הצעת חוק טיפול שיניים חינם

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - טיפולי שיניים), התש"ע-2010 (להלן:"חוק טיפול שיניים חינם") תיקון סעיף 2 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 2 - (1) אחרי ההגדרה "מועצת הבריאות" יבוא: ""מורשים לריפוי שיניים" - כמשמעותם בסעיף 2 לפקודת רופאי השיניים; "מרפאות שיניים מורשות" - מורשים לריפוי שיניים ותאגידים לריפוי שיניים."; (2) בהגדרה "נותן שירותים", בסופה יבוא "ולרבות מרפאות שיניים מורשות"; (3) אחרי ההגדרה "סל שירותי הבריאות" יבוא: ""פקודת רופאי השיניים" - פקודת רופאי השיניים [נוסח חדש], התשל"ט-1979"; (4) אחרי ההגדרה "קופת חולים" יבוא: ""תאגידים לריפוי שיניים" - כמשמעותם בסעיף 3א לפקודת רופאי השיניים; "תאגיד מוסמך" - תאגיד שהוקם בחוק לשם ביצוע התפקידים שהוטלו עליו לפי חוק טיפול שיניים חינםבתחום רפואת השיניים, או חברה ממשלתית שעיסוקה בביטוח, או המוסד לביטוח לאומי - לפי קביעת שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת; ובלבד שלא ייקבע יותר מתאגיד מוסמך אחד בכל עת." תיקון סעיף 6 2. בסעיף 6(ב) לחוק העיקרי אחרי "בסעיף קטן (א)(1) עד (11)" יבוא "אך למעט רפואת שיניים". תיקון סעיף 7 3. בסעיף 7 לחוק העיקרי - (1) בהגדרה "סל שירותי הבריאות", בסופה יבוא "וכן שירותי רפואת שיניים לפי הפירוט שבתוספת הרביעית"; (2) בהגדרה "סל השירותים הבסיסי", אחרי פסקה (2) יבוא: "(2א) שירותי רפואת שיניים, כמפורט בתוספת הרביעית, אשר יינתנו על ידי מרפאות שיניים מורשות בהתאם לתנאים והתשלומים שנקבעו לפי חוק זה." תיקון סעיף 7א 4. בסעיף 7א לחוק העיקרי, אחרי "שירותי הרפואה בעבודה" יבוא "אך למעט שירותי רפואת שיניים". תיקון סעיף 8 5. בסעיף 8 לחוק העיקרי - (1) בסעיף קטן (א), בסופו יבוא "וכן שלא יוסיף לסל כאמור שירותי רפואת שיניים"; (2) בסעיף קטן (א1)(1)(א), בסופו יבוא "ובלבד שלא תציע הוספה כאמור בתחום רפואת השיניים."; (3) בסעיף קטן (ב)(1), בסופו יבוא "הוספה כאמור לא תחול על שירותי רפואת שיניים."; (4) בסעיף קטן (ב)(2)(א), בסופו יבוא "ובלבד שהוספה כאמור לא תחול על שירותי רפואת שיניים." תיקון סעיף 10 6. בסעיף 10 לחוק העיקרי - (1) אחרי סעיף קטן (א) יבוא: "(א1) היו השירותים הנוספים בתחום רפואת השיניים, תהיה קופת חולים חייבת להציע ולאפשר לחבריה לקבל את השירותים, לפי בחירתם, מכל מרפאת שיניים מורשית. (א2) תינתן הזדמנות שווה לכל מרפאת שיניים מורשית להשתתף בתכנית ולטפל בעמיתים במסגרתה בתנאים זהים, לא תינקט כל הפליה בין נותני השירותים השונים בתחום רפואת השיניים, ולא תהיה הכוונה או העדפה לטיפולים בידי תאגיד שקופת חולים היא בעלת עניין בו או בידי מי שהיא נמצאת בהסדר עמו. (א3) עד ליום _______(מועד התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה)יקבע שר הבריאות, בהתייעצות עם ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל ובאישור ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת, הוראות כדי להבטיח את ביצועם של סעיפים (א1) ו-(א2)."; (2) בסעיף קטן (ב)(3), אחרי "בחירת רופא מנתח לביצוע ניתוח" יבוא "ולמעט בחירת מרפאת שיניים מורשית לביצוע טיפולי שיניים." הוספת פרק ב1 7. אחרי סעיף 12 לחוק העיקרי יבוא: "פרק ב1 - שירותי בריאות בתחום רפואת השיניים מתן שירותי בריאות על ידי מרפאת שיניים מורשית 13א. שירותי בריאות הניתנים לפי חוק טיפול שיניים חינםבתחום רפואת השיניים יינתנו על ידי מרפאת שיניים מורשית. הקמת ועדה מקצועית לרפואת שיניים 13ב. מוקמת בזה ועדה מקצועית לרפואת שיניים. הרכב הוועדה המקצועית לרפואת שיניים 13ג. הוועדה לרפואת שיניים תהיה בת 9 חברים וזה הרכבה: (1) שני נציגים שימנה שר הבריאות מקרב עובדי משרדו, כאשר אחד מהם יהיה יושב ראש הוועדה; (2) נציג שימנה שר האוצר מקרב עובדי משרדו; (3) שני נציגים שתמנה ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל; (4) נציג אחד לכל בית ספר לרפואת שיניים בישראל, שימונה על ידו; (5) שני נציגי ציבור שימנה שר המשפטים מקרב העמותות הפועלות למען זכויות החולים בישראל. הסדרת שירותי בריאות בתחום רפואת השיניים 13ד. על אף האמור בכל מקום בחוק זה, שירותי בריאות בתחום רפואת השיניים המפורטים בתוספת הרביעית (בסעיף זה - שירותי רפואת השיניים) יינתנו בהתאם להוראות סעיף זה: (1) שר הבריאות יהיה רשאי, על פי המלצת הוועדה המקצועית לרפואת שיניים, להוסיף שירותי רפואת שיניים על אלה המנויים בתוספת הרביעית; (2) התאגיד המוסמך יתקשר עם מרפאות שיניים מורשות בהסכם שיהיה במתכונת ובתנאים אשר ייקבעו בתקנות שיתקין שר הבריאות (בסעיף זה - הסדר מתן השירות); הסדר מתן השירות יכלול גם הוראות בדבר בוררות בפני גורם מקצועי ניטרלי במקרה של מחלוקת או סכסוך בין התאגיד המוסמך לבין מרפאת השיניים המורשית; (3) התאגיד המוסמך יפרסם, בדרכים שיקבע שר הבריאות, את רשימת מרפאות השיניים המורשות שהתקשרו עמו בהסדר מתן שירות (בסעיף זה - מרפאות שיניים בהסדר); (4) שר הבריאות יקבע הוראות לגבי זיהוי המבוטחים הזכאים לשירותי רפואת שיניים ואימות היקף הזכאות שלהם, ובלבד שבעלויות ביצוע ההוראות הללו תישא המדינה בלבד; (5) תינתן הזדמנות שווה לכל מרפאת שיניים מורשית להתקשר עם התאגיד המוסמך בהסדר מתן השירות ולטפל במבוטחים על פי הסדר זה, ולא תינקט כל הפליה בין נותני השירותים השונים בתחום רפואת השיניים; (6) שינה שר הבריאות את זהות התאגיד המוסמך, יועברו כל ההתקשרויות הקיימות של התאגיד המוסמך הקודם עם מרפאות שיניים מורשות אל התאגיד המוסמך החדש במועד תחילת השינוי, והתאגיד המוסמך החדש ייכנס בנעליו של התאגיד המוסמך הקודם בכל עניין הקשור בהתקשרויות אלה; שר הבריאות רשאי לקבוע הוראות מעבר לשם כך; (7) שר הבריאות יקבע מחירי טיפול לכל טיפול, על פי המלצת הוועדה המקצועית לרפואת שיניים, ויכול שייקבעו מחירים מיוחדים כאשר הטיפול נעשה בידי מי שהינו מומחה כמשמעותו בסעיף 35 לפקודת רופאי השיניים, וכן תשלומים חלקיים במקרה של טיפול חלקי או טיפול שהופסק בטרם הושלם מסיבות שאינן תלויות במטפל; מחירי הטיפול ייקבעו בשים לב להוצאות ועלויות סבירות הכרוכות בטיפול אצל מורשה לריפוי שיניים ויביאו בחשבון הותרת רווח סביר ומקובל בידי נותן השירות; המחירים יעודכנו מעת לעת בהתאם לשינויים במדדים אלה; (8) מבוטח יהיה רשאי לבחור בין קבלת שירות רפואת שיניים אצל מרפאת שיניים בהסדר או אצל כל מרפאת שיניים מורשית אחרת, והוא יהיה רשאי לבחור כאמור בגין כל שירות או כל טיפול בנפרד; (9) בחר המבוטח בקבלת שירות רפואת שיניים במרפאת שיניים בהסדר, יינתן לו השירות לפי תנאי הסדר מתן השירות, והוא לא יידרש לשלם בגינו כל תשלום למרפאה, ומרפאת השיניים בהסדר לא תהיה זכאית לגבות מהמבוטח כל תשלום בגין השירות, אלא אם כן קבע שר הבריאות אחרת; (10) בחר המבוטח בקבלת שירות רפואת שיניים במרפאת שיניים מורשית שאינה בהסדר, לא יחולו על השירות תנאי הסדר מתן השירות, והשירות יינתן בהתאם למוסכם בין הצדדים, לרבות בנוגע לתמורה; המבוטח יהיה זכאי לקבל מן התאגיד המוסמך החזר בגין מה ששילם למרפאת השיניים המורשית עבור אותו שירות, אך לא יותר מגובה מחירי הטיפול שנקבעו לפי פסקה (7) בגין אותו שירות; שר הבריאות יקבע הוראות לגבי אופן הגשת בקשות של מבוטחים לקבל החזר וביצוע ההחזרים כאמור; (11) אין באמור כדי להטיל חובה על מרפאת שיניים מורשית שאינה בהסדר לתת שירותי רפואת שיניים למבוטח; (12) (א) קופת חולים לא תחזיק ולא תנהל מרפאות שיניים. (ב) על אף האמור בפסקה (א) תהיה קופת חולים רשאית, באישור שר הבריאות, להיות בעלת עניין בתאגיד סמוך או להתקשר עמו, בתנאים שייקבעו בתקנות; בסעיף זה - "תאגיד סמוך" - תאגיד המחזיק או מנהל מרפאות שיניים, שקופת חולים היא בעלת עניין בו, או תאגיד קשור לקופת חולים, כמשמעותם בסעיף 29ב. (ג) סמכויות הפיקוח והבקרה החלות לפי חוק טיפול שיניים חינםעל קופת חולים יחולו גם על התאגיד הסמוך. (ד) התאגיד הסמוך ייתן שירותי רפואת שיניים באופן שהוצאותיו בכל שנה לא יעלו על הכנסותיו מתשלומי המטופלים או מתשלומים שניתנו לו על ידי התאגיד המוסמך בגין שירותי רפואת שיניים לפי חוק זה. (ה) קופת חולים לא תערוב לחיובי התאגיד הסמוך ולא תשתתף בעקיפין או במישרין במימון או בקידום פעולותיו. (ו) קופת חולים ותאגיד סמוך יקיימו הפרדה עסקית וכספית מלאה ומוחלטת ביניהם. (ז) עד ליום _____ (מועד התחילה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה ראשונה) יקבע שר הבריאות בתקנות הוראות להבטיח את ביצוע פסקאות (ג) עד (ו)." תיקון סעיף 16 8. בסעיף 16 לחוק העיקרי - (1) אחרי סעיף קטן (א)(4) יבוא: "(5) לתאגיד המוסמך - סכום כספי שיקבע שר הבריאות בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת למימון שירותי הבריאות הניתנים לפי חוק טיפול שיניים חינם בתחום רפואת השיניים כמפורט בתוספת הרביעית, לרבות הוצאות הטיפול בביצוע תפקידיו של התאגיד המוסמך לפי חוק זה, כפי שיקבע."; (2) בסעיף קטן (ב)(2), בסופו יבוא "ולתשלום מקדמות לתאגיד המוסמך מן הכספים האמורים בסעיף קטן (א)(5)."; (3) בסעיף קטן (ב)(3), אחרי "או בין קופות החולים" יבוא "או בין המוסד לבין התאגיד המוסמך", ובסופו יבוא "או לפי סעיף קטן (א)(5), לפי העניין." תיקון סעיף 18 9. בסעיף 18 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), במקום "16(א)(3) ו-(4)" יבוא "16(א) (3) עד (5)." תיקון סעיף 59 10. בסעיף 59 לחוק העיקרי, אחרי "מקופת החולים שבה הוא רשום" יבוא "או, במקרה של רפואת שיניים, ממרפאת שיניים מורשית", ואחרי "לקופת החולים" יבוא "או למרפאת השיניים המורשית, לפי העניין." הצעות חוקטיפול שינייםשיניים