חוק ספרי לימוד

חוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2000 (להלן:"חוק ספרי לימוד") 1. הגדרות בחוק ספרי לימוד - "בית ספר" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה); "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "הורה" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה; "ספרי לימוד" - ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין; "תכנית השאלת ספרי לימוד" - השאלת ספרי לימוד לתלמידים בבית ספר במסגרת ארגונית, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה; "תלמיד" - מי שלומד בבית ספר; "השר" - שר החינוך. 2. השאלת ספרי לימוד (א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק ספרי לימוד, ובתנאי שלמעלה מ-90% מהורי התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה. (ב) ביקש בית ספר, שפרש מתכנית השאלת ספרי לימוד, לחזור ולהיכלל בה בשנית, רשאי השר לקבוע באישור הועדה תנאים להכללתו. 3. רכישת ספרי לימוד (א) ביקש בית ספר, שלא נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, להיכלל בתכנית כאמור ועמד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 2, יעמיד השר לרשותו מתקציב משרדו סכום חד פעמי שיסייע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד. (ב) השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיף קטן (א) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א). 4. ספרי לימוד מאושרים תכנית ההשאלה לפי חוק ספרי לימוד תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק ספרי לימוד כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד. 5. דמי שאילה (א) השאלת ספרי לימוד כרוכה בתשלום שנתי שלא יעלה על דמי שאילה מרביים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב); הורי תלמיד, השואל ספרי לימוד בבית ספר שבו קיימת תכנית השאלת ספרי לימוד יישאו בדמי שאילה כאמור. (ב) השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד ובלבד שדמי השאילה יממנו את כל העלויות הכרוכות ברכישת ספרי לימוד חסרים, בהחלפת מהדורות של ספרי לימוד ובבלאי הנובע מהשימוש בהם; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד. 6. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק ספרי לימוד והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 7. תחילה ותחולה הדרגתית (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח) תחילתו של חוק ספרי לימוד החל בשנת הלימודים התשע"א והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשע"ב, התשע"ג והתשע"ד בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשע"ג יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשע"ב ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8. 8. הוראת מעבר (תיקון: תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ח) בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס"ג עד התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק ספרי לימוד; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3. ספרי לימודחוק