חוק רכב משומש

חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008 (להלן:"חוק רכב משומש") 1. הגדרות בחוק רכב משומש- "מבטח" - כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981; "מידע" - מידע על תיקונים או טיפולים שבוצעו ברכב או כל מידע אחר שיש בו כדי להעיד על מצב הרכב ותקינותו, ולעניין מבטח - סכום תגמולי הביטוח ששולמו בעד הרכב ופירוט סוג הנזק או ירידת הערך שבשלם שולמו; "עוסק ברכב" - עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, שעיסוקו מכירת רכב משומש; "רכב משומש" - רכב שנרשם לפי פקודת התעבורה 3, וניתן עליו רישיון רכב. 2. זכאות למידע על רכב משומש (א) מי שרכש רכב משומש זכאי לקבל מכל מוסך שבו תוקן או טופל הרכב ומכל מבטח שביטח את הרכב, כל מידע שיש בידיהם על הרכב. (ב) מוסך ומבטח רשאים לגבות תשלום בעד ההוצאות הכרוכות במסירת מידע כאמור בסעיף קטן (א). 3. חובת שמירת מידע (א) מוסך ישמור מידע על רכב שתוקן או טופל בו למשך שבע שנים מיום התיקון או הטיפול או מיום שהמידע הגיע לידיו. (ב) מבטח ישמור מידע על רכב שביטח למשך שבע שנים מיום שהמידע נוצר על ידו או מיום שהגיע לידיו. 4. גילוי נאות (א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה: (1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה - החוזה); (2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה - טופס גילוי); (3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי. (ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן: (1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא; (2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא; (3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו - אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר - גם את שמה ומספרה של החברה; (4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי; (5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי; (6) הסכום שישולם בעבור הרכב. (ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק. (ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה. 5. עונשין העובר על הוראות סעיף 4, דינו - קנס פי שבעה מהקנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 6. ציון מספר הקילומטרים ברישיון הרכב (א) במועד ביצוע המבחן השנתי לכשירותו לתנועה של רכב משומש לפי פקודת התעבורה, תמסור תחנת הבדיקה לרשות הרישוי, את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק בשנה שקדמה למועד הבדיקה. (ב) רשות הרישוי תציין ברישיון הרכב את מספר הקילומטרים שעבר הרכב הנבדק לפי ההודעה האחרונה שקיבלה מאת תחנת הבדיקה כאמור בסעיף קטן (א) ואת המועד שבו נמסרה לה ההודעה האמורה. 7. ביצוע ותקנות שר התחבורה והבטיחות בדרכים ממונה על ביצוע חוק רכב משומש, והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות לעניין דרכי מסירת המידע והמועדים למסירתו לפי סעיף 2. 8. שמירת דינים אין בהוראות חוק רכב משומש כדי לגרוע מהוראות כל דין אחר. 9. תחילה (א) תחילתו של חוק רכב משומש, למעט סעיף 6, ארבעה חודשים מיום פרסומו. (ב) תחילתו של סעיף 6, ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010). רכב משומשרכבחוק