הצעת חוק הפרוות

הצעת חוק איסור סחר ופרסום של מוצרים המכילים פרווה של חיות מחמד, התשס"ט-2009 (להלן:"חוק הפרוות") הגדרות 1. בחוק הפרוות - שכלה גבוהה" - מוסד להשכלה גבוהה שהוכר או שקיבל היתר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958; "מוסד מחקר" - מוסד מדעי, מחקרי, רפואי או חינוכי, הפועל ללא כוונת רווח, לרבות מוסד להשכלה גבוהה, שנערכים בו מחקרים; "מוצר פרווה" - פריט העשוי, כולו או חלקו, מפרווה של חיית מחמד, והמיועד לכל מטרה שהיא; "מחקר" - מחקר אקולוגי, זואולוגי או ביולוגי בלבד, המבוצע על ידי מוסד מחקר; "מעבדה מוסמכת" - מעבדה שהוסמכה על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, כמשמעותה בחוק הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, התשל"ז-1997; "פרווה של חיות מחמד" - פרווה של אחד מאלה: (א) כלב; (ב) חתול; (ג) חמוס; (ד) ארנבת; (ו) קביה. "השר" - שר התעשייה, המסחר והתעסוקה. איסור ייצור וסחר במוצרי פרווה ואיסור פרסום 2. (א) לא ייצר אדם מוצר פרווה. (ב) לא ייבא אדם פרווה או מוצר פרווה. (ג) לא יסחור אדם במוצרי פרווה בתחומי מדינת ישראל. (ד) לא יפרסם אדם מוצר פרווה במטרה לבצע את הפעולות האסורות לפי סעיפים קטנים (א) עד (ג). סייג למטרות מחקר 3. השר רשאי לתת היתר לסחר בפרווה או במוצר פרווה, אם ההיתר ניתן למחקר מסוים במוסד מחקר, שניתן היתר לעריכת ניסויים בהתאם להוראות חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994, ובלבד שמקבל ההיתר יחזיק במספר מזערי של פרוות הדרוש לצורך המחקר. סייג לעניין שימור בעל חיים שמת 4. השר רשאי לתת היתר לסחר בפרווה או במוצר פרווה, אם התקיים אחד מאלה: (א) ההיתר ניתן למוסד ללא כוונת רווח, הפועל למטרות חינוך, לימוד והוראה; (ב) ההיתר ניתן למוזיאון, כהגדרתו בחוק המוזיאונים, התשמ"ג-1983. ובלבד שהיתר כאמור ניתן לשם ייצור או סחר בבעל חיים שעבר שימור לאחר מותו. הסמכת פקחים 5. (א) השר רשאי להסמיך, מבין עובדי משרדו, פקחים בסמכויות לפי חוק הפרוות, כולן או חלקן, ובלבד שלא יוסמך פקח אלא אם כן התקיימו בו כל אלה: (1) משטרת ישראל הודיעה, לא יאוחר משלושה חודשים מפנייתו של השר אליה, כי היא אינה מתנגדת להסמכתו מטעמים של ביטחון הציבור, לרבות בשל עברו הפלילי; (2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי חוק הפרוות, כפי שהורה השר בהסכמת השר לביטחון פנים; (3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים ככל שהורה השר, בהסכמת השר לביטחון פנים. (ב) הודעה על הסמכת פקח לפי סעיף זה תפורסם ברשומות. סמכויות פקח 6. (א) פקח שהוסמך, לאחר שהזדהה לפי סעיף 8, רשאי - (1) לערוך בדיקות או ליטול דוגמאות לשם בדיקה וכן להורות על מסירת דוגמאות לבדיקת מעבדה או על שמירתן לתקופה שיורה, או לנהוג בהן בדרך אחרת; (2) להיכנס למקום, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים, אלא על פי צו של בית משפט. (ב) התעורר חשד לביצוע עבירה, רשאי פקח - (1) לתפוס כל חפץ הקשור לעבירה כאמור; על תפיסה לפי פסקה זו יחולו הוראות הפרק הרביעי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969, (בסעיף זה - פקודת מעצר וחיפוש), בשינויים המחויבים; (2) לבקש מבית משפט צו חיפוש על פי סעיף 23 לפקודת מעצר וחיפוש, ולבצעו; על חיפוש לפי פסקה זו יחולו הוראות סעיפים 24(א)(1), 26 עד 28 ו-45 לפקודת מעצת וחיפוש, בשינויים המחויבים. זיהוי פקח 7. פקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק הפרוות, אלא בהתקיים כל אלה: (1) הוא בעת מילוי תפקידו; (2) הוא לובש מדי פקח, בצבע ובצורה שהורה לעניין זה השר, ובלבד שלא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה, והוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו; (3) יש בידיו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו שאותה יציג לפי דרישה. דין המדינה 8. לעניין חוק הפרוות, דין המדינה כדין כל אדם. עונשין 9. העובר על הוראות חוק הפרוות דינו קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. ביצוע 10. השר ממונה על ביצוע חוק הפרוות. תקנות ראשונות 11. תקנות ראשונות לביצוע חוק הפרוות יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו. תחילה 12. תחילתו של חוק הפרוות 6 חודשים מיום פרסומו. דברי הסבר תכליתה של הצעת החוק היא למנוע ייבוא, ייצור, מכירה ופרסום בארץ של מוצרים המכילים פרוות של חיות מחמד, וכן לעגן את העיקרון שלפיו שימוש בפרוות של חיות מחמד למטרות אופנה ונוי אינו מוסרי. תעשיית ייצור פרוות של בעלי חיים היא אכזרית ביותר. מיליוני חתולים, כלבים, ארנבות וחיות מחמד אחרות, ביניהן כאלה שנגנבו מבתים, נטבחות ומומתות בייסורים קשים, כאשר הפרווה מופשטת מהן בעודן חיים. פריטי לבוש, הנעלה, צעצועים וחפצי נוי המכילים פרוות חיות מחמד, מיוצאים לרחבי העולם ונמכרים במחירים זולים, הזהים למחירם של פריטים המכילים פרווה סינטטית, ולעתים אף מוצגים כפרווה סינתטית, באופן המטעה צרכנים. בחודש דצמבר 2007 עברה ואושרה הצעת חוק בפרלמנט האיחוד האירופי האוסרת שיווק וייבוא של מוצרים המכילים פרוות של כלבים וחתולים, והחוק נכנס לתוקף בשנת 2009. חוקים זהים התקבלו באנגליה, שוויץ, ארצות הברית ואוסטרליה (בשנת 2004). הצעה זו היא ברוח מדיניות האיחוד האירופי. הצעת החוק קובעת כי ייאסרו הסחר והפרסום של מוצרים המכילים פרוות של חיות מחמד, כי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן - השר) יוכל להתיר סחר בפרווה או במוצר פרווה, למוסד מחקר, ובלבד שלאותו מוסד ניתן היתר לעריכת ניסויים בהתאם להוראות חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד-1994. בנוסף, ההצעה קובעת כי השר יוכל לתת היתר לייצור ולסחר בבעלי חיים שעברו תהליך שימור לאחר מותם, למוזיאונים ולמוסדות הפועלים למטרות חינוך ולימוד, ללא כוונות רווח. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/828/18). הצעות חוקצער בעלי חיים