חוק מד"א

חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950 (להלן:"חוק מד"א") 1. פירושים בחוק מד"א - "אמנות ז'יניבה" פירושו - האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים בחיל היבשה, והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות מלחמה, שנחתמו בז'יניבה בשנים 1864, 1906, 1929 ו-1949, במידה שהן מחייבות את ישראל. "תפקידים של אגודה ארצית" פירושו - תפקידים שנועדו על פי אמנות ז'יניבה לאגודות ארציות של הצלב האדום או לשאר אגודות-עזרה של מתנדבים המוכרות ומוסמכות כחוק על-ידי ממשלותיהן. "הארגון הקיים" פירושו - הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ-ישראל. 2. האגודה מגן דוד אדום בישראל (תיקון: תשל"ו) (א) מוקמת בזה אגודה בשם "מגן דוד אדום בישראל" (להלן - "האגודה"). (ב) האגודה, היא בלבד, תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית. (ג) האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות צד בכל משא-ומתן, משפטי או אחר. (ד) האגודה תהא פטורה מכל מכס, מס קניה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים, ציוד רפואי ותרופות, המשמשים את המטרות של האגודה כמפורט בסעיף 3, לרבות אמבולנסים, ניידות דם על ציודן ואבזריהן, ציוד קשר, וציוד וחמרים לבנק הדם, בין שהאגודה קנתה אותם ובין שקיבלה אותם כתרומה; פטור לפי סעיף קטן זה יחול על טובין שנקנו רק אם אישר המנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה, או מי שהוא הסמיך, כי אין מייצרים כמותם בישראל או כי לא ניתן להשיגם בישראל בכמות ובאיכות הדרושות, או אם עומד בתקפו צו מאת שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967. (ה) האגודה תעמוד לביקרתו של מבקר המדינה, כאמור בפיסקה (ה) מסעיף 7 של חוק מבקר המדינה, תש"ט-1949. 3. מטרות האגודה (תיקון: תשנ"א, תשס"ה) מטרות האגודה הן: (א) למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות-עזר לשירות הרפואי של צבא-הגנה לישראל בזמן-מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום; (א1) להיערך לקראת אירוע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולהשתתף בתרגילים לצורך כך. (ב) לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה. (ג) לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי-לואי שלהם. (ד) למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה. 4. מוסדות האגודה (תיקון: תשנ"ב) (א) בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על-ידי נשיא המדינה לתקופה של שלוש שנים. הודעה על מינויו תפורסם ברשומות. (ב) יתר מוסדות האגודה הם: הועידה הארצית, המועצה והועד הפועל של האגודה. (ג) המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה, ויכול שיושב ראש הועד הפועל והמנהל הכללי של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי המועצה. (ד) ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הועד הפועל, ככל שלא נמסר ענין מסויים למוסד אחר של האגודה. 5. תקנון האגודה (תיקון: תשנ"א) (א) מועצת האגודה תתקין את תקנון האגודה (להלן - "התקנון") והיא רשאית להכניס בו מזמן לזמן שינויים ותיקונים. (ב) בתקנון ייקבעו - (1) סמכויותיו של נשיא האגודה וכללים למילוי מקומו כשנבצר ממנו זמנית לכהן בתפקידו; (2) סדרי בחירתם של צירי הועידה הארצית, מועדי-כינוסה וסמכויותיה; (3) הרכב מועצת האגודה, אופן כינונה, תקופת-כהונתה ומועדי מושביה; (4) הרכב הועד הפועל ואופן בחירתו, תקופת כהונתו וסמכויותיו; (5) תנאי החברות באגודה, זכויות וחובות החברים לסוגיהם, סדרי קבלתם ודרכי הפסקת החברות; (6) סדרי הקמתם של סניפי האגודה, דרכי הנהלתם וסמכויותיהם. (ג) נוסף לענינים הנזכרים בסעיף קטן (ב) אפשר לקבוע בתקנון כל ענין אחר המסדיר את פעולתה של האגודה. (ד) התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר הבריאות ופרסום ברשומות, ותקפם מיום פרסומם, אם לא נקבע בהם שתקפם הוא מתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום. 6. סמל האגודה סמל האגודה הוא מגן דוד אדום על רקע לבן. 7. השימוש בסמלים (א) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בסמל האגודה או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות או בסמל הכולל את המלים "מגן דוד אדום" בין לשם עסק או משלח-יד ובין למטרה אחרת, אלא בהיתר האגודה. (ב) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בכל סמל המוכר על ידי אמנות ז'יניבה כסמל הבחנה של השירותים הרפואיים של הכוחות המזויינים, אלא אם הוא מוסמך לפי אמנות אלה להשתמש בו או על פי היתר מאת שר הבריאות. (ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עד שני חדשים או קנס עד חמישים לירות או שני הענשים כאחד. 7א. אגרות (תיקון: תשס"ג3) (א) האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותים הניתנים לפי חוק מד"א או ממבטחו, אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת קנס פיגורים במקרה של אי תשלום במועד של האגרה, כולה או מקצתה. (ב) האגרה, הריבית, הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה. 8. הוראות מעבר (א) עד שיוקמו מוסדות האגודה לפי התקנון, תיכון מועצה זמנית שיהיו לה כל הסמכויות המסורות למועצת האגודה לפי חוק מד"א. (ב) חברי המועצה הזמנית יהיו נשיא האגודה ועשרים וחמישה חברים, שתשעה מהם יתמנו על ידי הממשלה ויתרם יתמנו על ידי הארגון הקיים. נשיא האגודה יהיה יושב ראש המועצה הזמנית. (ג) המועצה הזמנית תקבע את סדרי עבודתה. (ד) המועצה הזמנית תכהן עד כינון מועצת האגודה לפי התקנון, אך לא יותר משנה אחת מיום שנכנס חוק מד"א לתקפו. (ה) ביום שנכנס התקנון לתקפו יעברו לאגודה כל הזכויות וההתחייבויות של הגופים המפורטים בתוספת לחוק מד"א ואותם הגופים יחדלו מהתקיים. (ו) בסעיף זה - "זכויות" של גוף מסויים פירושו - כל נכסים שבבעלותו או שבחזקתו של אותו גוף, מקרקעים ומטלטלים, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת-הנאה שיש לו בכל נכס וכל החובות שחבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו. "התחייבויות" של גוף מסויים פירושו - החובות שהוא חב בהם והתחייבויות שקיבל על עצמו כחוק. 9. ביטול דבר המלך במועצה על אמנות ז'יניבה 1906 ו-1929 (ארצות-מנדט), 1937 - בטל. 10. ביצוע שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק מד"א. מגן דוד אדוםחוק