הצעת חוק התנתקות משירותים ממושכים

הצעת חוק לתיקון חוק הגנת הצרכן (התנתקות משירותים מתמשכים), התשס"ח-2007 (להלן:"חוק התנתקות משירותים ממושכים") תיקון סעיף 1 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "עסקה" יבוא: ""עסקה מתמשכת" - עסקה שבה עוסק מספק לצרכן באופן שוטף שירות או מוצר, לפי העניין, לרבות כל שינוי בעסקה כאמור;" תיקון סעיף 2 2. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (20) יבוא: "(21) תנאי ההתנתקות משירות בעסקה מתמשכת." הוספת סעיפים 4ד עד 4ח 3. אחרי סעיף 4ג לחוק העיקרי יבוא: "חובות גילוי בעסקה מתמשכת 4ד. (א) בעסקה מתמשכת, חייב עוסק לתת לצרכן, טרם התקשרות בעסקה, מידע מלא בנוגע לכל אלה: (1) משך העסקה; (2) זכות הצרכן להפסיק את העסקה ותנאיה; (3) דרכי ההתנתקות, וכל התשלומים שיהיה על הצרכן לשלם בשל ההתנתקות; (4) פרטים מלאים בדבר אמצעי ההתקשרות עם העוסק לצורך התנתקות. (ב) מידע כאמור בסעיף (א), וכן מידע בדבר משך הזמן שנותר עד תום ההתקשרות, אם ההתקשרות בעסקה היתה לתקופה קצובה, יימסר לצרכן בכתב במסמך ההתקשרות ובכל חשבונית; המידע יצוין בצורה מודגשת ובאותיות ברורות וקריאות. דרכים ואמצעים להתנתקות 4ה. עוסק יאפשר לצרכן להודיע לו על התנתקות מעסקה בדרך שצוינה בהתאם להוראות סעיף 4ב(א)(3) ו-(4), ובלבד שהיא תהיה אחת מאלה: (1) טלפון; (2) הודעה במקום העסק; (3) דואר; (4) דואר אלקטרוני או פקסימיליה. הפסקת חיוב הצרכן לאחר קבלת הודעת התנתקות 4ו. (א) עוסק לא יחייב צרכן בתשלום בעד שירות או מוצר, לפי העניין, לאחר שקיבל הודעת התנתקות מהצרכן, אלא אם כן הוכיח העוסק, שהצרכן המשיך להשתמש במוצר או בשירות כאמור לאחר מועד קבלת ההודעה לעניין זה; הודעת התנתקות תחשב כאילו נתקבלה בעסק תוך זמן סביר ממועד מתן ההודעה מהצרכן לעוסק, ובלבד שהצרכן צירף לבקשה פרט מזהה לגביו, הידוע לעוסק. (ב) חויב הצרכן בתשלום בניגוד לסעיף קטן (א) יהיה זכאי, בנוסף לפיצוי בהתאם להוראות סעיף 31א, גם להשבת החיוב האמור. (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו אם עוסק לא ביצע את הניתוק בשל נסיבות שאינן תלויות בו, אשר מנעו ממנו לבצעו, וכל עוד התקיימו אותן נסיבות, ובלבד שמסר לצרכן הודעה על כך." תיקון סעיף 31א 4. בסעיף 31א לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (1) יבוא: "(1א) ביקש צרכן להתנתק מעסקה מתמשכת באמצעות הודעת התנתקות שמסר לעוסק לפי סעיף 4ד, והעוסק המשיך לחייב את הצרכן עבור העסקה בניגוד להוראות סעיף 4ו;" (2) בסעיף קטן (ב), במקום "לעניין" יבוא "לעניין פסקה (1א), די אם הצרכן מסר הודעת ביטול כאמור בסעיף 4ה; ולעניין". תחילה 5. תחילתו של חוק התנתקות משירותים ממושכים בתום שלושה חודשים מיום פרסומו. דברי הסבר - חוק התנתקות משירותים ממושכים אחת הבעיות המרכזיות בענף העסקאות המתמשכות היא קשיים המוערמים על הצרכן על ידי העסק כאשר הוא מעוניין להתנתק מעסקה. גם כאשר הצרכן עומד על זכותו להתנתק מהעסקה, לרוב הוא "מטורטר" על ידי העסק ופעמים רבות הודעתו אינה מיושמת ובפועל הוא ממשיך להיות מחויב בגין העסקה גם חודשים ארוכים לאחר שביקש להתנתק ממנה. קיים פער בלתי סביר בין הקלות שבהתחברות לבין הקשיים שבהתנתקות. תהליך ההתנתקות, שאמור להיות פשוט ומיידי, תובע מהצרכן השקעה רבה של זמן ואנרגיה. חסמי ההתנתקות בענפי פעילות רבים מלמדים על שיטה המכוונת להתשת הצרכן ולגביית סכומי כסף נוספים חודשים ארוכים אחרי הודעת ההתנתקות. יש צורך לבצע התערבות בענפים רבים, כמו למשל כאשר צרכן מבקש להתנתק משירות ארוך טווח, כדוגמת אינטרנט מהיר, כבלים, שידורי לווין, סלולאר, מנוי על עיתון, מנוי בחדר כושר וכדומה. מעבר לפגיעה הישירה בציבור הצרכנים, הערמת קשיים על התנתקות מעסקה פוגעת גם בתחרותיות בענפי פעילות מרכזיים במשק באופן המשפיע לרעה על המשק כולו. הערמת קשיים אלו יוצרת חסם משמעותי לניידות ולמעבר של צרכנים מעסק לעסק ובכך פוגעת בתנאי בסיסי לקיום התחרות בין העסקים על ליבו של הצרכן. על מנת להבין את חומרת הנזק המצטבר של תופעה זו, יודגש כי על פי סקר הוצאת משקי הבית האחרון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בשנת 2004 עמד היקף העסקאות המתמשכות, בינהן: טלוויזיה רב ערוצית, טלפון, טלפון סלולארי, ספקי אינטרנט, מנוי לעיתון, רפואה דחופה וכדומה, על כ-14 מיליארד שקלים חדשים. סביר להניח כי במרוצת השנים שחלפו מאז סכום זה גבוה היום הרבה יותר. החקיקה המוצעת באה למגר תופעה זו באמצעות פגיעה במוטיבציה של העסקים להכביד על הצרכן להתנתק מעסקה. החקיקה המוצעת מחייבת את העסק ליתן מידע מלא לצרכן על דרכי ביצוע ההתנתקות מעסקה ותנאיה, וכן לאפשר לו דרכי התנתקות זמינות ופשוטות ללא מגבלות בלתי סבירות. בנוסף לכך, מוצע כי צרכן ייחשב למנותק מעסקה תוך זמן סביר ממועד שנתן את הודעת ההתנתקות שלו לעוסק, ובלבד שהצרכן צירף פרט מזהה לגביו הידוע לעוסק. אם העוסק ימשיך ויחייב את הצרכן בגין העסקה חרף מתן ההודעה, יהיה הצרכן זכאי להשבת החיוב וכן לפיצוי לדוגמה בהתאם להוראות הגנת הצרכן, המאפשרות פיצוי של עד 10,000 שקלים חדשים, בכפוף לשיקול דעת בית המשפט. הצעת החוק תפעל לשנות את ההתנהלות הפסולה הקיימת היום, ותביא להגנה על ציבור הצרכנים במקום של כשל שוק משמעותי וזאת תוך מתן עידוד משמעותי לתחרות במשק. הצעות חוקהתנתקות משירות (הגנת הצרכן)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)