חוק ערוץ 2

חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן:"חוק ערוץ 2") פרק א': פרשנות 1. הגדרות (תיקון: תשנ"ב, תש"ס5, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ה, תשס"ח, תש"ע) 11 בחוק ערוץ 2 - "אולפן" - מקום שבו מופקות התכניות המיועדות לשידור, לרבות ציוד ההפקה; "אזור" - תחום גיאוגרפי שגבולותיו נקבעו בזכיון לשידורי רדיו; "אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחד מאלה: (1) זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר; (2) הזכות למנות דירקטור או מנהל כללי, ובתאגיד שאינו חברה - בעלי תפקידים דומים; (3) הזכות להשתתף ברווחי התאגיד; (4) הזכות לחלק ביתרת נכסי התאגיד לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו; "בעל זכיון" - מי שקיבל לפי חוק ערוץ 2, זכיון לשידורים או רישיון לשידורי רדיו; "בעל ענין" - מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד, ובחברה שניירות הערך שלה הוצעו לציבור ונסחרים בבורסה - מי שמחזיק ביותר מעשרה אחוזים, או מי שמכהן בהם כדירקטור או כמנהל כללי; "במישרין או בעקיפין" - לרבות ביחד עם אחרים הפועלים בשיתוף פעולה ביניהם לפי הסכם בכתב או בעל-פה, ולרבות מכוח החזקה או רכישה בידי שלוח או נאמן, חברת נאמנות או חברת רישומים, או באמצעות תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מכל אלה, או בדרך אחרת; "החזקה או "רכישה", לענין אמצעי שליטה בתאגיד - בין במישרין ובין בעקיפין; לענין זה - (1) כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי תאגיד, יראו תאגיד, בעל ענין בו ותאגיד שלוב של מי מהם - כאחד; (2) כשמדובר בהחזקה או ברכישה בידי יחיד, יראו יחיד, קרובו ותאגיד שלוב של מי מהם - כאחד; (3) החזקה באמצעות תאגיד שלוב תחושב לפי המפורט להלן: (א) לבעל שליטה בתאגיד השלוב ייוחסו מלוא אמצעי השליטה שמחזיק התאגיד השלוב; (ב) למי שאינו בעל שליטה בתאגיד השלוב, ייוחסו אמצעי השליטה שמחזיק התאגיד השלוב לפי שיעור החזקותיו של אותו אדם בתאגיד השלוב; "הועדה" - ועדה משותפת של ועדת הכלכלה וועדת החינוך והתרבות של הכנסת; "המועצה" - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 7; "המנהל" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 25; "הפרשי הצמדה וריבית", "מדד" ו"ריבית פיגורים" - כמשמעותם לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; "הרשות" - הרשות השניה לטלויזיה ורדיו שהוקמה לפי חוק ערוץ 2; "השר" - שר התקשורת; "זכיון לשידורי רדיו" - זכיון שניתן לפי חוק ערוץ 2 לקיום שידורי רדיו בשיטה האנלוגית; "זכיון להפעלת תחנת שידור" - זכיון שניתן לפי חוק ערוץ 2 להקמה, לקיום ולהפעלה של תחנת שידור, לצורך הפצת שידורי רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו; "תאגיד שלוב" - תאגיד, אשר אדם מחזיק בו יותר מעשרה אחוזים מסוג מסויים של אמצעי שליטה, וכן תאגיד שאדם השקיע בו סכום העולה על עשרה אחוזים או יותר מהונו של התאגיד, בין במניות ובין בדרך אחרת, למעט הלוואה הניתנת בדרך העסקים הרגילה; "חברת רישומים" - חברה שעיסוקה היחיד הוא החזקת ניירות ערך בעד אחרים; "חברת החדשות" - כל אחת מחברות החדשות שהוקמו לפי סימן ד' לפרק ד'; "חוק רשות השידור" - חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965; "חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977; "יחידת שידור" - כמשמעותה בסעיף 54; "יום תחילתו של תיקון מס' 32" - י"ב בשבט התש"ע (27 בינואר 2010); "סרט ישראלי" - כמשמעותו בכללים שקבעה המועצה; "ערוץ 2" ו"הערוץ השלישי" - כמשמעותם בסעיף 54; "ערוץ הכנסת" - כהגדרתו בסעיף 2 לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003; "פקודת הטלגרף האלחוטי" - פקודת הטלגרף האלחוטי (נוסח חדש), התשל"ב-1972; "קרוב" - בן זוג, אח, הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה; "רישיון לשידורי רדיו" - רישיון שניתן לפי חוק ערוץ 2 לקיום שידורי רדיו בשיטה הספרתית; "רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית" - רישיון שניתן לפי סעיף 4 לחוק התקשורת להקמה, לקיום ולהפעלה של תחנת הזנה לוויינית; "רשות השידור" - כמשמעותה בחוק רשות השידור; "שידורים" - שידורי רדיו וטלויזיה הניתנים לציבור, לפי חוק ערוץ 2; "שידורי חדשות" - שידורי מהדורות חדשות ויומני חדשות; "שידורי טלויזיה" - שידורי טלויזיה הניתנים לציבור והמופצים בדרך אלחוטית לרבות באמצעות לוויין, ולמעט שידור מוצפן שקליטתו מותנית בתשלום; "שידורי רדיו" - שידורי תכניות שמע הניתנים לשידור והמופצים בדרך אלחוטית לרבות באמצעות לוויין; "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ונוסף על האמור בה, חזקה על אדם שהוא שולט בתאגיד, אם התקיים בו אחד מאלה: (1) בידו השיעור הגדול ביותר של אמצעי שליטה מסוג כלשהו, או שלא קיים אדם אחר המחזיק, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה מסוג כלשהו בשיעור העולה על שיעור החזקותיו של האדם האמור באותו סוג של אמצעי שליטה; (2) בידו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן הנפקה של אמצעי שליטה בתאגיד או החלטות לענין מכירה או חיסול של עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם; "תחנת הזנה לוויינית" - מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לשם הזנה ללוויין של שידורי בעל רישיון לשידורי רדיו, למעט אולפן; "תחנת שידור" - מיתקן או התקן המשמש או המיועד לשמש לצרכי שידורים, קליטתם או הפצתם, לרבות ציוד לווייני ולמעט תחנת הזנה לוויינית או אולפן; "תיקון מס' 32" - חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 32), התש"ע-2010; "תקופת הזיכיון הראשונה" - לענין ערוץ 2 - התקופה המסתיימת ביום ה' בחשון התשס"ד (31 באוקטובר 2003); לענין הערוץ השלישי - התקופה המסתיימת בתום שמונה שנים מהיום שבו התחילו שידורים בו; "תשדיר פרסומת" - שידור פרסומת מסחרית כמשמעותו בפרק ו'. פרק ב': הרשות סימן א': הקמת הרשות ותפקידיה 2. הקמת הרשות מוקמת בזה הרשות השניה לטלויזיה ורדיו. 3. הרשות - תאגיד הרשות היא תאגיד. 3א. מקום המושב של הרשות וחברת החדשות (תיקון: תשנ"ב) מקום מושבם של הרשות ומוסדותיה ושל חברת החדשות הוא בירושלים. 4. הרשות - גוף מבוקר הרשות תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב) (להלן - חוק מבקר המדינה). 5. תפקידי הרשות וסמכויותיה (תיקון: תש"ס, תשס"א, תשס"ב) (א) תפקידיה של הרשות יהיו קיום שידורים ופיקוח עליהם, וזאת בתחומי הלימוד, החינוך, הבידור והמידע בנושאי מדיניות, חברה, כלכלה, משק, תרבות, מדע, אמנות וספורט. (ב) במילוי תפקידיה תפעל הרשות במגמה - (1) לקידום היצירה העברית הישראלית; (2) לטיפוח אזרחות טובה ולחיזוק ערכי הדמוקרטיה וההומניזם; (3) למתן ביטוי למורשת היהודית וערכיה ולערכי הציונות; (4) למתן ביטוי לתרבות העמים, ליצירה האנושית ולערכי הציויליזציה לדורותיה; (5) לקיום שידורים בשפה הערבית לצרכיה של האוכלוסיה הדוברת ערבית, ולקידום ההבנה והשלום עם המדינות השכנות בהתאם למגמות היסוד של המדינה; (6) למתן ביטוי מתאים למיגוון התרבותי של החברה הישראלית באזורי הארץ השונים ובצורות ההתיישבות השונות ולהשקפות השונות הרווחות בציבור; (7) לשידור מידע מהימן, הוגן ומאוזן; (8) לקיום שידורים להקניית השכלה לכלל הציבור ולאוכלוסיות מוגדרות; (9) לקיום שידורים בשפות זרות לעולים חדשים ולתיירים; (10) למנוע שידורים אסורים לפי חוק ערוץ 2 ובכלל זה לפקח על ביצוע חובת סימון ומסירת מידע, ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי בעלי זיכיון, בהתאם להוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001. 6. קיום השידורים ומימונם השידורים יקויימו באמצעות בעלי זכיונות ועל חשבונם בלבד. סימן ב': מועצת הרשות 7. מינוי המועצה והרכבה (א) הממשלה תמנה, לפי המלצת השר לאחר שהתייעץ עם ארגונים של סופרים, מורים ואמנים, המוסדות להשכלה גבוהה, האקדמיה ללשון העברית, האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ועם גופים ציבוריים אחרים מועצה בת חמישה עשר חברים, ומביניהם את יושב ראש המועצה. (ב) חברי המועצה יהיו אנשי ציבור בעלי רקע תרבותי הולם, נסיון וידע בתחומי התמחותם ונסיון והבנה למצב החברתי בישראל. (ג) בעת המינוי ישקף הרכב המועצה, במידת האפשר, את מיגוון הדעות הרווחות בציבור. (ד) הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם ברשומות. 8. תקופת הכהונה8 (א) תקופת כהונתה של המועצה תהא ארבע שנים. (ב) המועצה היוצאת תמשיך לכהן עד למינויה של המועצה הבאה. (ג) חבר המועצה יכול שימונה מחדש לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד ברציפות. 9. סייגים למינוי (א) לא ימונה חבר המועצה - (1) חבר כנסת או חבר בהנהלה פעילה של מפלגה; (2) מי שהוא עובד מדינה; (3) מי שהוא עובד הרשות או עובד של בעל זכיון, או בעל ענין בתאגיד שהוא בעל זכיון; (4) מי שאינו אזרח ישראלי; (5) מי שהורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (6) מי שהוא פושט רגל; (7) מי שקשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בחוזה או בעיסקה עם הרשות או עם בעל זכיון, או מי שהוא בעל ענין בתאגיד, לרבות שותפות, הקשור כאמור; (ב) לא ימונה חבר המועצה מי שלדעת השר עלולים עיסוקיו האחרים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר המועצה. 10. פקיעת כהונה של חבר המועצה (א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתה באחד מאלה: (1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר; (2) נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 9(א) למעט פסקה (7) שבו; (3) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והשר, לאחר התייעצות ביושב-ראש המועצה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב. (ב) נתקיים בחבר המועצה או עומד להתקיים בו סייג כאמור בסעיף 9(א)(7), יודיע על כך ללא דיחוי לשר, באמצעות יושב ראש המועצה. (ג) נודע לשר כי נתקיים בחבר המועצה סייג כאמור בסעיף 9(א)(7) או 9(ב), רשאי השר, לאחר שנתן לחבר המועצה הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו, להעבירו מכהונתו כחבר המועצה בהודעה בכתב. (ד) נעדר חבר המועצה ללא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות ביושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב. (ה) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה, בעבירה שלכאורה יש עמה קלון, רשאי השר, לפי הצעת היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו. (ו) השר יודיע לממשלה על כל מקרה של פקיעת כהונה של חבר המועצה תוך ארבעה עשר ימים מיום פקיעתה. 11. התפטרות חבר מועצה (א) התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת להיות חבר המועצה, ימונה חבר אחר במקומו, בדרך הקבועה בסעיף 7, ליתרת תקופת כהונתה של המועצה. (ב) חבר המועצה שנתמנה כאמור בסעיף קטן (א), לא תבוא תקופת כהונתו האמורה במנין התקופות לענין סעיף 8(ג). 12. ממלא מקום ליושב-ראש ולחבר מועצה (א) נבצר זמנית מיושב ראש המועצה למלא תפקידו או אם נתפנתה משרתו וטרם נתמנה אחר במקומו, ימנה לו השר, באישור הממשלה, ממלא מקום מבין חברי המועצה לתקופה שלא תעלה על שלושה חדשים. (ב) נבצר זמנית, מיושב ראש המועצה להשתתף בישיבה מישיבות המועצה והשר לא מינה לו ממלא מקום, כאמור בסעיף קטן (א), רשאי השר למנות חבר מועצה כממלא מקומו לאותה ישיבה, ובלבד שלא ימנה ממלא מקום כאמור ליותר משתי ישיבות רצופות. (ג) חבר מועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חדשים, וכן מי שהושעה לפי סעיף 10(ה), רשאי השר באישור הממשלה, למנות לו ממלא מקום. 13. חובת נאמנות חבר המועצה ינהג במילוי תפקידו בהגינות, בנאמנות וללא משוא פנים. 14. חובת גילוי ואיסור התקשרות (א) חבר המועצה שידוע לו כי הוא קשור או עשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעצמו או על ידי קרובו, סוכנו או שותפו, בעיסקה או בענין העומדים לדיון במועצה או בוועדה מוועדותיה, יודיע על כך בכתב ליושב ראש המועצה, מיד לאחר שנודע לו כי העיסקה או הענין האמורים עומדים לדיון, ולא יהיה נוכח בדיוני המועצה או הוועדה באותה עיסקה או באותו ענין ולא ישתתף בהחלטה המתייחסת אליהם או הקשורה עמם. (ב) חבר המועצה, קרובו, סוכנו, או שותפו או תאגיד שאחד מהאמורים הוא בעל ענין או מנהל בו, לא יתקשר בעסקה עם הרשות או עם בעל זכיון. (ג) התקיים ביושב ראש המועצה האמור בסעיף זה, יפעל על-פי האמור בו, יודיע על כך לשר והוראות סעיף 12 יחולו בשינויים המחוייבים. 15. הוצאות וגמול (א) חבר המועצה לא יקבל מהרשות שכר בעד שירותיו, אך יהיה זכאי לגמול עבור השתתפותו בישיבות המועצה וכן להחזר הוצאות שהוציא במילוי תפקידו בשיעורים שיקבע השר בתקנות בהתייעצות עם שר האוצר. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) זכאים יושב-ראש המועצה ויושב-ראש ועדת משנה שהוקמה לפי סעיף 18 לקבל גמול בעד הזמן שיקדישו למילוי תפקידם, בנוסף לגמול הקבוע בסעיף קטן (א) ובשיעור שיקבע השר בתקנות בהתייעצות עם שר האוצר. 16. ישיבות המועצה (א) ישיבות המועצה יתקיימו לפחות אחת לחדשיים. (ב) יושב ראש המועצה יזמן את ישיבותיה ויקבע את מועדיהן וסדר היום שלהן, בכפוף להוראות סימן זה. (ג) המועצה תקיים ישיבה מיוחדת על פי דרישת השר או המנהל או שליש לפחות ממספר חברי המועצה; הישיבה תתקיים תוך שמונה ימים מיום הדרישה; בישיבה תדון המועצה בנושאים המפורטים בדרישה. (ד) המנהל, או מי שהוא יקבע לכך במקומו, יוזמן לכל ישיבות המועצה. 17. סדרי עבודת המועצה (א) המנין החוקי בישיבת המועצה הוא רוב חבריה ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו; משנפתחה הישיבה במנין חוקי, יהיה המשך הישיבה כדין בכל מספר חברים, ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו שליש ממספר חבריה לפחות ובהם היושב ראש או ממלא מקומו. (ב) לא היה מנין חוקי בעת שנפתחה ישיבת המועצה, רשאי היושב ראש לדחותה לחצי שעה; עברה מחצית השעה האמורה, תהיה הישיבה כדין בכל מספר של נוכחים ואולם על קבלת ההחלטה יחולו הוראות סעיף קטן (א). (ג) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות - יכריע יושב ראש המועצה, או ממלא מקומו. (ד) המועצה תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונהלי דיוניה, ככל שלא נקבעו בחוק ערוץ 2 או לפיו. 18. ועדות משנה, ועדות מייעצות (א) המועצה רשאית לצורך ביצוע תפקידיה - (1) למנות מבין חבריה ועדות משנה לכל ענין שתראה לנכון, לקבוע את תפקידיהן ולאצול להן מסמכויותיה, למעט סמכויות אלה: קביעת כללים, מינוי המנהל ופיטוריו, אישור תקציב הרשות, ואישור דינים וחשבונות כספיים. (2) למנות ועדות מייעצות לתחומי פעולותיה השונים, מבין חבריה ושלא מבין חבריה ובלבד שלא תינתן זכות הצבעה למי שאינם חברי המועצה. (ב) המועצה תקבע כללים למינוי ועדות מייעצות כאמור בסעיף קטן (א)(2), לדרכי פעולתן ולמידת תחולתם של סעיפים 9, 10 ו-14 על חברי הועדות, שאינם חברי המועצה. (ג) לא ישמש חבר המועצה יושב ראש של יותר מועדת משנה אחת. 19. ערר של חברי ועדת משנה (א) שניים מחברי ועדת משנה שמונו לפי סעיף 18(א)(1) רשאים לערור לפני מליאת המועצה על כל החלטה של הועדה שהתקבלה בניגוד לדעתם. (ב) הערר יוגש ליושב ראש המועצה, ובהעדרו לממלא מקומו, תוך ארבעים ושמונה שעות מעת קבלת ההחלטה, והוא יעכב את ביצוע ההחלטה עד להכרעתה של מליאת המועצה. 20. דיון חוזר במליאה שליש מחברי המועצה רשאים לבקש דיון חוזר במליאת המועצה בהחלטה שקיבלה ועדת משנה. 21. תוקף החלטות קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר המועצה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שמספר חברי המועצה לא פחת משני שלישים. 22. פיזור המועצה (א) ראה השר כי המועצה אינה ממלאת את תפקידיה על פי חוק ערוץ 2, ובכלל זה כי - (1) לא קיימה ישיבות בתדירות שנקבעה; (2) לא אישרה את תקציב הרשות במועד; יתרה במועצה בהודעה בכתב שישלח ליושב ראש המועצה, כי אם תוך זמן שיקבע לא תמלא המועצה את המוטל עליה, יציע לממשלה לפזר את המועצה. (ב) לא מלאה המועצה את שהוטל עליה כאמור בסעיף קטן (א) תוך המועד שקבע השר בהודעתו, רשאי השר, באישור הממשלה, להורות על פיזור המועצה. (ג) תוך שלושים ימים מיום פיזור המועצה, תמונה מועצה חדשה בדרך הקבועה בסעיף 7. סימן ג': תפקידי המועצה וסמכויותיה 23. תפקידי המועצה וסמכויותיה (תיקון: תשס"ב, תשס"ה) המועצה - מבלי לגרוע משאר תפקידיה וסמכויותיה: (1) תתווה את קווי הפעולה של הרשות; (2) תפקח באופן שוטף על ביצוע השידורים בידי בעלי הזכיונות, ועל קיום השירותים שהם נותנים; ובכלל זה תפקח על חובת סימון ומסירת מידע, ועל מניעת שידור פרסומת או קדימון האסורים לשידור על ידי בעלי זיכיון בהתאם להוראות חוק סיווג, סימון ואיסור שידורים מזיקים, התשס"א-2001 וכן תפקח על ביצוע חובות לפי חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים), התשס"ה-2005. (3) תדון בהצעת תקציב של הרשות לכל שנת כספים שהגיש לה המנהל ותאשרו כפי שהוצע לה או בשינויים שתמצא לנכון; (4) תמנה על פי המלצת המנהל את נציגי הרשות במועצת המנהלים של החברה; (5) תקבע את לוח המישדרים העונתיים של בעלי זכיונות לפי הצעה שהגיש לה המנהל; (6) תקבע, באישור השר, את האזורים לזכיון לשידורי רדיו כאמור בסעיף 72; (7) תדון בדינים וחשבונות שמבקר הרשות יגיש לה ותקבע את מסקנותיה; (8) תקבל לפי דרישתה דינים וחשבונות מהמנהל ומועדות המשנה, תדון בהם ותקבע את מסקנותיה; (9) תגיש לשר כל דין וחשבון שידרוש; (10) תדון ותחליט בכל ענין אחר שייראה לה דרוש לביצוע תפקידיה. 24. קביעת כללים (תיקון: תשנ"ח, תש"ס, תשס"ג) (א) המועצה, ביזמתה או לפי דרישת השר ובכפוף לאמור בתוספת הראשונה, או בתוספת השניה כשהיא חלה לפי הוראות סעיף 62ג, תקבע כללים בכל הנוגע לשידורים, לביצועם ולפיקוח עליהם, ככל הנראה לה דרוש להגשמת מטרות חוק ערוץ 2, ולרבות בדבר - (1) סוגי השידורים, נושאיהם, תכניהם, אפיים ורמתם, בין דרך כלל ובין לענין מסויים; (2) שידורים אסורים כאמור בסעיף 46; (3) מועדי השידורים; (4) הדרכים והמועדים למסירת מידע מוקדם לרשות אודות תכניות השידורים ותכנם; (5) תכניות שלשידורן נדרש אישור מראש מאת הרשות ותכניות שבעל זכיון חייב להעבירן בשלמות לבדיקה מוקדמת של הרשות; (6) נושאיהם, סגנונם, תכנם, היקפם ועיתויים של שידורי פרסומת המותרים לפי חוק ערוץ 2; (7) תכניות ותשדירים שמהם חייב בעל זכיון לשמר העתקים מוקלטים, לרבות אופן השימור ותקופתו; (8) מספר התכניות והיחס הכמותי ביניהן, לפי אלה: (א) סוגי התכניות; (ב) אוכלוסיית היעד אליה מכוונות התכניות; (ג) הפקות מקומיות כהגדרתן בסעיף 58, או תכניות אחרות; (ד) הפקות מקומיות קנויות או הפקות עצמיות של בעל זכיון, כהגדרתן בסעיף 58; (ה) שידורים בערבית ובשפות אחרות; (ו) אפיון אזורי או ארצי של התכניות. (9) דרכי פרסום לוח השידורים ואופן מסירת מידע לציבור אודותיהם; (10) דינים וחשבונות שיתן בעל זכיון לרשות; (11) כל הנוגע לתיאום, מטעמי חסכון, של רכישת תכניות מחוץ לארץ בידי בעלי זכיון לשידורי טלויזיה. (12) כללים לענין שידורי תעמולה ברדיו אזורי לבחירות לרשויות המקומיות לפי הוראות סעיף 16ד לחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959. (ב) המועצה תעביר לידיעת הועדה, כללים שקבעה. סימן ד': הנהלת הרשות 25. מינוי המנהל הכללי המועצה תמנה, על פי המלצת השר ובאישור הממשלה את המנהל הכללי של הרשות; הודעה על המינוי תפורסם ברשומות. 26. כהונת המנהל (א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה חמש שנים; המועצה רשאית להאריך את מינויו לתקופת כהונה שניה; בתום התקופה השניה רשאית המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה, להאריך את תקופת כהונתו של המנהל לתקופת כהונה שלישית. (ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה: (1) התפטר בהודעה בכתב שהגיש למועצה באמצעות יושב ראש המועצה; (2) יושב ראש המועצה, לאחר התייעצות עם המועצה ובהסכמת השר, קבע כי נבצר מהמנהל דרך קבע למלא תפקידו; (3) המועצה, ברוב של שני שלישים מחבריה, החליטה, בהחלטה מנומקת, להעבירו מכהונתו. (ג) התפטר המנהל, תפקע כהונתו בתום שלושים ימים מיום שהגיש הודעת התפטרות, זולת אם החליטה המועצה, בהסכמתו של המנהל, על מועד אחר. (ד) נבצר מן המנהל זמנית למלא את תפקידו או שנתפנתה משרתו, וטרם נתמנה אחר במקומו, ימנה יושב ראש המועצה, מנהל בפועל לרשות לתקופה שלא תעלה על חודש ימים. (ה) מצא היועץ המשפטי לממשלה, כי יש יסוד לחשד שהמנהל עבר עבירה פלילית שלכאורה יש עמה קלון או שהוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כאמור, יציע לשר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו או עד קבלת החלטה שלא להעמידו לדין. 27. תנאי העסקתו של המנהל המועצה, באישור השר ובהתייעצות עם שר האוצר תקבע את שכרו ותנאי העסקתו של המנהל. 28. תפקידי המנהל וסמכויותיו (א) המנהל אחראי לניהול השוטף של ענייני הרשות ותפקידיו, בין היתר, יהיו: (1) להכין הצעה לחלוקת יחידות השידור בין בעלי זכיון לשידורי טלויזיה ולהגישה לאישור המועצה; (2) לדרוש ולקבל מכל בעל זכיון את הצעתו ללוח משדריו, להכין לוח מישדרים לכלל השידורים ולהגישו לאישור המועצה בצירוף המלצותיו; (3) לפקח על כך שבעלי הזכיון יקיימו את השידורים לפי הוראות חוק ערוץ 2 ובהתאם לתנאי הזכיון; (4) להכין את הצעת התקציב של הרשות לכל שנת כספים ולהגישה למועצה לאישור לא יאוחר מחודשיים לפני תחילתה של כל שנת כספים; (5) להגיש למועצה דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות ופעולות בעלי הזכיון וכן כל דין וחשבון אחר שתדרוש המועצה ובמועד שתדרוש; (6) לייעץ לבעלי הזכיון בכל הנוגע לקיום השידורים; (7) לקיים במועדים שייקבעו סיקרי צפייה והאזנה לשידורים, ולהודיע ברבים את תוצאות הסקרים. (ב) למנהל יהיו כל הסמכויות הדרושות לניהול השוטף של הרשות ובכלל זה הסמכות לייצגה בכל ענין. (ג) המנהל יפעל לפי החלטות המועצה והנחיותיה. (ד) המנהל רשאי לאצול מסמכויותיו לעובד מעובדי הרשות, ואולם אצילת סמכות לייצג את הרשות בעסקאות טעונה אישור המועצה. סימן ה': העסקת עובדים 29. שיא כוח אדם של עובדי הרשות השר, באישור הממשלה, רשאי לקבוע את שיא כוח האדם של עובדי הרשות. 30. העסקת עובדים (א) קבלתו של אדם לעבודה ברשות תיעשה בדרך של מכרז פומבי. (ב) המועצה רשאית, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להחליט על משרות וסוגי משרות שלגביהם לא תחול חובת המכרז האמורה בסעיף קטן (א). (ג) האמור בסעיף זה אין בו כדי למנוע העסקת עובד בשירות הרשות בחוזה מיוחד. (ד) המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר דרכי המכרז ופרטיו, בין בדרך כלל ובין לסוגים של משרות, וכן בדבר המקרים והתנאים בהם יועסק עובד לפי חוזה מיוחד. 31. תנאי העסקתם של עובדי הרשות (א) המנהל באישור המועצה, יקבע את רשימת המשרות ברשות ותנאי ההעסקה בהן; שכרם ותנאי העסקתם של עובדי הרשות ייקבעו באישור השר לאחר התייעצות עם שר האוצר. (ב) התקבל עובד למשרה ברשות, יקבע המנהל את תנאי עבודתו, שכרו ותקופת העסקתו, במסגרת השכר ותנאי ההעסקה שנקבעו לפי סעיף קטן (א). פרק ג': זכיון ורישיון לשידורים (תיקון: תשס"ה) סימן א': הזכיון לשידורים והרישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה) 32. זכיון ורישוי (תיקון: תשס"ב, תשס"ה) (א) לא יקים אדם, לא יפעיל תחנת שידור, ולא יקיים שידורים אלא אם כן קיבל לכך זכיון או רישיון, בהתאם להוראות חוק ערוץ 2. (ב) בעל זכיון וכן בעל זכיון להפעלת תחנת שידור חייבים ברשיון לפי פקודת הטלגרף האלחוטי ואינם חייבים ברשיון לפי חוק התקשורת. (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על שידורים הניתנים לציבור כדין. 33. זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו ותנאיהם (תיקון: תשס"ה) (א) המועצה רשאית להעניק זכיונות לשידורים ורישיונות לשידורי רדיו, לפי הוראות חוק ערוץ 2. (ב) המועצה רשאית לקבוע בזכיונות לשידורים או ברישיונות לשידורי רדיו תנאים, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיינתנו הזכיונות או הרישיונות כאמור וכן לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע מהוראות חוק ערוץ 2, לרבות בענינים אלה: (1) תקנים, מפרטים ולוח זמנים להקמה, לתפעול ולשידור של תחנות שידור והפיקוח ההנדסי על יישומם; (2) יחידת השידור העומדת לרשות בעל הזכיון; (3) הערבויות שעל בעל הזכיון להמציא לרשות לשם הבטחת מילוי תנאי הזכיון או הרישיון ודרכי מימושם, הכל כפי שתקבע המועצה בכללים; הכללים לפי פסקה זו טעונים אישור השר. (ד)3 בעל זכיון ימלא אחר כל תנאי הזכיון לשידורים או הרישיון לשידורי רדיו כפי שנקבעו בזכיונו או ברישיונו, לפי הענין. 34. תקופת תוקפם של זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו (תיקון: תש"ס, תשס"ג, תשס"ה) (א) תקופת תקפו של זכיון לשידורי רדיו תהיה ארבע שנים. (א1) תקופת תוקפו של רישיון לשידורי רדיו תיקבע בכללים לפי סעיף 72ב. (ב) תקופת תקפו של זכיון לשידורי טלויזיה שניתן לראשונה לכל אחת מיחידות השידור בערוץ 2, בהיקף שנקבע לראשונה לכל יחידה - תהיה שש שנים (להלן - תקופת זכיון ראשונה). (ב-1) תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 שניתן לזוכה במכרז לאחר תחילתו של חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 19), התשס"ג2003, תהיה עשר שנים; הוראות פסקה (2) של סעיף קטן (ג) יחולו לגבי זיכיון כאמור בסעיף קטן זה, ואולם הליך הבדיקה לפי אותה פסקה ייערך בתום חמש השנים הראשונות של תקופת הזיכיון. (ג) (1) תקופת תוקפו של זיכיון לשידורי טלוויזיה שניתן לכל אחת מיחידות השידור בערוץ השלישי תהיה שמונה שנים (בסעיף קטן זה - תקופת הזיכיון). (2) בלי לגרוע מסמכויות המועצה לפי חוק ערוץ 2, בתום ארבע השנים הראשונות של תקופת הזיכיון תקיים המועצה הליך בדיקה, שבו תבחן כיצד מילא בעל הזיכיון בתקופה האמורה אחר ההוראות לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה ותנאי הזיכיון (בסעיף קטן זה - הוראות הדין); מצאה המועצה כי בעל הזיכיון הפר את הוראות הדין, אך חומרת ההפרה אינה מצדיקה, לדעת המועצה, ביטול הזיכיון בהתאם לסמכותה לפי סעיף 37, תורה לו, לאחר שנתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, כיצד לתקן את ההפרות ביתרת תקופת הזיכיון. 34א. הוראות לענין מכרז בשנת 2004 לזיכיון לשידורי טלוויזיה ומיזוג בעלי הזיכיון בערוץ 2 (תיקון: תשס"ג) (א) הרשות תפרסם בין יום כ"ט באלול התשס"ד (15 בספטמבר 2004) ליום ט"ו בתשרי התשס"ה (30 בספטמבר 2004) מכרז, לפי הוראות חוק ערוץ 2, למתן זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 לתקופה שתחל ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005). (ב) הממונה כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (בסעיף זה - הממונה), יחליט עד יום כ"ו בסיון התשס"ד (15 ביוני 2004), אם מתקיימת תחרות משמעותית בין ערוץ 2 לערוץ השלישי. (ג) לאחר קבלת החלטת הממונה, כאמור בסעיף קטן (ב), רשאית המועצה לקבוע, לאחר שהתייעצה עם הממונה, כי על אף האמור בסעיף 54(א), המכרז שתפרסם הרשות לפי סעיף זה יהיה למתן שני זיכיונות ולשתי יחידות שידור. (ד) בעלי הזיכיונות בערוץ 2, כולם או חלקם, וכן מי שמחזיק באמצעי שליטה בהם, כולם או חלקם, רשאים, לבד או יחד עם אחרים, לצורך השתתפות במכרז לפי סעיף זה, לעשות אחד מאלה: (1) להתאחד בשני תאגידים נפרדים, שמתקיימות לגבי כל אחד מהם הוראות חוק ערוץ 2 לענין השתתפות במכרז; (2) החליט הממונה כי מתקיימת תחרות משמעותית, כאמור בסעיף קטן (ב) - להתאחד בתאגיד נפרד שמתקיימות לגביו הוראות חוק ערוץ 2 לענין השתתפות במכרז. (ה) (1) לאחר תחילת השידורים לפי הזיכיונות שניתנו במכרז לפי סעיף קטן (ג) רשאית המועצה לאשר, בתנאים שתקבע, לשני בעלי הזיכיונות שזכו במכרז האמור, להתמזג לתאגיד אחד שמתקיימות בו הוראות חוק ערוץ 2 המכשירות אותו להשתתף במכרז ולהיות בעל זיכיון. (2) תאגיד כאמור בפסקה (1) יהיה בעל הזיכיון ליחידת שידור אחת, שתבוא במקום שתי יחידות השידור של בעלי הזיכיונות האמורים באותה פסקה. (3) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ג) של סעיף71ב יחולו לענין מיזוג לפי סעיף קטן זה. (4) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. (ו) לענין מכרז לפי סעיף זה, עתירות נגד החלטות המועצה כועדת מכרזים, יידונו בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק בלבד. 35. הארכת זיכיון לשידורי רדיו (תיקון: תשנ"ח, תש"ס, תשס"ב, תשס"ז) (א) המועצה רשאית להאריך את תוקפו של זיכיון לשידורי רדיו בלא מכרז, לשלוש תקופות נוספות, בהתחשב בין השאר, באפשרות להקצות תדרים, בתנאי התפשטות הגלים, בשיקולים כלכליים ובמגוון סוגי השידורים ואופיים, ובלבד שמצאה כי בעל הזיכיון מילא חובות המוטלות עליו לפי חוק, כללי המועצה ותנאי הזיכיון. הארכת תקופת הזיכיון בתקופה השלישית, יכול שתהא לכל התקופה או לחלקה ויכול שתיעשה יותר מפעם אחת, ובלבד שסך ההארכות בתקופה השלישית לא יעלה, במצטבר, על ארבע שנים. (ב) המועצה תהיה רשאית להתנות את הארכת תוקפו של זיכיון כאמור בסעיף קטן (א), בתנאים שתקבע. 36. הגבלות בהעברת בעלות בזכיון לשידורים וברישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשנ"ב, תש"ס, תשס"ב, תשס"ה) (א) זכיון לשידורים ורישיון לשידורי רדיו אינם ניתנים להעברה, לשעבוד או לעיקול. (ב) היה בעל הזכיון תאגיד בעל הון מניות - (1) לא יעביר בעל ענין בו לאחר, בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, עשרה אחוזים או יותר של אמצעי שליטה אחד, בין בבת אחת ובין בחלקים, או את הזכות למנות דירקטור אחד או יותר, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה מראש; (2) לא ירכוש בו אדם, בין במישרין ובין בעקיפין, בעצמו או יחד עם קרוביו או עם אחרים הפועלים בתיאום עמו דרך קבע, יותר מעשרה אחוזים של אמצעי שליטה אחד בתאגיד בין בבת אחת ובין בחלקים, או את הזכות למנות דירקטור אחד או יותר או את מנהלו הכללי, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה מראש. (3) בכפוף להוראות סעיף קטן (ו) וסעיפים 72א(ג) או 72ג(ג) לא יעביר ולא ירכוש אדם, במישרין או בעקיפין, אמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד בעל זכיון, אם כתוצאה מההעברה או מהרכישה, יחדל להתקיים בבעל זיכיון אחד התנאים שהיו מזכים אותו להשתתף במכרז כקבוע בסעיף 41(א) או יתקיים בו אחד הסייגים הקבועים בסעיפים 41(ב), (ב-1) ו (ג), 56, 72א או 72ג; (ג) היה בעל הזכיון תאגיד שאינו בעל הון מניות, לא תועבר זכות בעלות או שליטה בו, בדרך כלשהי, במישרין או בעקיפין, אלא אם כן קיבל לכך הסכמת המועצה כראש. (ד) בעל זכיון שהוא תאגיד ידווח לרשות על כל העברה או רכישה של חמישה אחוזים או יותר מאמצעי השליטה בו, הכל כפי שתקבע המועצה בכללים. (ה) בכפוף להוראות סעיף קטן (ו) וסעיפים 72א(ג) או 72ג(ג), המועצה לא תיתן את הסכמתה להעברה או לרכישה של אמצעי שליטה אחד או יותר, בשיעור כלשהו בתאגיד בעל זכיון, אם כתוצאה מההעברה או מהרכישה יחדל להתקיים בבעל זכיון אחד התנאים הקבועים בסעיף 41(א) או יתקיים בו אחד הסייגים הקבועים בסעיפים 41(ב), (ב-1) ו (ג), 56, 72א או 72ג. (ו) נוכח השר כי קיים צורך לעשות כן, רשאי הוא, בהסכמת המועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות, בתקנות, את ההגבלות הקבועות בסעיף 41(ג), ולקבוע הגבלות אחרות או נוספות על אלה המנויות באותו סעיף, שיחולו על בעלי הזיכיון לשידורי רדיו. 37. ביטול זכיון לשידורים או רישיון לשידורי רדיו, פקיעתו או התלייתו (תיקון: תשנ"ב, תשס"ג, תשס"ה) (א) המועצה רשאית לבטל, להגביל או לצמצם זכיון לשידורים או רישיון לשידורי רדיו, אם מצאה כי נתקיים אחד מן המקרים הבאים, ובלבד שנתנה לבעל הזכיון הזדמנות נאותה להשמיע לפניה את טענותיו: (1) בעל הזכיון לא קיים הוראות חוק ערוץ 2 או תקנות או כללים לפיו, שחומרת הפרתם מצדיקה, לדעת המועצה, ביטול, הגבלה או צמצום של הזכיון או הרישיון לשידורי רדיו, לפי הענין; (2) בעל הזכיון הפר הוראה מהוראות סעיפים 36 ו-46 או לא קיים את חובת המימון שבסעיפים 51 ו-70 (א). (3) בעל הזכיון לא גילה לוועדת המכרזים מידע שנדרש לגלותו או שמסר לה מידע לא נכון ; (4) בעל הזכיון הפר תנאי שבזכיון או שברישיון, לפי הענין קבע כי הוא תנאי מהותי; (5) חדלו להתקיים בבעל הזכיון אחד או יותר מן התנאים המנויים בחוק ערוץ 2, המכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זכיון או התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זכיון לפי הוראות חוק ערוץ 2; (6) בעל הזכיון לא החל בשידורים או הפסיקם לפרק זמן בלתי סביר; (7) בעל הזכיון ביקש ביטול זכיונו או רישיונו, לפי הענין; (8) טובת הציבור מחייבת זאת, לדעת שני שלישים לפחות מחברי המועצה. (ב) תקפו של הזכיון לשידורים או הרישיון לשידורי רדיו יפוג באחד מאלה: (1) בתום התקופה הנקובה בזכיון או ברישיון, לפי הענין; (2) (בוטלה); (3) בעל הזכיון החליט על פירוקו מרצון או שבית המשפט ציווה על פירוקו כאמור בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 (להלן - פקודת החברות). (ג) מונה לבעל זכיון כונס נכסים או מפרק זמני, רשאית המועצה להתלות את תוקף הזכיון או את תוקף הרישיון, לפי הענין, לתקופה ובתנאים שתקבע. (ג1) נתן בית המשפט צו הקפאת הליכים, כמשמעותו בסעיף 350(ב) לחוק החברות, התשנ"ט-1999, בענינה של חברה שהיא בעלת זיכיון, והתקיים אחד מן המקרים המנויים בסעיף קטן (א) - (1) תביא המועצה בחשבון, בין שאר שיקוליה לצורך הפעלת סמכויותיה לפי הוראות סעיף קטן (א), גם אם התועלת העשויה לצמוח מהבראתו של בעל הזיכיון ובהמשך פעילותו; (2) החליטה המועצה להפעיל סמכות מסמכויותיה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), תיכנס ההחלטה לתוקפה 15 ימים לאחר קבלתה, והסמכות לדון בהחלטה האמורה, כל עוד לא בוטל צו הקפאת ההליכים, תהיה נתונה גם לבית המשפט שנתן את הצו. (ד) בעל זכיון אינו זכאי לפיצוי כלשהו בשל ביטול, הגבלה או צמצום של הזכיון או הרישיון, לפי הענין, לפי סעיף קטן (א). סימן א'1: הארכת תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ 2 (תיקון: תשס"ג6) 37א. הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 (תיקון: תשס"ג6, תשס"ד, תשס"ה) (א) (1) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו, לתקופה שמיום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) עד ליום כ"ח בתשרי התשס"ו (31 באוקטובר 2005) (בחוק ערוץ 2 - תקופת ההארכה). (2) (א) האריכה המועצה את הזיכיונות לכל בעלי הזיכיונות, יוארך גם הזיכיון שניתן לטלוויזיה הלימודית בהתאם להוראות סעיף 55(א1), עד ליום כ"ח בתשרי התשס"ו (31 באוקטובר 2005); (ב) (בוטלה) (ב) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק ערוץ 2, המועצה תקבע תנאים להארכת הזיכיון, לרבות תנאים שיש לקיימם לפני שיוארך הזיכיון, וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע מהוראות חוק ערוץ 2, ובלבד שיחולו הוראות אלה: (1) ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק, כללי המועצה או תנאי הזיכיון בשנת הזיכיון העשירית, יחולו עליו גם בתקופת ההארכה, אלא אם כן קבעה המועצה, כי תנאים או התחייבויות שתקבע לא יחולו עליו, או שיחולו בשינויים שקבעה; (2) על אף הוראות סעיף 100(ב), התמלוגים שישלם בעל זיכיון לרשות, יהיו בתקופת ההארכה, בשיעור של 4%; השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, בהתייעצות עם השר הממונה על חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999, ובאישור הועדה, לקבוע שיעור גבוה יותר, ובלבד שלא יעלה על 6%; (3) בעל הזיכיון ישלם למדינה תמורה בעד הארכת זיכיונו, שתיקבע על ידי שר האוצר, בהסכמת שר התקשורת ובאישור הוועדה. (ג) לא תאשר המועצה הארכת זיכיון אם מצאה כי בבעל הזיכיון חדלו להתקיים אחד או יותר מן התנאים המנויים בחוק ערוץ 2, שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ 2, או כי התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות חוק ערוץ 2. (ד) לא הוארכו כל הזיכיונות בערוץ 2, או פקע או בוטל זיכיון שתוקפו הוארך (בסעיף זה - זיכיון לשעבר), תקבע המועצה הוראות בדבר יחידת השידור של בעל הזיכיון לשעבר, בין בדרך של פרסום מכרז להפעלת יחידת השידור, ובין בדרך אחרת, לרבות חלוקת יחידת השידור האמורה בין בעלי הזיכיונות שנותרו, כולם או חלקם, ובכלל זה תקבע את התשלומים שישלם בעל זיכיון שקיבל זמן שידור נוסף, את סוגי השידורים ונושאיהם ואת החובות בנוגע להפקות המקומיות הנוספות שיחולו עליו, ורשאית המועצה לקבוע בכללים את ההתאמות והשינויים הנדרשים בתוספת הראשונה ובכללים לפי חוק ערוץ 2. (ה) הוראות סעיפים 54א, 71א ו-71ב יחולו לענין בעלי הזיכיונות בערוץ 2 גם בתקופת ההארכה. 37ב. שימוש בתדר הקרקעי ובמשדרים (תיקון: תשס"ג) (א) החליטה המועצה להאריך זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 בהתאם להוראות סעיף 37א, וביקש בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 להשתמש לשידוריו בתדר הקרקעי ובמשדרים ששימשו את בעלי הזיכיון בערוץ 2 לפני תקופת ההארכה, רשאית היא, על אף ההארכה, לאחר ששקלה את טובת הציבור, לערוך מכרז סגור בין כל בעלי הזיכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 למתן זכות השימוש בתדר ובמשדרים האמורים בתקופת ההארכה. (ב) במכרז כאמור בסעיף קטן (א) תקבע המועצה - (1) הוראות ותנאים לענין זכות השימוש בתדר הקרקעי ובמשדרים, לרבות המועד שהחל בו תינתן זכות השימוש לזוכה במכרז, ושלא יקדם למועד תחילת תקופת ההארכה; (2) ההתחייבויות שעל הזוכה במכרז יהיה לעמוד בהן כדי להבטיח תשלום שוויו של התדר הקרקעי, בהתחשב, בין השאר, בעלויות הכספיות הכרוכות בשימוש בו. (ג) המועצה רשאית לדרוש מהזוכה במכרז ערובות להבטחת התחייבויותיו כאמור בסעיף קטן (ב). (ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי השר, בהסכמת המועצה ובאישור הועדה, לקבוע הוראות בדבר ביטול השידור הקרקעי, כולו או חלקו, או לקבוע הסדרים אחרים שיחולו לענין שיטות השידור לפי חוק ערוץ 2. סימן א2: הארכת תקופת הזיכיון הראשונה בערוץ השלישי (תיקון: תשס"ו) 37ג. הארכת זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי (תיקון: תשס"ו-9, תש"ע) 11 (א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה שמיום י"ג בשבט התש"ע (28 בינואר 2010) עד יום ג' בשבט התשע"ב (27 בינואר 2012) (בסעיף זה תקופת ההארכה הראשונה). (א1) ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו כאמור בסעיף קטן (א), תאריך המועצה את תוקף זיכיונו לתקופת ההארכה הראשונה, בהתקיים כל אלה: (1) בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה, להשלמה עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) של ההתחייבויות והתנאים לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שלא עמד בהם במהלך תקופת הזיכיון, ועניינם ההוצאה שעליו להוציא לשם מימון הפקה ורכישה של תכניות סוגה עילית כמשמעותן בתוספת השניה וכן שידורן של תכניות כאמור, והכל בסכומים המפורטים בסעיף 5(ג) עד (ה) לתוספת השניה (בסעיף זה - התכנית להשלמת סוגה עילית); (2) בעל הזיכיון הגיש למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה, להשלמה עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014), של ההתחייבויות והתנאים לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שלא עמד בהם במהלך תקופת הזיכיון, ועניינם ההוצאה לשם הפקה של סרטים ישראליים, בסכום של 20 מיליון שקלים חדשים (בסעיף זה - התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע); הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות סעיף 8(ד) לתוספת השניה; (3) בעל הזיכיון הגיש למועצה תכנית הכוללת שלבי פעולה וביצוע, להבטחת מושבה, עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011), של חברת החדשות בירושלים, בהתאם להוראות סעיף 3א, באופן שעד לאותו מועד יקוימו הוראות הסעיף האמור (בסעיף זה - התכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים); (4) בבעל הזיכיון לא חדל להתקיים אחד או יותר מהתנאים המנויים בחוק ערוץ 2, שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי, ולא מתקיים בו תנאי שהיה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות חוק ערוץ 2; (5) המועצה אישרה עד יום ג' בשבט התש"ע (18 בינואר 2010), את התכנית להשלמת סוגה עילית, את התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, וכי מתקיימים בבעל הזיכיון התנאים האמורים בפסקה (4), וכן מסרה את המלצתה לגבי התכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים לוועדת הכלכלה של הכנסת; (6) ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה את התכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים, לאחר שהובאה לפניה המלצת המועצה לעניין תכנית זו; (7) בעל הזיכיון המציא לרשות, לא יאוחר מיום ט"ז באדר התש"ע (2 במרס 2010), פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בסכום של 20 מיליון שקלים חדשים, להבטחת ביצוען של התכנית להשלמת סוגה עילית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, נוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 33(ב)(3); המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי העניין, וכן יהיה רשאי להורות על השבה של הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית, אם הושלמו כל ההתחייבויות והתנאים שהיה על בעל הזיכיון להשלים עד יום ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011) לפי התכנית להשלמת סוגה עילית והתכנית להשלמת הוצאה לקולנוע, ובלבד שהפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית, לפי העניין, הומצאו בהתאם להוראות סעיף קטן (א2); לא המציא בעל הזיכיון פיקדון כספי או ערבות בנקאית כאמור, יפקע זיכיונו לאלתר; (8) בעל הזיכיון שילם את החוב שאינו ניתן לפריסה כהגדרתו בסעיף 102א1(א), לא יאוחר מיום תחילתו של תיקון מס' 32, וכן שילם, בתוך התקופה האמורה, את יתרת החוב הכולל כהגדרתה באותו סעיף או שמועד תשלום יתרת החוב הכולל נדחה בהתאם להוראות סעיף 102א1. (א2)כללה התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע שלבי פעולה להשלמת ההוצאה תקופה שמיום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012)עד יום ט' בטבת התשע"ה 31 בדצמבר 2014( (בסעיף קטן זה - יתרת ההוצאה), ימציא בעל זיכיון שזיכיונו הוארך לפי הוראות סעיף קטן (א1) פיקדון כספי או ערבות בנקאית, עד יום ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011), בסכום יתרת ההוצאה, להבטחת ביצועה של יתרת ההוצאה, נוסף על הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית שהמציא לפי סעיף קטן (א)((7) ונוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 33(ב)(3); המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי סעיף קטן זה, לפי העניין (א3) לא עמד בעל הזיכיון בהוראות התכנית להשלמת סוגה עילית, בהוראות התכנית להשלמת הוצאה לקולנוע או בהוראות סעיף קטן (א2), יראו בכך הפרה של תנאי מהותי בזיכיון, לעניין סעיף 37(א)(4). (א4) אין בהתחייבויות ובתנאים החלים על בעל הזיכיון לפי תיקון מס' 32 בתקופת ההארכה הראשונה, כדי לגרוע מההתחייבויות והתנאים שחלו עליו ערב יום תחילתו של תיקון מס' 32, לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, אלא אם כן נקבע אחרת לפי התיקון האמור; לעניין זה, אושרה התכנית להבטחת מושבה של חברת החדשות בירושלים ובעל הזיכיון פעל לפיה, לא יראו אותו כמי שהפר את הוראות סעיף 3א עד תום תקופת ההארכה הראשונה ; (ב) בעל זיכיון שהוארכה תקופת זיכיונו כאמור בסעיף קטן (א), רשאי לבקש מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו לתקופה נוספת, מיום ד' בשבט התשע"ב (28 בינואר 2012) עד יום כ"ו בשבט התשע"ד (27 בינואר 2014) (בסעיף זה - תקופת ההארכה השניה). (ג) ביקש בעל זיכיון מהמועצה להאריך את תוקף זיכיונו כאמור בסעיף קטן (ב), לפי הענין, רשאית המועצה להאריך את תוקף זיכיונו, אלא אם כן מצאה כי מתקיים אחד מאלה: (1) בעל הזיכיון לא קיים, במהלך תקופת ההארכה הראשונה, לפי הענין, אחר ההוראות לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה או תנאי הזיכיון והתחייבויות שמועד קיומם נדחה לפי סעיף 59א(ג); (2) בבעל הזיכיון חדל להתקיים אחד או יותר מן התנאים המנויים בחוק ערוץ 2, שהיו מכשירים אותו להשתתף במכרז או להיות בעל זיכיון בערוץ השלישי, או התקיים בו תנאי אשר היה פוסל אותו מלהשתתף במכרז או מלהיות בעל זיכיון כאמור לפי הוראות חוק ערוץ 2. (ד) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק ערוץ 2, תקבע המועצה תנאים להארכת הזיכיון לתקןפת ההארכה השניה, לרבות תנאים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (ג), שיש לקיימם לפני שיוארך הזיכיון, וכן רשאית היא לקבוע הוראות והגבלות בכל ענין הנובע מהוראות חוק ערוץ 2, ובלבד שיחולו הוראות אלה: (1) ההתחייבויות והתנאים שחלו על בעל הזיכיון לפי חוק, כללי המועצה או תנאי הזיכיון, בשנת הזיכיון העשירית, יחולו עליו גם בתקופת ההארכה השניה, בהתאמה, אלא אם כן קבעה המועצה כי התחייבויות או תנאים הקבועים בכללי המועצה או בזיכיון לא יחולו עליו, או יחולו בשינויים שקבעה; (2) לענין תקופת ההארכה השניה, ישלם בעל הזיכיון למדינה תמורה בעד הארכת זיכיונו לתקופה זו, שתיקבע על ידי שר האוצר, בהסכמת השר ובאישור הוועדה. (ה) השר, באישור הוועדה, יקבע בתקנות את המועדים להגשת בקשות להארכת תוקף הזיכיון לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), ואת המועדים למתן החלטות המועצה בבקשות כאמור. סימן ב': המכרז 38. זכיון על פי מכרז זכיון לשידורים יינתן על פי מכרז פומבי שתפרסם הרשות. 39. כללי המכרזים המועצה, באישור השר, תקבע כללים בדבר ההליכים למתן זכיון, לרבות עריכת מכרזים, דרכי הגשתן של ההצעות והטיפול בהן, וכן הדרכים והמועדים למסירת מידע בדבר תוצאות המכרזים. 40. ועדת מכרזים (תיקון: תשס"ה) (א) המועצה תהווה ועדת מכרזים לענין מכרזים לשידורים שתפרסם הרשות לפי הוראות חוק ערוץ 2. (ב) יושב ראש המועצה יכהן כיושב ראש ועדת המכרזים. ואולם לא תהא לו זכות לדעה מכרעת כאמור בסעיף 17(ג). (ג) המנהל, או עובד הרשות שמינה לכך המנהל, רשאי להשתתף בכל ישיבה של ועדת המכרזים, שלא כחבר ועדה. (ד) ועדת המכרזים רשאית, ככל שתמצא לנכון, להיוועץ במומחים שלא מבין חבריה; מומחה הקשור למבקש הזכיון או שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים, יודיע על כך לוועדה לפני שנתן יעוץ כאמור והודעתו תירשם בפרוטוקול של דיוני הוועדה. (ה) ועדת מכרזים תדון בהצעות ותחליט בדבר הזוכה במכרז, והיא רשאית לפסול כל הצעה ואף את ההצעות כולן. 41. זכות להשתתף במכרז (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ג, תשנ"ד, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג6) (א) במכרז רשאי להשתתף תאגיד שמתקיימים בו לפחות תנאים אלה, ולא מתקיים בו האמור בסעיפים קטנים (ב), (ב-1) ו (ג): (1) הוא תאגיד רשום בישראל אשר היכולת לכוון את פעולתו וחמישים ואחד אחוזים לפחות מכל אמצעי השליטה בו, הם בידי אזרחים ישראליים ותושבי ישראל, או בידי תאגידים רשומים בישראל שמתקיימים בהם התנאים האמורים. בפסקה זו, "אזרח ישראלי" - כמשמעותו בחוק האזרחות, התשי"ב-1952; (2) הוא לא הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון, ואם הוא תאגיד - מנהלו או אדם שהוא בעל ענין בתאגיד, לא הורשע כאמור; (3) הוא אינו סוכן פרסום או סוכן של מבצע כהגדרתו בחוק זכויות מבצעים, התשמ"ד-1984; (4) הוא אינו תאגיד שאחת ממטרותיו או מפעולותיו העיקריות הנה רכישת אמצעי פרסום, לרבות זמן שידור תשדירי פרסומת, למחזיקים באמצעי שליטה בו. (ב) - (ב-1) (בוטלו) (ב-2) לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזיכיון לשידורי טלוויזיה, מי שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא בעל זיכיון אחר, או שבעל זיכיון אחר מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה; (2) הוא מחזיק גם בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחר; (3) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ הוא תאגיד אשר מי שמחזיק בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו, מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר בתאגיד כאמור הם מחזיקים במצטבר בעשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו; קיימים שני בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד אשר מי שמחזיק בעשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו, מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר בתאגיד כאמור - הם מחזיקים במצטבר בשלושים אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו; קיימים שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד אשר מי שמחזיק ביותר משלושים אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו, מחזיק גם בחמישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון אחד אחר, או בשליטה בו; היו שני מחזיקים או יותר בתאגיד כאמור - הם מחזיקים במצטבר בשלושים אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בו או בשליטה בו; (4) הוא תאגיד אשר אדם אחד מחזיק בו ביותר מחמישים ואחד אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה; (5) (א) הוא תאגיד שהוא עיתון; (ב) הוא אדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון; (ג) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ - הוא תאגיד שעיתון מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד שעיתון מחזיק בו בשישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו; (ד) קיים בעל זיכיון אחד בערוץ - הוא תאגיד שאדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או בשליטה בעיתון, מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד שאדם המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או בשליטה בעיתון, מחזיק בו בשישה עשר אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו; (6) הוא תאגיד, אשר עיתון קשור מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה; (7) הוא תאגיד ששניים או יותר מהמחזיקים באמצעי שליטה בו, בשיעור העולה על השיעור המותר למחזיק אחד לפי פסקה (5)(ג) או (ד), הם עיתונים, או שהם מחזיקים במצטבר בעשרה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה, בעיתון או בעיתונים; (8) נוסף על האמור בפסקאות (3) ו-(7) - קיים בעל זיכיון אחד בערוץ - הוא תאגיד ששניים או יותר ממי שהחזקתם בו מוגבלת כאמור בפסקאות (3) ו-(5) מחזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג כלשהו, בשיעור מצטבר של עשרים וארבעה אחוזים או יותר, או בשליטה בו; קיימים שניים או שלושה בעלי זיכיון בערוץ - הוא תאגיד ששניים או יותר ממי שהחזקתם בו מוגבלת כאמור בפסקאות (3) ו-(5) מחזיקים אמצעי שליטה בו, מסוג כלשהו, בשיעור מצטבר העולה על שלושה אחוזים, או בשליטה בו; (9) בסעיף קטן זה - "בעל זיכיון אחר" - בעל זיכיון אחר לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 למעט חברת החדשות, וכן בעל רישיון כללי לשידורי כבלים או בעל רישיון לשידורי לוויין, לפי חוק התקשורת; "עיתון" - כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת; "עיתון קשור" - תאגיד שהוא עיתון, אדם שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא עיתון או בעל שליטה בעיתון והוא גם בעל ענין בבעל זיכיון אחר. (ג) לא יהיה רשאי להשתתף במכרז לזכיון לשידורי רדיו מי שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא בעל זכיון לשידורי טלויזיה לפי חוק ערוץ 2 או הוא בעל זכיון אחר לשידורים, או שהוא תאגיד שלוב של מי מהם, או שהוא תאגיד שבעל ענין בו, הוא גם בעל ענין במי מהם, והכל במישרין או בעקיפין; (2) הוא תאגיד שהוא עיתון או שהוא תאגיד שאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה מסוג מסויים בו, בשיעור העולה על עשרים וארבעה אחוזים, או ביכולת לכוון פעולתו בדרך אחרת, מחזיק גם, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה מסוג מסויים בתאגיד שהוא עיתון או בתאגיד שלוב של עיתון או בתאגיד שלוב של בעל ענין בעיתון (להלן - גופים קשורים); הוראות פסקה זו, לענין הגבלות המוטלות על עיתון ועל הגופים הקשורים בו, לא יחולו: (א) על תאגיד המבקש להשתתף במכרז לשידורי רדיו באזור שבו הוענק כבר זכיון אחר לשידורי רדיו, אם הוא או גוף קשור בו כאמור אינו מחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה כלשהם בתאגיד שזכה כבר בזכיון כאמור או ביכולת לכוון את פעולתו בדרך אחרת; (ב) על עיתון שאינו עיתון יומי, או על עיתון יומי בשפה שונה מהשפה שבה ישודרו שידורי הרדיו, על מוציא לאור של עיתון כאמור, או על מי שמחזיק באמצעי שליטה מסוג כלשהו בעיתון כאמור, ובלבד שמי מהם איננו מחזיק ביותר מ-49% מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בתאגיד המבקש להשתתף במכרז לשידורי רדיו, או שהוא בעל שליטה בתאגיד המבקש. (3) הוא גוף המשדר, לפי דין, שידורים לציבור או לחלק ממנו או הוא "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, או שהוא תאגיד שגופים אלה הם בעלי ענין בו או שהוא בעל ענין בהם, בין במישרין ובין בעקיפין; (4) הוא רשות מקומית או שהוא תאגיד ששיעור כלשהו של אמצעי השליטה בו מוחזק, במישרין או בעקיפין, בידי רשות מקומית; (5) הוא תאגיד אשר אם יזכה במכרז, יתקיימו בו או בבעל ענין בו או בתאגיד שלוב של מי מהם, במישרין או בעקיפין, הוראות סעיף 72א. 42. פסילת משתתף במכרז (א) ועדת מכרזים תפסול משתתף במכרז, אם לפי דעתה - (1) מתן הזכיון לאותו משתתף עלול להיות נוגד את טובת הציבור; (2) מתן הזכיון לאותו משתתף עלול להוות סיכון לבטחון המדינה; (3) המשתתף במכרז הוא מפלגה או נציג או שלוח של מפלגה או של גוף אחר, שלדעת הועדה, עלול להשתמש בשידורים לקידום המטרות המיוחדות של מפלגה או הגוף האמור. (ב) ועדת מכרזים שפסלה משתתף כאמור בסעיף קטן (א) תרשום נימוקיה בכתב. 43. גילוי מידע במכרז (א) ועדת מכרזים רשאית לדרוש ממשתתף במכרז לגלות פרטים מלאים ומדוייקים בדבר זהותו, עסקיו, מבנה ההון ומקורות המימון שלו, וכן כל מידע אחר שלדעת הועדה יש ענין בגילויו. (ב) ועדת מכרזים רשאית לדרוש ממשתתף במכרז שהוא תאגיד, גילוי כל המידע האמור בסעיף קטן (א), גם לגבי בעל ענין בתאגיד, ולגבי כל גורם אחר שיש לו במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות אדם או תאגיד אחר, אחד או יותר, אמצעי שליטה בתאגיד. 44. דיון עם מציעים ועדת מכרזים רשאית לדון עם מציע בפרטי הצעתו, לבקש הבהרות לגביה ולבקש מכלל המציעים לתקן את הצעותיהם, והכל תוך הזדמנות שווה לכל אחד מהם. 45. אמות מידה בבחירת הזוכה במכרז (תיקון: תש"ס, תשס"ג) ועדת מכרזים, בבואה לבחור את הזוכה במכרז, תיתן דעתה, בין היתר, לשיקולים הבאים: (1) יכולתו הכספית והכלכלית של המציע; (1א) לענין מכרז לשידורי טלוויזיה - דמי הזיכיון החד-פעמיים המוצעים; (2) הידע והנסיון המקצועי העומדים לרשותו; (3) הציוד והאולפנים שיעמדו לרשותו של המציע; (4) כושר ההפקה של המציע ומיגוון התכניות והשידורים שהוא מציע; (4א) היקף ההשקעות המוצע בהפקות מקומיות, וכן ההיקף השנתי המוצע לתכניות דרמה, לתכניות תעודה ולתכניות מיוחדות כהגדרתן בתוספת הראשונה; (5) מתן ביטוי בשידורים המוצעים למגמות הרשות כמפורט בסעיף 5(ב), ויכולתו לקיימם כאמור. סימן ג': חובות כלליות בשידורי בעל זכיון 46. שידורים אסורים (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ח, תשס"ג) (א) בעל זכיון לא ישדר שידורים שיש בהם - (1) עבירה פלילית או עוולה אזרחית לפי כל דין; (2) הסתה לגזענות, לאפליה או לפגיעה ממשית באדם או בקבוצת בני-אדם, על רקע השתייכותם לדת, גזע, לאום, מין, עדה, אורח-חיים או מוצא; (3) תעמולה מפלגתית למעט תעמולת בחירות המותרת על פי דין; (4) הפרת איסור שקבעה המועצה בכללים לפי הוראה אחרת של חוק ערוץ 2. (ב) שידור נכון והוגן של מעשה שהינו בניגוד לאמור בסעיף קטן (א)(1) עד (4) לא יהווה הפרה של סעיף זה. (ג) בעל זכיון לא יתן בשידוריו, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בכתב ובין בדרך הבעה אחרת, כל ביטוי לדעותיו האישיות, ואם הוא תאגיד - לדעות מנהליו או לדעות בעלי הענין בו. (ד) בעל זיכיון לא ימנע שידורים, בין במישרין ובין בעקיפין, בשל דעותיו האישיות, ואם הוא תאגיד - בשל דעות מנהליו או דעות בעלי הענין בו. 47. מתן אפשרות תגובה (א) בעל זכיון יבטיח כי בשידור בעניני היום שלתכנו יש משמעות ציבורית, יהיה ביטוי נאות לדעות שונות הרווחות בציבור. (ב) המועצה תקבע כללים בדבר מתן אפשרות תגובה באופן ההולם את נסיבות הענין, למי שנפגע או עלול להיפגע במישרין מהשידורים. 47א. יצירות מוגנות (תיקון: תש"ס) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הסדרים לענין רישום ודיווח על ידי בעל הזיכיון של יצירות המוגנות בזכויות יוצרים ובזכויות מבצעים, המשודרות על ידו, וכן לענין הנשיאה בעלויות הרישום והדיווח; הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות כל דין. 48. שידורים מטעם הרשות (א) המועצה רשאית ליטול פרקי זמן מיחידת שידור של בעל זכיון, לצורך מתן שידורים מטעם הרשות בנושאים שלדעתה יש בהם ענין מיוחד לציבור (בסעיף זה - שידורי רשות), ובלבד שפרקי זמן כאמור לא יעלו על שני אחוזים מכלל יחידות השידור בשנה ובחלוקה שווה, ככל האפשר, בין בעלי הזכיונות. (ב) במקום ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להורות לבעל זכיון להפיק בעצמו שידורי רשות ולשדרם בנושא ובמתכונת שתקבע, ובלבד שהרשות תממן את השידור. (ג) המועצה תקבע בכל זכיון כי היא רשאית ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א) לשם ביצוע שידורי רשות. (ד) הרשות תמסור הודעה לבעל זכיון על כוונתה לשדר כאמור, זמן סביר מראש, לפי נסיבות הענין. (ה) מסרה הרשות הודעה כאמור בסעיף קטן (ד) לבעל זכיון לשידורי רדיו, יעמיד לרשותה בעל הזכיון את תחנת השידור לפרק הזמן הדרוש לה לשידור כאמור בסעיף קטן (א). 49. נטילת זמני שידור (א) הרשות רשאית ליטול, במועדים שתקבע, מבעל זכיון שהפר בשידוריו כלל מכללי המועצה או הוראה שניתנה לפיהם או ששידר שידורים אסורים כמשמעותם בסעיף 46 (להלן - שידור תוך הפרה), זמני שידור כלהלן: (1) עבור כל דקה של שידור תוך הפרה - דקה אחת של תשדיר פרסומת או עשר דקות של שידור אחר; ובלבד שסך כל הנטילה בשל שידור תכנית אחת כאמור, לא יעלה על עשר דקות פרסומת או שתי שעות שידור; (2) עבור שידור תוך הפרה שארכו פחות מדקה - עד דקה של תשדיר פרסומת. (ב) על השימוש בזמני שידור שניטלו כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 48, בשינויים המחוייבים לפי הענין; זמני השידור כאמור יווספו לפרקי הזמן הנקובים בסעיף 48(א). (ג) הרשות תודיע לבעל זכיון על כוונתה ליטול פרקי זמן כאמור בסעיף קטן (א) לפחות עשרים וארבע שעות לפני ביצוע הנטילה. (ד) המועצה רשאית לקבוע כללים לביצוע סעיף זה. 50. שידורים במקרי חירום במקרי חירום או מטעמים של בטחון המדינה רשאית הרשות להורות לבעל זכיון לשדר הודעות מטעם הממשלה, המשטרה, המטה הכללי של צבא-הגנה לישראל וראש הג"א. פרק ד': שידורי טלויזיה סימן א': תחנות וזכיונות 51. הקמה ומימון של תחנות שידור בשיטה האנלוגית (תיקון: תש"ס, תשס"ח,) (א) הרשות תתכנן, תקים ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ראשיות לשידורי טלויזיה בשיטה האנלוגית, לקליטתם והפצתם בציבור של השידורים של בעלי הזכיונות לשידורים כאמור שייקלטו בכל רחבי הארץ, הכל במימונם של בעלי הזכיונות כאמור ובסכומים שהחליטה הרשות בהתאם לאמור בסעיף קטן (ב); תחנות השידור כאמור יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה; בסעיף זה - "מימון" - כלל התשלום בעד תכנון, הקמה והפעלה של תחנות כאמור, ולרבות תשלום בעד - (1) רכישת המקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור; (2) רכישתן של זכויות שימוש בציוד לרבות במשיבים בלוויין; (3) הקמת תחנות השידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך; (4) רכישת המשדרים; (5) תפעולן ותחזוקתן של תחנות השידור; "תחנת שידור ראשית" - תחנת שידור לרבות מוקד לבקרה, לתיאום, לתקנון ולהגברה של שידורי טלויזיה המשודרים בידי בעל זכיון, לשם הפצתם לציבור במישרין או באמצעות תחנות שידור ראשיות נוספות. (א1) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי לא יחל בשידוריו אלא לאחר שהמנהל הודיע לו כי שידוריו ניתנים לקליטה בכל רחבי הארץ. (א2) תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ראשיות לשידורי טלוויזיה בשיטה האנלוגית, כאמור בסעיף קטן (א), וכן קליטתם והפצתם של שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ראשיות כאמור, יופסקו בתום 18 חודשים מהמועד הקובע, ובלבד שבאותו מועד יש לציבור אפשרות זמינה לרכישת ציוד לקליטת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית, ופורסם צו שהוצא לפי סעיף 51ג; בסעיף זה, "המועד הקובע" - המועד שבו החלה הרשות בהפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות, לאחר שניתנה הודעת המנהל לפי סעיף 51א(ט). (א3) על אף הוראות סעיף קטן (א2), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר, להאריך, בצו, את התקופה האמורה בסעיף קטן (א2), לתקופה נוספת שלא תעלה על שישה חודשים, אם נוכח כי דחייה כאמור נדרשת בשל שיקולים של טובת הציבור או שמתקיימים טעמים אחרים המצדיקים דחייה כאמור. (ב) הרשות תחליט מהו שיעור ההשתתפות של כל אחד מבעלי הזכיונות במימון כאמור לפי יחידת השידור שהוקצתה לו, ובהתחשב, בין היתר, בקצב הקמתן של תחנות השידור והרחבת אפשרויות הקליטה ברחבי הארץ. (ג) בעלי הזכיונות לשידורי טלויזיה רשאים להתאגד, לשם העברת שידוריהם לתחנות שידור ראשיות ורשאים הם להתקשר עם הרשות לצורך זה; התאגדות או התקשרות כאמור לא ייראו כהסדר כובל לענין חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי. 51א. הקמה ומימון של תחנות שידור ספרתיות (תיקון: תשס"ח, תש"ע) (א) הרשות תתכנן, תקים ותפעיל, בעצמה או באמצעות אחרים, תחנות שידור ספרתיות לקליטתם ולהפצתם בציבור של שידורים שייקלטו בכל רחבי הארץ, של גופים אלה: (1) בעלי זיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 ובערוץ השלישי; (2) הכנסת, אם ביקשה לעשות כן לגבי שידורי ערוץ הכנסת, בהתאם להוראות סעיף 51ב(ב); (3) רשות השידור, אם ביקשה לעשות כן לגבי שידורי הטלוויזיה שהיא משדרת, בהתאם להוראות סעיף 51ב(ב). (ב) הודיעה הכנסת או רשות השידור, לפי העניין, לרשות, כי היא מבקשת שהרשות תפיץ את שידורי ערוץ הכנסת או את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, כאמור בסעיף 51ב(ב), יתקבלו החלטות מהותיות של הרשות בעניין תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות כאמור בסעיף קטן (א), ובעניין הפצה של שידורי הטלוויזיה, בתיאום עם הכנסת או עם רשות השידור. (ג) תחנות שידור ספרתיות יהיו בבעלותה של הרשות ובפיקוחה. (ד) בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)(1) יממנו את עלות ההקמה של תחנות שידור ספרתיות, למעט ההפרש כמשמעותו בסעיף 51ב(ג), בסכומים ובשיעורי ההשתתפות שתחליט הרשות. (ה) במהלך תקופת הקמתן של תחנות השידור הספרתיות, יגיש המנהל לשר ולשר האוצר דין וחשבון, בתוך 30 ימים מתום כל רבעון (בסעיף קטן זה - הרבעון המדווח); דין וחשבון כאמור יכלול, בין השאר, פרטים אלה: ההתקדמות בתכנון ובהקמה של תחנות שידור ספרתיות במהלך הרבעון המדווח וההתקדמות הצפויה במהלך הרבעון שלאחריו, אומדן מעודכן של סך עלות ההקמה, ואומדן ההוצאות הצפויות ברבעון שלאחר הרבעון המדווח. (ו) השר, שר האוצר או מי שכל אחד מהם הסמיך לכך, רשאי לדרוש מהמנהל להמציא פרטים נוספים הדרושים לצורך בדיקת החישובים שבבסיס האומדנים, כפי שפורטו בדין וחשבון שהגיש לפי סעיף קטן (ה). (ז) לא יאוחר מיום י"ב באב התשס"ט (2 באוגוסט 2009) יוקמו תחנות שידור ספרתיות כך שתתאפשר קליטת שידורים של הגופים המנויים בסעיף קטן (א)(1), (2) ו-(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. (ח) (בוטל) (תיקון: תש"ע) (ט) במועד השלמת ההקמה כאמור בסעיף קטן (ז), יודיע המנהל לבעלי הזיכיונות כאמור בסעיף קטן (א)(1), כי ניתן להפיץ שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות השידור הספרתיות; הודעה כאמור תפורסם גם לציבור בדרך שיורה המנהל. (י) הוראות סעיף 51(ג) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין תחנות שידור ספרתיות. (יא) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי. (יב) בסימן זה - "עלות ההקמה" - כלל התשלום בעד תכנון והקמה של תחנות שידור ספרתיות, לרבות תשלום בעד - (1) רכישת המקרקעין שעליהם יוקמו תחנות השידור הספרתיות; (2) רכישתן של זכויות שימוש בציוד, לרבות במשיבים בלוויין; (3) הקמת תחנות שידור, לרבות עבודות התשתית הכרוכות בכך; (4) רכישת המשדרים; "תחנת שידור ספרתית" - תחנת שידור ראשית, כהגדרתה בסעיף 51(א), לשידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית. 51ב. הפצת שידורי טלוויזיה באמצעות תחנות שידור ספרתיות (תיקון: תשס"ח) (א) הרשות תפיץ באמצעות תחנות השידור הספרתיות את שידורי הטלוויזיה של ערוץ 2 והערוץ השלישי במסגרת שני ערוצי טלוויזיה, ובלבד שהמנהל הודיע כי ניתן לעשות כן בהתאם להוראות סעיף 51א(ט). (ב) הרשות תפיץ לפי בקשה של הכנסת או רשות השידור, את שידורי ערוץ הכנסת או את שידורי הטלוויזיה שמשדרת רשות השידור, לפי העניין, באמצעות תחנות שידור ספרתיות, כמפורט להלן: (1) ערוץ הכנסת - ערוץ טלוויזיה אחד; (2) רשות השידור - עד שני ערוצי טלוויזיה. (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), הודיעה הכנסת או רשות השידור, לפי העניין, לרשות, לאחר יום י' בניסן התשס"ח (15 באפריל 2008), כי היא מבקשת שהרשות תפיץ את שידורי ערוץ הכנסת או את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, לפי העניין, רשאית הרשות לדרוש כי הכנסת או רשות השידור, לפי העניין, תישא בסכום ההפרש שבין עלויות ההקמה; בסעיף זה, "ההפרש שבין עלויות ההקמה" - ההפרש שבין עלות ההקמה הכוללת את התשלומים הנוספים לצורך הפצת שידורי הטלוויזיה של אותו גוף, לבין עלות ההקמה אלמלא ביקש מהרשות להפיץ את שידוריו. (ד) לא הסכימו הרשות והכנסת או רשות השידור, לפי העניין, על סכום ההפרש שבין עלויות ההקמה, יורה השר על הסכום כאמור, לפי שיטת חישוב שיורה עליה, וכן רשאי הוא, עד שיורה כאמור, ליתן הוראה לעניין תשלומים חלקיים; הוראות השר לפי סעיף קטן זה טעונות הסכמת שר האוצר. (ה) הרשות תפיץ את שידורי הטלוויזיה של ערוץ הכנסת ושל רשות השידור, כאמור בסעיף קטן (ב), כך שאופן ההפצה, איכות השידורים ויתר המרכיבים של שידורי הטלוויזיה, לפי בחירתו של אותו גוף, יהיו זהים לאופן ההפצה, לאיכות השידורים של בעלי הזיכיונות כאמור בסעיף 51א(א)(1) ולמרכיבים של שידורי הטלוויזיה שבעלי הזיכיונות רשאים לבחור בהם. (ו) בעד הפצת שידורי טלוויזיה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלמו הכנסת ורשות השידור לרשות דמי הפצה בסכום שנקבע לפי סעיף 100א. 51ג. סיוע מאוצר המדינה (תיקון: תשס"ח) שר האוצר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, סכומים שיינתנו כסיוע מאוצר המדינה לאוכלוסיות נזקקות, לפי אמות מידה ובאופן שיקבע, לרכישת ציוד לקליטת שידורי טלוויזיה בשיטה הספרתית עקב המעבר מהפצת השידורים בשיטה אנלוגית להפצה בשיטה ספרתית, ובלבד שהסיוע לא יפחת מ-50 אחוזים מעלות הציוד כפי שקבע השר. 52. ערבויות ובטוחות (תיקון: תשס"ח) (א) בעל זכיון לשידורי טלויזיה יפקיד בידי הרשות ערבויות להבטחת המימון כאמור בסעיף 51 או, לפי דרישתה של הרשות, ערבויות להבטחת המימון של עלות ההקמה כאמור בסעיף 51א(יב). (א1) הרשות רשאית לדרוש מבעל זיכיון כאמור בסעיף 51א(א)(1), ומרשות השידור, להפקיד בידיה ערבויות או בטוחות אחרות להבטחת תשלום דמי הפצה כאמור בסעיפים 100א או 51ב(ו), לפי העניין. (ב) המועצה, באישור השר, תקבע כללים בדבר סוגי הערבויות או הבטוחות האמורו בסעיפים קטנים (א) או (א1), סכומיהן, ומועדי הפקדתן, וכן דרכי מימושן והשימוש בכספים שיתקבלו עקב מימוש כאמור ובלבד שתנאי הערבויות והבטוחות כאמור בסעיף קטן (א1) ודרכי מימושם, יהיו זהים לגבי כלל מפקידי הערבויות והבטוחות כאמור באותו סעיף קטן. 53. החזרת תשלומים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ה, תשס"ח) (א) תשלומים ששילם בעל זכיון לשידורי טלויזיה למימון תחנות שידור כאמור בסעיף 51 למעט תשלומים בעד הפעלתן, תפעולן ותחזוקתן של תחנות השידור וכן למעט כל תשלום שוטף אחר בשל תחנות השידור וכן תשלומים ששילם בעל זיכיון לשידורי טלוויזה בעד עלות ההקמה כאמור בסעיף 51א, יוחזרו לו על ידי קיזוזם מתוך התמלוגים שהוא חב בהם על פי חוק ערוץ 2, בשיעורים, במועדים ובאופן שתקבע המועצה בכללים באישור השר; בוטל או פקע הזכיון לפני שהוחזרו כל הכספים כאמור, תוחזר היתרה בשיעורים, במועדים, באופן ותוך תקופה, הכל כפי שייקבע בתקנות; (ב) השר בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לעניין בדיקת הסכומים שקוזזו לפי סעיף קטן (א). 54. זכיון ליחידת שידור (תיקון: תש"ס, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ו) (א) שידורי טלוויזיה יתקיימו במסגרת שני ערוצי טלוויזיה, שהם ערוץ 2 והערוץ השלישי; זיכיון לשידורי טלוויזיה יינתן, בכל ערוץ בתקופת הזיכיון הראשונה, וכן בתקופות ההארכה שניתנו לפי סעיפים 37א(א)(1) או 37ג(א) או (ב), ככל שניתנו, בערוץ 2 - לשלושה זוכים במכרז, ובערוץ השלישי - לשני זוכים במכרז; לאחר תום התקופות האמורות, לפי הענין, יינתן זיכיון לשידורי טלוויזיה, בכל ערוץ, ליחידת שידור אחת; לענין זה - "יחידת שידור" - ימים, לרבות ימים מסויימים בשבוע כפי שתקבע המועצה בזכיון; "יום" - תקופה משעה 05.00 עד 05.00 שלאחריו. (א1) על אף הוראות סעיף קטן (א), פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי, לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי בשידוריו או חדל מלשדר, או לא הוענק זיכיון לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי, רשאית המועצה אם נוכחה, כי הדבר נדרש, בין השאר, כדי להבטיח רצף בשידורים, לקבוע, באישור הועדה, הוראות להפעלת אותה יחידת שידור, ובכלל זה לקבוע את ההתאמות והשינויים הנדרשים בתוספת הראשונה, בתוספת השניה ובכללים לפי חוק ערוץ 2. (א2) הוראות כאמור בסעיף קטן (א1), יכול שיקבעו כי בעל הזיכיון או הזוכה במכרז שנותר בערוץ השלישי (בסעיף זה - בעל הזיכיון הנותר), יפעיל גם את יחידת השידור האמורה, אם ביקש זאת, ובלבד - (1) שהתחייבויות שבעל הזיכיון שזיכיונו פקע או בוטל, שלא החל בשידוריו או שחדל מלשדר, או הזוכה במכרז, לפי הענין, קיבל על עצמו במסגרת המכרז שקדם למתן הזיכיון, וכן התנאים וההתחייבויות שחלו עליו, או שהיו אמורים לחול עליו, לפי חוק ערוץ 2, יחולו על בעל הזיכיון הנותר, בהתאמות הנדרשות לפי נסיבות הענין, כפי שייקבע; (2) בתאגיד בעל הזיכיון הנותר יתקיימו הוראות סעיף 41(ב-1) ולא יתקיים בו אחד מאלה: (1) (א) הוא תאגיד המחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון; (ב) עיתון מחזיק בו ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או בשליטה בו; (ג) הוא תאגיד שאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בעיתון, או בשליטה בעיתון, מחזיק בו, במישרין או בעקיפין, ביותר משמונה אחוזים מסוג כלשהו של אמצעי השליטה, או בשליטה בו; (2) הוא תאגיד, אשר עיתון קשור מחזיק בו בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה, או שמי שמחזיק בו שיעור כלשהו של אמצעי שליטה הוא עיתון קשור; בסעיף זה "עיתון" - כהגדרתו בסעיף 41(ב)(4); "עיתון קשור" - תאגיד שהוא עיתון, או אדם שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא עיתון או בעל שליטה בעיתון, והוא גם בעל ענין בבעל זיכיון אחר לשידורים, כהגדרתו בסעיף 41(ב-1)(1). (ב) המועצה תקצה את יחידות השידור השונות ותקבע את מסגרת הזמן של כל יחידת שידור. (ג) בעלי הזכיון באותו ערוץ רשאים באישור מראש של הרשות להחליף ביניהם יחידת שידור או חלק ממנה. (ד) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי למנוע הסדרתם של שידורי טלוויזיה, לרבות בערוצים נוספים, לפי חוק ערוץ 2 או לפי כל דין. 54א. איחוד בעל זיכיון בערוץ 2 ובעל זיכיון בערוץ השלישי (תיקון: תשס"ב) (א) על אף הוראות סעיף 54, פקע או בוטל זיכיון שניתן לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי, לא החל בעל זיכיון בערוץ השלישי בשידוריו או חדל משידוריו, או לא הוענק זיכיון לאחת מיחידות השידור בערוץ השלישי, רשאית המועצה, באישור השר והועדה, להתיר לבעל זיכיון בערוץ 2 ולבעל הזיכיון הנותר בערוץ השלישי להתאגד לתאגיד אחד, שיהיה בעל זיכיון בערוץ השלישי, ולקבוע הוראות ותנאים שיחולו לענין זה, ובלבד שעל התאגיד האמור יחולו הוראות סעיף 54(א2). (ב) התירה המועצה פעולה כאמור בסעיף קטן (א), תקבע, באישור השר והועדה, את ההסדרים שיחולו בערוץ 2, כדי להתאימם להפעלת הערוץ על ידי שני בעלי זיכיונות בלבד, ובכלל זה תקבע, בדרך האמורה, את ההתאמות הנדרשות להפעלת הערוץ כאמור, לרבות ההסדרים וההתאמות הנדרשים לענין העברת אמצעי השליטה בחברת החדשות לבעלי הזיכיונות הנותרים בערוץ 2. (ג) בתקופת הזיכיון הראשונה בערוץ 2, אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לחייב מי מהמחזיקים באמצעי שליטה, בבעלי הזיכיונות הנותרים בערוץ 2, להפחית מהחזקותיהם באמצעי שליטה, שהיו מותרות להם ושהוחזקו בפועל במי מבעלי הזיכיונות הנותרים באותו ערוץ ערב תחילת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 17), התשס"ב-2002. (ד) הוראות סעיף זה לא יחולו אם שניים מבעלי הזיכיונות בערוץ 2 התאגדו לתאגיד אחד בהתאם להוראות סעיף 71א(א)(1) ו (2). 55. זכיון לטלויזיה הלימודית (תיקון: תשנ"ב, תש"ס, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ח) (א) המועצה תעניק לטלויזיה הלימודית ללא מכרז, זכיון לשידורי טלויזיה לתקופת זכיון ראשונה, כמשמעותה בסעיף 34(ב); זכיון כאמור יינתן ליחידת שידור בהיקף של שביעית מכלל יחידות השידור, לנושאים לימודיים-חינוכיים בלבד ובשעות צפייה של האוכלוסיה לה מיועדים שידורים אלה. (א1) החל ביום תחילת השידורים בערוץ השלישי, יינתן לטלוויזיה הלימודית זיכיון כאמור בסעיף קטן (א) בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ 2 וזיכיון כאמור בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ השלישי; תוקפם של הזיכיונות האמורים יהא עד ליום ה' בחשון התשס"ד (31 באוקטובר 2003), ואולם אין בכך כדי לגרוע מסמכויות המועצה לפי סעיף 37. (א2) (בוטל) (א3) (1) המועצה תעניק לטלוויזיה הלימודית בלא מכרז, זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2, לתקופת הזיכיון האמורה בסעיף 34(ב-1), שתחילתה ביום כ"ט בתשרי התשס"ו (1 בנובמבר 2005); זיכיון כאמור יינתן ליחידת שידור בהיקף של שמונה אחוזים וחצי מכלל יחידות השידור בערוץ 2 לנושאים ובשעות כאמור בסעיף קטן (א). (2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מסמכויות המועצה לפי הוראות סעיף 37. (ב) משהיתה הטלויזיה הלימודית לבעלת זכיון כאמור, יהיה דינה כדין כל בעל זכיון לפי חוק ערוץ 2, למעט לעניין סעיפים 51, 51א, 51ב, 52, 53, 54(א) ו (ב), 59, 66, 67, 70, 99 ו-100. (ג) מחצית לפחות מכלל שידורי הטלויזיה הלימודית תהיה מהפקה מקומית כהגדרתה בסעיף 58. (ד) הטלויזיה הלימודית תשלם לרשות דמי זכיון שנתיים מתוך הכנסותיה מביצוע שידורים וממתן שירותים אחרים, בשיעור ובאופן שיקבע השר מעת לעת בתקנות. (ה) בסעיף זה, "יחידת שידור" - שעות שידור, לרבות חלקי שעה, בימים שונים בשבוע, בשעות שונות או בזמנים קבועים, הכל כפי שתקבע המועצה בזכיון או בכללים. 56. סייג לזכיון (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ד, תש"ס) (א) לא יינתן זכיון נוסף לפי פרק זה לשידורי טלויזיה - (1) לבעל זכיון לשידורי טלויזיה; (2) לאדם המחזיק, במישרין או בעקיפין, באמצעי שליטה אחד או יותר בתאגיד בעל זכיון; (3) לתאגיד, שבבעל ענין בו מתקיים האמור בפסקאות (1) או (2); (4) (בוטלה) (ב) לענין סעיף זה, "החזקה", לרבות החזקה של בעל ענין כאמור בסעיף זה, למעט החזקה באמצעות חברה שמניותיה הוצעו לציבור על פי תשקיף ונסחרים בבורסה בישראל, ובלבד שמחזיק אחד או בעל ענין אחד שמתקיים בו האמור בסעיף זה, אינו מחזיק בה מחצית או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה, או שהוא אינו בעל היכולת לכוון את פעילותה בדרך אחרת. סימן ב': שירותי טלטקסט 57. זכיון לשירותי טלטקסט (א) המועצה רשאית לאפשר הפעלת שירותי טלטקסט בין בדרך של מתן זכיון ובין בדרך אחרת; החליטה המועצה לאפשר הפעלת שירותי טלטקסט בדרך אחרת, יחולו על שירותים אלה הוראות חוק ערוץ 2, בשינויים המחוייבים, הכל כפי שתורה המועצה. (ב) זכיון כאמור בסעיף קטן (א) לא ייחשב זכיון נוסף לענין סעיף 56. סימן ג': תוכן השידורים 58. הגדרות (תיקון: תשנ"ב) בסימן זה - "הפקה מקומית" - תכנית שהופקה כולה או רובה בישראל, למעט תכניות חדשות, תכנית בענייני היום ותכנית ספורט הכל לפי כללים שתקבע המועצה; "הפקה עצמית" - הפקה מקומית שהפיק בעל זכיון לשידורי טלויזיה או תאגיד שבעל זכיון כאמור הוא בעל ענין בו, בין במישרין ובין בעקיפין; "הפקה מקומית קנויה" - הפקה מקומית שאינה מהפקה עצמית, ואינה הפקה של מוסד ממשלתי, או של מי שרשאי לשדר לציבור על פי דין, או אינה הפקה של תאגיד שהשליטה בו היא בידי תאגיד הרשאי לשדר כאמור או בידי בעלי ענין בו, במישרין או בעקיפין. 59. הקצאת זמן שידור להפקות מקומיות (תיקון: תש"ס, תשס"ג) (א) ארבעים אחוזים לפחות מכלל שידורי הטלוויזיה יהיו מהפקות מקומיות, שהופקו במיוחד לצורך שידורן על פי חוק ערוץ 2 ובהתאם לכללים שייקבעו בדבר הקצאת תנאים ותקציבים, ובלבד שכללים כאמור יאפשרו ביצוע הפקות ברמה ובאיכות הולמים; ואולם הרשות תפעל להרחבת חלקם של שידורי טלוויזיה מהפקות מקומיות, לרבות בתקופת הזיכיון הראשונה, ובלבד שהרחבה כאמור יכול שתכלול הפקות מקומיות שלא הופקו במיוחד לצורך שידורן על פי חוק ערוץ 2 ובהתאם לכללים כאמור. (ב) מתוך כלל ההפקות המקומיות ונוסף על החובות שתקבע המועצה בזיכיון או בכללים, ישדר בעל זיכיון בכל שנה תכניות כמפורט בתוספת הראשונה, ובכמות שלא תפחת מן המכסות השנתיות הקבועות בה. (ג) המועצה, באישור הועדה, רשאית לשנות את התוספת הראשונה. (ד) על אף האמור בסעיף זה, רשאית המועצה, בידיעת השר והועדה, להתיר, למשך השנתיים הראשונות מיום תחילת שידורים בידי בעל זיכיון בערוץ השלישי, הפחתה בהיקף השידורים הקבוע בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, לפי הענין, שבהם מחויב בעל זיכיון בערוץ השלישי, ובלבד שההפחתה לא תעלה על מחצית היקף השידורים כאמור. 59א. הוראות לענין קיום התחייבויות בערוץ השלישי (תיקון: תשס"ג, תשס"ו) (א) בעל זיכיון בערוץ השלישי שקיים מיום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) עד תום שנת הזיכיון השניה ביום ד' בשבט התשס"ד (27 בינואר 2004) את כל התנאים והמחויבויות שחלים עליו לגבי התקופה האמורה, לפי הוראות סימן זה, הוראות סעיפים 99 ו-100 והוראות התוספת השניה, יראו אותו כאילו קיים את התנאים והמחויבויות לפי סימן זה והתוספת הראשונה או התוספת השניה, לפי הענין, בשתי שנות הזיכיון הראשונות. (ב) לענין סעיף קטן (א) לא תובא בחשבון הפרה זניחה של תנאי או מחויבות. (ג) בלי לגרוע משאר סמכויות המועצה לפי חוק ערוץ 2, רשאית המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות שעליו לקיים בתקופת הביניים, לפי התוספת הראשונה והתוספת השניה, ולפי שאר הוראות חוק ערוץ 2, כללי המועצה והוראות הזיכיון שענינם הפקות מקומיות וההוצאות לגביהן, במועדים מאוחרים יותר שתקבע, ובלבד שהמועדים הנדחים שתקבע יחולו עד תום תקופת הזיכיון הראשונה, ושבעל הזיכיון ימלא, עד תום התקופה האמורה, את מלוא התנאים וההתחייבויות כאמור; לענין זה, "תקופת הביניים" - התקופה שמיום ה' בשבט התשס"ד (28 בינואר 2004 ) עד יום כ"ז בטבת התשס"ו (27 בינואר 2006). (ד) החליטה המועצה להתיר לבעל זיכיון בערוץ השלישי לקיים את התנאים וההתחייבויות כאמור בסעיף קטן (ג) במועדים מאוחרים יותר, רשאית היא לקבוע כי הליך הבדיקה לפי סעיף 34(ג)(2) יידחה בשנה אחת. 60. זמן שידור להפקות מקומיות קנויות (תיקון: תשנ"ב, תשס"ג) שישים וחמישה אחוזים לפחות מהשידורים שהוקצו להפקות המקומיות בהתאם לקבוע בסעיפים 55 ו-59, תהיה מהפקות מקומיות קנויות ובהתאם לכללי המועצה. 61. שידורים בערבית ותרגום המועצה תקבע את משך זמן השידורים בשפה הערבית וכן תקבע כללים לענין שידורים אלה, לרבות בדבר הקרנת תרגום תכנם של שידורים. 62. מניעת תכניות דומות (תיקון: תש"ס) (א) המנהל רשאי, מיזמתו או לפי פנייתו של בעל זכיון לשידורי טלויזיה, להורות לבעל זכיון אחר באותו ערוץ טלוויזיה להימנע מהפקת תכנית כלשהי או לחדול מהפקתה, אם ראה כי תכנית זהה או דומה, הופקה או הוחל בהפקתה בידי בעל זכיון. (ב) בעל זכיון הרואה עצמו נפגע מהחלטת המנהל רשאי לערור עליה לפני המועצה תוך חמישה עשר ימים מיום קבלתה; המועצה תדון ותחליט בערר. 62א. איסור התקשרות (תיקון: תשנ"ב, תש"ס) (א) בעל זכיון לא יתקשר, במישרין או בעקיפין, בהסכם עם בעל זכיון אחר לענין שידור, רכישה, או הפקה של תכניות או שידורים אחרים, לרבות תשדירי פרסומת. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה לאשר מעת לעת, התקשרות מסוימת בין בעלי זכיונות לשידורי טלוויזיה באותו ערוץ טלוויזיה בענין שידורם, הפקתם או רכישתם, של משדרי ספורט, תעודה, או תכניות אחרות, אם שוכנעה כי יש חשיבות בהבטחת רצף תכני בשידורים בין יחידות השידור של בעלי הזכיון כולם או חלקם, וכן רשאית היא, במקרים מיוחדים, לאשר התקשרות כאמור בשים לב לחשיבותה ויחודיותה של ההפקה או הרכישה המשותפת. (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על חברת החדשות ואין בהן כדי לגרוע מהאמור בסעיף 51(ג) או מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988. בסעיף זה - "בעל זכיון" - לרבות בעל ענין בו, ולרבות תאגיד בשליטתו של בעל זכיון אחד או יותר, או של בעלי הענין בבעל זכיון, יחד או לחוד; "רכישה" - לרבות רכישת זכויות שידור או זכויות הבאה לשידור. 62ב. עורך ראשי בבעל זיכיון (תיקון: תשס"ג) המנהל הכללי של בעל זיכיון יהיה העורך הראשי של השידורים של בעל הזיכיון ונתונה לו הסמכות להכריע בכל ענין הנוגע לתוכנם. סימן ג'1: הוצאה למימון הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראליים (תיקון: תשס"ג, תש"ע) 11 62ג. הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות וסרטים ישראלים (תיקון: תשס"ג, תש"ע11) (א) החל ביום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003), וכל עוד מתקיימים שידורי טלוויזיה במסגרת שני ערוצי טלוויזיה לפי הוראות חוק ערוץ 2, יחולו הוראות אלה: (1) בעלי הזיכיונות בכל ערוץ יוציאו, בכל שנה, הוצאה למימון הפקה ורכישה של התכניות המשודרות בערוץ, באותה שנה, הכוללת את ההוצאה באותה שנה לתפעול השוטף של חברת החדשות, או לרכישה של שידורי חדשות אם אושרה לפי סעיף 63א1 וכן הוצאה לשם הפקת סרטים ישראליים; מרכיבי ההוצאה כאמור בסעיף זה יהיו כמפורט בתוספת השניה, וסכומה לא יפחת מהסכום הקבוע בה; (2) על בעלי הזיכיונות יחולו ההוראות הקבועות בתוספת השניה ולא יחולו הוראות סעיף 59(ב) והתוספת הראשונה; שאר הוראות החוק, וכן הכללים, יחולו עליהם ככל שאינם סותרים את הוראות התוספת השניה. (ב) המועצה, באישור הועדה, רשאית לשנות את התוספת השניה 62ד. תכנית לדחיית הוצאה לקולנוע (תיקון: תש"ע11) (א) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאי להגיש 62ד למועצה לאישורה תכנית מפורטת, הכוללת שלבי פעולה, לדחייה עד יום ט' בטבת התשע"ה (31 בדצמבר 2014) של ההתחייבויות והתנאים לפי חוק ערוץ 2, כללי המועצה ותנאי הזיכיון, שעניינם ההוצאה לשם הפקה של סרטים ישראליים, בסכום שלא יעלה על 10 מיליון שקלים חדשים (בסעיף זה - התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע); הסכום האמור יעודכן בהתאם להוראות סעיף 8(ד) לתוספת השניה. (ב) המועצה תחליט בדבר אישור התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע עד יום י"ד באדר התש"ע (28 בפברואר 2010). (ג) אישרה המועצה את התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, רשאית היא להורות לבעל הזיכיון להמציא פיקדון כספי או ערבות בנקאית, בסכום שתורה, בתוך 30 ימים ממועד האישור כאמור בסעיף קטן (ב(, להבטחת ביצועה של התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, נוסף על הערבויות שהמציא לרשות לפי סעיף 33(ב)(3) ספר החוקים 2224, י"א בשבט התש"ע, 2010 1 26 315. (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ג), אישרה המועצה את התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, ימציא בעל הזיכיון פיקדון כספי או ערבות בנקאית, עד יום ד' בכסלו התשע"ב (30 בנובמבר 2011), בסכום ההוצאה שעליו להשלים לפי התכנית שאושרה כאמור, בהפחתת סכום הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית שהמציא בהתאם לאותו סעיף קטן, להבטחת ביצועה של התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, נוסף על הפיקדון הכספי או הערבות הבנקאית שהמציא לפי סעיף קטן (ג) וסעיף 33(ב)(3). (ה) המנהל יורה לבעל הזיכיון על תנאי הפיקדון הכספי או נוסח הערבות הבנקאית, לפי העניין, לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד). (ו) לא עמד בעל הזיכיון בהוראות התכנית לדחיית הוצאה לקולנוע, או שלא המציא פיקדון כספי או ערבות בנקאית שהיה עליו להמציא לפי הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), יראו בכך הפרה של תנאי מהותי בזיכיון לעניין סעיף 37(א)(4) . סימן ד': שידורי חדשות בטלויזיה וחברת החדשות 63. שידורי חדשות (תיקון: תש"ס, תשס"ח, תש"ע) 11 (א) שידורי חדשות במסגרת שידורי הטלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 יהיו בהתאם להוראות סימן זה בלבד. (ב) המועצה תקבע את המועדים של שידורי החדשות ואורכם. (ג) שידורי חדשות יהיו בנוסף לעברית, גם בערבית ובשפות אחרות, הכל כפי שתורה המועצה. (ד) דינה של חברת החדשות כדין כל בעל זכיון אחר לשידורי טלויזיה, למעט לענין סעיפים 34, 35, 37, 51, 51א, 51ב, 52, 53, 54 , 60 ,102א1 ו-102א2. 63א. חברות החדשות (תיקון: תש"ס) (א) שידורי החדשות בערוץ 2 ישודרו באמצעות חברת החדשות של ערוץ 2, שתוקם ותפעל לפי סימן זה, ובהתאם לזיכיון שהעניקה לה המועצה. (ב) (1) שידורי החדשות בערוץ השלישי ישודרו באמצעות חברת החדשות של הערוץ השלישי, שתוקם ותפעל לפי הוראות סימן זה, בשינויים המתחייבים לגביה מהוראות סעיף 54, כפי שקבע השר, ובהתאם לזיכיון שהעניקה לה המועצה; (2) לצורך קיום שידורי חדשות בשנה הראשונה של תקופת הזיכיונות הראשונים בערוץ השלישי, רשאית חברת החדשות של הערוץ השלישי לרכוש שידורי חדשות המופקים והמשודרים לפי כל דין. 63א1. רכישת שידורי חדשות (תיקון: תשס"ג) בתקופה האמורה בסעיף 62ג(א) רישה, רשאית חברת חדשות, באישור המועצה ובתנאים שתקבע, לרכוש, בכל שנה, שידורי חדשות בסכום שלא יפחת מסכום כקבוע בסעיף 4 לתוספת השניה, מגורם שאישרה המועצה ושעיסוקו הבלעדי הוא הפקת חדשות, או שהעיסוקים האחרים שלו או של בעל ענין בו אינם פוגמים, לדעת המועצה, בתפקודו העצמאי והבלתי תלוי בהפקת החדשות; לענין החלטה לפי סעיף זה רשאית המועצה לשקול, בין השאר, את הבטחת קיומה של חברת חדשות אחת לפחות לפי סימן זה. 63ב. הגבלות לענין בעל תפקיד (תיקון: תש"ס) לא יכהן אדם כבעל תפקיד בחברת החדשות של ערוץ 2 ובחברת החדשות של הערוץ השלישי בעת ובעונה אחת. 64. מהימנות שידורי החדשות חברת החדשות תקיים שידורי חדשות מדוייקים, מהימנים ומאוזנים, ולא ישוקפו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהלי החברה, עובדיה ובעלי מניותיה. 65. איסור פרסומת חברת החדשות אינה רשאית לשדר דבר שהוא בגדר שידורי פרסומת, לרבות פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או פרסומת בלתי מודעת. 66. בעלי המניות בחברת החדשות של ערוץ 2 (תיקון: תש"ס) (א) בעלי המניות של חברת החדשות של ערוץ 2 יהיו הרשות ובעלי הזיכיונות לשידורי הטלוויזיה בערוץ 2 כלהלן: (1) לרשות יהיו ארבעים אחוזים ממניות חברת החדשות המקנות זכויות הצבעה באסיפה הכללית של החברה (להלן - מניות הצבעה). (2) לבעלי זכיונות לשידורי טלויזיה יוקצו ששים אחוזים של מניות הצבעה וכן כל המניות המקנות זכויות לקבלת רווחים ולהשתתפות ביתרת נכסיה של חברת החדשות בזמן פירוקה (להלן - מניות רכוש). (ב) חלקו היחסי של כל בעל זכיון במניות הצבעה ובמניות רכוש ייקבע בהתחשב במספר בעלי הזכיונות ועל פי היקף יחידת השידור של כל אחד, הכל כפי שתקבע המועצה בכללים. (ג) בעל זכיון הבא במקומו של בעל זכיון שזכיונו לאותה יחידת שידור בוטל או שפג תקפו, חייב ברכישת מניות הרכוש של בעל הזכיון הקודם; דרך חישוב התמורה ואופן תשלומה ייקבעו בתקנות. 67. מועצת המנהלים של חברת חדשות (תיקון: תשנ"ב, תש"ס, תשס"ג) (א) מועצת המנהלים של חברת חדשות תמנה לפחות חמישה דירקטורים, מהם שלוש חמישיות ימנו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בהתאם לחלקם היחסי במניות ההצבעה של חברת החדשות, ושתי חמישיות תמנה המועצה לפי סעיף זה, ובלבד שבעלי הזיכיונות לא ימנו למועצת המנהלים יותר משני נציגים שהמליצו עליהם מי שמחזיקים באמצעי שליטה הן בבעל הזיכיון והן בתאגיד שהוא עיתון כהגדרתו בסעיף 41(ב-2)(9). (ב) הדירקטורים שתמנה המועצה לפי סעיף זה (בסעיף זה דירקטורים מטעם הרשות) יהיו נציגי ציבור, שמתקיימים בהם לפחות תנאי הכשירות לכהונת יושב ראש דירקטוריון של חברה ממשלתית לפי סעיפים 17, 17א, 18ג ו-24 (ג) לחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975, בשינויים המחויבים לפי הענין. (ג) לא ימונה כדירקטור מטעם הרשות: (1) מי שמתקיים בו אחד מהסייגים המנויים בסעיף 9(א); (2) מי שהוא חבר המועצה; (3) מי שיש לו זיקה אישית, כלכלית או אחרת, לרבות כעובד, לבעל זיכיון, למי שהוא בעל ענין בתאגיד שהוא בעל זיכיון וכן למי שמחזיק במישרין בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בבעל זיכיון כאמור; לענין זה, "בעל זיכיון" - בעל זיכיון לפי חוק ערוץ 2 וכן בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת; (4) מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כדירקטור בחברת החדשות. (ד) יושב ראש מועצת המנהלים של חברת החדשות יהיה אחד הדירקטורים מטעם הרשות אשר ייבחר על ידי מועצת המנהלים. (ה) דירקטור מטעם הרשות יתמנה לתקופה של שלוש שנים, וניתן למנותו מחדש. (ו) דירקטור מטעם הרשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה: (1) התפטר בהודעה בכתב למועצה; (2) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון; (3) נתקיים בו סייג מן הסייגים למינוי אדם כדירקטור מטעם הרשות; (4) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והמועצה העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב. 68. מינוי מנהל חברת החדשות ותפקידיו (א) מועצת המנהלים של חברת החדשות תמנה את מנהל חברת החדשות על פי המלצת נציגי בעלי הזכיונות בחברה; מנהל חברת החדשות ייבחר ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחברי מועצת המנהלים. (ב) תקופת כהונתו של מנהל חברת החדשות תהיה חמש שנים וניתן להאריכה לתקופות נוספות בדרך הקבועה בסעיף קטן (א). (ג) מנהל חברת החדשות, בנוסף לשאר תפקידיו, ישמש עורך ראשי של שידורי החדשות. 69. פקיעת כהונה של מנהל חברת החדשות (א) מנהל חברת החדשות יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחד מאלה: (1) התפטר בהודעה בכתב שהגיש למועצת המנהלים באמצעות היושב ראש שלה; (2) היושב-ראש של מועצת המנהלים קבע, לאחר התייעצות עמה כי נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו; (3) מועצת המנהלים החליטה ברוב של שבעים וחמישה אחוזים מחבריה להעבירו מכהונתו. (ב) חדל מנהל חברת החדשות לכהן לפני תום תקופת כהונתו, ימלא יושב-ראש מועצת המנהלים את תפקידו עד מינוי מנהל אחר של חברת החדשות. 70. מימון (א) בעלי הזכיונות לשידורי טלויזיה יממנו, בדרך של רכישת מניות רכוש, את רכישת מיתקני חברת החדשות וציודה וכן יממנו את אחזקתם, שיפוצם, חידושם, שינויים והחלפתם של אלה וכל יתר הוצאות חברת החדשות, למעט התפעול השוטף. (ב) הרשות תממן את הוצאות התפעול השוטף של חברת החדשות, שאת מרכיביו יקבע השר בתקנות. 71. מסמכי היסוד אין בכוחם של מסמכי היסוד של חברת החדשות לגרוע מהוראות חוק ערוץ 2. סימן ה': הוראות לענין תקופת הזיכיון הראשונה - איחוד בעלי זיכיונות (תיקון: תשס"ב) 71א. איחוד בעלי זיכיונות (תיקון: תשס"ב) (א) על אף האמור בסעיפים 41(ב) ו-(ב-1), 54 ו56, בתקופת הזיכיון הראשונה יחולו הוראות אלה: (1) שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאים להתאגד לשני תאגידים שיהיו בעלי זיכיונות לשתי יחידות שידור שיבואו במקום שלוש יחידות השידור שלהם, בחלוקה שתוסכם ביניהם, ובלבד שחלקו של אחד מהם לא יפחת משליש מכלל זמן השידור של בעלי הזיכיונות בערוץ; בסעיף קטן זה, "כלל זמן השידור" - למעט זמן השידור ביום השבת; (2) כל שניים משלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 רשאים להתאגד לתאגיד אחד שיהיה בעל זיכיון ליחידת שידור אחת בהיקף של שני שלישים מכלל זמן השידור של בעלי הזיכיונות בערוץ; (3) שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז, לפי הענין, לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי רשאים להתאגד לתאגיד אחד שיהיה בעל זיכיון לשתי יחידות השידור שלהם. (ב) התאגדות כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתהא בדרך של הקמת תאגיד משותף חדש או בדרך של העברת הפעילות על פי הזיכיון לאחד מבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז, לפי הענין (להלן - התאגיד החדש), והכל בכפוף להוראות סעיף 36(ג), (ד) ו-(ה), לפי הענין. (ג) המועצה, באישור השר והועדה, תקבע בכללים כי אם שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 יתאגדו לשני תאגידים חדשים, כאמור בסעיף קטן (א)(1), או שניים מבעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 יתאגדו לתאגיד אחד כאמור בסעיף קטן (א)(2), יחויבו התאגידים האמורים בהפקות מקומיות ובהפקות מקומיות קנויות בשיעורים גבוהים מהשיעורים הנקובים בסעיפים 59 ו-60, הכל כפי שתקבע. (ד) התאגדו שני בעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז, לפי הענין, בערוץ השלישי, לתאגיד אחד, יחולו על התאגיד החדש הסייגים האמורים בסעיף 41(ב-1) בשינויים אלה: (1) בפסקה (4)(א), במקום "משישה עשר אחוזים" יקראו "משמונה אחוזים"; (2) בפסקה (4)(ב), במקום "בעשרים אחוזים" יקראו "בעשרה אחוזים"; (3) בפסקה (4)(ג), במקום "חמישית" יקראו "עשירית"; (ה) התאגדו שלושת בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 לשני תאגידים חדשים כאמור בסעיף קטן (א)(1), או התאגדו שניים מבעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה בערוץ 2 לתאגיד אחד כאמור בסעיף קטן (א)(2), יחולו עליהם הוראות סעיף 41(ב), בהתאמה של האחוזים הנקובים באותו סעיף לשינוי בהיקף יחידות השידור של התאגיד החדש בעל הזיכיון, בכלל זמן השידור בערוץ. (ו) על אף האמור בסעיף קטן (ה), הוראות סעיף 41(ב(4) לא יחולו, בתקופת הזיכיון הראשונה בערוץ 2, על החזקות באמצעי שליטה שהיו מותרות ושהוחזקו בפועל, ערב תחילת חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 17), התשס"ב-2002, בתאגידים בעלי הזיכיונות בערוץ האמור. 71ב. בקשה ואישור (תיקון: תשס"ב) (א) בעלי זיכיונות או זוכים במכרז, לפי הענין, המבקשים להתאחד כאמור בסעיף 71א יגישו למועצה בקשה בכתב, שלה יצורפו כל מסמך או מידע הנוגעים למלוא ההסכמות ביניהם, וכן פרטים מלאים על בעלי אמצעי השליטה בתאגיד החדש, הכל כפי שתורה המועצה. (ב) המועצה תאשר את הבקשה בתוך שלושים ימים ממועד הגשתה לפי החוק, אם ראתה כי התמלאו התנאים האמורים בסעיף 71א וכי התאגיד החדש לא היה נפסל מהשתתפות במכרז, אילו נערך לפי סעיף 42, ובלבד שלענין התאגדות כאמור בסעיף 71א(א)(2), המועצה תסרב לבקשה אם סברה שיש בהתאגדות כאמור כדי לגרום לפגיעה מהותית במי מבעלי הזיכיונות, בתחרות ביניהם, או בטובת הציבור. (ג) המועצה רשאית להתנות את אישורה בתנאים, לרבות לענין תנאי הזיכיון שיינתן לתאגיד החדש. (ד) הממונה, כהגדרתו בחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח1988 (להלן - חוק ההגבלים העסקיים), לא יתנגד לבקשה, כאמור בסעיף זה, לאיחוד של מי מבעלי הזיכיונות או הזוכים במכרז בערוץ השלישי, או של מי מבעלי הזיכיונות בערוץ 2, אלא אם כן השתכנע כי קיימים טעמים מיוחדים להתנגד לה, לאחר ששקל גם את מטרותיו של חוק ערוץ 2; הממונה ייתן את החלטותיו בתוך שלושים ימים מיום שקיבל את הבקשות, והוראות סעיף 38 לחוק ההגבלים העסקיים לא יחולו לענין זה. סימן ו': הגבלות בתקופת דחיית מחויבויות (תיקון: תש"ע) 71ג. הגבלות בתקופת דחיית מחויבויות (תיקון: תש"ע) 11 בעל זיכיון שמועד תשלום חוב שהיה חייב לשלם לפי חוק 71ג זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32, או מועד ההוצאה שהיה עליו להוציא לפי חוק ערוץ 2 לפני המועד האמור, נדחו בהתאם להוראות תיקון מס' 32, לא יבצע חלוקה כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999 4, ולא יחזיר הלוואה שניתנה לו מאת בעל עניין, כל עוד לא שילם את מלוא החוב או הוציא את מלוא ההוצאה . פרק ה': שידורי רדיו סימן א': תחנות, זכיונות ורישיונות (תיקון: תשס"ה) 72. רישוי שידורי רדיו (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ט, תשס"ה, תשס"ו) (א) המועצה תעניק זכיונות להפעלת תחנות אזוריות לשידורי רדיו אזוריים ותקבע בכללים, את חלוקת הארץ לאחד עשר אזורים לפחות, שבהם יינתנו חמישה עשר לפחות, אך לא יותר מעשרים זכיונות לשידורי רדיו, הכל כפי שתקבע המועצה מזמן לזמן; בקביעת האזורים ובמתן הזכיונות תפעל המועצה במגמה לקיים שידורי רדיו אזוריים בכל רחבי הארץ, בהתחשב, בין היתר, באפשרות להקצות תדרים, בתנאי התפשטות הגלים, בשיקולים כלכליים, במיגוון סוגי השידורים ואופיים. (א1) המועצה תעניק רישיונות לשידורי רדיו בכיסוי ארצי, בהתאם לכללים שתקבע לפי סעיף 72ב, ובכפוף לאישור השר לענין אפשרות הקצאת התדרים לפי הוראות פקודת הטלגרף האלחוטי וכמות התדרים שניתן להקצות לשידורים כאמור. (א2) שידורי בעל רישיון לשידורי רדיו יופצו באמצעות תחנת שידור של בעל זכיון להפעלת תחנת שידור או באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית. (א3) השר יורה, לאחר התייעצות עם המועצה ולא יאוחר מיום ב' באייר התשס"ו (30 באפריל 2006), אם רישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות בעל זכיון להפעלת תחנת שידור, יינתנו על ידי המועצה בדרך של מכרז או בלא מכרז; הוראה כאמור תינתן בהתחשב, בין השאר, באומדן בדבר מספר הבקשות שיוגשו למתן רישיונות כאמור, ביחס למספר התדרים שיוקצו לצורך זה, ובשיקולים של קידום התחרות ושל טובת הציבור; רישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לוויינית של בעל רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית, יינתנו בלא מכרז. (ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פקודת הטלגרף האלחוטי. (ג) לאחר תום ארבע שנים מיום תחילתו של חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 6), התשנ"ד-1994, רשאית המועצה, על אף האמור בסעיף קטן (א), ליתן, מזמן לזמן, זכיונות נוספים לשידורי רדיו, לרבות בדרך של חלוקת הארץ לאזורים נוספים, הכל כפי שתקבע. (ד) במתן הזכיונות והרישיונות לפי סעיף זה, תפעל המועצה במגמה לקיים תחנות רדיו אשר מטרתן לקדם את היצירה הישראלית ואת השירים בשפה העברית; בסעיף קטן זה, "שיר בשפה העברית" - שיר שמרבית מילותיו הן בשפה העברית. (ה) במתן זכיונות ורישיונות וקביעת תנאיהם לפי סעיף זה, וכן בקביעת כללים לפי סעיף 72ב, תפעל המועצה לשם קידום התחרות, ובהתחשב, בין השאר, בכל אלה: (1) אפשרות הקצאת התדרים וכמותם; (2) תנאי התפשטות הגלים; (3) שיקולים כלכליים; (4) מגוון סוגי השידורים ואפיונם, לרבות אפיונים יחודיים כגון תרבות, שפה או מורשת; (5) התאמתו של מבקש הזכיון או הרישיון לשדר שידורי רדיו; (6) שיקולים שבטובת הציבור. 72א. הגבלות על זכיונות ועל רישיונות נוספים (תיקון: תשנ"ד, תשס"ה) (א) לא יינתן זכיון נוסף לשידורי רדיו - (1) למי שכבר קיבל זכיון לשידורי רדיו באותו אזור או לתאגיד שלוב שלו; (2) לתאגיד שמי שמחזיק בשיעור כלשהו של אמצעי שליטה בו, מחזיק גם באמצעי שליטה בשיעור כלשהו בתאגיד בעל זכיון לשידורי רדיו באותו אזור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין; (3) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור כלשהו או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר הזכיונות שהוענקו או שהתפרסם מכרז לגביהם באותה עת, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר זכיונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין; (4) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור העולה על עשרים וארבעה אחוזים, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, במישרין או בעקיפין, בזכיון נוסף על זכיון שמי מהם כבר זכה בו, לאזור שתחומו כולל את אחת הערים, ירושלים, תל אביב או חיפה. (ב) לא יינתן רישיון נוסף לשידורי רדיו - (1) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור כלשהו, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר הרישיונות שניתנו לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת שידור או שהתפרסם מכרז לגביהם באותה עת, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר רישיונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין; (2) אם כתוצאה מנתינתו יחזיק תאגיד, או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו בשיעור כלשהו, או תאגיד שלוב אחד או יותר של מי מהם, ביותר מחמישית ממספר הרישיונות לשידורי רדיו המופצים באמצעות תחנת הזנה לוויינית, או באמצעי שליטה בתאגיד אחד או יותר המחזיק במספר רישיונות כאמור, והכל בין במישרין ובין בעקיפין. (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף הקטן האמור ולקבוע תנאים או הגבלות אחרים או נוספים לענין מתן רישיון נוסף לשידורי רדיו. 72ב. כללים לענין מתן רישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה, תשס"ו) (א) המועצה תקבע כללים למתן רישיון לשידורי רדיו, בין אם הורה השר לפי הוראות סעיף 72(א3) על מתן רישיונות לשידורי רדיו כאמור באותו סעיף בדרך של מכרז ובין אם הורה על מתן רישיונות כאמור בלא מכרז, ובין השאר כללים בענינים אלה: (1) התנאים למתן הרישיון, לרבות דרכי הגשת בקשה למתן רישיון והטיפול בה, מידע שעל מבקש הרישיון לגלות ומסמכים שעליו להמציא; (2) הידע והניסיון המקצועיים והיכולת הכספית הנדרשים ממבקש הרישיון לצורך קבלת הרישיון; (3) תקופת תוקפו של הרישיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופה נוספת, אחת או יותר; (4) השידורים שיינתנו בידי בעל הרישיון. (ב) כללים לפי סעיף זה ייקבעו לא יאוחר מיום ד' בתמוז התשס"ו (30 ביוני 2006). (ג) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מסמכות המועצה לפי סעיף 33(ב). 72ג. תנאים והגבלות לענין מתן רישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה) (א) התנאים וההגבלות הקבועים בפסקאות (1) עד (4) של סעיף 41(א) ובפסקאות (4) ו-(5) של סעיף 41(ג), יחולו, בשינויים המחויבים, על מבקש רישיון לשידורי רדיו, והסמכויות הנתונות למועצה כוועדת מכרזים לפי סעיפים 42 עד 45 והחובות המוטלות עליה לפי הסעיפים האמורים, יהיו נתונות לה לענין מבקש כאמור, בין אם מתן הרישיון לשידורי רדיו יהיה בדרך של מכרז ובין שלא בדרך של מכרז. (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), לא יינתן רישיון לשידורי רדיו למי שמתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא גוף המשדר לפי דין שידורים לציבור או לחלק ממנו, או שהוא תאגיד שגוף כאמור הוא בעל ענין בו או שהוא בעל ענין בגוף כאמור, או שהוא עיתון; הוראות פסקה זו לא יחולו על תאגיד שבעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 או בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת הם בעלי ענין בו, או שהוא בעל ענין במי מהם; לענין פסקה זו, לא יראו בעל זכיון לשידורי רדיו או בעל רישיון לשידורי רדיו לפי חוק ערוץ 2, או בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים לפי חוק התקשורת, כגוף המשדר לפי דין שידורים לציבור; (2) הוא תאגיד שהוא בעל שליטה בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2 או בעל שליטה בבעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל שליטה בבעל רישיון לשידורי רדיו; (3) הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל שליטה בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2, או בעל שליטה בבעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל שליטה בבעל רישיון לשידורי רדיו; (4) הוא תאגיד שמי שמחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2, או בעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים, וגם בעל שליטה בבעל רישיון לשידורי רדיו; (5) הוא תאגיד שאדם המחזיק בו בשיעור של עשרים וארבעה אחוזים או יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה, או שולט בו, הוא גם בעל רישיון לשידורי רדיו וגם בעל שליטה בבעל זכיון לשידורי טלוויזיה לפי חוק ערוץ 2, או בעל שליטה בבעל רישיון לשידורים לפי חוק התקשורת, למעט בעל רישיון מיוחד לשידורי כבלים; (6) הוא תאגיד שהוא עיתון, או שהוא בעל שליטה בעיתון או תאגיד שאדם המחזיק בו, באמצעי שליטה מסוג מסוים בשיעור העולה על 49% או שולט בו, הוא גם בעל שליטה בעיתון או בתאגיד שלוב של עיתון. (ג) על אף הוראות סעיף זה, רשאי השר, לאחר התייעצות עם המועצה ובאישור הוועדה, לשנות את התנאים וההגבלות הקבועים בסעיף קטן (ב) ובסעיף 41(ג)(4) ו-(5), ולקבוע תנאים או הגבלות אחרים או נוספים שיחולו לגבי מבקש רישיון לשידורי רדיו. (ד) בסעיף זה, "עיתון" - כהגדרתו בסעיף 6ח4(ג) לחוק התקשורת. (ה) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(6), מי שהיה בעל אמצעי שליטה בתאגיד שהוא בעל זכיון לשידורי רדיו ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), ואותו תאגיד מבקש רישיון לשידורי רדיו, יהיה רשאי להחזיק באמצעי שליטה באותו תאגיד לשם קבלת רישיון לשידורי רדיו על ידי אותו תאגיד, וזאת כל עוד אותו התאגיד שהוא בעל הזכיון ממשיך לקיים את שידוריו מכח זכיון לשידורי רדיו. 72ד. זכיון להפעלת תחנת שידור (תיקון: תשס"ה, תשס"ו) (א) (1) זכיון להפעלת תחנת שידור יינתן על פי מכרז, שתפרסם ועדת מכרזים שימנה השר (בסעיף זה - ועדת המכרזים), ואלה חבריה: (א) שלושה עובדי משרד התקשורת, שימנה השר; (ב) שלושה עובדי משרד האוצר, שימנה שר האוצר. (2) עובד הרשות שמינה המנהל יוזמן לישיבות ועדת המכרזים. (ב) ועדת המכרזים תורה על תנאי המכרז לפי סעיף זה, ובין השאר על תנאים בענינים אלה: (1) אופן בחירת הזוכה במכרז; (2) מספר הזוכים במכרז; (3) הזכות להשתתף במכרז, וכן מגבלות וסייגים לענין הזכות כאמור; (4) תנאי הכשירות הנדרשים לצורך השתתפות במכרז; (5) תקופת תוקפו של הזכיון, לרבות אפשרות הארכת תקופת תוקפו בתקופה נוספת, אחת או יותר; (6) תנאים והגבלות בדבר החזקה, העברה או רכישה של אמצעי שליטה במבקש הזכיון; (7) הבעלות בתחנת השידור שלהפעלתה מתבקש הזכיון, במהלך תקופת הזכיון ולאחריה; (8) הידע והניסיון המקצועיים הנדרשים ממבקש הזכיון, לרבות הטכנולוגיה שתשמש לצורך הפעלת תחנת השידור ודרכי הקליטה והגישה לשידורים המופצים באמצעות תחנת השידור; (9) ערבויות שעל בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור להמציא לשם קבלת הזכיון ולהבטחת מילוי תנאי הזכיון, והדרכים למימושן. (ג) מכרז לפי סעיף זה יפורסם לא יאוחר מיום ט' בכסליו התשס"ז (30 בנובמבר 2006). (ד) השר יעניק זכיון להפעלת תחנת שידור למי שוועדת המכרזים בחרה בו, ויקבע את תנאי הזכיון בהתאם לתנאי המכרז; השר רשאי, במהלך תקופת הזכיון, לשנות תנאים בזכיון, להוסיף עליהם או לגרוע מהם. (ה) הוראות סעיפים 33(ד), 36(א), 37, 41(א)(2), 42 עד 44 ו-109 יחולו לענין זכיון להפעלת תחנת שידור או לענין בעל זכיון כאמור, בשינויים המחויבים לפי הענין, ובשינוי זה: בסעיף 37, בכל מקום, במקום "המועצה" יבוא "השר". 72ה. רישיון להפעלת תחנת הזנה לוויינית (תיקון: תשס"ה) לא יתקין, לא יפעיל ולא יקיים אדם תחנת הזנה לוויינית, אלא אם כן קיבל רישיון לכך מאת השר לפי הוראות סעיף 4 לחוק התקשורת, ובהתאם לתנאי הרישיון. 72ו. הפצת שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין (תיקון: תשס"ה) (א) בעל זכיון להפעלת תחנת שידור יפיץ, אם הורה לו השר לעשות כן ובהתאם להוראות השר, שידורי רדיו של גופים המשדרים לפי דין והמפורטים בפסקאות (1) עד (3), שביקשו זאת, באמצעות אפיקים מאפיקי תחנת השידור כמפורט באותן פסקאות, וזאת באופן מלא, בזמן אמיתי ובלא כל קטיעה או עריכה: (1) רשות השידור, כמשמעותה בחוק רשות השידור - עד 4 אפיקים; (2) גלי צה"ל - שידורי רדיו של צבא הגנה לישראל - עד 2 אפיקים; (3) מי שהיה בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005) - אפיק אחד, ובלבד שמתקיימים לגבי בעל הזכיון כאמור שניים אלה: (א) הוא עומד בכל תנאי זכיונו; (ב) הוא בעל רישיון לשידורי רדיו. (ב) בעד הפצת שידורי רדיו כאמור בסעיף קטן (א) רשאי בעל זכיון להפעלת תחנת שידור, לדרוש מכל אחד מהגופים המשדרים האמורים באותו סעיף קטן תשלום סביר, ובאין הסכמה ביניהם לענין גובה התשלום - תשלום בסכום שיורה השר, לאחר התייעצות עם המועצה, לפי התשלום המשולם על ידי בעלי רישיונות אחרים לשידורי רדיו, ובהעדר תשלום כאמור - תשלום בסכום שיורה השר כאמור על פי עלות השימוש לפי שיטת חישוב כפי שיורה, בתוספת רווח סביר. 72ז. הפצת שידורי רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה) (א) העניקה המועצה רישיון לשידורי רדיו, יפיץ בעל זכיון להפעלת תחנת שידור את שידוריו של בעל הרישיון כאמור, באמצעות תחנת השידור שלו; העניק השר מספר זכיונות להפעלת תחנת שידור, יורה השר בדבר בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור אשר יפיץ את שידורי הרדיו של כל בעל רישיון לשידורי רדיו. (ב) בעד הפצת שידורי רדיו כאמור בסעיף קטן (א), ישלם בעל הרישיון לשידורי רדיו לבעל הזכיון להפעלת תחנת שידור, תשלום כמפורט להלן: (1) נקבע בתנאי המכרז לבחירת בעל הזכיון כאמור לפי הוראות סעיף 72ד(ב), סכום לתשלום בעד הפצת שידורי הרדיו באמצעותו - תשלום בסכום שנקבע כאמור; (2) לא נקבע תשלום כאמור בפסקה (1), רשאי בעל הזכיון להפעלת תחנת שידור לדרוש מבעל רישיון לשידורי רדיו תשלום סביר, ובאין הסכמה ביניהם לענין גובה התשלום - תשלום בסכום שיורה השר, לאחר התייעצות עם המועצה, על פי עלות השימוש לפי שיטת חישוב כפי שיורה, בתוספת רווח סביר. 72ח. הקמת תחנת שידור על ידי הרשות (תיקון: תשס"ה) על אף הוראות סעיף 72ד, רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להורות כי הרשות תתכנן ותקים בעצמה או באמצעות אחר, תחנת שידור להפצת שידורי רדיו של בעל רישיון לשידורי רדיו ותפעיל אותה במשך תקופה שיקבע. 72ט. שידורים משותפים של בעלי זכיונות לשידורי רדיו אזוריים (תיקון: תשס"ה) בלי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח-1988 (בפרק זה - חוק ההגבלים העסקיים), רשאים בעלי זכיון לשידורי רדיו אזוריים להפיק ולשדר שידורים משותפים, בהתאם לכללים שתקבע המועצה לענין זה, לרבות לענין זמן השידורים כאמור. 72י. איחוד בעלי זכיונות לשידורי רדיו אזוריים או החזקת אמצעי שליטה (תיקון: תשס"ה) בלי לגרוע מהוראות חוק ההגבלים העסקיים ומהוראות חוק ערוץ 2 למעט הוראות סעיף 72א(א)(4), בהסכמת השר ובאישור המועצה - (1) רשאי בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים להתאגד עם בעל זכיון אחר לשידורי רדיו אזוריים שאינו בעל זכיון באותו אזור, לתאגיד אחד שיבוא במקומם ויהיה בעל זכיון לשידורי רדיו בכל אזור מאזורי השידור של כל אחד מבעלי הזכיון שהתאחדו; (2) רשאי בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים או מי שמחזיק באמצעי שליטה בו, לרכוש אמצעי שליטה בבעל זכיון אחר, שאינו בעל זכיון באותו אזור. 72יא. הסמכת השרים לשקול קיום פגיעה ומתן פיצוי לבעל זכיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה) שוכנעו השר ושר האוצר, לאחר התייעצות במועצה, כי מי שהיה בעל זכיון לשידורי רדיו ביום כ' בטבת התשס"ה (1 בינואר 2005), ייפגע, במהלך תקופת הזכיון שניתנה לו בהתאם להוראות סעיפים 34 או 35(א), בשל שידורי רדיו בשיטה הספרתית מכוח רישיון לשידורי רדיו ובשל מתן זכיון להפעלת תחנת שידור, וכי יש לפצותו בשל כך, רשאים הם לקבוע את הפיצוי המתאים בנסיבות הענין, ובכלל זה הארכת זכיון של בעל הזכיון לשידורי הרדיו האמור; קביעה בדבר הארכת זכיון, לרבות תקופת ההארכה, טעונה אישור המועצה וועדת הכלכלה של הכנסת. 72יב. דחיית מועדים (תיקון: תשס"ה) על אף הוראות סעיפים 72(א3), 72ב(ב) ו-72ד(ג), רשאי השר, באישור הוועדה, לדחות, בצו, את המועדים הקבועים בסעיפים האמורים, לתקופה שלא תעלה על שנה, אם נוכח כי דחייה כאמור נדרשת בשל שיקולים של טובת הציבור או הבטחת התחרות בתחום שידורי הרדיו. 73. מימון התחנות (תיקון: תשס"ה) (א) בעל זכיון לשידורי רדיו יקים, יקיים ויפעיל את תחנת השידור ואת האולפן על חשבונו. (ב) בעל זכיון להפעלת תחנת שידור יקים, יקיים ויפעיל את תחנת השידור על חשבונו. (ג) בעל רישיון לשידורי רדיו יקים, יקיים ויפעיל את האולפן על חשבונו. 73א. מימון שידוריו של בעל רישיון לשידורי רדיו (תיקון: תשס"ה) בעל רישיון לשידורי רדיו רשאי לממן את שידוריו באמצעות תשלומים שיגבה ממנוייו, באמצעות תשדירי פרסומת שיכלול במסגרת שידוריו תמורת תשלום בשיעור שיקבע, או באמצעות שניהם. 74. קיום השידורים באזור (תיקון: תשס"ה) (א) בעל זכיון לשידורי רדיו יפעיל את תחנת השידור ויקיים את שידורי הרדיו וכל פעילות אחרת הכרוכה בכך, באתר שיהיה ממוקם בתוך תחום האזור שנקבע לשידוריו. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), נדרשה, בשל גורמים שאינם בשליטתו של בעל הזיכיון, לרבות גורמים טכנולוגיים, הקמתה של תחנת שידור (בסעיף זה - התחנה) מחוץ לתחום האזור שנקבע לשידוריו של בעל זיכיון, רשאי השר, בהתייעצות עם המועצה, ובהתחשב, בין השאר, בתנאי התפשטות הגלים, לאשר הקמתה של תחנה כאמור, ובלבד שהתקיימו כל אלה: (1) ניתנה לבעל הזיכיון לשידורי רדיו שבאזור זיכיונו מוצע להקים את התחנה (בסעיף זה - בעל הזיכיון האחר) הזדמנות להשמיע את טענותיו; (2) השר נוכח כי אין בהקמת התחנה כדי לפגוע בקליטת שידוריו של בעל הזיכיון האחר; (3) מטרתה של התחנה היא לשרת את אזור הזיכיון בעל הזיכיון בלבד. (4) מיקומה של התחנה אינו עולה על 15 קילומטרים מקצה גבול תחום אזור הזיכיון האמור בפסקה (3) או במרחק גדול מזה, אם נוכח השר כי לא ניתן לאתר מיקום לתחנה במרחק האמור. סימן ב': השידורים 75. נושאי שידור יחודיים לאזור בעל זכיון לשידורי רדיו יתן בשידוריו ביטוי נאות לנושאים יחודיים לתושבי האזור ולצרכיהם המיוחדים. 76. שידורי חדשות (תיקון: תשס"ה) בעל זכיון לשידורי רדיו ובעל רישיון לשידורי רדיו - (1) יעביר שידורי חדשות המשודרים לציבור בישראל לפי כל דין, אם תורה להם המועצה ובאופן שתורה; (2) רשאים להפיק ולשדר שידורי חדשות ותכניות בעניני היום, בהתאם לכללים שתקבע המועצה; המועצה רשאית להתנות שידורים כאמור בהקמת תאגיד נפרד, לשם הפקתם בהתאם לכללים שתקבע, ובלבד שיובטח המשך שידור שידורי חדשות ותכניות בעניני היום הנוגעים לכל אחד מהאזורים של בעלי הזיכיון לשידורי רדיו. 76א. אישור שידורי חדשות משותפים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ב, תשס"ה) (א) (בוטל) (ב) (1) ביקשו בעלי זכיונות לשידורי רדיו או בעלי רישיונות לשידורי רדיו, כולם או חלקם, להתאגד לשם הפקת חדשות ותכניות בעניני היום, יחולו על ההתאגדות לפי סעיף קטן זה הוראות סימן ד' לפרק ד', בשינויים שתקבע המועצה בכללים, באישור הועדה. (2) המועצה רשאית להעניק להתאגדות כאמור בפסקה (1) זכיון להפקת שידורי חדשות ותכניות בעניני היום כאמור בפסקה (1), ולהעברתם לשידור באמצעות בעלי זכיון לשידורי רדיו או בעלי רישיון לשידורי רדיו, הכל בהתאם לכללים שתקבע. (3) המועצה תתיר לבעל זכיון לשידורי רדיו או לבעל רישיון לשידורי רדיו, שהתאגד בהתאגדות שקיבלה זכיון בהתאם לפסקה (2), לשדר את השידורים המופקים על ידי ההתאגדות. (4) בעל זכיון לשידורי רדיו או בעל רישיון לשידורי רדיו, שאינו מאוגד בהתאגדות שקיבלה זכיון לפי פסקה (2), יהיה רשאי לשדר חדשות ותכניות בעניני היום שהפיקה ההתאגדות אם התקשר לשם כך עם ההתאגדות תמורת תשלום שיוסכם בין הצדדים; המועצה רשאית לקבוע כללים לענין פסקה זו. (5) כללים לענין סעיף קטן זה ייקבעו, בין היתר, בשים לב למספר בעלי הזכיונות לשידורי רדיו או בעלי הרישיונות לשידורי רדיו המאוגדים בהתאם להוראות סעיף זה ובהתאם למהותה המיוחדת של התאגדות כאמור. (ב-1) המועצה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאית לקבוע כללים לענין הפקה ושידור משותפים של חדשות על ידי מספר בעלי זיכיון לשידורי רדיו, או בעלי רשיון לשידורי רדיו, אף שלא בדרך האמורה בסעיף קטן (ב), וכן רשאית היא לקבוע, באישור הועדה, כללים כאמור בנוגע לתכניות בעניני היום, ובלבד שהפקה ושידור משותפים של תכניות בעניני היום לא יהיו על ידי בעלי זיכיון לשידורי רדיו או בעלי רישיון לשידורי רדיו הפועלים באותו אזור. (ג) על אף הוראות סעיף 76, רשאית המועצה להתיר לבעל זכיון לשידורי רדיו או לבעל רישיון לשידורי רדיו המשדר חדשות ותכניות בעניני היום, בהתאם להוראות סעיף קטן (ב)(3) או (4), שלא להעביר שידורי חדשות לפי סעיף 76(1). (ד) המועצה רשאית לקבוע כללים לביצוע סעיף זה, לרבות כללים בדבר שידור תשדירי פרסומת, איסור שידור של תשדירי פרסומת, דרכי מימון השידורים, ולגבי בעל זכיון לשידורי רדיו אזוריים גם בדבר מתן ביטוי נאות לנושאים הקשורים לאזור ולתושביו. סימן ג': ועדות אזוריות לשידורי רדיו (בוטל) (תיקון: תשס"ב) 77. - 80. (בוטלו) (תיקון: תשס"ב) פרק ו': פרסומת 81. תשדירי פרסומת (א) בעל זכיון רשאי לכלול במסגרת שידוריו, תשדירי פרסומת תמורת תשלום בשיעור שהוא יקבע. (ב) המועצה רשאית לקבוע כללים בדבר חובת בעל זכיון לקבוע לוח מחירים לתשדירי פרסומת, פרטים שיכלול הלוח ואופן הבאתו לידיעת הציבור. 82. הפרדת תשדיר פרסומת (א) תשדיר פרסומת בשידורי טלויזיה ישודר בתחילתה של תכנית או בסופה, ובנפרד ממנה. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יכול שישודר תשדיר פרסומת גם באתנחתאות שבמהלכה של תכנית, בהתאם לכללים שקבעה המועצה. 83. איסור פרסומת במישדרים (א) בעל זכיון לא יכלול במישדריו דבר שהוא בגדר פרסומת, גלויה או מוסווית ושאינו תשדיר פרסומת ואשר קיבל עבור שידורו תמורה כספית. (ב) בעל זכיון לא יקבל תמורה אחרת בגין שידור כאמור בסעיף קטן (א), אלא בהתאם לכללים שקבעה המועצה. 84. איסור העדפת מפרסם בקבלת תשדירי פרסומת לשידור, לא יתן בעל זכיון עדיפות לתשדיר הפרסומת רק בשל כך שאותו תשדיר הופק בידי בעל הזכיון או מי מטעמו. 85. היקף תשדירי פרסומת (א) זמן שידור מרבי לתשדירי פרסומת שרשאי בעל זכיון להקצות בכל שעת שידור, לא יעלה על - (1) שש דקות - בשידורי טלויזיה; (2) תשע דקות - בשידורי רדיו. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאית המועצה להתיר לבעל זכיון הקצאה שונה של זמן תשדירי פרסומת, ובלבד שמכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשותו של בעל זכיון, לא יעלה זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת על - (1) עשרה אחוזים - בשידורי טלויזיה; (2) חמישה עשר אחוזים - בשידורי רדיו. (ג) לענין סעיף זה, זמן השידורים ביממה בשידורי טלויזיה כולל את זמן שידור החדשות. 85א. הגבלת מכירת זמן שידור (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב) (א) על אף האמור בסעיף 85 לא ימכור ולא יקצה בעל זכיון, יותר מעשרה אחוזים מזמן שידור תשדירי פרסומת ביחידת השידור שלו לאדם אחד, במישרין או בעקיפין. ואולם לא יראו בשיווק משותף של זמן שידור של תשדירי פרסומת, הנעשה על ידי תאגיד, או על ידי גוף אחר, הפועל מטעם בעלי זיכיון לשידורי רדיו לצורך השיווק המשותף בלבד, משום מכירה או הקצאה לאדם אחד, אם השיווק האמור נעשה בהתאם לכללים שקבעה המועצה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, שיבטיחו את קיום התחרות. (ב) המועצה רשאית, לבקשת בעל זכיון, להתיר לו למכור לאדם אחד זמן שידור לתשדירי פרסומת בשיעור גבוה יותר מהאמור בסעיף קטן (א), אם שוכנעה כי בעל הזכיון לא יכול למכור בדרך אחרת את כל זמן השידור לתשדירי פרסומת המותר לו. (ג) על הפרת הוראות סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 49. 86. תשדירי פרסומת אסורים בעל זכיון לא ישדר תשדיר פרסומת - (1) בנושאים האסורים לשידור לפי סעיף 46(א); (2) מטעם גוף או ארגון שמטרותיו, כולן או מקצתן, קשורות בנושאים כאמור בפסקה (1) או בסכסוכי עבודה. 86א. עוצמת הקול בתשדירי פרסומת, בקדימונים ובשידורים אחרים (תיקון: תשס"ח) 10 בעל זיכוין לא ישודר תשדיר פרסומת, קדימון או שידור מסוג אחר שקבעה המועצה בכללים, בשידורי הרדיו או בשידורי הטלוויזיה, בעוצמת קול העלה על טווח עוצמת הקול המקובל במישדר שאינו תשדיר פרסומת, קדימון או שידורי מסוג אחר כאמור, כפי שקבעה המועצה בכללים; בסעיף זה, "קדימון" - כל אחד מאלה: (1) תשדיר המודיע על לוח שידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר, בשידורי בעל הזיכיון, ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם בשידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ; (2) תשדיר שנועד לקדם את שידורי בעל הזיכיון, ולעניין בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה - גם שידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ. 87. הגבלת תשדירי פרסומת לפי בקשת הממשלה, רשאית המועצה, מטעמים של חשש לפגיעה של ממש בכלכלת המדינה או מטעמים של טובת הציבור, לאסור או להגביל תשדירי פרסומת למוצרים, לשירותים, או לסוגים מסויימים מהם, לתקופה ובתנאים שתקבע בכללים. 88. כללים לתשדירי פרסומת המועצה תקבע כללים בכל הקשור לשידורם של תשדירי פרסומת, בין היתר, בנושאים אלה: (1) מתכונת של תשדירי פרסומת ודרך הצגתם; (2) נושאי פרסום האסורים לשידור כתשדירי פרסומת, דרך כלל, בנסיבות מסויימות או בשל היותם פוגעים בטעם הטוב או ברגשות הציבור; (3) עיתויים של תשדירי הפרסומת במסגרת השידורים, משך הזמן המרבי לכל תשדיר כאמור, ומרווח הזמן בין תשדירי פרסומת שונים, תוך מגמה לשדר את תשדירי הפרסומת במרוכז; (4) סוגי התכניות שניתן להפסיק את מהלך שידורן לצורך תשדיר פרסומת; (5) סייגים בדבר שידור פרסומת אגב, פרסומת מוסווית או בלתי מודעת; (6) סייגים בדבר השתתפותם של בעלי משרות ברשות בתשדירי פרסומת; (7) סייגים בדבר פרסום מוצרים ושירותים, בין לפי נושאים ובין דרך כלל, מחיריהם ואופן ההשוואה ביניהם, תוך מגמה להבטיח שידור מידע מהימן ותחרות הוגנת; (8) סייגים בדבר פרסומת המכוונת לילדים, לרבות דרך הצגתה ושעות שידורה; (9) סייגים בדבר השתתפות ילדים בתשדירי פרסומת; (10) סייגים בדבר תשדיר פרסומת שלא מהפקה מקומית כמשמעותה בסעיף 58 בשינויים המחוייבים; (11) סייגים בדבר שימוש לרעה בגוף האדם. 89. אישור מוקדם הרשות רשאית להורות לבעל זכיון להגיש לאישורה המוקדם העתקי תמלילים וסרטים של תשדירי פרסומת, כולם או מקצתם, ורשאית היא שלא לאשר שידור תשדיר פרסומת או להתנות את אישורה לשידור כאמור בתנאים, הכל בהתאם לכללים שקבעה לפי חוק ערוץ 2. פרק ז': עבירות 90. קיום שידורים ותחנות שידור ללא זכיון או רישיון (תיקון: תשנ"ג, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ה) (א) העובר על הוראות סעיף 32(א), דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 4,270,000 שקלים חדשים. (ב) ראה בית המשפט שיש יסוד סביר לחשד שאדם עבר על הוראות המנויות בסעיף 32(א) בלא שקיבל לכך זכיון או רישיון לפי חוק ערוץ 2, יצווה על תפיסתם של המכשירים והציוד שבהם, או שבאמצעותם נעברה העבירה; על תפיסה כאמור יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 33 עד 42 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969. (ג) הוראות סעיף קטן (ב) באות להוסיף על סמכויות תפיסה לפי כל דין אחר ולא לגרוע מהן. 90א. פרסום בתחנת שידור שלא ניתן בשלה זיכיון או רישיון (תיקון: תשס"ד, תשס"ה) (א) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או מחצית הקנס האמור בסעיף 90(א): (1) מספק תשדיר פרסומת, לשידור בתחנת שידור שלא ניתן בשלה זיכיון או רישיון לפי חוק ערוץ 2 והיא טעונה זיכיון או רישיון לפי חוק ערוץ 2 לפי הוראות חוק ערוץ 2 (בסעיף זה - תחנה שלא ניתן בשלה זיכיון או רישיון לפי חוק ערוץ 2); (2) נותן תמורה בעד שידור תשדיר פרסומת בתחנה שלא ניתן בשלה זיכיון או רישיון לפי חוק ערוץ 2. (ב) לענין סעיף זה, חזקה היא כי מי שתוכן התשדיר עשוי לפרסם את עסקיו או לקדם את מטרותיו, סיפק את התשדיר או נתן תמורה בעד שידורו, אלא אם כן הוכח אחרת. 91. פגיעה בתחנת שידור ובשידורים העושה אחת מאלה במזיד ושלא כדין, דינו - מאסר חמש שנים: (1) משחית תחנת שידור של הרשות או של בעל זכיון, גורם לה נזק ממשי או מסלק אותה ממקומה; (2) מונע, מפריע או מעכב ביצוע שידורים בכל דרך שהיא. 92. הפרעה לרשות או לבעל זכיון המפריע לרשות, לבעל זכיון או לשלוחיהם, בעצמו או על ידי אחרים, בהקמתה, בהפעלתה, בקיומה, בבדיקתה או בתיקונה של תחנת שידור, הנעשית כדין, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, ובהפרעה נמשכת - קנס נוסף בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו היא נמשכת. 93. הפרת חובת סודיות (א) קבעה המועצה או ועדה מוועדותיה, לפי הענין, שישיבה מסויימת תהיה סגורה, לא יגלה מי שנמנה ברשימה המפורטת בסעיף קטן (ב) (להלן - חייב סודיות), כל פרט מדיוניה או מדיוני ועדה מוועדותיה, אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש מאת יושב ראש המועצה או יושב ראש הוועדה, לפי הענין. (ב) ואלה חייבי הסודיות: (1) חבר המועצה; (2) חבר ועדה מייעצת לפי סעיף 18(א)(2); (3) המנהל; (4) עובד הרשות; (5) מנהל חברת החדשות; (6) כל אדם אחר המשתתף בישיבה, שנקבע שתהיה סגורה. (ג) חייבי סודיות לא יגלו פרט כלשהו אודות מכרזים, וכל חומר שהוגש בהקשר למכרזים ולתכנם, כל עוד לא קבעה הרשות זוכה במכרז. (ד) העובר על הוראות סעיפים קטנים (א) או (ג), דינו - מאסר שנה. (ה) אין בהוראת סעיף זה כדי למנוע גילוי לפי דרישתו של בית משפט או של מי שמוסמך לערוך חקירה על ביצוע עבירות. 94. הפרת חובת גילוי חבר המועצה העובר על הוראות סעיף 14, דינו - מאסר שנה. 95. עבירות של בעל זכיון (א) בעל זכיון שקיים, בין בעצמו ובין באמצעות אחר מטעמו, שידורים בנושאים האסורים לשידור לפי סעיף 46(א), דינו - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. (ב) בעל זכיון או נציגו שפעל בניגוד להוראות סעיף 108(ג), דינו - מאסר שנה. 96. תנאים בזכיון או ברישיון שהפרתם עבירה (תיקון: תשס"ה) (א) בעל זכיון או בעל זכיון להפעלת תחנת שידור שהפר, בין בעצמו ובין על ידי אחר, תנאים בזכיון לשידורים, ברישיון לשידורי רדיו או בזכיון להפעלת תחנת שידור שהשר קבע בתקנות כי הפרתם היא עבירה, דינו - קנס בשיעור שנקבע בתקנות כאמור, ובלבד שהקנס לא יעלה על כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין. (ב) קנס שהוטל לפי סעיף קטן (א) על בעל זכיון ישולם לרשות, ורשאית הרשות לקזזו מכל סכום שהיא חבה לבעל הזכיון או לגבותו מבעל הזכיון בדרך של תובענה אזרחית. 97. צו הפסקה נעשה מעשה בדרך ובנסיבות שיש בהן משום עבירה לכאורה לפי סעיפים 90, 91, או 92, בין שהוגש על העבירה כתב אישום לבית המשפט ובין שטרם הוגש, רשאי בית המשפט לצוות על הנאשם או על מי שנראה לבית המשפט אחראי לביצוע העבירה ועל שלוחיו או קבלניו, להפסיק את המעשה המהווה עבירה, ותקפו של צו כאמור יהיה עד שבית המשפט יבטל או ישנה אותו. 98. עבירה בידי תאגיד נעברה עבירה לפי פרק זה בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל נושא משרה בו אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושהוא נקט בכל האמצעים הסבירים למניעתה; בסעיף זה, "נושא משרה" - כהגדרתו בפקודת החברות. פרק ח': כספים סימן א': דמי זכיון, דמי רישיון, דמי הפצה, תמלוגים ומילוות (תיקון: תשס"ה, תשס"ח) 99. דמי זכיון או דמי רישיון (תיקון: תש"ס, תשס"ה, תשס"ו) (א) בעל זכיון ישלם לרשות דמי זכיון או דמי רישיון שנתיים בשיעור שיקבע השר בתקנות, ויכול שייקבעו בתקנות שיעורים שונים לפי היקף הזכיונות או הרישיונות וסוגיהם. דמי הזיכיון או דמי הרישיון לפי סעיף זה הם נוסף על דמי הזיכיון או דמי הרישיון החד-פעמיים ששילם בעל הזיכיון, אם הוצעו במכרז. (ב) הוצעו במכרז דמי זיכיון או דמי רישיון חד-פעמיים, תעביר הרשות את דמי הרישיון או דמי הזיכיון כאמור ששילם בעל הזיכיון, לאוצר המדינה. 100. תמלוגים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ו, תשס"ח) (א) בעל זכיון ישלם לרשות תמלוגים על הכנסותיו מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בחוק ערוץ 2. הרשות תעביר את התמלוגים לאוצר המדינה. (ב) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות, מעת לעת, את שיעור התמלוגים מהכנסות כאמור בסעיף קטן (א). (ג) תחילתו של שיעור תמלוגים ששונה יהיה ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות. (ד) הרשות תמסור לשר האוצר את הנתונים הדרושים לצורך חישוב סכומי התמלוגים המועברים מהרשות לאוצר המדינה לפי סעיף זה וכן לצורך חישוב תשלומים שקוזזו מתוך התלמוגים לפי סעיף 53. (ה) מי שהגיע אליו מידע לפי סעיף קטן (ד), לא ימסור אותו לאחר ולא יעשה בו שימוש אלא לצורך חישוב סכומי התמלוגים כאמור באותו סעיף קטן או לשם ביצוע הוראות לפי כל דין או לפי צו של בית משפט. 100א. דמי הפצה (תיקון: תשס"ח) בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה ישלם לרשות בעד הפצת שידורי טלוויזיה, כאמור בסעיף 51ב(א), סכום שיורו עליו השר ושר האוצר לאחר התייעצות עם הרשות; הסכום האמור יחושב לפי סך כל התשלומים והעלויות הכרוכים בהפעלתן, בתפעולן ובתחזוקתן של תחנות השידור הספרתיות וכל תשלום שוטף אחר בשל הפצת השידורים כאמור, למעט עלות ההקמה, כשהוא מחולק במספר הכולל של הערוצים אשר שידוריהם מופצים באמצעות תחנות השידור הספרתיות לפי סעיף 51ב; בסעיף זה, "תחנת שידור ספרתית" ו"עלות ההקמה" - כהגדרתן בסעיף 51א(יב). 101. השימוש בדמי הזכיון בדמי הרישיון ובדמי ההפצה (תיקון: תשנ"ח, תשס"ה, תשס"ח) דמי הזכיון דמי הרישיון ודמי ההפצה שישולמו לרשות ישמשו לה לכיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיה, לרבות התפעול השוטף של חברת החדשות כאמור בסעיף 70(ב). 102. מועדים (תיקון: תשנ"ח, תשס"ה, תשס"ח, תש"ע) השר, בהסכמת שר האוצר, יקבע בתקנות את המועדים לתשלום דמי הזכיון, דמי הרישיון דמי ההפצה והתמלוגים לפי סעיפים 99 עד 100א ובכלל זה הוראות לעניין תשלום הפרשי הצמדה וריבית וריבית פיגורים בשל תשלום לאחר המועדים שנקבעו כאמור, וכן את המועדים להעברת התמלוגים מהרשות לאוצר המדינה. 102א. שימוש בסכומים מתוך התמלוגים - הוראות מיוחדות (תיקון: תשנ"ח, תש"ע) 11 (א)(1) בשנת 1998 - בסכום שלא יעלה על 16 מיליון שקלים חדשים; (2) בשנת הכספים 1999 - בסכום שלא יעלה על 16 מיליון שקלים חדשים, ובתוספת סכום ההוצאות הכרוכות בהפעלת תחנות שידור ראשיות שייתוספו בשנה זו ובתשלום אגרות תדרים עבורן, כפי שתקבע ועדת הכספים של הכנסת. (ב) על אף הוראות סעיף 101, לדחות, עד יום ו' בטבת התשע"ב (1 בינואר 2012) (בסעיף קטן זה - מועד הדחייה), העברת תמלוגים לאוצר המדינה בשל שנות הכספים 2008 עד 2011, בסכום כולל שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים, לצורך שימוש בסכום האמור לשם כיסוי ההוצאות הכרוכות במילוי תפקידיה, ובלבד שלפני הדחייה כאמור אישר שר האוצר לפי סעיף 22 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, את הצעת תקציב הרשות לשנת הכספים שבשלה מבוקשת הדחייה; סכומי התמלוגים שהעברתם לאוצר המדינה נדחתה לפי סעיף קטן זה יועברו לאוצר המדינה עד מועד הדחייה, בתוספת הפרשי הצמדה למדד, מהמועד שבו היה על הרשות להעביר את התמלוגים לאוצר המדינה ועד למועד העברתם בפועל. 102א1. הסדר חובות דמי זיכיון ותמלוגים - הוראות מיוחדות (תיקון: תש"ע) 11 (א) בסעיף זה - "בעל זיכיון" - בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה; "ההפרש הצפוי" - ההפרש שבין שני אלה: (1) סכום השווה לסך החובות בשל דמי זיכיון שהיו חייבים בעלי הזיכיונות לשלם לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32, בהפחתת חובותיהם בשל דמי זיכיון שהם חובות שאינם ניתנים לפריסה, חובות כאמור בסעיף קטן (ד) או חובות שקוזזו לפי סעיף 102א2(ב) ו-(ד) (2) סכום השווה לסך ההוצאות שהרשות צפויה להוציא עד למועד התשלום הדחוי בתוספת סך התמלוגים שהעברתם לאוצר המדינה נדחתה לפי סעיף 102א(ב); "החוב הכולל" - חוב בשל דמי זיכיון או בשל תמלוגים, שהיה חייב בעל זיכיון לשלם לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32; "חוב שאינו ניתן לפריסה" - סך החובות של בעל הזיכיון כמפורט להלן, לרבות הפרשי הצמדה וריבית: (1) חוב בשל דמי זיכיון בעד תקציב התפעול השוטף של חברת החדשות כפי שנקבע לפי סעיפים 70(ב) ו-99, שהיה חייב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה עד יום י' באב התשס"ט (31 ביולי 2009); (2) חוב בשל דמי זיכיון שהיה חייב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה מיום י"א באב התשס"ט (1 באוגוסט 2009) עד יום תחילתו של תיקון מס' 32; (3) חוב בשל תמלוגים שהיה חייב בעל הזיכיון לשלם לפי סימן זה המחושבים בעבור הכנסותיו מחודש אוגוסט 2009 עד חודש דצמבר 2009; (4) לגבי בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי - חוב בשל דמי זיכיון ותמלוגים שהיה חייב לשלם לפי הוראות סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32, בסכום של 10 מיליון שקלים חדשים; "יתרת החוב הכולל" - סכום ההפרש שבין החוב הכולל לבין החוב שאינו ניתן לפריסה; "מועד התשלום הדחוי" - ה' בטבת התשע"ב (31 בדצמבר 2011); "רווח" - רווח שנרשם בדוח כספי שנתי מבוקר של בעל הזיכיון, ולגבי שנת כספים שטרם הוגש לגביה דוח כאמור - רווח שהוצג בדוח אחר בשל אותה שנת כספים, כולה או חלקה, שאושר בידי רואה חשבון והוגש למנהל; "ריבית איחורים" - ריבית בשל איחור בהעברת כספים במערכת הבנקאית, כפי שנקבעה בהודעת החשב הכללי במשרד האוצר, כשיעורה מזמן לזמן. (ב) בעל זיכיון שיש לו חוב כולל, ישלמו עד יום תחילתו של תיקון מס' 32 (ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), בעל זיכיון ששילם את החוב שאינו ניתן לפריסה ביום תחילתו של תיקון מס' 32, רשאי לשלם את יתרת החוב הכולל בהתאם להוראות המפורטות להלן, לפי בחירתו, ובלבד שהודיע למנהל על בחירתו כאמור עד יום ט' בשבט התש"ע (24 בינואר 2010): (1) חוב בשל דמי זיכיון בסכום שאינו עולה על סכום שקבעו לגביו השר ושר האוצר - רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד מועד התשלום הדחוי, ובלבד שהסכום הכולל שיקבעו השרים לפי פסקה זו לכל בעלי הזיכיון לא יעלה על סכום ההפרש הצפוי, והכל בכפוף להוראות אלה: (א) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד היום הקודם ליום תחילתו של תיקון מס' 32; (ב) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה למדד מיום תחילתו של תיקון מס' 32 עד למועד התשלום בפועל או עד למועד התשלום הדחוי, לפי המוקדם; (ג) לא שולם החוב האמור עד למועד התשלום הדחוי, תיווסף עליו ריבית פיגורים מהמועד האמור ועד למועד תשלומו בפועל; (2) חוב בשל דמי זיכיון ובשל תמלוגים, בסכום שאינו עולה על 39 מיליון שקלים חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי או על 5 19 מיליון שקלים חדשים לבעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ 2, למעט בשל שנים שבהן היה לבעל הזיכיון רווח - רשאי בעל הזיכיון לשלמו עד למועד התשלום הדחוי, בתשלומים ובמועדים כפי שיורה המנהל, ובלבד שלא יורה על מועד הקודם ליום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), והכל בכפוף להוראות אלה: (א) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד היום הקודם ליום תחילתו של תיקון מס' 32; (ב) החוב האמור יישא ריבית איחורים מיום תחילתו של תיקון מס' 32 עד למועד תשלומו בפועל; (ג) השר, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הגבלות ותנאים נוספים על ההגבלות לפי סעיף 71ג, שיחולו על בעל הזיכיון כל עוד לא שילם את החוב האמור; (ד) עלתה יתרת החוב הכולל על סכום החובות לפי סעיף קטן (ג)(1) ו-(2), ישלם בעל הזיכיון את ההפרש ביניהם, בתוך 14 ימים מיום שהמנהל הודיע לו על כך, בכפוף להוראות אלה: (1) החוב האמור יישא הפרשי הצמדה וריבית מהמועד שנקבע לתשלומו ועד למועד התשלום בפועל או עד תום 14 ימים מיום הודעת המנהל, לפי המוקדם; (2) לא שולם החוב האמור עד תום 14 ימים מיום הודעת המנהל, תיווסף עליו ריבית פיגורים מהמועד האמור ועד למועד תשלומו בפועל; (ה) בעל זיכיון ימסור למנהל, באופן ובמועד שיורה המנהל, את הנתונים הדרושים לצורך חישוב סכום החוב הכולל של בעל הזיכיון; המנהל ימסור לשר האוצר את הנתונים שנמסרו לו כאמור ואת חישוב סכום החוב הכולל של בעל הזיכיון. (ו) הגיש בעל זיכיון למנהל דוח כספי שנתי מבוקר לגבי שנת כספים שבשלה נדחה חוב לפי סעיף קטן (ג)(2), ונרשם בדוח האמור רווח, ישלם בעל הזיכיון את החוב שנדחה כאמור בשל אותה שנה, בתוך 30 ימים מיום הגשת הדוח, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וריבית איחורים, בשל התקופות כאמור בסעיף קטן (ג)(2)(א) ו-(ב) ; (ז) הפר בעל זיכיון שמועד תשלום חובו נדחה לפי סעיף קטן (ג)(2), תנאי מהתנאים לפי סעיף 71ג או לפי סעיף קטן (ג)(2)(ג), או לא שילם תשלום במועד שהורה המנהל לפי סעיף קטן (ג)(2) (בסעיף קטן זה - המועד לתשלום), או פקע או בוטל זיכיונו, ישלם בתוך 30 ימים מיום שהתגלתה ההפרה, מהמועד לתשלום או מהמועד שבו פקע או בוטל זיכיונו, לפי העניין, את יתרת חובו הנדחה כאמור, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית, וריבית איחורים, בשל התקופות כאמור בסעיף קטן (ג)(2)(א) ו-(ב). 102א2. החזר בעד השנים 2003 עד 2009 (תיקון: תש"ע) 11 (א) בסעיף זה - "ההפרש בפועל" - ההפרש שבין שני אלה: (1) סכום השווה לסך דמי הזיכיון ששילמו בעלי הזיכיונות לשידורי טלוויזיה לפי סעיף 102א1(ג)(1) ו-(2) בתוספת דמי הזיכיון ששילמו כל בעלי הזיכיונות בעבור שנות הכספים 2010 ו-2011; (2) סכום השווה לסך ההוצאות שהוציאה הרשות בעד השנים האמורות בפסקה (1) בתוספת סך התמלוגים שהועברו לאוצר המדינה לפי סעיף 102א(ב); "ההפרש הצפוי" - כהגדרתו בסעיף 102א1(א); "החלק היחסי" - היחס שבין דמי הזיכיון שהיה חייב בעל זיכיון לשלם בשל שנת כספים לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32 לבין סך דמי הזיכיון שהיו חייבים בעלי הזיכיונות לשלם לפי סימן זה לפני יום תחילתו של תיקון מס' 32 בשל אותה שנה, כשהוא מוכפל בהפרש הצפוי בשל אותה שנת כספים; (ב) הרשות תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או יותר משנות הכספים 2006 עד 2009, סכום שיקבעו השר ושר האוצר, במועדים שיקבעו, בעד השנים כאמור שבהן היה בעל זיכיון; (ג) השר ושר האוצר רשאים לקבוע כי הרשות תעביר למי שהיה בעל זיכיון באחת או יותר משנות הכספים 2003 עד 2006, סכום שיקבעו, במועדים שיקבעו, בעד השנים כאמור שבהן היה בעל זיכיון, ובלבד שהסכום הכולל שיקבעו השרים לפי סעיף קטן זה לכל בעלי הזיכיון לא יעלה על סכום ההפרש בפועל, ויתקיים האמור בסעיף קטן (ה); (ד) העברת הסכומים מהרשות לבעל זיכיון לפי סעיף זה תהיה בדרך של קיזוז חובות של בעל הזיכיון לרשות; לא היה לבעל הזיכיון, במועד העברת הסכום, חוב כאמור, או שסכום החוב נמוך מהסכום שיש להעבירו, יועברו הסכום או יתרתו שלא קוזזה, לפי העניין, באופן שיקבעו השר ושר האוצר; (ה) סכומים כאמור בסעיף קטן (ג), בסכום שלא יעלה על החלק היחסי, יועברו תחילה למי שהיה בעל זיכיון בשנת כספים שבשלה מחולק הסכום וביום תחילתו של תיקון מס' 32 אין לו חוב בשל דמי זיכיון ותמלוגים; (ו) נוצר הפרש בפועל, יותקנו תקנות ראשונות לפי סעיף קטן (ג) לא יאוחר מיום ח' בניסן התשע"ב (31 במרס 2012),ובלבד שהמועד שייקבע בהן להחזרת סכומים בעד השנים האמורות באותו סעיף קטן, יהיה בתוך 30 ימים ממועד כניסת התקנות לתוקף. 102ב. החלת פקודת המסים (גביה) (תיקון: תשס"ה, תשס"ח) על דמי הזכיון, דמי הרישיון דמי ההפצה, למעט דמי הפצה שהכנסת חייבת לשלמם לפי סעיף 51ב(ו) והתמלוגים לפי חוק ערוץ 2 תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה; לענין זה, "דמי זכיון", "דמי רישיון" "דמי הפצה" או "תמלוגים" - דמי זכיון, דמי רישיון או תמלוגים לפי חוק ערוץ 2, שנשלחה לחייב הודעה בכתב על חיובו בהם וניתנה לו אפשרות לטעון את טענותיו כנגד החיוב. 103. מילוות הרשות רשאית, בכפוף לאמור בכל חוק, לקבל מילוות לשם מימון ביניים של תחילת פעולותיה ומילוות שאינם למטרת מימון ביניים כאמור - באישור שר האוצר. סימן ב': מענק פיצויים 104. זכאות למענק (תיקון: תש"ס, תשס"ב) (א) בסימן זה - "עתון יומי" - תאגיד המוציא לאור עתון יומי בישראל והחבר באיגוד העיתונים היומיים בישראל; "בית קולנוע" - עסק של עינוג ציבורי כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, המחזיק ברשיון כדין שעיסוקו הצגות קולנוע. (ב) הרשות תשלם מענק שנתי (להלן - מענק), לעתון יומי ולבית קולנוע שהכנסותיהם מפרסומת קטנו בשל שידורי פרסומת בטלויזיה בערוץ 2 (להלן - זכאים). (ג) שופט או אדם אחר שימנה נשיא בית המשפט העליון, יקבע מיהו העתון היומי ובית הקולנוע הזכאי בכל שנה, את התקופה בה ישולם המענק ואת החלוקה של המענק בין הזכאים ובלבד שתקופת המענק לא תעלה על תקופה שלאחר תום תקפו של סימן זה. (ד) עתון יומי או בעל בית קולנוע שהוא בעל זכיון לשידורי טלויזיה או בעל זכיון לשידורים לפי פרק ב'1 לחוק התקשורת או בעל ענין בתאגיד כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, לא יהא זכאי למענק. 105. תשלום המענק (א) המענק ישולם מתוך יתרת התמלוגים שתיוותר לרשות לאחר כיסוי הוצאותיה. (ג)3 המועצה תקבע אחת לשנה, את סכום המענק. 106. תחולה (תיקון: תש"ס) תחולתו של סימן זה, עד תום שלוש שנים מיום תחילת השידורים בידי בעלי הזיכיון הראשונים בערוץ 2. פרק ט': שונות סימן א': זכויות, חסינויות וסמכויות מיוחדות 107. חסינויות הרשות (א) על אף האמור בכל דין, לא תישא הרשות באחריות על הפרתה של זכות קנין רוחני כלשהי, לרבות זכות יוצרים, בידי בעל זכיון או שלוחו. (ב) על אף האמור בחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965, לא תישא הרשות באחריות על הפרת הוראותיו של החוק האמור בידי בעל זכיון או בידי שלוחו, זולת אם אישרה הרשות מראש את התכנית שבה הופרו הוראות החוק האמור. 108. סמכות כניסה ועיון (תיקון: תשס"ה) (א) לצורך פיקוח על ביצוען של הוראות חוק ערוץ 2, התקנות והכללים שלפיו ותנאי הזכיון או תנאי הרישיון לשידורי רדיו, רשאי נציג שהרשות הסמיכה אותו לכך (בסעיף זה - הנציג) להיכנס לכל מיתקן, משרד, אולפן או תחנת שידור המשמשים בעל זכיון לצרכי הפעלת שידורים או ניהולם, לפי הענין. (ב) הנציג רשאי לעיין ולבדוק כל מסמך, רשימה, ספר חשבונות, פנקס, מאגר מידע ממוחשב או הקלטה ולהעתיקם בכל דרך שתיראה לו, ובלבד שהעתקה כאמור תהא מותרת לצרכי פיקוח ובקרה בלבד. (ג) בעל הזכיון או נציגו לענין זה, חייב לאפשר לנציג לקיים את הוראותיו של סעיף זה, להמציא לנציג ולהציג לפניו כל מסמך, רשימה, ספר חשבונות, פנקס, מאגר מידע ממוחשב או הקלטה שנדרש להמציאם או להציגם וכן למסור לו מידע שברשותו או שבשליטתו, הדרוש לנציג לשם פיקוח כאמור בסעיף קטן (א). 109. התליית סמכויות וזכיונות בשעת חירום (תיקון: תשס"ה) (א) הממשלה רשאית, בשל תנאי חירום המחייבים הפקעת תדרי רדיו לצרכים צבאיים, להחליט על התלייה או הגבלה של סמכויות הרשות ושל זכיונות או רישיונות לשידורי רדיו, לתקופה שלא תעלה על שלושים ימים; הממשלה רשאית, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, להאריך תקפה של החלטה כאמור לתקופה שתקבע. (ב) הרשות או בעל זכיון לא יהיו זכאים לפיצוי מהממשלה בעד נזק ישיר או עקיף שנגרם להם עקב הכרזה כאמור בסעיף קטן (א), אולם בעל זכיון יהא זכאי להחזרת הוצאות קבועות שהוציא לצורך התפעול השוטף של התחנה בתקופה בה היתה ההחלטה בתוקף; בסעיף זה, "הוצאות קבועות" - יציאות והוצאות שמכיר בהן פקיד השומה כהוצאה לשם ייצור הכנסה. 110. הקצאת תדרי רדיו-4 השר יקצה לפי סמכויותיו בפקודת הטלגרף האלחוטי ובהתאם לאמור בסעיף 44א לחוק רשות השידור, תדרי רדיו לשם ביצוע שידורים לפי חוק ערוץ 2. סימן ב': ועדה לתיאום שידורים 111. הקמת ועדת התיאום והרכבה4 (תיקון: תשס"א, תשס"ב) (א) תוקם ועדה לתיאום פעילותן של הרשות, רשות השידור, הטלויזיה הלימודית והמועצה לשידורי כבלים שנתמנתה לפי סעיף 6ב לחוק התקשורת (בסימן זה ועדת התיאום). (ב) ועדת התיאום תהיה של חמישה חברים: (1) היושב ראש שמינתה הממשלה, לפי המלצת שר התקשורת; (2) שני נציגים שמינה השר כלהלן: (א) נציג מטעם הרשות, לפי המלצת המועצה; (ב) נציג מטעם המועצה לשידורי כבלים; (3) נציג מטעם רשות השידור שמינה השר הממונה על רשות השידור; (4) נציג מטעם הטלויזיה הלימודית שמינה שר החינוך והתרבות. (ג) לכל נציג ימונה ממלא מקום בידי השר שמינה את הנציג. (ד) ועדת התיאום תתחיל בביצוע תפקידיה, בהתאם לסעיף 112, לא יאוחר מיום י"ד בחשון התשס"ב (31 באוקטובר 2001) ולצורך כך ימונו חבריה עד ליום י"ג בתשרי התשס"ב (30 בספטמבר 2001). 112. תפקידי ועדת התיאום (תיקון: תשס"ב) תפקידי ועדת התיאום הם: (1) הגבלה ברכישת תכניות מספקים מחוץ לישראל, כאמור בסעיף 62, בשינויים המחוייבים; (2) מניעת שידורן של תכניות דומות או זהות שהופקו או שהוחל בהפקתן בידי הרשות, רשות השידור, הטלויזיה הלימודית או בידי בעלי הזכיונות לפי חוק ערוץ 2 או לפי חוק התקשורת; (3) כל פעולת תיאום אחרת שתטיל עליה הממשלה. 113. ערר על החלטה של ועדת התיאום חבר ועדת התיאום רשאי לערור לפני הממשלה, באמצעות השר שמינהו, על החלטה של הועדה, תוך שבעים ושתיים שעות ממועד קבלתה; ביצוע ההחלטה יעוכב עד להכרעת הממשלה בערר. סימן ג': נציב תלונות 114. מינוי נציב תלונות ותקופת המינוי (א) השר ימנה נציב תלונות שתפקידו לברר תלונות הבאות אליו מקרב הציבור בנוגע לשידורים (להלן - נציב התלונות); מינויו של נציב התלונות יהיה לחמש שנים. (ב) הרשות תשלם לנציב התלונות את משכורתו ואת התשלומים האחרים המגיעים לו לגבי תקופת כהונתו, בשיעור שיקבע השר. (ג) הודעה על מינויו של נציב התלונות ועל מען משרדו תפורסם ברשומות. 115. פקיעת כהונה מינויו של נציב התלונות יפקע לפני תום כהונתו באחת מאלה: (1) בהתפטרותו; (2) אם החליט השר, לאחר התייעצות עם המועצה, להעבירו מכהונתו. 116. הגשת תלונה תלונה תוגש בכתב במישרין לנציב התלונות, תיחתם ביד המתלונן ויצויינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של הענין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד בו ארע וכל פרט אחר הנוגע לענין והמסייע לבירור יעיל של התלונה. 117. תלונה על מי ועל מה (א) תלונה ניתנת להגשה על הרשות, על בעל זכיון, על חברת החדשות וכן על עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד של הרשות, של בעל זכיון או של חברת החדשות. (ב) נושא התלונה יכול שיהיה - (1) כשהתלונה על בעל זכיון או על חברת החדשות - תכנם של השידורים ששידורם נוגד הוראות חוק ערוץ 2, או תקנות או כללים שנקבעו לפיו או שיש בהם פסול אחר על פי דין; (2) כשהתלונה על הרשות - מעשה או מחדל הנוגע לפיקוח על שידוריו של בעל זכיון, ולענין שידורי הרשות - כאמור בפסקה (1). 118. תלונות שאין לברר אותן (א) לא יהיה בירור בתלונות אלה: (1) תלונה של בעל זכיון על הרשות או על חברת החדשות; (2) תלונה של בעל זכיון על בעל זכיון אחר; (3) תלונה של מי שמועסק בחברת החדשות, ברשות, או אצל בעל זכיון, בענין הנוגע להעסקתו; (4) תלונה בענין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו; (5) תלונה על פעולה שיפוטית של בית משפט או שופט, של בית דין או חבר בית דין ושל ועדה שהוקמה על פי חוק או של חבר מחבריה; (6) תלונה בענין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש השגה, ערר או ערעור והוא אינו מסוג הענינים שפסקאות (1) עד (5) דנות בהם; (7) תלונה שהוגשה לאחר שעברו שלושה חודשים מיום שארע הענין שעליו היא נסבה; (8) תלונה שנציב התלונות סבור כי היא קנטרנית או טרדנית; (9) תלונה על בעל זכיון בענין שלגביו הוגשה כבר תלונה לרשות; (10) תלונה בענין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה. (ב) הוגשה תלונה שלפי סעיף קטן (א) אין לברר אותה, יודיע נציב התלונות למתלונן בכתב שלא יטפל בתלונה ויציין את הנימוקים לכך. 119. דרכי הבירור (א) נציב התלונות רשאי לברר את התלונה בכל דרך שיראה לנכון והוא אינו קשור להוראה שבסדר דין או בדיני ראיות. (ב) נציב התלונות יביא את התלונה לידיעת מי שהתלונה עליו, ואם היה עובד, נושא משרה או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 117(א) - גם לידיעת הממונה עליו (להלן - הממונה), ויתן להם הזדמנות נאותה להשיב עליה; נציב התלונות רשאי לדרוש מהם כי ישיבו על התלונה תוך תקופה שיקבע בדרישתו. (ג) נציב התלונות רשאי גם לשמוע את המתלונן, את מי שהתלונה עליו וכל אדם אחר, אם ראה בכך תועלת. (ד) לצורך הבירור רשאי נציב התלונות לדרוש מכל אדם להתייצב לפניו ולתת לו, תוך תקופה שיקבע בדרישה ובאופן שיקבע, כל ידיעה או מסמך העשויים לדעת נציב התלונות לעזור בבירור התלונה; מי שנדרש להתייצב או למסור ידיעה או מסמך כאמור, חייב למלא אחר הדרישה והוראות סעיף 11 לחוק ועדות חקירה, התשכ"ט-1968, יחולו, בשינויים המחוייבים, על סירוב למלא אחר הדרישה. (ה) האמור בסעיף קטן (ד) אינו בא לגרוע מהוראות פרק ג' לפקודת הראיות (נוסח חדש) (להלן - פקודת הראיות). 120. הפסקת הבירור נציב התלונות יפסיק בירור תלונה אם ראה כי מלכתחילה לא היה מקום לבירורה לפי הוראות סימן זה, ורשאי הוא להפסיקו אם ראה שענין התלונה בא על תיקונו או שהמתלונן ביטל את תלונתו; נציב התלונות יודיע בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו, שהפסיק את הבירור, ויציין את הנימוקים לכך. 121. תוצאות הבירור (א) מצא נציב התלונות שהתלונה היתה מוצדקת, כולה או מקצתה, ימסור על כך הודעה מנומקת בכתב למתלונן ולמי שהתלונה עליו; העלה בירור התלונה קיומו של ליקוי, רשאי נציב התלונות להצביע לפני מי שהתלונה עליו על הצורך בתיקון הליקוי ועל הדרך והמועד לכך. (ב) הודעה של נציב התלונות כאמור בסעיף קטן (א) תימסר גם לאלה: (1) כשהתלונה על בעל זכיון או על החברה - לרשות; (2) כשהתלונה על הרשות - לשר; (3) כשהתלונה על עובד, נושא משרה, או ממלא תפקיד כאמור בסעיף 117(א) - לממונה. (ג) הרשות לענין שידורי רשות, חברת החדשות ובעל זכיון שהיו נושא לתלונה, ישדרו לפי דרישת נציב התלונות, הודעה בדבר תוצאות בירורה של תלונה כאמור שנמצאה מוצדקת, במועד ובנוסח שקבע נציב התלונות בדרישתו. (ד) מי שהתלונה עליו או הממונה יודיע לנציב התלונות, תוך המועד האמור בסעיף קטן (א), על האמצעים שנקטו לתיקון הליקוי; לא הניחה ההודעה את דעתו של נציב התלונות או שלא ניתנה כנדרש, רשאי הוא להביא את הענין לידיעת השר. (ה) מצא נציב התלונות שהתלונה לא היתה מוצדקת, יודיע על כך למתלונן, למי שהתלונה עליו ולממונה שקיבל הודעה לפי סעיף 119(ב), ורשאי הוא לפרש בהודעתו את תמצית ממצאיו. (ו) העלה בירור התלונה חשד שנעברה עבירה פלילית יודיע על כך נציב התלונות ליועץ המשפטי לממשלה. 122. זכויות וסעדים (א) החלטותיו של נציב התלונות בענין תלונה - (1) אין בהן כדי להעניק למתלונן או לאדם אחר זכות או סעד בבית משפט או בבית דין, שלא היו לו לפני כן; (2) אין בהן כדי למנוע מהמתלונן או מאדם אחר להשתמש בזכות או לבקש סעד שהוא זכאי להם; אולם אם נקבע בחיקוק מועד לשימוש בזכות או לבקשת סעד כאמור לא יוארך המועד בשל הגשת התלונה או בירורה. (ב) לא ייזקק בית משפט או בית דין לבקשת סעד נגד החלטותיו וממצאיו של נציב התלונות. 123. נציב התלונות - עובד ציבור דין נציב התלונות וכל אדם אחר שבעזרתו מבצע נציב התלונות את תפקידיו כדין עובד ציבור לענין חוק העונשין. 124. דין וחשבון (א) נציב התלונות יגיש לשר, לפחות אחת לשנה, דו"ח על פעולותיו שיכיל סקירה כללית ותיאור הטיפול במבחר של תלונות; משהוגש דו"ח רשאי נציב התלונות לפרסמו. (ב) דו"ח או מסמך אחר שפרסם או הכין נציב התלונות במילוי תפקידו וכן הודעה שנמסרה לו אגב מילוי תפקידו לא ישמשו ראיה בהליך משפטי או משמעתי. 125. אי תלותו של נציב התלונות אין על נציב התלונות מרות בעניני מילוי תפקידו על פי סימן זה, זולת מרותו של הדין. סימן ד': חובות והתקשרויות במישור הבין-לאומי 126. חובות מכוח המשפט הבין-לאומי הרשות, בעל זכיון או מי שהשר יקבע לכך יקיים את החובות המוטלות על מדינת ישראל מכוח אמנות בין-לאומיות בענין שידורים לפי חוק ערוץ 2. 127. התקשרויות במישור הבין-לאומי הרשות לא תתקשר בהסכם עם ממשלה ולא תצטרף לארגונים בין-לאומיים, אלא באישור הממשלה. סימן ה': החלת דינים 128. צווי מניעה לענין סעד בדרך צו מניעה, דין הרשות כדין המדינה בכל הקשור, במישרין או בעקיפין, בשידורי הרשות או החברה או בהכנתם. 129. דין חברי מועצה ועובדים (א) דין חברי המועצה ועובדי הרשות ודין חברי מועצת המנהלים של החברה ועובדיה כדין עובדי המדינה לענין החיקוקים המפורטים להלן: (1) חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969; (2) חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), התשי"ט-1959; (3) חוק שירות הציבור (מתנות), התש"ם-1979; (4) חוק העונשין - ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור; (5) פקודת הראיות; (6) פקודת הנזיקין (נוסח חדש); (7) חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969. (ב) דין עובדי הרשות ועובדי החברה כדין עובדי המדינה, בשינויים המחוייבים, לענין חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ"ג-1963. סימן ו': תיקוני חוקים 130. (שולב בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959). 131. (שולב בחוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז-1957). 132. (שולב בחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965). 133. (שולב בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985). פרק י': שידורים בתקופת הביניים 134. הגדרות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ג) בפרק זה - "תקופת ביניים" - התקופה שמיום תחילתו של חוק ערוץ 2 עד יום ט"ז בחשון התשנ"ד (31 באוקטובר 1993) או עד למועד שתקבע הרשות להפעלת השידורים בידי בעלי הזכיונות - לפי המוקדם שביניהם; "מנהל השידורים" - מנהל מינהלת ההקמה של הרשות השניה לטלויזיה ורדיו במשרד התקשורת. 135. קיום שידורים בתקופת הביניים (תיקון: תשנ"א) (א) על אף האמור בסעיף 6, רשאי מנהל השידורים לקיים שידורי טלויזיה בתקופת הביניים על פי המגמות שבסעיף 5(ב). (ב) בתקופת הביניים לא ישודרו שידורי חדשות, למעט שידורי ספורט, ולא ישודרו שידורי תעמולת בחירות לפי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), וכן לא ישודרו שידורים בנושאים בעלי אופי פוליטי ישראלי לרבות ראיונות עם אישים פוליטיים ישראליים, ואולם ניתן לשדר שידורים מדיוני מליאת הכנסת. (ג) לא ישודרו תשדירי פרסומת בתקופת הביניים אך ניתן לשדר תשדירי שירות ושידורי חסות; התמורה שתתקבל מתשדירים כאמור, תשמש למימון השידורים בתקופה זו; ראה השר כי הכנסות השידורים בתקופת הביניים מתשדירים כאמור עולות על ההוצאות, רשאי הוא להורות, על אף האמור בסעיף 51, כי עודפי ההכנסות כאמור ישמשו למימון ההקמה של תחנות שידור ראשיות. (ד) השר יקבע כללים בכל הנוגע לשידורים בתקופת הביניים לרבות לענין הזמנת הפקות ולענין תשדירי שירות ושידורי חסות; כללים כאמור יהיו באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. (ה) לענין ביצוע השידורים בתקופת הביניים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים אלה: 1, 46, 47, 51(א) ו-(ג), 91, 92, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114(א), 115, 116, 117, 118, 131, 132, 133. (ו) לענין סעיף זה - "תשדיר שירות" - תשדיר שעיקרו ומגמתו מתן שירות לציבור, בין בדרך של מתן מידע והדרכה לגבי שירותים ציבוריים או לשם קידומם של ענפים במשק, לרבות תוך ציון סוגי מוצרים, ובין בדרך של הכוונה או מתן ייעוץ בנושאים שבטובת הציבור, והכל ללא ציון שמו של יצרן מסוים. "שידור חסות" - ציון השתתפותו של גורם חוץ במימון מישדר (להלן - המממן), בדרך של הקרנת שיקופית או קריאת האמור בה, ויכול שבשיקופית יצוינו שמות מוצריו של המממן, תיאור מאפייניהם העיקריים וסימנו המסחרי של המממן או מוצריו, אך למעט תיאור איכותי-השוואתי של המוצרים. 136. העסקת עובדים ורכישת נכסים (א) מנהל השידורים, באישור השר, רשאי להעסיק עובדים בתקופת הביניים לצורך ביצוע הוראות פרק זה ובלבד שהעובדים יועסקו באמצעות חוזה מיוחד, לפי הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959. (ב) מנהל השידורים רשאי, בכפוף לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 (בפרק זה - חוק נכסי המדינה) לרכוש נכסים ולבצע עסקות למטרת ביצוע הוראות פרק זה. 137. העברת זכויות, סמכויות, חובות והתחייבויות (א) (1) בפרק זה, "נכס" - מקרקעין, מיטלטלין, זכויות וטובות הנאה מכל סוג שהוא; (2) על אף האמור בכל דין או הסכם ובכפוף להוראות חוק נכסי המדינה מותר, בהסכם, להקנות לרשות את זכויות המדינה בנכסים שיעמדו לרשותו של משרד התקשורת בתקופת הביניים, לצרכי שידורי טלויזיה ואת זכויותיה וסמכויותיה של המדינה לפי ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות שהיו בני תוקף לגבי שידורי טלויזיה בתקופת הביניים ערב תחילתו של ההסכם; להסכם כאמור ייקרא להלן בפרק זה "הסכם להעברת נכסים". (ב) שר האוצר רשאי בצו לפטור את הרשות מתשלום אגרות, מס בולים, מסים וכל תשלומי חובה אחרים הכרוכים בביצוע ההסכם להעברת נכסים, כולם או מקצתם. (ג) משנחתם הסכם להעברת נכסים רשאי השר, על אף האמור בכל דין או הסכם, לקבוע בצו כי לגבי הנכסים, ההסכמים, ההתקשרויות והעסקאות האמורים בו תבוא הרשות במקום המדינה, הן לגבי הזכויות והסמכויות של המדינה והן לגבי החובות וההתחייבויות שהיו מוטלות עליה ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים. (ד) השר רשאי לקבוע בצו - לגבי סוגים מסויימים של תביעות תלויות ועומדות מטעם המדינה או נגדה ערב תחילתו של ההסכם להעברת נכסים, בקשר לנכסים, הסכמים, התקשרויות ועסקאות כאמור בסעיף קטן (א)(2), וכן לגבי עילות לתביעות כאמור שהיו קיימות אותו זמן, למעט תביעות של עובדי המדינה בשל תקופת היותם עובדי המדינה - כי הרשות תבוא במקום המדינה. 138. העברת עובדים (א) על אף האמור בסעיף 30(א), עובדים שביום תחילתו של חוק ערוץ 2 הועסקו לצורך קיום השידורים בתקופת הביניים, וכן חמישה עובדים נוספים, לכל היותר, שתחילת העסקתם לצורך השידורים היתה לאחר תחילתה של תקופת הביניים, יהיו זכאים לעבור משירות המדינה לשירות הרשות, למשרה מקבילה לפי הענין, ובאין משרה כאמור - למשרה ההולמת את כישוריו ונסיונו בקיום השידורים בתקופת הביניים. (ב) מועד העברתו של כל עובד שהועסק בתקופת הביניים, יתואם בין מנהל הרשות לבין מנהל השידורים. (ג) על עובד שעבר לרשות לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות אלה: (1) תנאי העסקתו לא יפלו מאלה שהועסק בהם בתקופת הביניים; (2) על אף האמור בכל דין, לא יהיה זכאי להטבות כל שהן בשל העברה כאמור; (3) עובד שעבר כאמור בסעיף קטן (א) ימשיך להיות עובד מדינה לענין גימלה, מחלה, חופשה, פיצויים, וכל זכות אחרת שצבר בשל היותו עובד מדינה, הכל לפי הענין, וזאת עד להסכם להעברת זכויות העובד שייחתם בין הרשות לבין המדינה ולבין העובדים באמצעות הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים שעברו כאמור; (4) עד חתימת הסכם לפי פסקה (3), תעביר הרשות למדינה את כל ההוצאות שהוציאה המדינה לשם שמירת זכויות של עובד כאמור בפסקה (3). פרק י"א: ביצוע ותחילה 139. ביצוע ותקנות השר ממונה על ביצוע חוק ערוץ 2 והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 140. תחילה תחילתו של חוק ערוץ 2 ביום קבלתו בכנסת. 141. הוראת מעבר - הועדה המיוחדת (תיקון: תשנ"ג, תשס"ב) (א) חוק ערוץ 2 יהיה בתחום ענייניה של הועדה המיוחדת לענין חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו שהקימה הכנסת השלוש עשרה, ולה יהיו נתונות הסמכויות של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לפי חוק ערוץ 2, עד תום תקופת כהונתה של הכנסת השלוש עשרה. (ב) בתקופת כהונתה של הכנסת החמש-עשרה, הסמכויות של ועדת הכספים של הכנסת לפי חוק ערוץ 2 יהיו נתונות לועדה המיוחדת לענין תיקוני חקיקה בתחום התקשורת שהקימה הכנסת החמש-עשרה ביום ט"ו בשבט התשס"ב (28 בינואר 2002). 142. פרסום חוק ערוץ 2 יפורסם תוך חמישה עשר ימים מיום קבלתו בכנסת. תוספת ראשונה (תיקון: תש"ס, תשס"ג) (סעיפים 24 ו-59) 1. הגדרות (תיקון: תש"ס, תשס"ג) בתוספת זו - "הפקה מקומית" - תכנית שרוב יוצריה, רוב מבצעיה, רוב הצוות הטכני-הנדסי שנטל חלק בהפקתה ורוב צוות ההפקה הם תושבי ישראל המתגוררים בה דרך קבע, והיא הופקה בעבור קהל יעד ראשוני ישראלי בעברית, בערבית, ברוסית או בשפה אחרת שאישר המנהל מראש, למעט שידורי חדשות, תכניות ספורט ותכניות בעניני היום; בהגדרה זו, "רוב" - 75% לפחות; "ערוץ השידור" - המסגרת הכוללת של שידורי הטלוויזיה בערוץ 2 או בערוץ השלישי; "שידור חוזר" - שידור מחודש בערוץ השידור של תכנית ששודרה בו קודם לכן, או של תכנית ששודרה קודם לכן בערוץ כלל ארצי בישראל, לרבות תכנית שנערכה מחדש, שהיא זהה במהותה, לדעת הרשות, לתכנית ששודרה בעבר; "שעה", במכסת תכניות הקבועה בשעות - 48 דקות תכנית לפחות; "חצי שעה", במכסת תכניות הקבועה בחצאי שעות - 24 דקות תכנית לפחות; "תכנית" - יחידת שידורים בסיסית בעלת תוכן והיקף ידועים ומוגדרים, במתכונת הערוכה לשידור בטלוויזיה, הכוללת רצף של תמונות וקול; "תכנית סוגה (ז'נר) עילית - הפקות מקומיות מהסוגים האלה: (1) "תכנית תעודה" - תכנית העוסקת בתיעוד של תופעות חברתיות, תרבותיות או פוליטיות, או בתיעוד תופעות או תגליות בטבע או במדע, והיא אינה תכנית בעניני היום; (2) "תכנית דרמה" - תכנית המגוללת סיפור עלילה בעל אופי קומי, דרמטי, מלודרמטי, טרגי או כיוצא בזה, בין השאר מסוגים אלה: (א) דרמה בודדת - דרמה בהיקף של פרק אחד המשודרת במלואה במהלך שידור אחד, או מהווה חלק מסדרה קצרה ומשלבת בתוכה בדרך כלל צילומי אולפן עם צילומים מחוץ לאולפן, ואורכה 50 דקות לפחות; (ב) דרמה תיעודית (דוקודרמה) - דרמה העוסקת בדמויות או באירועים אמיתיים והחותרת לשחזר דמויות ואירועים אלה, מתוך נאמנות מרבית לעדויות ולמסמכים המתארים אותם; (ג) סדרת דרמה - דרמה שבה כמה פרקים, שאורך כל אחד מהם 24 דקות לפחות; (ד) סרט טלוויזיה - תכנית במתכונת הדומה לדרמה בודדת אך מתאפיינת, בדרך כלל, באורך של 80 דקות לפחות ובתסריט המחייב צילומים מחוץ לאולפן; (3) "תכנית מיוחדת" - תכנית במתכונת מקורית ובעלת ערך מיוחד, אשר הוכח להנחת דעתה של הרשות כי היא באיכות יוצאת דופן של כתיבה תסריטית, משחק ובימוי, מסוגים אלה: (א) תכנית מערכונים המופקת ברמת הפקה גבוהה באורך של רבע שעה לפחות; (ב) תכנית במתכונת מקורית וחדשנית, באורך של רבע שעה לפחות; (ג) דרמה בודדת, דרמה תיעודית וסדרה דרמטית - כל אלה באורך של חצי שעה לפחות. 2. תכניות סוגה עילית (תיקון: תש"ס) מתוך כלל ההפקות המקומיות ישדר בעל זיכיון בכל שנה תכניות סוגה עילית בהיקף שלא יפחת מ-74 שעות בערוץ 2 ומ-111 שעות בערוץ השלישי, ולענין זה לא יבואו במנין שידורים חוזרים. 3. שעות שידור (תיקון: תש"ס) בעל זיכיון ישדר תכניות סוגה עילית בין השעות 19.00 ל-24.00 בימי חול, ואולם רשאי המנהל לאשר שידורים גם בשעות אחרות, בשבתות, בחגים ובמועדים מיוחדים; אישר המנהל שידור בשעות אחרות כאמור, ישדר בעל הזיכיון את התכנית בשידור חוזר ביום חול, במידת האפשר. 4. תכניות בערבית וברוסית (תיקון: תש"ס) בעל זיכיון בערוץ 2 ובערוץ השלישי ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, הדוברות בשפה הערבית או הרוסית, או המתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה, באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בהיקף שלא יפחת מחמישה אחוזים בשפה הערבית ומחמישה אחוזים בשפה הרוסית, מכלל זמן השידור השבועי שלו. תוספת שניה (תיקון: תשס"ג, תש"ע11) (סעיפים 62ג ו-63א1) 1. הגדרות ופרשנות (תיקון: תשס"ג) (א) בתוספת זו - "הכנסות" - הכנסות מביצוע שידורים וממתן שירותים כאמור בסעיף 100; "ערוץ" - ערוץ 2 או הערוץ השלישי. (ב) מונחים בתוספת זו המוגדרים בתוספת הראשונה, תהא הגדרתם כאמור בתוספת הראשונה; לשאר המונחים תהיה המשמעות הנודעת להם בחוק ערוץ 2. 2. הוצאה שנתית למימון הפקה ורכישה של תכניות (תיקון: תשס"ג) ההוצאה השנתית שיוציאו בעלי הזיכיונות, בעל ערוץ, למימון הפקה ורכישה של תכניות המשודרות בערוץ באותה שנה (בתוספת זו - הוצאה שנתית), לא תפחת מסכום השווה לשישים אחוזים מכלל הכנסותיהם או מ-220 מיליון שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם (בתוספת זו - ההוצאה השנתית המזערית); בהוצאה השנתית תיכלל גם הוצאה לתפעול השוטף של חברת החדשות, או הוצאה לרכישת שידורי חדשות שאושרה לפי סעיף 63א1, בשיעורים הקבועים בתוספת זו; ההוצאה השנתית המזערית תוצא על ידי בעלי הזיכיונות, בכל ערוץ, באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ. 3. הוצאה לתפעול השוטף של חברת חדשות (תיקון: תשס"ג) ההוצאה שיוציאו, בכל שנה, בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, בחלוקה שווה ביניהם, לתפעול השוטף של חברת החדשות לא תפחת מ-55 מיליון שקלים חדשים, ואולם הוצאה כאמור העולה על עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית המזערית לא תובא בחשבון כחלק מההוצאה השנתית המזערית. 4. רכישת שידורי חדשות (תיקון: תשס"ג) אישרה המועצה לחברת החדשות לרכוש שידורי חדשות בהתאם לסעיף 63א1, לא תפחת ההוצאה שיוציאו, בכל שנה, בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, בחלוקה שווה ביניהם, לרכישת שידורי החדשות כאמור, מ-40 מיליון שקלים חדשים בשנה, ואולם הוצאה כאמור העולה על עשרים אחוזים מסך ההוצאה השנתית המזערית לא תובא בחשבון כחלק מההוצאה השנתית המזערית. 5. תכניות סוגה עילית (תיקון: תשס"ג, תש"ע11) (א) מתוך סך הכל של ההוצאה השנתית יוציאו בעל הזיכיונות בכל ערוץ, לשם הפקת תכניות סוגה עילית בהיקף האמור בסעיף קטן (ב), סכום שלא יפחת משבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית או סכום של 50 מיליון שקלים חדשים, לפי הגבוה מביניהם; סכום ההוצאה כאמור יוצא על ידי בעלי הזיכיונות, בכל ערוץ, באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ. (ב) מתוך כלל ההפקות המקומיות ישדרו בעל הזיכיון, בכל ערוץ, בכל שנה, תכניות סוגה עילית בהיקף של 180 שעות בכל ערוץ באופן יחסי ליחידות השידור שהוקצו להם בערוץ; לענין זה לא יבואו במנין שידורים חוזרים; עלתה ההוצאה השנתית המזערית להפקת תכניות סוגה עילית על 50 מיליון שקלים חדשים, יגדל היקף השעות האמור באופן יחסי לגידול בהיקף ההוצאה, כפי שתקבע המועצה; (ג) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית של בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי יחולו לגביו הוראות אלה: (1) הסכום שבעל הזיכיון יוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית שישודרו בשנות הזיכיון השמינית והתשיעית, לא יפחת מ-4 39 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון השמינית ו-3 43 מיליון שקלים חדשים לשנת הזיכיון התשיעית; (2) נוסף על הסכומים האמורים בפסקה (1), יוציא בעל הזיכיון לשם הפקת תכניות סוגה עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א1)(1) ו-(5) לחוק, סכום של 1 37 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון השמינית ו-27 מיליון שקלים חדשים בשנת הזיכיון התשיעית; (ד) בשנת הזיכיון העשירית יוציא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי,נוסף על סכום ההוצאה השנתי לפי סעיף קטן (א), סכום של 1 16 מיליון שקלים חדשים לשם הפקת תכניות סוגה עילית לפי התכנית להשלמת סוגה עילית שהוגשה ואושרה לפי סעיף 37ג(א1)(1) ו-(5) לחוק; (ה) ההוצאות שיוציא בעל הזיכיון, בשנות הזיכיון השמינית, התשיעית והעשירית, בעבור מחקר ופיתוח לצורכי הפקת תכניות סוגה עילית שהן הפקות מקומיות קנויות העומדות בכללי המועצה שנקבעו לפי סעיף 60 לחוק, עד סכום של 2 מיליון שקלים חדשים לשנה, יוכרו כחלק מההוצאה לפי התכנית להשלמת סוגה עילית בשנים האמורות; לעניין זה, "מחקר ופיתוח" - פיתוח תכניות וכתיבת תסריטים, לרבות לתכניות שלא הגיעו לשלב הפקה ושידור; (ו) היקף השעות האמור בסעיף קטן (ב) יגדל, בכל שנה משנות הזיכיון השמינית, התשיעית והעשירית, בהתאם ליחס שבין הגידול בהיקף ההוצאה בכל שנה לפי סעיף זה, לבין סכום ההוצאה השנתית לפי סעיף קטן (א), כפישתקבע המועצה. 5א. הוצאה להפקת סרטים ישראליים (תיקון :תש"ע11) (א) בסעיף זה, "חלק יחסי", לעניין בעל זיכיון בערוץ 2 - היחס שבין מספר יחידות השידור שהוקצו לבעל הזיכיון לבין כלל יחידות השידור שהוקצו לבעלי הזיכיונות באותו ערוץ; (ב) בכל שנת זיכיון, החל בשנת הזיכיון השמינית של בעל זיכיון בערוץ השלישי ושנת הזיכיון הרביעית של בעל זיכיון בערוץ 2, יוציאו בעלי הזיכיונות, לשם הפקת סרטים ישראליים, סכומים כמפורט להלן: (1) לעניין כל אחד מבעלי הזיכיונות בערוץ 2, אם קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ האמור - 2 מיליון שקלים חדשים; (2) לעניין בעל זיכיון בערוץ השלישי, וכן לעניין בעל זיכיון בערוץ 2, אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ האמור - 4 מיליון שקלים חדשים; (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), בעלי הזיכיונות יוציאו את ההוצאה שעליהם להוציא לשם הפקת סרטים ישראליים בשנת הזיכיון השמינית של בעל זיכיון בערוץ השלישי ובשנת הזיכיון הרביעית של בעל זיכיון בערוץ 2, עד יום ט"ז באייר התש"ע (30 באפריל 2010); (ד) מחצית מתוך הסכום שהוציא בעל זיכיון לפי סעיף קטן (ב), תוכר כחלק מן ההוצאה שעליו להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת זיכיון; (ה) קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ 2 ועלה הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית של בעל זיכיון בערוץ האמור על חלקו היחסי בסכום של 7 .56 מיליון שקלים חדשים בשנת זיכיון מסוימת, יוציא בעל הזיכיון, באותה שנת זיכיון, סכום של 2 מיליון שקלים חדשים להפקת סרטים ישראליים, נוסף על הסכום שהוא חייב להוציא לפי סעיף קטן (ב)(1); (ו) עלה הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית של בעל זיכיון בערוץ השלישי, או של בעל הזיכיון בערוץ 2 - אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ האמור, על סכום של 7 56 מיליון שקלים חדשים בשנת זיכיון מסוימת, יוציא בעל הזיכיון באותה שנת זיכיון סכום של 4 מיליון שקלים חדשים להפקת סרטים ישראליים, נוסף על הסכום שהוא חייב להוציא לפי סעיף קטן (ב)(2); (ז) הוציא בעל זיכיון סכום לפי הוראות סעיף קטן (ה) או (ו), יוכר הסכום הנמוך מבין הסכומים המפורטים להלן כחלק מן ההוצאה שעל בעל הזיכיון להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת זיכיון: (1) מחצית הסכום שהוציא לפי הוראות סעיף קטן (ה) או (ו); (2) ההפרש שבין הסכום השווה לשבעה עשר אחוזים מההוצאה השנתית המזערית של בעל הזיכיון, לבין חלקו היחסי בסכום של 7 56 מיליון שקלים חדשים, באותה שנת זיכיון - לעניין בעל זיכיון בערוץ 2, אם קיימים שני בעלי זיכיונות בערוץ האמור, או לבין סכום של 7 56 מיליון שקלים חדשים באותה שנת זיכיון - לעניין בעל זיכיון בערוץ השלישי ולעניין בעל זיכיון בערוץ 2, אם קיים בעל זיכיון אחד בערוץ האמור; (ח) סכומי ההוצאה לפי סעיף זה יוצאו על ידי בעלי הזיכיונות בכל ערוץ, בהתאם לכללים שקבעה המועצה; (ט) היקף השעות האמור בסעיף 5(ב) יקטן באופן יחסי בהתאם לסכום ההשקעה בסרטים ישראליים, המוכר לפי סעיף קטן (ד), כחלק מן ההוצאה שעל בעל הזיכיון להוציא לשם הפקת תכניות סוגה עילית באותה שנת זיכיון, כפי שתקבע המועצה. 6. שעות שידור (תיקון: תשס"ג) בעל זיכיון ישדר תכניות סוגה עילית בין השעות 19:00 ל-24:00 בימי חול, ואולם רשאי המנהל לאשר שידורים גם בשעות אחרות, בשבתות, בחגים ובמועדים מיוחדים; אישר המנהל שידור בשעות אחרות כאמור, ישדר בעל הזיכיון את התכנית בשידור חוזר ביום חול, במידת האפשר. 7. תכניות בערבית וברוסית (תיקון: תשס"ג) בעל זיכיון ישדר תכניות מגוונות בסוגיהן ובנושאיהן, הדוברות בשפה הערבית או הרוסית, או המתורגמות לערבית או לרוסית רהוטה, באמצעות כתוביות תרגום או דיבוב, בהיקף שלא יפחת מחמישה אחוזים בשפה הערבית ומחמישה אחוזים בשפה הרוסית, מכלל זמן השידור השבועי שלו. 8. הצמדה (תיקון: תשס"ג, תש"ע11) (א) הסכומים הנקובים בתוספת זו למעט הסכומים הנקובים בסעיפים 5(ג) עד (ה) ו-5א יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לחודש יוני 2003 עד למדד שפורסם לאחרונה לפני מועד העדכון; (ב) הסכומים הנקובים בסעיף 5(ג) ו-(ה), לעניין שנת הזיכיון התשיעית, יעודכנו ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; (ג) הסכומים הנקובים בסעיף 5(ד) ו-(ה), לעניין שנת הזיכיון העשירית, יעודכנו ביום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; (ד) הסכומים הנקובים בסעיף 5א, יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי; (ה) בסעיף זה - "המדד החדש" - המדד שפורסם לחודש נובמבר שלפני יום העדכון; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לחודש ספטמבר 2009. חוקטלויזיה