הצעת חוק מעבר חציה

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עצירה לפני מעבר חצייה), התש"ע- 2009 (להלן:"חוק מעבר חציה") הוספת סעיף 65ד 1. בפקודת התעבורה, אחרי סעיף 65ג יבוא: "עצירה לפני מעבר חציה 65ד. (א) נוהג ברכב יעצור את רכבו לכל הפחות שלושה מטרים לפני מעבר חציה; בסעיף זה, "מעבר חציה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל. (ב) העובר על הוראות סעיף קטן (א), דינו - קנס 500 שקלים חדשים." דברי הסבר להצעת חוק מעבר חציה כאשר עוצר נהג הנוסע בנתיב הנסיעה הימני את רכבו בקרבת מעבר חציה על מנת לאפשר להולך רגל לחצות את הכביש, לנהג הרכב הנוסע בנתיב השמאלי נחסם שדה הראייה והוא אינו מבחין בהולך הרגל במעבר החציה בשל שדה הראייה המצומצם; פעמים רבות מסתיימת סיטואציה כזו בפגיעה בהולך הרגל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי 57 אחוזים מכלל הפגיעות בהולכי הרגל נגרמות כתוצאה מתאונות שאירעו במהלך חצית מעבר חציה ומתוכן, מסתיימות 23 אחוזים מהפגיעות הללו במוות של הולך הרגל הנפגע. הצעת החוק מחייבת כלי רכב לעצור לפחות שלושה מטרים לפני מעבר חציה. מרחק כזה יאפשר שדה ראייה רחב יחסית להולכי הרגל ולנהגים המתקרבים למעבר החציה, ובכך יוקטן במידה משמעותית הסיכוי לקרות תאונה. תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 1. הגדרות בתקנות אלה "מעבר חצייה" - חלק הכביש המסומן כמיועד לחצייתו על ידי הולכי רגל; 67. הולכי רגל במעבר חציה (תיקון: תש"ל) (א) נוהג רכב המתקרב למעבר חציה, והולכי רגל חוצים במעבר, יאפשר להם להשלים את החציה בבטחה ואם יש צורך בכך יעצור את רכבו לשם כך. (ב) מעבר החציה המחולק על ידי שטח הפרדה, יראו כל חלק ממעבר החציה כמעבר נפרד. 110. חציית כביש (תיקון: תש"ל) (א) לא יחצה אדם כביש אלא לאחר שבדק את מצב התנועה בו ונוכח שאפשר לחצותו בבטיחות. (ב) אם יש בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר המיועדים למעבר הולכי רגל, לא יחצה הולך רגל את הכביש אלא בהם. (ג) אם אין בקרבת המקום מעבר חציה, מנהרה או גשר כאמור אך יש בקרבת מקום צומת, יחצה הולך רגל את הכביש בקרבת צומת. (ד) בכל מקרה יחצה הולך רגל כביש במהירות סבירה ובקו ישר והקצר ביותר בין קצות הכביש ולא יתעכב בכביש שלא לצורך. הצעות חוקמשפט תעבורהמעבר חציה