חוק מעונות יום שיקומיים

חוק מעונות יום שיקומיים, התש"ס-2000 (להלן:"חוק מעונות יום שיקומיים") פרק א': מטרות והגדרות 1. מטרת החוק חוק מעונות יום שיקומיים בא להבטיח לפעוט עם מוגבלות מסגרת שיקומית, טיפולית וחינוכית נאותה. 2. הגדרות (תיקון: תשס"ב, תשס"ה, תשס"ח) בחוק מעונות יום שיקומיים - "אחראי" - הורה, אפוטרופוס או כל מי שהקטין נמצא במשמורתו על פי דין; "חוק ביטוח בריאות" - חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994; "טיפול" - טיפולים התפתחותיים, לרבות טיפולים פרה-רפואיים, הניתנים לפעוט עם מוגבלות עקב מוגבלותו לצורך שיפור תפקודו היומיומי; "מכון מוכר להתפתחות הילד" - מכון ששר הבריאות הכיר בו לפי הוראות סעיף 6א; "מעון יום שיקומי" - מקום המספק בשעות היום טיפול וחינוך לעשרה פעוטות עם מוגבלות, לפחות, השוהים בו לרבות שלוחה; "סל שירותים לפעוט עם מוגבלות" - סל שירותי הטיפול והחינוך שיינתנו לפעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי, לרבות הסעה וליווי בהסעה בידי אדם מבוגר נוסף על הנהג, ממקום מגוריו של הפעוט עם המוגבלות או ממקום סמוך לו, למעון יום שיקומי וממנו, והכל כפי שנקבע לפי סעיף 3; "פעוט עם מוגבלות" - ילד הזקוק לטיפול, שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים - עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה: (1) ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, מצאה שהוא מפגר; (2) משתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי; "עיכוב התפתחותי ניכר" - כהגדרתו בתוספת; "פעוט עם מוגבלות" - ילד הזקוק לטיפול ונתקיים בו אחד מאלה: (1) ילד שמלאו לו שישה חודשים ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים - עד סיום שנת הלימודים, שמשתלמת בעדו גמלת ילד נכה לפי סימן ו' בפרק ט' לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995, או על פי הסכם כאמור בסעיף 9 לאותו חוק; (2) ילד שמלאה לו שנה אחת ועד שמלאו לו שלוש שנים, ואם מלאו לו שלוש שנים במהלך שנת הלימודים - עד סיום שנת הלימודים, ונתקיים בו אחד מאלה: (א) ועדת אבחון, כמשמעותה בחוק הסעד (טיפול במפגרים), התשכ"ט-1969, מצאה שיש לו פיגור שכלי; (ב) מכון מוכר להתפתחות הילד קבע כי הוא פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר; (ג) מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך קבע כי יש לו לקות ראיה בשתי העיניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי; (ד) מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו לקות שמיעה בשתי האוזניים ונדרשת השמתו במעון יום שיקומי; (ה) מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך ומי ששר הבריאות הסמיכו לכך, קבעו כי עקב מוגבלותו הניכרת ונסיבותיו המשפחתיות נדרשת השמתו במעון יום שיקומי כדי למנוע פגיעה משמעותית בהתפתחותו; (ו) מי ששר הבריאות הסמיכו לכך קבע כי יש לו פגיעה נוירולוגית המתבטאת בלקות מוטורית קשה בשתי גפיים לפחות; "שלוחה" - מקום שמהווה חלק ממעון יום שיקומי מסוים אך אינו נמצא בשטחו, המספק בשעות היום טיפול וחינוך, לשישה פעוטות עם מוגבלות לפחות, שיש להם אוטיזם, לקות שמיעה, לקות ראיה, או לקות אחרת שקבעו השרים בצו, או שמקום מגוריהם נמצא במרחק של עשרים וחמישה קילומטרים לפחות מחוץ לשטחו של מעון יום שיקומי. "השרים" - שר העבודה והרווחה ושר הבריאות. פרק ב': זכאות 3. סל שירותים לפעוט עם מוגבלות (תיקון: תשס"ב) (א) פעוט עם מוגבלות זכאי, לפי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים, לטיפול ולחינוך, להסעה ולליווי בהסעה, לפי סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, במעון יום שיקומי קרוב ככל האפשר למקום מגוריו. (ב) השרים, בהסכמת שר האוצר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו את סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, את העלות הכוללת של מתן סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, ואת הדרך שבה תעודכן עלות הסל. (ג) המדינה תישא, לפי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים, בתשלום עלות סל השירותים לפעוט עם מוגבלות, כפי שנקבעה בסעיף קטן (ב), בהפחתות אלה - (1) הסכומים שקופת חולים חייבת בהם לפי חוק ביטוח בריאות כפי שנקבעו לפי סעיף 12(ב); (2) הסכומים שחלים על מי שחייב במזונותיו של הפעוט עם מוגבלות, לפי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים. 4. טיפול לפי תכנית אישית לכל פעוט עם מוגבלות במעון היום השיקומי יקבע הצוות הטיפולי-מקצועי במעון תכנית טיפול אישית, בהתייעצות עם מכון או יחידה להתפתחות הילד שהוכרו לענין זה על ידי שר הבריאות, ובהתאם לסל השירותים לפעוט עם מוגבלות. 5. מקום מתן שירותים לפי חוק ביטוח בריאות הטיפולים הקבועים בסל השירותים לפעוט עם מוגבלות, אשר קופות החולים מחויבות לתתם לפי חוק ביטוח בריאות, יינתנו לפעוט השוהה במעון היום השיקומי, במעון שבו הוא שוהה, במימון ישיר של קופת החולים שבה הפעוט רשום. 6. השתתפות בהוצאות סידור פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי שר העבודה והרווחה רשאי לקבוע כי מי שחייב במזונותיו של פעוט עם מוגבלות ישתתף בהוצאות השהיה, הטיפול והחינוך של הפעוט במעון היום השיקומי ואת שיעור ההשתתפות, לפי הכללים שיקבע, דרך כלל או לסוגים; לענין סעיף זה, "טיפול" - למעט הטיפולים הניתנים במימון קופות החולים כאמור בסעיף 5. 6א. מכון מוכר להתפתחות הילד (תיקון: תשס"ח) שר הבריאות רשאי להכיר בגוף כמכון מוכר להתפתחות הילד לעניין חוק מעונות יום שיקומיים, לפי כללים שקבע; הודעה על הכרה כאמור תפורסם ברשומות. אבחון פעוט עם עיכוב התפתחותי ניכר. 6ב. אבחון של פעוט לעניין חוק מעונות יום שיקומיים כפעוט עם עיכוב התפתחותי (תיקון: תשס"ח) ניכר ייעשה בידי מכון מוכר להתפתחות הילד, באמצעות צוות רב מקצועי במכון, לאחר ביצוע הערכה התפתחותית מלאה. פרק ג': רישוי ופיקוח 7. מעון יום שיקומי - רשיון, פתיחה וניהול (א) לא יפתח ולא ינהל אדם בעצמו או באמצעות אחרים, מעון יום שיקומי בלא שקיבל רשיון לפי חוק מעונות יום שיקומיים. (ב) לא יינתן רשיון למעון יום שיקומי אלא אם כן הוא ממלא אחר ההוראות שלפי חוק מעונות יום שיקומיים. (ג) הרשיון יינתן על ידי שני השרים כאחד, ורשאי כל אחד מהם, בענין שבתחום אחריותו, להתנות את מתן הרשיון בתנאים שיש לקיימם לפני שיינתן הרשיון, או להתנות את הרשיון בתנאים, ורשאי כל אחד מהם כאמור להוסיף בכל עת תנאי לרשיון (להלן - תנאי נוסף), והכל כדי לקדם את מטרת הרישוי. (ד) תנאי נוסף ייכנס לתוקפו בתום שלושה חודשים מיום שהודע עליו לבעל הרשיון, ורשאי השר להאריך או לקצר תקופה זו לפי הענין. 8. מינוי מפקחים השרים ימנו מפקחים מבין עובדי משרדם לענין הפיקוח על מעון יום שיקומי. 9. סמכויות מפקח לשם פיקוח על ביצוע הוראות חוק מעונות יום שיקומיים, רשאי מפקח - (1) להיכנס למעון יום שיקומי ולערוך בו ביקורת על פי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים; (2) לדרוש ממנהל המעון או מעובדיו שיציגו בפניו את הרשיון שניתן לפי חוק מעונות יום שיקומיים וכן שימסרו לו מידע ומסמכים הנוגעים לביצוע הוראות חיק זה, ובלבד שבדיקת מסמכים רפואיים תיעשה בידי מפקח שהוא רופא; (3) לתפוס מסמך שיש לו חשד כי הוא קשור בהפרת הוראות לפי חוק מעונות יום שיקומיים; מסמך שנתפס לפי פסקה זו יוחזק רק למשך הזמן הדרוש לבדיקה ויוחזר לא יאוחר מ-15 ימים, אלא אם כן בתוך תקופה זו הועבר המסמך למשטרה לצורך נקיטת הליכים פליליים. 10. ביטול רשיון, סגירת מעון והפסקת תשלומים (א) נוכחו השרים כי מעון יום שיקומי אינו ממלא אחר הוראה שנקבעה לפי חוק מעונות יום שיקומיים או אחר תנאי שנקבע ברשיון, רשאים הם לדרוש ממנהל המעון כי ימלא אחר ההוראה או התנאי בתוך תקופה שיקבעו. (ב) לא מילא המנהל אחר דרישת השרים ומצאו השרים כי מעון היום השיקומי מתנהל בדרך שאינה לטובת הפעוטות עם מוגבלות, רשאים הם להורות על ביטול הרשיון וסגירת המעון ואם המעון פועל בלא רשיון - על סגירתו. (ג) השרים יקבעו בצו הסגירה הוראות לענין ביצועו לרבות בדבר הפסקת תשלומים המועברים למעון לפי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים, וכן הוראות בדבר איסור קבלת פעוטות עם מוגבלות חדשים והעברתם של הפעוטות ששהו במעון טרם הוצאת צו הסגירה למעון יום שיקומי אחר. (ד) לא ייתנו השרים צו סגירה אלא לאחר שנתנו לבעליו של המעון או למנהלו הזדמנות להשמיע את טענותיהם; מצאו השרים כי נשקפת סכנה מיידית לפעוטות, רשאים הם לתת צו סגירה לאלתר. 11. ערר הרואה עצמו נפגע מהחלטת השרים לפי פרק זה, רשאי לערור עליה לפני בית המשפט המחוזי בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו נמסרה לו ההודעה; אין בהגשת הערר כדי לעכב את ביצוע ההחלטה אלא אם כן החליט בית המשפט אחרת. פרק ד': שונות 12. ביצוע ותקנות (א) השרים ממונים על ביצוע חוק מעונות יום שיקומיים, והם רשאים, באישור ועדה העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, וכן בענינים אלה - (1) דרך הגשת בקשה לרשיון; (2) התנאים התברואתיים, הבטיחותיים והחומריים הנדרשים ממעון יום שיקומי; (3) תקן עובדי מעונות יום שיקומיים; (4) קביעת הרכב הצוות הטיפולי-מקצועי לרבות הוותק המקצועי של כל אחד בו; (5) אגרה בעד מתן רשיון או חידושו, בהסכמת שר האוצר. (6) תקופת הרשיון ותנאיו; (7) דרכי שמירה של מסמכים הנוגעים לטיפול בפעוט; (8) דרכי הפניה וכללי השמה של פעוט עם מוגבלות במעון יום שיקומי. (ב) שר הבריאות ושר האוצר, בהתייעצות עם קופות החולים, יקבעו את סכום התשלום שבו תישא קופת חולים כמימון ישיר לפי סעיף 5. 13. שמירת סודיות עובד מעון יום שיקומי וכל אדם שהגיעה אליו ידיעה תוך כדי ביצוע הוראות חוק מעונות יום שיקומיים ישמרה בסוד ולא יגלה אותה אלא לשם ביצוע הוראות חוק מעונות יום שיקומיים או על פי דין. 13א. שינוי התוספת (תיקון: תשס"ח) שר הבריאות, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת. 14. הוראות מעבר מעון יום שיקומי שביום פרסומו של חוק מעונות יום שיקומיים פעל כמעון יום שיקומי והגיש בקשה למתן רשיון לפי הוראות חוק מעונות יום שיקומיים בתוך שישה חודשים מיום תחילתו, רשאי להמשיך ולפעול עד למתן החלטה בבקשה; השרים ייתנו את החלטתם בבקשה לרשיון לפי סעיף זה בתוך שנה מיום תחילתו של חוק מעונות יום שיקומיים. 15. תחילה תחילתו של חוק מעונות יום שיקומיים בתום שנה מיום פרסומו. תוספת (תיקון: תשס"ח) (סעיפים 2, 13א) "עיכוב התפתחותי ניכר" - ממוצע תפקוד כללי ברמה של 55 Developmental DQ Quotient)) ומטה; לעניין זה, "ממוצע תפקוד כללי" - הממוצע המשוקלל של תפקוד בכל תחומי ההתפתחות שלהלן: התחום המוטורי, התחום השפתי- תקשורתי, התחום הקוגניטיבי, התחום החברתי והתחום הרגשי-הסתגלותי. מעון יום שיקומיחוק