חוק הווטרנים

חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השניה, התש"ס-2000 (להלן:"חוק הווטרנים") 1. הגדרות בחוק הווטרנים - "אות-זיכרון" ו"תעודה" - כמשמעותם בתקנון יד ושם; "הטבה" - לרבות פטור מלא או חלקי מתשלום או מאגרה, או אגרה מוקטנת; "השכרה ציבורית" - כהגדרתה בחוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה), התשנ"ט-1998; "ועדת הציון" - הועדה שמינה שר הביטחון לפי חוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953; "ותיק מלחמה" - מי שהוא אזרח ישראלי ותושב ישראל והתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא שירת בתקופה שבין י"ז באלול התרצ"ט (1 בספטמבר 1939) לבין כ"ד באלול התש"ה (2 בספטמבר 1945), בשירות פעיל בצבא אחת ממעצמות הברית או באחת היחידות שלחמו במחתרת נגד שלטון עוין, למעט שירות צבאי אשר חל עליו חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב]; (2) הוא הוכר על ידי שלטונות ברית המועצות לשעבר בתעודה רשמית או באות רשמי כמגן העיר לנינגרד או כתושב העיר בעת המצור עליה בתקופת מלחמת העולם השניה; "ותיק מלחמה נזקק" - ותיק מלחמה הזכאי לגמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980; "מחוסר דיור" - מי שאין ולא היתה בבעלותו או בבעלות בן זוגו דירה או חלק בדירה והוא אינו מתגורר בדיור ציבורי; "מעצמות הברית" - המדינות שחתמו על הצהרת האומות המאוחדות ביום ב' בטבת התש"ב (1 בינואר 1942) או שהצטרפו אליה בתקופת מלחמת העולם השניה, וכן שאר המדינות אשר לחמו באותה תקופה נגד גרמניה ובני בריתה, שעה שלחמו נגדן; "שלטון עוין" ו"תקופת מלחמת העולם השניה" - כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, התש"י-1950; "תקנון יד ושם" - תקנון יד ושם, התשכ"ט-1968. 2. הכרה (א) הגיש אדם בקשה להכרה כוותיק מלחמה והתקיימו בו התנאים שבהגדרה ותיק מלחמה שבסעיף 1, תכיר בו ועדת הציון כוותיק מלחמה ותעניק לו אות-זיכרון בצירוף תעודה. (ב) הוראות סעיפים 22 עד 25 לתקנון יד ושם יחולו על ועדת הציון כשהיא פועלת לפי הוראות חוק הווטרנים, בשינויים המחויבים. (ג) הרואה את עצמו נפגע מהחלטת ועדת הציון רשאי לערור עליה לפני ועדת הערעורים כמשמעותה בסעיף 26 לתקנון יד ושם. 3. דיור ציבורי (א) ותיק מלחמה נזקק הזכאי ממשרד הבינוי והשיכון לסיוע בתשלום שכר דירה, זכאי לתוספת בשיעור של 10% מסכום הסיוע שהוא זכאי לו. (ב) השר לקליטת העליה ושר הבינוי והשיכון, בהסכמת שר האוצר, יקבעו הוראות בדבר מתן עדיפות לדיור בהשכרה ציבורית לוותיקי מלחמה נזקקים מחוסרי דיור. 4. רכישת תרופות ותיק מלחמה נזקק זכאי להנחה בעד תרופות הכלולות בסל שירותי הבריאות כאמור בסעיף 8(1)(4) לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994. 5. אגרת מקלט טלוויזיה (א) ותיק מלחמה נזקק זכאי לפטור מתשלומי האגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לפי חוק רשות השידור, התשכ"ה-1965. (ב) הפטור לפי סעיף זה יינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה יחידת דיור שבה נמצא מקלט הטלוויזיה הוא ותיק מלחמה נזקק. 6. מענק הטבות (תיקון: תשס"ח) 2 (א) ותיק מלחמה נזקק זכאי אחת לשנה למענק הטבות בסכום השווה ל-25% מהשכר הממוצע המחושב לפי סעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, ואולם ותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי חוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, זכאי למענק הטבות אחד בלבד בשיעור הגבוה מביניהם. (ב) המשרד לקליטת העליה ישלם את המענק לוותיק מלחמה נזקק הזכאי למענק הטבות לפי סעיף זה, בכל שנה, לא יאוחר מ-9 במאי, ובתחילת חודש אוגוסט, בחלקים שווים. 7. אלמן ואלמנה של ותיק מלחמה נזקק נפטר ותיק מלחמה נזקק ותכוף לפני פטירתו קיבל הטבות לפי סעיפים 5 או 6, יהיו האלמן או האלמנה בשעת פטירתו, זכאים לקבל את ההטבות לפי הסעיפים האמורים למשך תקופה של 3 שנים מיום פטירתו. 8. מניעת כפל הטבות ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה לפי חוק הווטרנים, ובאותו ענין שבתחומי ההטבה זכאי להטבה גם לפי כל דין אחר, זכאי להטבה אחת בלבד בשיעור הגבוה מביניהן. 9. (שולב בחוק זיכרון השואה והגבורה - יד ושם, התשי"ג-1953). 10. (שולב בחוק בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994). 11. ביצוע ותקנות שר הביטחון ממונה על ביצוע חוק הווטרנים והוא רשאי, בהתייעצות עם השר לקליטת העליה ושר האוצר, להתקין תקנות לביצועו. 12. תחולה (א) ותיק מלחמה שועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה לפני יום כ"ז באייר התש"ס (1 ביוני 2000) (להלן - יום התחילה), זכאי להטבה החל ביום התחילה או לאחריו, אם ביום התחילה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה. (ב) אדם שהגיש לועדת הציון בקשה להכרה ביום התחילה או לאחריו, וועדת הציון הכירה בו כוותיק מלחמה, זכאי להטבה החל ביום שהוא הגיש לועדת הציון את הבקשה להכרה או לאחריו, אם ביום הגשת הבקשה או לאחריו הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי להטבה. (ג) ותיק מלחמה נזקק זכאי להטבה לפי חוק הווטרנים כל עוד הוא ותיק מלחמה נזקק הזכאי לאותה הטבה. (ד) לא תשולם ולא תינתן הטבה לפי חוק הווטרנים בעד תקופה שקדמה ליום התחילה. 13. תחילה תחילתו של חוק הווטרנים ביום כ"ז באייר התש"ס (1 ביוני 2000). ותיקי מלחמת העולם השניה (ווטרנים)חוק