חוק המרת דת

פקודת העדה הדתית (המרה) (להלן:"חוק המרת דת") פקודה הקובעת הוראות בענין מסירת הודעה על המרת עדה דתית 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא פקודת העדה הדתית (המרה). 2. הפרוצדורה עם המרת עדה בעדה (תיקון: 1947) (1) אדם שהמיר את עדתו הדתית ורוצה כי תינתן נפקות חוקית לאותה המרה, יקבל מאת ראש העדה הדתית שאליה נספח, או מאת האדם שמינהו או הכיר בו ראשה של אותה העדה הדתית כראשו המקומי של סניף אותה העדה הדתית בשטח שבו הוא יושב, תעודת - אישור, המעידה שנתקבל אל אותה העדה הדתית, ויודיע את העובדה לממונה על המחוז במחוז שבו הוא יושב. (2) כשתנוח דעתו של הממונה על המחוז בדבר זיהותו של המבקש ומשתוראה לו תעודת-האישור המוזכרת בסעיף-קטן (1) ירשום את דבר המרת העדה ויתן למבקש תעודת-אישור על אותו רישום. (3) הממונה על המחוז ישלח העתק של תעודת האישור על אותו רישום לראשה של העדה הדתית שאליה נספח המבקש, וכן לראשה של העדה הדתית שעמה היה המבקש נמנה קודם לכן. 3. הגבלות בנידון המרת דתם של אנשים פחותים מבני שמונה-עשרה שנה (1) מי שהמיר את עדתו ולא מלאו לו שמונה-עשרה שנה אין תוקף להמרתו אלא אם כן נתקבלה הסכמתו של אחד מהורי האדם או הסכמת אפוטרופסו והודיעו על הסכמה זאת לממונה על המחוז. (2) אם קיים ספק בנוגע לגילו של האדם, תהא ההחלטה בענין זה מסורה לממונה על המחוז שבמחוז-מגוריו של המבקש, לאחר שיימלך בדעת הרשות הדתית המקומית של אותה העדה שהמבקש רוצה לעזבה. 4. המרת עדה לא תפגע בהתחייבויות קודמות (1) דבר המרת העדה שנרשם כחוק עפ"י חוק המרת דת לא יפגע בשום התחייבות שהיתה חלה על המומר לפני שהממונה על המחוז רשם את דבר המרתו. (2) למרות כל המרת-עדה, יוסיף השיפוט בעניני נישואין, גירושין ומזונות להיות ביד אותו בית-משפט ששפט בענינים אלה לפני ההמרה, אלא אם כן נעשו גם הבעל וגם אשתו חברים לעדה דתית אחרת. סעיף 174א. לחוק העונשין תשל"ז-1977 עוסק במתן הטבות כפיתוי להמרת דת וקובע כי הנותן או מבטיח לאדם כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת כדי לפתות אותו להמיר דתו או כדי שיפתה אדם אחר להמיר דתו, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 50,000 לירות. סעיף 174ב. לחוק העונשין תשל"ז-1977 עוסק בקבלת הטבות תמורת המרת דת וקובע כי המקבל או מסכים לקבל כסף, שווה כסף או טובת הנאה חמרית אחרת תמורת הבטחה להמיר דתו או לגרום לכך שאדם אחר ימיר דתו, דינו - מאסר שלוש שנים או קנס 30,000 לירות. סעיך 15 ל חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 העוסק במסירת מסמכים על פעולות רשמיות קובע כי בפעולות המנויות להלן תמסור הרשות הנוגעת בדבר לפקיד-רישום תוך 14 יום מיום הפעולה, העתק המסמך המעיד עליה, בצירוף פרטים שיפורסמו בתקנות הדרושים לזיהוי הנוגע בדבר; ואלה הפעולות: (1) שינוי שם, בחירת שם או קביעת שם לפי חוק השמות, תשט"ז-1956; (2) נישואין שנרשמו לפי פקודת הנישואין והגירושין (רישום); (2א) רישום בני זוג במרשם הזוגיות או מחיקתם מהמרשם האמור, לפי הוראות חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010; (3) המרת דת שנרשמה לפי פקודת העדה הדתית (המרה); (4) התאזרחות או ויתור על האזרחות לפי חוק האזרחות, תשי"ב-1952; המרת דתדתחוק