חוק גריטה

חוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן:"חוק גריטה") פרק ג': סילוק פסולת וגרוטות רכב (תיקון: תשס"ז) 7. אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ז) (א) רשות מקומית תקבע, בכפוף לכל דין, אתרים לסילוק או לריכוז וטיפול בפסולת בנין, גזם, צמיגים או גרוטות רכב, בין בתחומה ובין מחוצה לו בתאום עם הרשות המקומית הנוגעת בדבר; קביעה כאמור יכול שתיעשה במשותף בידי מספר רשויות מקומיות ויכול שתיעשה על פי הוראת השר לאיכות הסביבה. (ב) (בוטל) (ג) הרשות המקומית תפרסם ברבים הודעה על מקומם של אתרים שנקבעו כאמור. (ד) לא יפנה אדם פסולת מאחד הסוגים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה, או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית הנוגעת בדבר. (ה) לענין סעיף זה, "רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית. 8. סמכות סילוק גרוטות רכב (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ב) (א)2 רשות מקומית או מי שהשר לאיכות הסביבה הסמיכו לכך (להלן - רשות מוסמכת), רשאית לסלק גרוטות רכב שהושלכו ברשות הרבים או ברשות היחיד, למעט גרוטאות המצויות בחצריו של מי שמחזיק בהן כדין, או מנהל בהן כדין עסק בגרוטות רכב. (ב) לא תשתמש רשות מוסמכת בסמכותה לסלק גרוטת רכב לפי סעיף זה אלא לאחר שדרשה בכתב מבעלה או מהמחזיק בה לפנותה תוך תקופה שקבעה בדרישה והוא לא עשה כן, ולאחר שהודעה בדבר כוונתה לסלק את הגרוטה הודבקה עליה במקום הנראה לעין, 48 שעות לפחות לפני ביצוע הסילוק. (ג) לא ניתן לזהות את בעלה של גרוטת הרכב, רשאית הרשות המוסמכת לסלקה אם היא נמצאת באותו מקום לפחות חודש ימים ואם בנסיבות הענין סביר להניח כי בעלה התייאש ממנה מחמת מיעוט שוויה. (ד) סולקה גרוטת רכב כאמור בסעיף קטן (א), זכאית הרשות המוסמכת שסילקה את הגרוטה להחזר הוצאותיה ממי שנמסרה לו דרישה כאמור בסעיף קטן (ב); תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת הוצאות אלו, תהא ראיה לכך. 8א. השארת רכב ברשות הרבים (תיקון: תשמ"ח) (א) הושאר רכב ברשות הרבים במקום אחד במשך תקופה העולה על שישים ימים, רשאית הרשות המוסמכת להורות על גרירתו מהמקום. (ב) לא תשתמש הרשות המוסמכת בסמכותה כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרשה מבעל הרכב לפנותו תוך תקופה שתקבע בדרישה, והודיעה לו כי אם לא יעשה כן בכוונתה לגרור את הרכב ולהעמידו במקום שיפורט בהודעה. (ג) הודעה כאמור בסעיף קטן (ב) תודבק על הרכב במקום הנראה לעין ותישלח בדואר רשום לבעל הרשום של הרכב, אם ניתן לזהותו, לפחות ארבעה עשר ימים לפני הגרירה. 8ב. מכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו (תיקון: תשמ"ח) (א) נגרר רכב לפי האמור בסעיף 8א, ובעליו לא בא לקבלו תוך חדשיים מהיום שבו נמסרה לו הודעה כאמור בסעיף 8א(ג), תהא הרשות המוסמכת רשאית למכור את הרכב. (ב) ביקש בעל רכב לקבל את רכבו, תהא הרשות המוסמכת זכאית לדרוש החזר כל הוצאותיה בגין גרירת הרכב והחזקתו ותשלום כל קנס בגין עבירה הכרוכה בשימוש באותו רכב. (ג) נמכר רכב כאמור בסעיף זה, תעמוד תמורת מכירתו לרשות בעל הרכב, בניכוי הסכומים המפורטים בסעיף קטן (ב). (ד) תעודה מאת הרשות המוסמכת המפרטת את ההוצאות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), תהא ראיה להוצאותיה. 8ג. עידוד מסירה לסילוק (תיקון: תשמ"ח, תש"ע) 4 רשות מוסמכת רשאית, לשם עידוד סילוק גרוטות רכב ורכב שאינו בשימוש, לשלם לבעל רכב אשר יביא את רכבו לאתר לסילוק גרוטאות, סכום שייקבע על ידה. 8ד. דין גרוטות רכב (תיקון: תשמ"ח) רכב שהובא או נגרר כאמור בסעיפים 8 עד 8ג, יראו אותו כגרוטאה לענין חוק גריטה ולענין פקודת התעבורה, והוא יהיה לקנינה של הרשות המוסמכת. חוק גריטה פורסמה הודעה (י"פ תש"ע,759) לפי סעיף 8ג הקובעת כי הסכום שהרשות המוסמכת תשלם לבעל רכב, כאמור באותו סעיף, הוא 3,000 שקלים חדשים, ובלבד שהתקיימו תנאים אלה: (1) סוג הרכב הקבוע ברישיון הרכב הוא MI (רכב פרטי - נוסעים); (2) שנת הייצור של הרכב קודמת ב-20 שנים למועד מסירת הרכב לאתר האמור בפסקה (4); (3) רישיון הרכב היה בתוקף בלא שעבוד או עיקול, ובןטל לצורך הגריטה; (4) בעל הרכב מסר את הרכב לצורך גריטה לאתר לסילוק גרוטאות, שאישר המשרד להגנת הסביבה. שמירת הנקיוןחוקגרוטאות