חוק מיחזור

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ"ג-1993 (להלן:"חוק מחזור") 1. הגדרות בחוק מחזור - "אשפה" - פסולת שאינה פסולת למיחזור; "בית עסק" - מפעל, בית מלאכה, חנות, משרד או כל מקום אחר שאינו משמש כבית מגורים, ואשר במהלך העבודה או העסקים מצטברת בהם פסולת למיחזור; "בעל בית עסק" - אחד או יותר מאלה: (1) המנהל את בית העסק; (2) המחזיק של בית העסק; (3) בעל היתר או רשיון הדרושים לפי כל דין להפעלת או לניהול בית העסק או לעיסוק בעסק, או מי שעליו מוטלת חובה לקבל היתר או רשיון כאמור; (4) מי שבהשגחתו או בפיקוחו פועל בית העסק; "בעל בית מגורים" - לרבות חוכר, שוכר או שוכר משנה, ולעניין בית משותף, נציגות הבית המשותף כמשמעותה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969; "השלכה" - לרבות זריקה, שפיכה, נטישה או השארה; "השר" - השר לאיכות הסביבה; "התקנה" - לרבות הצבה; "מיחזור" - תהליך עיבוד או השבה של חמרים או מוצרים לשימוש חוזר לאותה מטרה אשר לה יועדו בראשונה או כחמרי גלם; "מיתקן מיחזור" - כלי או אמצעי לאצירה, דחיסה, כבישה, גריסה, קשירה וכיוצא באלה, המשמש למיון, לטיפול או להקטנת נפח הפסולת למיחזור; "מכל יעודי" - כלי קיבול לאצירת סוג פסולת למיחזור; "מרכז מיחזור" - מקום בו מותקנים מכלים יעודיים; "פסולת למיחזור" - חמרים ומוצרים מכל סוג שהוא הניתנים למיחזור, שהושלכו או המיועדים להשלכה, לרבות נייר, קרטון, פלסטיק, זכוכית וטכסטיל; "תכנית" - כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965. 2. קביעת הסדרים לאיסוף פסולת למיחזור (א) רשות מקומית רשאית, ואם הורה השר לפי סעיף 12 - חייבת, בכפוף להוראות כל דין ובהתאם להוראות תכנית - (1) להקצות בתחומה, מקומות להקמת מרכזי מיחזור ולהתקין, בין בעצמה ובין על ידי אחרים, מתקני מיחזור ומכלים יעודיים; (2) לקבוע בחוק עזר הסדרים לאיסוף ולפינוי פסולת למיחזור בתחומה, בין כאמור בפסקה (1) ובין בדרך של הסדר אחר. (ב) קבע השר הוראות, כאמור בסעיף 12, בעניינים המפורטים בסעיף קטן (א), לא תפעל רשות מקומית בעניינים אלה, אלא על פיהן. 3. חובת בעל בית עסק ובעל בית מגורים קבעה רשות מקומית הסדרים כאמור בסעיף 2, יתקין בעל בית עסק או בעל בית מגורים מכל יעודי או מיתקן מיחזור, לפי הענין, על פי הוראה שנתן מכוחם ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לענין זה. 4. תחזוקת מכלים ומיתקני מיחזור הותקן מכל יעודי או מיתקן מיחזור, יחזיקו המתקין, בעל בית העסק או בעל בית המגורים, לפי הענין, במצב תקין ונקי בכל עת, ויחליפו, במידת הצורך או על פי דרישה מאת ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לענין זה. 5. חובות ואיסורים לענין השלכת אשפה ופסולת למיחזור (א) לא ישליך אדם אשפה למכל יעודי או למיתקן מיחזור. (ב) הותקן מכל יעודי או מיתקן מיחזור, שלא על ידי בעל בית עסק, בסמוך למקום מגוריו של אדם, לא ישליך אדם פסולת למיחזור אלא לתוכו ובהתאם לסוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן. (ג) קבעה רשות מקומית הסדר אחר, לפי סעיף 2(א)(2), לא ישליך אדם ולא יפנה פסולת למיחזור, אלא למקום ובאופן שנקבעו באותו הסדר. (ד) בעל בית עסק שבתחום עסקו או בקשר לעסקו או בעל בית מגורים שבתחומו הותקן מכל יעודי או מיתקן מיחזור, לא ישליך ולא ירשה לאחר להשליך פסולת למיחזור אלא לתוכו ובהתאם לסוג הפסולת שנקבע לאותו מכל או מיתקן. 6. קנין פסולת למיחזור (א) פסולת למיחזור שהושלכה למכל יעודי או למיתקן מיחזור או שנאצרה בהם, תהא קניינו של מתקין המכל או המיתקן. (ב) פסולת למיחזור שנאספה ופונתה על פי הסדר אחר, לפי סעיף 2(א)(2), תהא קנין הרשות המקומית או קנין מי שקבעה הרשות באותו הסדר. (ג) נמצא במכל יעודי או במיתקן מיחזור חפץ אשר בנסיבות הענין סביר להניח שהגיע לשם עקב טעות, יחולו לגביו הוראות חוק השבת אבידה, התשל"ג-1973. 7. פינוי פסולת למיחזור במקום שנקבע הסדר כאמור בסעיף 2, לא יפנה אדם, לא יוביל ולא יעביר פסולת למיחזור מהסוג שנקבע באותו הסדר, אלא בהתאם להסדר או לפי היתר או דרישה מאת הרשות המקומית; ואולם רשאי אדם לפנות, להוביל ולהעביר פסולת למיחזור למפעל שעיסוקו מיחזור פסולת. 8. מפקחים (תיקון: תשס"ח) 2 (א) השר, או ראש רשות מקומית לגבי תחום אותה רשות, רשאים למנות מפקחים לענין חוק מחזור מבין מי שמונה כדין כפקח או כמפקח מכוח חיקוק (להלן - מפקח) (ב) מפקח יהיה רשאי להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לאכיפת הוראות חוק מחזור , אולם לא ייכנס - (1) למקום המשמש למגורים - אלא על פי צו של בית משפט; (2) למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון - אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך. (ג) שר המשטרה רשאי להסמיך מפקח לערוך חקירות כדי למנוע עבירה על פי חוק מחזור או כדי לגלותה; מפקח שהוסמך כאמור רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו; דין מפקח לענין סעיף 24(א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969, כדין שוטר. 9. עונשין ויעוד קנסות (א) העובר על הוראה לפי חוק מחזור , דינו - קנס; ואם היתה העבירה נמשכת - קנס נוסף כאמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. (ב) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק מחזור ישולם לקרן לשמירת הנקיון שהוקמה בסעיף 10 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984; ואולם קנס שהוטל עקב הפעלת סמכות בידי עובד של רשות מקומית בשל עבירה לפי חוק מחזור שנעברה בתחומה, ישולם לקופת אותה רשות. 10. הוצאות בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי חוק מחזור רשאי, בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייב את הנאשם בהוצאות שהוצאו עקב ביצוע העבירה או לשם מניעת או צמצום הנזק שנגרם כתוצאה ממנה. 11. אחריות נושאי משרה בתאגיד נעברה עבירה לפי חוק מחזור בידי תאגיד, ייאשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל, שותף - למעט שותף מוגבל - או פקיד באותו תאגיד האחראי לענין הנדון, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט את כל האמצעים הסבירים להבטחת קיום ההוראות לפי חוק מחזור . 12. ביצוע תקנות וצווים (א) השר ממונה על ביצוע חוק מחזור והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, ובכל הנוגע להטלת חובה על רשות מקומית - בהתייעצות עם שר הפנים, ובאין הסכמה בין השרים - בהתאם להחלטת הממשלה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו לרבות קביעת - (1) סוגי פסולת למיחזור; (2) סוגי בתי עסק בכל הנוגע לחוק מחזור ; (3) צורת המכלים היעודיים ומיתקני המיחזור, גודלם, צבעם, סימונם, מיקומם ואופן התקנתם; (4) הוראות בדבר סימון מוצרים או חמרים העשויים מחומר ממוחזר או הניתנים למיחזור, וכן סימון החמרים מהם עשויים המוצרים. (ב) השר, בהתייעצות עם שר הפנים ובאין הסכמה בין השרים - בהתאם להחלטת הממשלה, רשאי להורות בתקנות, או בצו - לרשות מקומית מסויימת ולאחר התייעצות עם ראש אותה רשות על סוגי הפסולת למיחזור וכמות הפסולת למיחזור, לסוגיה, שלגביהם יחולו ההוראות לפי חוק מחזור או שלגביהם יינתן פטור מהוראות לפי חוק מחזור , והוא ישקול, בין השאר, את עלות החלת ההוראות על רשות מקומית פלונית וכן את העלות והתועלת למשק, הכל בהתאם לכדאיות החלת שיטות אחרות לסילוק פסולת והשימוש בה; היתה הפסולת למיחזור מיועדת לשריפה לצרוך הפקת אנרגיה - יתייעץ השר גם עם שר האנרגיה והתשתית. 13. תחולה על המדינה חוק מחזור יחול גם על המדינה. 14. שמירת דינים הוראות חוק מחזור באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 15. חוקי עזר רשות מקומית רשאית, בכפוף להוראות סעיף 2(ב), להתקין חוקי עזר בכל ענין הדרוש לביצוע הוראות חוק מחזור , והסמכויות הנתונות לשר הפנים לגבי חוקי עזר לפי סעיף 258 לפקודת העיריות, וסעיף 22 לפקודת המועצות המקומיות, תהיינה נתונות, לגבי חוקי עזר כאמור, גם בידי השר לאיכות הסביבה. 16. (שולב בחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984). 17. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982). 18. (שולב בחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984). 19. תחילה תחילתו של חוק מחזור ששה חדשים מיום פרסומו. מיחזורחוק