ליווי בחקירה משטרתית של אדם עם מוגבלות שכלית

חוק הליכי חקירה והעדה (התאמה לאנשים עם מוגבלות שכלית או נפשית), התשס"ו-2005 (להלן:"חוק הליכי חקירה והעדה") ליווי בחקירה של אדם עם מוגבלות שכלית (א) אדם עם מוגבלות שכלית זכאי לכך שאדם המלווה אותו, לפי בחירתו, יהיה נוכח בחקירה, אלא אם כן, לדעת החוקר המיוחד או החוקר, לפי הענין, מטעמים שיירשמו, עלול הדבר לפגוע בחקירה. (ב) אין בסעיף זה כדי לפגוע בזכות נפגע עבירת מין או אלימות, לנוכחות מלווה בחקירה כאמור בסעיף 14 לחוק זכויות נפגעי עבירה. (ג) בסעיף זה ובסעיף 16, "אדם המלווה אותו", "המלווה בחקירה" - למעט עורך דינו. 9. חקירת חשוד עם מוגבלות הופנה חשוד המצוי במעצר לחוקר מיוחד לפי חוק זה, יסביר החוקר המיוחד לחשוד, בלשון המובנת לו, את זכויותיו לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996. 10. תיעוד חקירת אדם עם מוגבלות שכלית (א) החוקר המיוחד יתעד חקירה הנעשית על ידו, במלואה, לרבות כל חילופי הדברים עם הנחקר או עם אחרים בנוכחותו, כדלקמן: (1) בתיעוד חזותי; (2) בתיעוד קולי - אם אין אפשרות סבירה, בנסיבות הענין, לתיעוד חזותי, או אם סירב הנחקר להשיב לשאלות החוקר המיוחד בשל השימוש בתיעוד החזותי וסירובו תועד בתיעוד החזותי; (3) בכתב - אם אין אפשרות סבירה לתיעוד קולי, או אם סירב הנחקר להשיב לשאלות החוקר המיוחד בשל התיעוד הקולי וסירובו תועד בתיעוד הקולי. (ב) תועדה החקירה בתיעוד קולי בלבד, יפרט החוקר המיוחד בכתב את הטעמים לאי התיעוד החזותי; תועדה החקירה בכתב בלבד, יפרט החוקר המיוחד את הטעמים לאי התיעוד החזותי או הקולי. (ג) לא ייעשה כל שינוי בקלטת החקירה. (ד) תמליל יוכן בכל אחד מאלה: (1) משהוגש כתב אישום בעבירה נושא החקירה; (2) לפי דרישת תובע, לצורך מילוי תפקידו. (ה) החוקר המיוחד אחראי להכנתו של התמליל במקרים האמורים בסעיף קטן (ד). משטרהחקירה משטרתיתאנשים עם מוגבלות