הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים

הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון), התשס"ז-2007 (להלן:"חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים") שינוי שם החוק 1. בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן - החוק העיקרי), בשם החוק, אחרי "בחוף הים" יבוא "ובקרבת מקור מים". תיקון סעיף 1 2. בסעיף 1 לחוק העיקרי - (1) במקום ההגדרה "חוף הים" יבוא: "בעל רכב" - בעל כהגדרתו בפקודת התעבורה; "גן לאומי", "שמורת טבע" - כהגדרתם בחוק גנים לאומיים; "התחום המוגן" - תחום חוף ים ותחומים נוספים בסמוך למקור מים, כמפורט להלן: (1) תחום שרוחבו 100 מטרים מקו המגע בין הים ליבשה, לכיוון היבשה (בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים - רצועת היבשה), וכן תחום שרוחבו 10 מטרים מקו המגע האמור, לכיוון הים (בחוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים - רצועת הים); (2) שטח נוסף לרצועת היבשה או לרצועת הים, כפי שקבע השר בצו לפי סעיף 1א; (3) מקום רחצה מוכרז; (4) שטח כמפורט להלן, שחלק ממנו מצוי בתחום כאמור בפסקה (1) או (2): (א) שמורת טבע או גן לאומי; (ב) שטח המיועד לשמורת טבע או לגן לאומי בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שהופקדה או שאושרה לפי החוק האמור; (5) תחום בסמוך למקור מים או ים, כפי שקבע השר בצו לפי סעיף 1א, למעט - (א) דרכים וחניונים שהוסדרו לפי חיקוק; (ב) תחום שהוכרז כנמל לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, למעט שטחים שהרחצה בהם הותרה על ידי מנהל הנמל לפי הוראות הפקודה האמורה; (ג) שטח שנגרע מרצועת היבשה או מרצועת הים, כפי שקבע השר בצו לפי סעיף 1א; "חוק גנים לאומיים" - חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח - 1998"; (2) אחרי ההגדרה "ים" יבוא: "מקור מים" - מעיין, נחל, נהר, אגם ומקור אחר שבו זורמים או נקווים מים עיליים; "מקום רחצה מוכרז" - כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964; "נהיגה", - לרבות העמדת הרכב; "ערך מוגן" - כל אחד מאלה: (1) דיונות חול; (2) תופעות גיאולוגיות הקשורות לים או למקור מים, לרבות השקעת מלח; (3) אזורי מחיה של החי והצומח; (4) טבלאות גידוד ומסלע, מערות, מצוקים טבעיים, ואזורי שפך של נחלים; (5) אמצעים ומתקנים מלאכותיים להגנה על ערך מוגן המנוי בפסקאות (1) עד (4);". הוספת סעיפים 1א ו-1ב 3. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא: "שינוי התחום המוגן 1א. השר, בהסכמת שר הפנים, רשאי, בצו, להרחיב או לצמצם את רצועת היבשה או את רצועת הים, באזורים שיקבע, וכן לקבוע שטחים בסמוך למקור מים שייכללו בתחום המוגן לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, והכל לשם הגנה על בטיחות הציבור או לשם הגנה על ערך מוגן. סימון שטחים בתחום המוגן 1ב. שטח שנוסף לתחום המוגן לפי סעיף 1א, שטח המיועד לשמורת טבע או לגן לאומי בתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, שהופקדה או שאושרה לפי החוק האמור ושטח שקבע השר, יסומנו על ידי מי שהשר הסמיך לכך, ובאופן שקבע השר." תיקון סעיף 2 4. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "בחוף הים" יבוא "בתחום המוגן". תיקון סעיף 3 5. בסעיף 3 לחוק העיקרי - (1) אחרי פיסקה (3) יבוא: "(3א) ביצוע פעולות ניטור; (3ב) ביצוע פעולות בתחום שמורת טבע או גן לאומי, לפי הוראות חוק גנים לאומיים;"; (2) בפסקה (4), במקום "שהנוהג ברכב הורשה" יבוא "שהורשה"; (3) בפסקה (5), במקום "שהנוהג ברכב הורשה" יבוא "שהורשה". תיקון סעיף 4 6. בסעיף 4(א) לחוק העיקרי, במקום "ומתוך" יבוא "מקרב עובדי משרד ממשלתי אחר, בהסכמת השר הממונה על אותו משרד, וכן מתוך". תיקון סעיף 6 7. בסעיף 6 לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (א), אחרי "רשאי מפקח" יבוא "להיכנס בכל עת לתחום המוגן, ורשאי הוא, לשם גילוי עבירה לפי חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים"; (2) בסעיף קטן (ב) במקום "סמכויות חקירה" יבוא "סמכויות המסורות לשוטר לפי סעיף 67 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 וסמכויות חקירה". החלפת סעיף 7 והוספת סעיפים 7א ו- 7ב 8. במקום סעיף 7 לחוק העיקרי יבוא: "עונשין 7. (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר שישה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61 (א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: (1) נוהג ברכב בתחום המוגן, בניגוד להוראות סעיף 2; (2) פוגע בסימון של שטח בתחום המוגן שנעשה לפי סעיף 1ב. (ב) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) וגורם בכך לפגיעה בערך מוגן, דינו - מאסר כאמור באותו סעיף קטן או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין. (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על נהיגה בשטח כאמור בסעיף 1ב, שלא סומן על אף הוראות אותו סעיף. (ד) עבירה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב) שנעברה בשטח בתחום המוגן, שסומן לפי הוראות סעיף 1ב או לפי הוראות כל דין אחר, היא עבירה מסוג העבירות של אחריות קפידה. (ה) בסעיף זה, "פגיעה" - לרבות הסרה, השחתה, הריסה והשמדה, ולעניין ערך מוגן - לרבות שינוי משמעותי של מצבו הטבעי. חיוב 7א. (א) בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף 7, רשאי, בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו לתיקון הנזק שנגרם כתוצאה מביצוע העבירה אם הוגשה לו על כך בקשה מאת מי שהוציאן. (ב) לעניין גביית הסכום שנפסק לפי הוראות סעיף קטן (א), החלטה לפי הסעיף הקטן האמור כמוה כפסק דין של אותו בית משפט שניתן בתובענה אזרחית; (ג) הורשעו בעבירה כאמור בסעיף קטן (א) יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה לפי אותו סעיף קטן, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק סכום זה ביניהם, הכל כפי שנראה לבית המשפט בנסיבות העניין. (ד) לא פסק בית המשפט בבקשה לפי סעיף זה לגופה, לא יגרע הדבר מזכותו של מי שהוציא את ההוצאות לתבען בתובענה רגילה. אחריות בעל הרכב 7ב. (א) נעברה עבירה לפי סעיף 7(א)(1) באמצעות רכב, רואים את בעל הרכב כאילו הוא נוהג ברכב אותה שעה, זולת אם הוכיח שאדם אחר נהג ברכב, שמסר את החזקה ברכב לאדם אחר (בסעיף זה - המחזיק), או הוכיח שהרכב נלקח ממנו בלי ידעתו ובלי הסכמתו. (ב) הוכיח בעל הרכב כי מסר את החזקה ברכב למחזיק, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על המחזיק. (ג) הוכיח המחזיק כי מסר את החזקה ברכב לאדם אחר, תחול החזקה האמורה בסעיף קטן (א) על אותו אדם." החלפת סעיף 8 והוספת סעיף 8א 9. במקום סעיף 8 לחוק העיקרי יבוא: "פסילת רישיון נהיגה 8. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 7(א)(1), רשאי בית המשפט, בנוסף לכל עונש אחר ועל אף האמור בכל דין, לפסול אותו אדם מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה שלא תעלה על 30 ימים. תחולה על המדינה 8א. הוראות חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים יחולו גם על המדינה. תחילה 10. תחילתו של חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים בתוך שלושים ימים מיום פרסומו. דברי הסבר חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997, האוסר על נהיגת כלי רכב בחופי הים, נועד למנוע סיכונים לחיי המתרחצים וכן את הרס החופים, הנובעים מתנועת כלי רכב במקומות אלה. התיקון נועד להתמודד עם התגברות תופעה שלילית זו וליקויים הקיימים בחוק, בין היתר, באמצעות - א. ייעול האכיפה - הגדרת תחומים האסורים בנהיגה באופן ברור, הטלת חובת סימון התחום המוגן, יצירת מנגנון לשינוי התחומים האסורים ויצירת האפשרות להטיל קנס על פי מספר הרישוי של הרכב. ב. תיקון הענישה - איסור רכיבה על סוס וחמור בחופים מוכרזים ותיקון מדרג הענישה. עיקרי הוראות החוק המוצע: א. הגדרת התחום המוגן כשטח אסור בנהיגה. ב. יצירת חזקה משפטית לפיה בעל הרכב שנמצא נוהג או חונה בתחום המוגן הוא שעבר את העבירה, כל עוד לא הוכח אחרת. ג. הוספת סמכות עיכוב חשוד למפקח על פי חוק ד. תיקון מערך העבירות הפליליות ה. הרחבת סמכויות שיפוטיות להטיל הוצאות תיקון הנזק עקב ביצוע עבירה. חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 1. הגדרות בחוק זה - "חוף הים" - (1) רצועת קרקע, ברוחב של 100 מטרים, לאורך הים מנקודת גאות המים שבחוף; (2) ברצועת קרקע, כאמור בפסקה (1), שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964 - כל תחום מקום הרחצה המוכרז, אף אם הוא חורג מרוחב של 100 מטרים, למעט דרכים שהוסדרו על פי חיקוק, תחומים שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, וחניונים; "ים" - ים התיכון, ים סוף, ים המלח, ים כנרת; "רכב" - (1) כמשמעותו בפקודת התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה), ובין היתר, טרקטורון, ג'יפ או רכב שדה בדומה לו ואופנוע, למעט אופניים; (2) רכב כאמור בפסקה (1) גם כשהוא משמש לרוכלות; "השר" - שר הפנים. 2. איסור נהיגה בחוף הים לא ינהג אדם ברכב בחוף הים. 3. סייגים לנהיגה בחוף הים על אף הוראות סעיף 2, רשאי אדם שהורשה לכך לנהוג ברכב בחוף הים לאחת ממטרות אלה: (1) שמירה על בטחון הציבור ועל בטחון המדינה; (2) ביצוע משימות שיטור על פי דין; (3) פיקוח והצלה; (4) מתן שירותים בתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך בכתב על ידי ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר; (5) מתן שירותים מחוץ לתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך על ידי הממונה על המחוז; (6) מטרה אחרת שאישר השר בצו. 4. הסמכת מפקחים (תיקון: תשס"ח, תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009 (א) השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו. (ב) השר לאיכות הסביבה רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתוך רשימות שהגישו לו - (1) מינהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981; (2) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, של פקחים שמונו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992; (3) רשויות נחל - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965; (4) רשות העתיקות - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978. 4. הסמכת מפקחים (תיקון: תשס"ח, תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010 (א) השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו. (ב) השר לאיכות הסביבה רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה מקרב עובדי משרדו ומתוך רשימות שהגישו לו - (1) רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981; (2) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, של פקחים שמונו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992; (3) רשויות נחל - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965; (4) רשות העתיקות - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978. 5. הכשרת מפקחים לא יתמנה מפקח לפי חוק זה אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שנקבע על ידי השר והשר לאיכות הסביבה, לפי הענין, בתיאום עם השר לבטחון פנים. 6. סמכויות מפקחים (א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח - (1) לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הוראות חוק זה להזדהות בפניו ולהציג בפניו מסמכים הקשורים לקיום הוראות חוק זה; (2) להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עבירה בניגוד להוראות סעיף 2, או שבו מצוי רכב שיש חשש שנעברה בו עבירה או שבו מצוי אדם שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור; ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט ובליווי שוטר. (ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק זה יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24 (א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין. (ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), חיפוש שנערך על ידי מפקח לפי סעיף קטן (ב), ייעשה בנוכחותו של שוטר. 7. עונשין הנוהג ברכב בחוף הים בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 8. פסילת רשיון נהיגה היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק זה ובאופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה, יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיון נהיגה לאותו סוג של רכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, והוראות סעיפים 47, 48, 49 ו-50 לפקודת התעבורה יחולו בהתאם. 9. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות בענינים שהשר לאיכות הסביבה, השר לבטחון פנים או שר התחבורה ממונים עליהם - יותקנו בהסכמתם. 10. שמירת דינים הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין. הצעות חוקרכבחוף היםמשפט תעבורהשמירת הסביבה החופית