (ג). 14. גילוי נאות (תיקון: תשס"ה5) (א) יועץ השקעות או משווק השקעות יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ או לשיווק הניתן על ידו ולעסקה המוצעת. (ב) מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע ענינים אשר ייחשבו מהותיים לייעוץ, לשיווק או לעסקה וכללים לענין אופן הגילוי הנאות. 15. ניגוד ענינים (תיקון: תשס"ה) (א) נודע לבעל רשיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד המורשה שבו הוא עובד או שותף, לבין הלקוח, בין במתן שירות לאותו לקוח דרך כלל, ובין לגבי עסקה מסויימת, חייב בעל הרשיון להודיע ללקוח, בכתב, או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון, על קיום ניגוד הענינים ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, זולת אם הסכים הלקוח לכך מראש בכתב, או באמצעות טלפון, בשיחה שתירשם על ידי בעל הרישיון ביחס לאותה עסקה. שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח. (ב) מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות, לקבוע נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים. 16. איסור העדפה (תיקון: תש"ע) 9 (א) במתן ייעוץ השקעות או בניהול תיקי השקעות לא יעדיף בעל רשיון ניירות ערך או נכסים פננסיים שלו או של תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד או שותף, בשל הקשר האמור. (ב) לא יזמין מנהל תיקים עבור לקוח, ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד משמשים חתם להצעתם, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל התיקים ידווח ללקוח על הזמנה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה. (ג) לא ירכוש מנהל תיקים עבור לקוח ניירות ערך שתאגיד קשור אליו או תאגיד הקשור לתאגיד שבו הוא עובד שימש חתם להצעתם, כל עוד לא חלפו שלושה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות החיתומית, אלא אם כן הסכים לכך הלקוח מראש בכתב, ביחס לעסקה מסויימת; חלפה תקופה ארוכה משלושה חודשים, אך טרם חלפו ששה חודשים ממועד קיום ההתחייבות החיתומית אם במועד האמור נותרו בידי החתם ניירות ערך שרכש במסגרת ההתחייבות החיתומית, רשאי מנהל תיקים לרכוש עבור לקוח ניירות ערך כאמור, אם הסכים לכך הלקוח מראש בכתב; מנהל תיקים ידווח ללקוח על רכישה כאמור תוך 30 ימים מיום ביצועה; בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" - המועד כמפורט להלן לפי העניין: (1) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא ירכוש אותם - מועד השלמת המכירה לציבור שבמסגרתה רכש החתם את ניירות הערך האמורים. (2) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פ התשקיף כדי למכור אותם לציבור - מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים. בסעיף קטן זה, "מועד קיום ההתחייבות החיתומית" - המועד כמפורט להלן, לפי העניין: (1) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף, אם הציבור לא ירכוש אותם - מועד השלמת המכירה לציבור שבמסגרתה רכש החתם את ניירות הערך האמורים; (2) אם החתם התחייב לרכוש ניירות ערך המוצעים על פי התשקיף כדי למכור אותם לציבור - מועד השלמת המכירה לציבור, בידי החתם, של ניירות הערך האמורים. (ד) רכישה כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תבוצע בבורסה או בשער שלא יעלה על שער הבורסה הידוע במועד הרכישה. 16א. גילוי נאות, ניגוד ענינים והעדפה, בשיווק השקעות (תיקון: תש"ע) 9 (א) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף 14, יחולו לענין משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, גם הוראות אלה: (1) כל אחד מהם יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו ובכל מקום אחר שעליו הורה יושב ראש הרשות, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה יושב ראש הרשות, את דבר עיסוקו בשיווק השקעות ולא בייעוץ השקעות או את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, לפי הענין, וכן את הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים שלהם; (2) כל אחד מהם יגלה ללקוח, בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו, את האמור בפסקה (1), את הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם נכסים פיננסיים; שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (2) להגדרה זיקה, לרבות סוג טובת ההנאה, היקפה ואופן חישובה. (ב) על אף הוראות סעיפים 11(א) ו-16 (א), משווק, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, רשאים, במסגרת עיסוקם בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, לפי הענין, להעדיף נכס פיננסי שיש להם זיקה אליו על פני נכס פיננסי אחר הדומה מבחינת התאמתו ללקוח לאותו נכס פיננסי ושאין להם זיקה אליו, ובלבד שעמדו בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח, לפי סעיף קטן (א). (ג) זיקה של משווק או של מנהל תיקים לנכס פיננסי לא תיחשב כניגוד ענינים בינו לבין הלקוח לענין סעיף 15. (ד) משווק השקעות בכלי התקשורת יכלול הודעה אם יש לו או אין לו עניין אישי בנושא, וכן הודעה ששיווק ההשקעות אינו מהווה תחליף לשיווק המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 17. איסור תמריצים (תיקון: תשס"ה5, תשס"ו) (א) בעל רשיון, או אחר מטעמו או בעבורו, לא יקבל טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, זולת שכר והחזר הוצאות מהלקוח כפי שנקבעו בהסכם לפי סעיף 13(ב)(3). (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו לגבי אלה: (1) ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון, בניירות ערך המונפקים על ידו או על ידי מי שנשלט בידו; (2) שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, על ידי בעל רשיון משווק, בנכסים פיננסיים שיש לבעל הרשיון כאמור זיקה אליהם; (3) קבלת החזר עמלת קניה או מכירה בידי מנהל תיקים, מאת חבר בורסה, בשל ביצוע עסקה מסוימת או מכלול של עסקאות שהעסקה המסוימת היא חלק ממנו, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת ההחזר כאמור ולשיעורו; (4) קבלת עמלת הפצה בידי מי שאינו משווק מאת מנהל קרן, בשל ביצוע עסקה, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, ושעמלת ההפצה היא בהתאם להוראות לפי סעיף 82(ג) לחוק השקעות משותפות; (5) קבלת עמלה בידי יועץ השקעות ששולמה על ידי חברה מנהלת, לפי הוראות סעיף 32(ה)(2) לחוק הפיקוח על קופות גמל, בשל ביצוע עסקה בקרן השתלמות, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים מראש ובכתב לקבלת העמלה ולשיעורה, וששיעור העמלה אינו תלוי בזהות החברה המנהלת שממנה היא מתקבלת. (ג) בעל רשיון יועץ או בעל רשיון שהוא תאגיד בנקאי העוסק בשיווק השקעות, לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, לפי הענין, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בזהות הגוף שניירות הערך נושא הייעוץ, השיווק או העסקה מונפקים על ידו, או בזהות הגוף שהוא בעל זיקה לנכסים הפיננסיים נושא הייעוץ, השיווק או העסקה. (ד) חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ השקעות, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף שלגבי ניירות הערך המונפקים על ידו או לגבי הנכסים הפיננסיים שאליהם יש לו זיקה ניתן הייעוץ, ובלא תלות בתשלום של הלקוח לגוף כאמור. (ה) בסעיף זה, "בעל רשיון" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, וכן נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק בידי אחד מאלה. 17א. איסור ייעוץ השקעות וביצוע עסקה לגבי נכסים פיננסיים מסוימים (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9 יועץ השקעות, או מי שעוסק בשמו בייעוץ השקעות, לא ייתן ייעוץ ולא יבצע עסקה בנכס פיננסי שלגוף מוסדי המחזיק בעשרה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה ביועץ יש זיקה אליו; לענין זה, "גוף מוסדי" - לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם. 17ב. הגבלות לענין התקשרות יועץ השקעות בהסכם חריג (תיקון: תשס"ה5) (א) יועץ השקעות לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של יועץ ההשקעות, שאינו בתנאי שוק או שהוא עשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות יועץ ההשקעות, רכושו או התחייבויותיו (בסעיף זה - הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של יושב ראש הרשות, ואם יועץ ההשקעות הוא תאגיד בנקאי - גם של המפקח על הבנקים. (ב) קבלת תמורה בידי יועץ השקעות מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של יועץ השקעות לפי סעיפים 11 ו-15. (ג) בסעיף זה, "גוף מוסדי" ו"יועץ השקעות" - לרבות תאגיד הקשור אליהם. 17ג. (בוטל) (תיקון: תש"ע) 10 18. סיכונים מיוחדים (תיקון: תשס"ה5) (א) היתה עסקה כרוכה בסיכון מיוחד, יודיע יועץ השקעות או משווק השקעות, לפי הענין, ללקוח מהו הסיכון. (ב) מנהל תיקים לא יבצע עבור לקוח עסקה הכרוכה בסיכון מיוחד מבלי שהלקוח נתן אישורו מראש בכתב, לאותה עסקה או לעסקאות הכרוכות באותו סוג סיכון. (ג) מבלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו בעסקאות המפורטות להלן, עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד: (1) עסקה בנייר ערך אשר בתשקיף צויין כי ההשקעה בו כרוכה בסיכון מיוחד, כל עוד לא חלפו שנתיים מתאריך התשקיף, זולת אם הסיכון אשר צויין כאמור אינו קיים עוד; (2) עסקה שכרוכה בה מכירה בחסר, כמשמעותה בסעיף 63 לחוק השקעות משותפות, והשאלת ניירות ערך לצורך ביצוע עסקה כאמור; (3) עסקה בחוזה עתידי, באופציה או במוצר מובנה; (4) עסקה אחרת שקבע לענין זה שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. 19. חובת סודיות (תיקון: תשס"ה5) (א) בכפוף להוראות כל דין או הסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצויין באותו הסכם, ישמור בעל רשיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ או בשיווק כלפי הלקוח או ביצע לחשבונו. (ב) הוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981, יחולו על חובת הסודיות לפי סעיף זה, גם כשהנפגע הוא תאגיד. 20. חובת זהירות בעל רשיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רשיון סביר היה נוהג בהם בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו. 20א. איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ השקעות (תיקון: תשס"ה5) יועץ השקעות לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ השקעות בנוגע לנכסים פיננסיים שלגוף מוסדי מסוים יש זיקה אליהם. 20ב. הגבלת השימוש במילה ייעוץ בידי משווק השקעות (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9 משווק השקעות מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק ומנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות לא ישתמשו במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הם מנהלים את עסקיהם או בפרסום מטעמם. 20ג. חובת ביטוח (תיקון: תש"ע) 10 יחיד בעל רישיון יערוך ביטוח לכיסוי חבותו בשל מעשה או מחדל רשלניים כלפי לקוח, בסכומים, בשיעורים בתנאים שיקבע שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. 21. אחריות בעל רשיון יחיד אין בעיסוק במסגרת תאגיד כרי לגרוע מתחולת הוראות חוק ייעוץ השקעות על בעל רשיון יחיד הפועל בשם התאגיד. פרק ד': כללים מיוחדים לדרכי פעולתו של מנהל תיקים 22. החזקה וניהול נפרד של נכסי הלקוח (תיקון: תשס"ה) מנהל תיקים - (1) יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של לקוחותיו בנפרד מאלה שלו; (2) יחזיק ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, יקבל החלטה על ביצוע עסקה לגבי כל לקוח בנפרד וינהל רישומים לגבי כספים, ניירות ערך ונכסים פיננסיים של כל לקוח בנפרד, אולם רשאי מנהל תיקים לבצע את העסקאות עבור לקוחותיו בהוראה במרוכז; (3) ינהל עבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך ונכסים פיננסיים בתאגיד בנקאי, בבנק מחוץ לישראל, אצל חבר בורסה, או אצל מי שרשאי לפי דין במדינה שבה הוא פועל לנהל בעבור לקוח חשבון כספי, חשבון ניירות ערך או נכסים פיננסיים; (4) יבצע עסקאות עבור לקוחותיו בנפרד מאלה שהוא מבצע לחשבונו; (5) יזכה ויחייב אצלו את חשבונות הלקוח ביום ביצוע העסקה. 23. איסור שימוש בנכסי לקוח (א) לא ישתמש מנהל תיקים בכספים, בניירות ערך או בנכסים פיננסיים של לקוח, אלא לצורך ביצוע עסקאות עבור אותו לקוח ובהתאם להסכם שנערך עמו ולייפוי הכוח שקיבל ממנו. (ב) לא יבצע מנהל תיקים עסקה עם לקוח ולא יפיק טובת הנאה מנכסי לקוח, אלא אם כן הסכים הלקוח מראש בכתב לאותה עסקה או לאותה טובת הנאה. 24. שכר והוצאות לא יתנה מנהל תיקים את שכרו ברווח שהפיק הלקוח מעסקה, או במספר העסקאות שבוצעו עבור הלקוח. פרק ה': רישום ודיווח 25. רישום פעולות (תיקון: תשס"ה5) (א) מנהל תיקים ינהל רישומים של כל עסקה שביצע עבור לקוח. (ב) בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ שנתן ללקוח. (ב-1) משווק השקעות ינהל רישומים של כל פעולת שיווק שעשה כלפי לקוח. (ג) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו (ב-1) יחולו גם אם פעולת הייעוץ או השיווק לא הסתיימה בעסקה. (ד) בעל רישיון ישמור רישומים כאמור בסעיף זה לתקופה של שבע שנים. (ה) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע את הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן את אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח. 26. דיווח ללקוח (תיקון: תשס"ה, תש"ע) 9 (א) מנהל תיקים ימציא ללקוח, אחת לשלושה חודשים לפחות, דין וחשבון מפורט על הרכב תיק ההשקעות שלו, על חשבונו הכספי ועל חיובו, במישרין או בעקיפין, בשל שכר והוצאות, לרבות בשל תשלום לאדם השולט במנהל התיקים או הנשלט בידו או לחברה בשליטת אדם כאמור וכן יצרף את פירוט העסקאות שביצע עבור הלקוח בתקופה שחלפה ממועד הדין וחשבון הקודם, תוך הבלטת עסקאות שביצוען כרוך בסיכון מיוחד ועסקאות באשראי, אם בוצעו כאלה. (ב) דיווח ללקוח שעבורו פועל מנהל תיקים בנאמנות עיוורת ייעשה במתכונת במועדים ובתנאים שפורטו בהסכם ביניהם; לקוח כאמור רשאי ליתן מראש בכתב או ההסכמות הדרושות לפי חוק ייעוץ השקעות , כולן או חלקן. (ג) מנהל תיקים ימציא ללקוח פרטים נוספים בכל עת, על פי דרישתו, בין בנוגע למצב תיק ההשקעות שלו או חשבונו הכספי, ובין בנוגע לעסקה מסויימת, ואולם רשאי הוא שלא לעשות כן אם מצא שדרישת הלקוח אינה סבירה. (ג1) בעל רישיון יודיע ללקוח על כל שינוי בכתובת מקום עיסוקו בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת. (ד) לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה. 27. דיווח לרשות (תיקון: תשס"ה, תש"ע) 9, 10 (א) בעל רשיון יגיש לרשות אחת לשנה הודעה לענין קיום דרישות ביטוח והיקפו, ואם הוא תאגיד גם אישור רואה חשבון לענין קיום דרישת ההון העצמי המזערי לפי חוק ייעוץ השקעות . (ב) היה סך כל ניירות הערך של תאגיד מורשה מנהל תיקים, לרבות אלו הכלולים בתיקי לקוחותיו, חמישה אחוזים או יותר מהון מניות מונפק של תאגיד, או הקנו ניירות ערך כאמור כח הצבעה בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מכוח ההצבעה בתאגיד, ידווח על כך מנהל התיקים ללא דיחוי, לרשות ולבורסה, וכן ידווח כאמור אם חדל להתקיים בו האמור ברישה. (ג) בעל רשיון חייב לדווח מיד לרשות אם חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן הרשיון ואם הוא יחיד - גם אם אינו מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג, או נתקיים בו תנאי שבשלו רשאית הרשות לבטל רשיון או להתלותו. (ג1) בעל רישיון ידווח לרשות על כתובת מקום עיסוקו כבעל רישיון ועל כל שינוי בה, בתוך שבעה ימים מהמועד שבו החל לעסוק כבעל רישיון באותה כתובת. (ג2) תאגיד מורשה מנהל קרן, ותאגיד בנקאי ידווחו לרשות, בלא דיחוי, על סיום העסקתו של בעל רישיון שהועסק אצלם. (ג3) תאגיד מורשה מנהל קרן, ותאגיד בנקאי יגישו לרשות ביום ה15- בחודשים ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר בכל שנה, דין וחשבון שבו יפורטו שמות כל בעלי רישיון שהועסקו אצלם ביום האחרון בחודש שקדם למועד הגשת הדין וחשבון וכתובת הסניף שבו הם מועסקים, וכן שמות בעלי רישיון שהעסקתם הסתיימה לאחר מועד הגשת הדין וחשבון הקודם לפי סעיף קטן זה; בדין וחשבון לפי סעיף קטן זה יפורטו בנפרד בעלי רישיון יועץ או בעלי רישיון משווק, וכן בעלי רישיון מנהל תיקים. (ד) בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב לדווח כאמור בסעיף זה לרשות גם לפי דרישה מיוחדת שלה או של יושב ראש הרשות, וכן ידווח לפי דרישה כאמור על כל אירוע או ענין אשר מידע אודותיו חשוב ללקוח סביר הנזקק לשירותיו. (ה) בעל רשיון או תאגיד בנקאי חייב למסור בכתב לרשות, לפי דרישה, שלה או של עובד שלה שהיא הסמיכה, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדו"ח או בהודעה לפי סעיף זה. (ו) הרשות רשאית לפרסם באתר האינטרנט שלה או בשני עתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה לדעתה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית, דוחו"ת או הודעות שהוגשו לפי סעיף זה והיא רשאית להורות לבעלי הרישיון או לתאגיד הבנקאי לפרסם דוחות או הודעות כאמור באופן שתורה. (ז) לא יהיה בדיווח לפי סעיף זה פרט מטעה. 27א. דרכי הדיווח לרשות (תיקון: תשס"ה3, תש"ע) 9 (א) בקשה של תאגיד מורשה לביטול או להתליית רישיונו, לפי סעיף 10(ב), וכן דו"ח, הודעה, מידע, וכל מסמך אחר שתאגיד מורשה חייב להגישו לרשות או לבורסה לפי סעיפים 27 או 27ג, יוגשו לפי פרק ז'1 לחוק ניירות ערך. (ב) דו"ח שיש להגישו לפי סעיף 27(ב) לרשות וגם לבורסה, שהוגש לרשות כאמור בסעיף קטן (א), תעבירו הרשות לבורסה, ויראו את ההגשה לרשות גם כמילוי חובת ההגשה לבורסה. 27ב. עיון במסמך והעתק מאושר (תיקון: תשס"ה3) (א) דו"ח שהוגש לרשות לפי סעיף 27(ב) יהיה פתוח לעיון הציבור ברשות, וכל אדם יהיה רשאי לעיין בו ולקבל העתק מאושר מן הרשום בו, בין באמצעות הרשות ובין באמצעות אחרים שהרשות הסמיכה אותם לכך. (ב) העתק מאושר של מסמך שהוגש לרשות יתקבל בכל הליך משפטי כמקור ויהווה ראיה חלוטה לכך שהמסמך המקורי נמצא בידי הרשות; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם לגבי פלט של מסמך שהוגש לרשות בדרך האמורה בסעיף 27א(א); לענין זה, "פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995. 27ג. דיווחים נוספים (תיקון: תש"ע) 9 שר האוצר רשאי, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים אלה: (1) דוחות נוספים על אלה המנויים בחוק ייעוץ השקעות שבעל רישיון או תאגיד בנקאי חייב להגיש לרשות או ללקוח, הפרטים שיש לכלול בהם, מועדי עריכתם, הגשתם וצורתם; כמו כן רשאי הוא לקבוע חובת פרסום של דוחות כאמור לציבור ואת אופן פרסומם; (2) הפרטים שיש לכלול בדוחות שבעל רישיון, תאגיד בנקאי או מנהל קרן חייב להגיש לפי חוק ייעוץ השקעות , מועדי עריכתם, הגשתם וצורתם; (3) פטור לבעל רישיון, תאגיד בנקאי, מנהל קרן או סוגים שלהם, מחובת דיווח לפי חוק ייעוץ השקעות פרק ו': תפקידי הרשות וסמכויותיה 28. פיקוח הרשות על בעל רשיון (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 7, 9 (א) במילוי חובותיו לפי חוק ייעוץ השקעות יהיה בעל רשיון נתון לפיקוח הרשות. (ב) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו וניהולו של בעל רשיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולו התקין של בעל הרשיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו; הוראות כאמור יכול שיינתנו לכלל בעלי הרשיון או לסוג מסוים של בעל רשיון. (ג)7 (1) הוראות לפי סעיף קטן (ב) אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הרשות תפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן. (2) הוראות לפי סעיף קטן (ב), וכל שינוי בהן, יועמדו לעיון הציבור במשרדי הרשות ויפורסמו באתר האינטרנט של הרשות, ורשאית הרשות להורות בדבר דרכים נוספות לפרסומן. (ד) (1) הרשות רשאית, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א), להסמיך גם את מי שאינו עובד הרשות לערוך ביקורת על בעל רישיון, ולדרוש מסמכים וידיעות הנוגעים אליו, הדרושים לצורך מילוי תפקידה, ובלבד שמתקיימים שניים אלה: (א) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מיום קבלת פרטי המועמד, כי אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי; (ב) הוא קיבל הכשרה מתאימה או עמד בתנאי כשירות נוספים, כפי שהורה יושב ראש הרשות. (2) מי שהוסמך לפי סעיף קטן זה לא יגלה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, אלא לצורך הביקורת, או ליושב ראש הרשות או לעובד הרשות על פי הנחיה של יושב ראש הרשות; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה לצורך משפט פלילי או לפי דרישת בית המשפט 29. סמכות הרשות (תיקון: תשס"ט) 8 לענין חוק ייעוץ השקעות , רשאית הרשות להשתמש בסמכויותיה לפי סעיפים 56א, 56א1, 56ב, 56ב-1, 56ג, 56ג1, ו56ה לחוק ניירות ערך, בשינויים המחוייבים. פרק ז': עבירות משמעת ושיפוט משמעתי 30. עבירות משמעת (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9, 10 (א) בעל רישיון או תאגיד בנקאי העושה אחת מאלה עובר עבירת משמעת: (1) מפר הוראה מהוראות סעיפים 3(ב), 7(ג)(5) או 8(ב)(1), 11 עד 16א ו-18 עד 20א ו-22 עד 26 או התחייבות שניתנה לפי הוראות סעיפים 7(ג)(1) או (2) ו-8 (ב)(2) או (3); (1א) מפר הוראה מהוראות הרשות שניתנו לפי סעיף 28(ב); (1ב) עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג; (2) עושה מעשה או מחדל המהווה התנהגות שאינה הולמת בעל רשיון; (3) מעסיק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, אדם שאינו בעל רישיון, או מתקשר עם עוסק זר שאינו רשאי לעסוק בייעוץ, בשיווק או בניהול כאמור לפי הוראות פרק ב'1. (ב) שר האוצר יקבע, לאחר התייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ענינים שיש בהם משום התנהגות שאינה הולמת בעל רשיון. (ג) נעברה עבירת משמעת בידי תאגיד, אחראים לעבירה גם הדירקטורים של התאגיד והמנהל הכללי שלו, ובשותפות אחראים גם השותפים, למעט שותפים מוגבלים, אלא אם כן הוכיחו אחת מאלה: (1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתם ושלא היה עליהם לדעת עליה או שלא יכלו לדעת עליה; (2) שנקטו את כל האמצעים הסבירים כדי למנוע את העבירה. 31. סמכות לחקור (תיקון: תשס"ה) (א) התעורר חשד לביצוע עבירת משמעת כאמור בסעיף 30 (להלן - עבירת משמעת), יהיה מי שיושב ראש הרשות הסמיכו לכך בכתב, רשאי לחקור כל אדם שיש בידו, לדעתו, מידע הנוגע לענין ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב לפניו ולמסור לו פרט או ידיעה הנוגעים לאותה עבירת משמעת. (ב) ראתה הרשות, לאחר ביצוע חקירה כאמור, כי יש ראיות לכאורה לעבירת משמעת, יעביר יושב ראש הרשות את ממצאי החקירה ליועץ המשפטי לממשלה או למי שהוא הסמיכו לכך. 32. ועדת משמעת (תיקון: תשס"ה5) (א) שר המשפטים ימנה ועדת משמעת בת שלושה חברים; בראש הועדה יעמוד מי שכשיר להתמנות שופט של בית משפט מחוזי ושני חבריה האחרים יהיו אנשי ציבור, שאינם עובדי המדינה ואינם עובדי הרשות. (ב) ועדת המשמעת תדון בעבירות משמעת וכן בפניות של הרשות אליה לפי הוראות סעיף 10(א1). 33. התובע היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך, רשאים לתבוע בשל עבירת משמעת, וכן להתייצב, לטעון, להביא ראיות ולחקור עדים בדיון המשמעתי. 34. דיון משמעתי (א) ועדת המשמעת תודיע לבעל הרשיון את פרטי הקבילה המשמעתית נגדו, ותתן לו הזדמנות להשיב עליהם. (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע סדרי דין לדיון המשמעתי; ועדת המשמעת תקבע את סדרי דיוניה ככל שלא נקבעו כאמור. 35. עונשים משמעתיים (תיקון: תשס"ה5) (א) ועדת המשמעת רשאית להטיל על בעל הרישיון, על תאגיד בנקאי או על מי שאחראי לעבירה כאמור בסעיף 30(ג) אחד או יותר מעונשים אלה: (1) התראה; (2) נזיפה; (3) קנס בשיעור שלא יעלה על פי חמישה מן הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין ולגבי תאגיד בנקאי - פי עשרה מהקבוע בסעיף האמור; (4) התליית רשיון לתקופה שלא תעלה על שנתיים; (5) ביטול רישיון ולגבי מי שאינו בעל רישיון - פסילה מלקבל רישיון לתקופה שלא תעלה על עשר שנים. (ב) לא ישלם תאגיד קנס שהוטל על זולתו ולא ישלם מעביד קנס שהוטל על עובדו. 36. ערעור (א) על החלטת ועדת משמעת רשאים הצדדים לערער לפני בית משפט מחוזי תוך 30 ימים מיום שהובאה ההחלטה לידיעתם. (ב) בית המשפט המחוזי ידון בערעור כדן יחיד; פסק דינו יהיה ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון, אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון או מאת שופט אחר של בית המשפט העליון שנשיאו קבע לכך, או אם ניתנה רשות לכך בגוף פסק הדין. (ג) הגשת ערעור לא תעכב ביצוע ההחלטה שעליה מערערים, לרבות החלטה על פרסום כאמור בסעיף 38, זולת אם נקבע אחרת בידי ועדת המשמעת או בידי בית המשפט. (ד) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין לדיון בערעור. 37. דיון משמעתי ודיון פלילי (א) דיון לפי פרק זה אין בו כדי לעכב או לבטל דיון פלילי בשל אותו מעשה או מחדל. (ב) הואשם אדם בפלילים בשל מעשה או מחדל המשמש עילה גם לדיון משמעתי, רשאית ועדת המשמעת להפסיק את דיוניה עד למתן פסק דין סופי בדיון הפלילי. 38. פרסום החלטה ועדת משמעת רשאית להורות על פרסום ברבים של החלטה בענין עבירת משמעת, כולה או מקצתה, בדרך שתיראה לה; הורתה הועדה כאמור, רשאית הרשות לפרסם את ההחלטה בהתאם להוראה. פרק ז' 1: קנס אזרחי (תיקון: תשס"ה5) 38א. קנס אזרחי (תיקון: (תיקון: תשס"ה5, תשס"ו, תש"ע) 9, 10 (א) בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין: (1) לגבי תאגיד בנקאי 65,000 - שקלים חדשים; (2) לגבי תאגיד מורשה - מכפלת 3,000 שקלים חדשים במספר בעלי הרשיון העובדים בתאגיד כפי שהוא במועד הדיווח האחרון לפני ההפרה, הנדרש לפי סעיף 27(ג3), ולא יעלה על 30,000 שקלים חדשים; (3) לגבי יחיד 3,000 - שקלים חדשים; (3א) עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף 20ג. (ב) היה לרשות יסוד סביר להניח כי בעל רישיון או תאגיד בנקאי עשה אחד מאלה, רשאית היא להטיל עליו קנס אזרחי בסכום הבסיסי: (1) לא ערך הסכם בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן השירות או לא מסר ללקוח העתק מהסכם שעשה עמו קודם לתחילת מתן השירות, בניגוד להוראות סעיף 13(א); לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים בסעיף 13(ב), (ג) או (ג1); לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף 13(ד), או לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 13(ו); (2) בהיותו מנהל תיקים לא דיווח ללקוח לפי הוראות סעיף 26; (3) בהיותו משווק השקעות, מנהל תיקים שהוא תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, או מנהל תיקים העוסק בשיווק השקעות, לא הביא לידיעת לקוחותיו במקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט ברור או באופן אחר שעליו הורה יושב ראש הרשות, את דבר עיסוקו בשיווק השקעות או את דבר היותו תאגיד קשור לגוף מוסדי או למשווק, ואת הגופים המוסדיים שהוא בעל זיקה לנכסים פיננסיים שלהם, בניגוד להוראות סעיף 16א(א)(1), לא מסר ללקוח לפני ההתקשרות עמו מסמך בכתב המפרט את האמור ואת הזיקה שיש לו לנכסים פיננסיים ומהותה או את דבר העדפתו את אותם נכסים, בניגוד להוראות סעיף 16א(א)(2); (3א) עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שהוא מבוטח בביטוח כנדרש לפי הוראות סעיף20ג; (4) לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ, של פעולת שיווק או של ביצוע עסקה בעבור לקוח, או לא שמר רישומים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 25 או בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 25(ה); (5) הגשת בקשה, דוח, הודעה מידע וכל מסמך אחר לרשות שלא בהתאם להוראות סעיף 27א. (ג) היה לרשות יסוד סביר להניח כי בעל רישיון, נושא משרה בו או מי שמועסק על ידו, הפר הוראה שניתנה לפי סעיף 28(ב), רשאית היא להטיל עליו קנס אזרחי בסכום הבסיסי. (ד) היה לרשות יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 39(ב) למעט לפי פסקה (13) שבו, רשאית היא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרים אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור, ואם הוא תאגיד בנקאי - חמישים אחוזים מהקנס האמור; נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 39(ג), רשאית היא להטיל קנס אזרחי בשיעור חמישה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף; אם הוא תאגיד מורשה עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף, ואם הוא תאגיד בנקאי חמישים אחוזים מהקנס הקבוע לפי אותו סעיף. (ה) יושב ראש הרשות ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שנדרשו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (4) ו-(5) של סעיף 39(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שהורה היועץ המשפטי לממשלה. 38ב. עדכון קנס אזרחי (תיקון: (תיקון: תשס"ה5, תשס"ו) (א) יושב ראש הרשות רשאי לעדכן את הסכום הבסיסי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תחילתו של חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות וניגודי הענינים בשוק ההון בישראל (תיקוני חקיקה), התשס"ה-2005 ורשאי הוא לעגל את הסכום לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים. (ב) יושב ראש הרשות יפרסם בהודעה ברשומות את הסכום הבסיסי המעודכן. 38ג. סכומים מופחתים (תיקון: תש"ע) 9 (א) הרשות אינה רשאית להטיל קנס אזרחי הנמוך מהקנס האזרחי הקבוע בפרק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב). (ב) שר האוצר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאית הרשות להטיל קנס אזרחי בסכום הנמוך מהקנס הקבוע בחוק ייעוץ השקעות , ובשיעורי הפחתה מרביים שיקבע 38ד. הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון: תשס"ה, תש"ע5) 9 (א) בהפרה נמשכת ייווסף על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה. (ב) בהפרה חוזרת ייווסף על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית הקנס כאמור; לענין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר קנס אזרחי, עונש משמעתי או שבשלה הורשע. 38ה. דרישת קנס אזרחי ותשלומו (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9 קנס אזרחי ישולם לפי דרישת הרשות, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפר בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 38ד. 38ו. סכומי קנס אזרחי מעודכנים (תיקון: תשס"ה5) הקנס האזרחי יהיה לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוב תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור. 38ז. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תשס"ה5) לא שולם הקנס האזרחי במועד, יתווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד תשלומו. 38ח. גביה (תיקון: תשס"ה5) קנס אזרחי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה). 38ט. שמירת אחריות (תיקון: תשס"ה5) (א) תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית או המשמעתית של אדם בשל הפרה. (ב) הוגש נגד אדם כתב אישום או קבילה משמעתית על עבירה לפי חוק ייעוץ השקעות , לא יחויב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. 38י. פרסום על הטלת קנס (תיקון: תשס"ה, תש"ע5) 9 הוטל קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאית הרשות להורות למי שחייב בתשלום הקנס להודיע ללקוחותיו או לפרסם בעיתון, או בכל דרך אחרת שתורה, את דבר הטלת הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה, ואת סכום הקנס. 38יא. ערעור (תיקון: (תיקון: תשס"ה5, תשס"ו, תש"ע) 9 (א) על דרישה לתשלום קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט מחוזי בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה. (ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום קנס אזרחי, אלא אם כן הסכימה לכך הרשות או הורה בית המשפט אחרת. (ג) התקבל הערעור, יוחזר הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו. פרק ח': עונשין 39. עונשין (תיקון: תשס"ה5, תש"ע) 9, 10 (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור: (1) עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות, בלי שיש בידו רשיון, בניגוד להוראות סעיף 2(א) עד (ב-1), או עסק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות או בניהול תיקי השקעות בתקופה שבה רשיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ד); (2) העסיק בשיווק השקעות מי שאינו בעל רשיון משווק, בניגוד להוראות סעיף 2(ב-2); (3) עסק בניהול תיקים, בניגוד להוראות סעיף 9(א); (4) עסק בייעוץ השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ב), או העסיק בייעוץ השקעות מי שאינו בעל רשיון יועץ, בניגוד להוראות אותו סעיף; (5) עסק בשיווק השקעות או העסיק עובדים בשיווק השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ג1); (6) עסק בשיווק השקעות, בניגוד להוראות סעיף 9(ו). (ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו מאסר שנה או קנס פי חמישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ואם הוא תאגיד כפל הקנס האמור: (1) החזיק או רכש ניירות ערך בעבור עצמו, בניגוד להוראות סעיף 4(א); (2) ניהל תיקי השקעות בעבור בן משפחתו או בעבור תאגיד שהוא או בן משפחתו הם בעלי שליטה בו, בניגוד להוראות סעיף 4(ב); (3) כיהן כנושא משרה בתאגיד מורשה, בניגוד להוראות סעיף 9(ד); (4) קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 17(א); (5) העניק טובת הנאה, במישרין או בעקיפין, לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, בקשר עם ייעוץ השקעות, שיווק השקעות, ביצוע עסקה או הימנעות מביצועה, בניגוד להוראות סעיף 17(ג); (6) קבע את חישובם של שכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם הלקוח, בניגוד להוראות סעיף 17(ד); (7) נתן ייעוץ או ביצע עסקה לגבי נכס פיננסי שלגוף מוסדי שהוא בעל ענין ביועץ או במעסיקו יש זיקה אליו, בניגוד להוראות סעיף 17א; (8) התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי, בלי שקיבל אישור לכך, בניגוד להוראות סעיף 17ב(א); (9) (בוטלה) (10) השתמש במילה "ייעוץ" או במילה הנגזרת ממנה בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 20ב; (11) מי שאינו בעל רישיון, ועסק בייעוץ השקעות בכלי התקשורת, בלי שכלל הודעות כאמור בסעיף 3(ב); (12) פנה בהצעה למתן שירותים, בניגוד להוראות סעיף 3א; (13) גילה את תוכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו, בניגוד להוראות סעיף 28(ד)(2). (ג) מי שעבר על הוראה לפי סעיפים 10ז או 27, דינו - קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין ואם הוא תאגיד - כפל הקנס האמור; בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטילו, לכל יום שבו נמשכת העבירה. (ד) (בוטל) 40. אחריות מנהל תאגיד נעברה עבירה כאמור בסעיף 39 בידי תאגיד, אחראים לעבירה גם הדירקטורים של התאגיד והמנהל הכללי שלו, ובשותפות אחראים השותפים, למעט שותפים מוגבלים, אלא אם כן הוכיחו שהתקיימו בהם הוראות סעיף 30(ג)(1) או (2). פרק ט': הוראות שונות 40א. המצאת מסמכים מהרשות בדואר אלקטרוני מאובטח (תיקון: תשס"ט5) על הודעה, הוראה, דרישה וכל מסמך אחר שהרשות או עובד .שהיא הסמיכה לכך רשאים להמציא לפי חוק ייעוץ השקעות , לתאגיד מורשה או למי שהגיש בקשה לקבלת רישיון תאגיד מורשה, יחולו ההוראות לפי פרק ז'2 לחוק ניירות ערך, בשינויים המחויבים. 41. אגרות (תיקון: תשס"ה, תש"ע) 9 (א) שר האוצר, בהתייעצות עם הרשות ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע אגרות שעל מבקשי רשיונות בעלי רישיונות, וכן המבקשים להירשם במרשם העוסקים הזרים או הרשומים בו לפי הוראות פרק ב'1; לשלם לרשות וכן לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרות לפי סעיף זה, ובדבר החלת פקודת המסים (גביה) על גביית אגרות והפרשי הצמדה וריבית כאמור. (ב) לא שילם בעל רישיון או מי שרשום במרשם העוסקים הזרים אגרה שהיה עליו לשלמה לפי הוראות סעיף קטן (א), בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות הסעיף הקטן האמור, יותלה רישיונו או יימחק רישומו, לפי העניין החל במועד שנקבע לכך בהתראה שנמסרה לו מאת הרשות עד לתשלום האגרה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית לפי הוראות אותו סעיף; בעל רישיון שרישיונו הותלה לפי הוראות סעיף קטן זה, יודיע על כך מיד בכתב ללקוחותיו. הודעה על מחיקת הרישום ממרשם העוסקים הזרים, לפי הוראות סעיף קטן זה, תימסר בהתאם להוראות סעיף 10ז. (ג) חידוש רישיון שבוטל או שהותלה לפי חוק ייעוץ השקעות או חידוש רישום במרשם העוסקים הזרים שנמחק לפי חוק ייעוץ השקעות , יותנה בתשלום חובותיו של בעל הרישיון או של מי שרישומו נמחק, לפי העניין בשל אי-תשלום אגרה או בשל אי-תשלום הפרשי הצמדה וריבית, שהיה חייב בתשלומם לפי הוראות סעיף קטן (א). 41א. שינוי התוספת (תיקון: תש"ע) 9 שר האוצר רשאי, בצו, על פי הצעת הרשות או בהתייעצות עמה, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התוספתת. 42. ביצוע ותקנות שר האוצר ממונה על ביצוע חוק ייעוץ השקעות , ורשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, לפי הצעת הרשות או לאחר התייעצות עמה; תקנות לפי סעיף זה יותקנו באישור ועדת הכספים של הכנסת. 43. (שולב בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981). 44. (שולב בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981). 45. (שולב בפקודת הבנקאות, 1941). 46. (שולב בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994). 47. תחילה והוראות מעבר לסעיפים מסויימים (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ז) (א) תחילתם של סעיפים 2 עד 8, 10, 39 ו-40, ביום כ"ו בסיון התשנ"ז (1 ביולי 1997). (ב) תחילתם של סעיפים 13, 16(ב) ו-(ג), 17, 18 ו-26, ככל שהם מתייחסים למי שהיו לקוחותיו של יועץ השקעות או מנהל תיקים ערב פרסומו של חוק ייעוץ השקעות , בתום ששה חודשים מיום הפרסום. (ג) לענין סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו יחיד או תאגיד העוסק בייעוץ השקעות או בניהול תיקים ביום פרסומו של חוק ייעוץ השקעות ועד יום כ"ה בסיון התשנ"ז (30 ביוני 1997), כאילו היה בעל רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות . 48. הוראות מעבר (תיקון: תשנ"ח, תשס"ה) (א) בסעיף זה - "בחינות" - בחינות שנקבעו לפי סעיפים 7 ו-8 לחוק ייעוץ השקעות ; "התקופה הקובעת" - התקופה המתחילה ביום ב' באלול התשנ"ד (9 באוגוסט 1994) והמסתיימת ביום כ"ה בסיון התשנ"ז (30 ביוני 1997). (ב) לצורך קבלת רשיון מנהל תיקים, מי שעסק בישראל בניהול תיקים ברציפות בתקופה הקובעת, יהיה פטור מהבחינות, למעט מבחינה בנושא אתיקה מקצועית. (ג) לצורך קבלת רשיון יועץ השקעות, מי שעסק בישראל בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, ברציפות בתקופה הקובעת, יהיה פטור מהבחינות, למעט מהבחינה בנושא אתיקה מקצועית. (ג1) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) יחולו על מי שהגיש בקשה לקבלת רישיון בפטור מבחינות כאמור באותם סעיפים קטנים, עד יום ג' בשבט התשס"ו (1 בפברואר 2006). (ד) מי שעסק ביום ו' בתמוז התשנ"ח (30 ביוני 1998) בייעוץ השקעות או בניהול תיקים, לפי הענין, מכוח רשיון זמני, פטור, עד ליום כ"ב בטבת התש"ס (31 בדצמבר 1999), מבחינות, למעט מהבחינה בנושא אתיקה מקצועית. (ה) (בוטל) (1) מטעמים מיוחדים, למי שאינו ממלא אחר תנאי מן התנאים שבסעיפים קטנים (ב) או (ג) או שבסעיפים 7 או 8; (2) למי שעסק בניהול תיקים או בייעוץ השקעות מחוץ לישראל, אם שוכנעה שלאור דיני ניירות הערך הקיימים במדינה שבה עסק כאמור ניתן לראותו ככשיר לקבלת רשיון לפי חוק ייעוץ השקעות . 49. פרסום ברשומות חוק ייעוץ השקעות יפורסם תוך 30 ימים מיום קבלתו. תוספת (תיקון: תש"ע) (ההגדרה "לקוח כשיר" שבסעיף 1) 1 קרן להשקעות משותפות בנאמנות או מנהל קרן. 2 חברה מנהלת או קופת גמל כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל. 3 מבטח 4 תאגיד בנקאי ותאגיד עזר כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), למעט חברת שירותים משותפת. 5 בעל רישיון. 6 חבר בורסה. 7 חתם שמתקיימים בו תנאי הכשירות לפי סעיף 56(ג) לחוק ניירות ערך. 8 תאגיד, למעט תאגיד שהתאגד למטרת קבלת שירותים, שההון העצמי שלו עולה על 50 מיליון שקלים חדשים; בפסקה זו, "הון עצמי" - לרבות לפי כללי חשבונאות זרים, תקני חשבונאות בין-לאומיים, וכללי חשבונאות מקובלים בארצות הברית כהגדרתם לפי סעיפים 17(ב)(1) ו-36 לחוק ניירות ערך. 9 יחיד שמתקיימים בו שניים מאלה ואשר נתן מראש הסכמתו בכתב לכך שייחשב כלקוח כשיר לעניין חוק ייעוץ השקעות : (1) השווי הכולל של מזומנים, פיקדונות, נכסים פיננסיים וניירות ערך כהגדרתם בסעיף 52 לחוק ניירות ערך, שבבעלותו, עולה על 12 מיליון שקלים חדשים; (2) הוא בעל מומחיות וכישורים בתחום שוק ההון או הועסק לפחות שנה בתפקיד מקצועי שדורש מומחיות בשוק ההון; (3) הוא ביצע לפחות 30 עסקאות, בממוצע, בכל רבעון במשך ארבעת הרבעונים שקדמו להסכמתו; לעניין זה, "עסקה" - למעט עסקה שביצע מנהל תיקים בעבור יחיד הקשור עמו בהסכם לניהול תיק השקעות. 10 תאגיד הנמצא בבעלות מלאה של משקיעים המנויים בתוספת זו. 11 תאגיד שהתאגד מחוץ לישראל שמאפייני הפעילות שלו דומים לאלה של תאגיד המנוי בתוספת זו. חוקייעוץ השקעותהשקעות