הצעת חוק טכנאים

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - זמינות שרותי טכנאי), התש"ע-2010 (להלן:"חוק טכנאים") תיקון סעיף 18א 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, בסעיף 18א, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא: "(ג1) נותן השירות, המתאם ביקור של טכנאי במענו של צרכן לשם קיום חיוביו לפי סעיפים קטנים (א) ו(ב), יאפשר ביקור של הטכנאי בכל שעה בין השעות 9:00 בבוקר ועד 21:00 בערב, לכל הפחות, במשך חמישה ימי עסקים בשבוע." דברי הסבר - חוק הטכנאים עסקאות רבות מצריכות ביקור טכנאי במעונו של הצרכן לאחר ביצוע המכירה של הטובין, או לאחר התקנתו על ידי חברת המספקת שירותי התקנה או תיקון, או בהתאם לחוזה למתן שירות לתיקון ליקויים. אכן, סעיף 18 לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 מחייב עוסק לתת שירות כאמור במקרים ובתנאים שנקבעו בסעיף ובתקנות מכוחו. ואולם, צרכנים רבים מתקשים לתאם עם העוסק ביקור טכנאי, מאחר שלרוב שירות זה ניתן בשעות העבודה. במצב דברים זה הם נאלצים לקחת יום חופש או להיעדר למספר שעות מעבודתם על מנת שיוכלו לקבל את שירות הטכנאי לו הם זכאים. לפיכך, מוצע לחייב את העוסק לספק שירות לקוחות מסוג זה במשך 12 שעות ביממה לכל הפחות, במשך 5 ימי עבודה בשבוע, וזאת על מנת לאפשר גמישות בבחירת מועד ביקורו של הטכנאי על ידי הלקוח. חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן:"חוק טכנאים") פרק ד'1: אחריות ושירות לאחר מכירה (תיקון: תש"ס) 18א. אחריות לטובין ולשירותים (תיקון: תש"ס, תשס"ח) (א) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בתקנות, לחייב יצרן, יבואן, סיטונאי או קמעונאי של טובין או שירותים, לתת שירות לצרכן לאחר מכירה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין זה לרבות באלה - (1) תיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין, בשלמותם או בחלקם, בלי תשלום, במשך תקופה שיקבע; (2) מתן השירות במענו של הצרכן; (3) הדרכים והמועדים לביצוע השירות; (4) קיום תחנות שירות במקומות או באזורים מסוימים; (5) מתן תעודות אחריות, תוכנן, ואיסור התנאה בתעודות כאמור על זכויות הצרכן לפי דין. (ב) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) עד (4), לעניין חוזה למתן שירות לתיקון ליקויים ופגמים והחלפת טובין גם שלא לאחר מכירה, לרבות תיקון והחלפה כאמור בתקופת אחריות ארוכה יותר מהתקופה שנקבעה לפי סעיף קטן (א), ולעניין חוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות טובין הנמצאים אצל הצרכן. (ג)(1) נדרש ביקור טכנאי במענו של צרכן, לשם קיום חיובים לפי סעיף קטן (א) בתקופת אחריות שנקבעה לפי אותו סעיף קטן, או בהתאם לחוזה למתן שירות שבו השירות מותנה בתקינות הטובין הנמצאים אצל הצרכן, או בהתאם לחוזה למתן שירות מסוג שקבע השר, יתאם מי שמחויב לתת שירות לפי הוראות סעיף זה), בסעיף זה - נותן השירות (את המועד ואת שעת הביקור עם הצרכן. (2) זמן ההמתנה לטכנאי כאמור בפסקה (1) לא יעלה על שעתיים מעבר לשעה שתואמה, ואולם נותן השירות רשאי להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית כתחליף לתיאום האמור, ובלבד שזמן ההמתנה של הצרכן במענו לא יעלה על שעתיים והובהר לצרכן שהוא רשאי לסרב להצעה כאמור אם אין בה כדי להקל עליו. (3) נותן השירות רשאי להודיע לצרכן, לא יאוחר משעה 20:00 בערב שקדם למועד הביקור שתואם, על דחיית ביקור טכנאי, ולתאם עמו מועד ושעה חדשים לביקור, ובלבד שאין בדחיה כאמור כדי לדחות את מתן השירות מעבר לפרק הזמן שנקבע לכך לפי דין. (ד) הפר נותן השירות את הוראות סעיף קטן (ג), יהיה הצרכן זכאי, בשל אותה הפרה, לפיצוי בלא הוכחת נזק, כמפורט להלן: (1) תואם מועד לביקור טכנאי בהתאם להוראות סעיף קטן (ג) וחלפו שעתיים מעבר לזמן ההמתנה כאמור בסעיף קטן (ג)(2) - פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים; חלפו שלוש שעות מעבר לזמן ההמתנה האמור - פיצוי בסכום של 600 שקלים חדשים; (2) פעל נותן השירות בניגוד להוראות סעיף קטן (ג)(2) לעניין הקריאה הטלפונית - פיצוי בסכום של 300 שקלים חדשים. (ה) נותן השירות רשאי להציע לצרכן הזכאי לפיצוי לפי הוראות סעיף קטן (ד), פיצוי בשווה כסף, בטובין או בשירותים, ובלבד שהודיע לצרכן כי הוא רשאי לבחור בין הפיצוי הכספי לבין הפיצוי המוצע והצרכן נתן את הסכמתו לכך; נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים לפיצוי לפי סעיף קטן זה הוא על נותן השירות. (ו) נבע האיחור מנסיבות שנותן השירות לא ידע עליהן בעת קביעת המועד ושעת הביקור של טכנאי ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, לא יהיה הצרכן זכאי לפיצוי לפי סעיף זה. הצעות חוקטכנאים