כניסה להריון במהלך חופשת לידה

##מה הדין במקרה שעובדת נכנסת להריון במהלך חופשת לידה ?## בתיק 46968-11-11 בוסקילה - המוסד לביטוח לאומי (13.1.14) קבע בית הדין כי לתובעת אשר נכנסה להריון במהלך חופשת לידה של 26 שבועות (לאחר תיקון 46 לחוק עבודת נשים) יש "יום קובע" לצורך דמי לידה בגין הלידה השניה. "המחוקק לא הבדיל בין התקופה שבה משתלמים דמי לידה לתקופה בה לא משתלמים דמי לידה ואף לא נתן שם שונה לתקופות השונות. מכאן אנו למדים, שמבחינת מערכת היחסים שבין העובדת למעסיק אין כל שוני מבחינת סטטוס בין 14 השבועות הראשונים של חופשת הלידה במהלכן זכאית היולדת לדמי לידה (להלן- "החלק הראשון של חופשת הלידה") לבין 12 השבועות האחרונים של חופשת הלידה בהן אינה זכאית לדמי לידה (להלן- "החלק השני של חופשת הלידה")". תפקידו של השופט אינו לפרש את החוק פירוש מכני בלבד... עליו להעמיק חקור ולשקול את טובת הכלל והפרט, את מידת הצדק והיושר וכיוצא בהן כדי להגיע להערכה נכונה של כוונת המחוקק" (השופט (כתוארו אז) לנדוי בע"פ 112/50, בע' 488) דברים אלה, שנאמרו לגבי חוק פלילי, יפים לא פחות בבואנו לפרש חוק מתחום הביטחון הסוציאלי". בבל' 5796/05 סעדון - המוסד לביטוח לאומי (15.11.06) נדון עניינה של תובעת שנכנסה להריון בתקופה בה האריכה את חופשת הלידה בגין לידה קודמת. במהלך תקופת ההארכה פוטרה התובעת תוך ששולמו לה 45 ימי הודעה מוקדמת. נקבע על ידי כב' השופט איטח (כתוארו אז): "אכן כלל לצורכי 'יום קובע' נדרש יום של הפסקת עבודה בפועל, ולא רק יום של קיומם של יחסי עובד ומעביד. משכך כלל נהוג היה לסבור כי חלף הודעה מוקדמת לא תחשב כתקופת עבודה אלא כפיצוי... לידההריוןחופשת לידה