ביטוח בריאות מסוג קו הבריאות - תביעה

פסק דין 1. בפניי תובענה להצהיר כי המבקשת מבוטחת אצל המשיבה בביטוח בריאות מסוג קו כסף עולמי, כולל כיסויים בשם "סגולה", "מרפא" ו"טיפולים אמבילטוריים" (להלן:"ביטוח קו כסף עולמי") וזאת החל מתאריך 2/5/02. אין מחלוקת שהמבקשת מס' 1 (להלן:"המבקשת") הייתה מבוטחת בביטוח מסוג "קו הבריאות" אותו רכשה אצל המשיבה בשנת 1992. לטענת המבקשת ובנה-המבקש מס' 2, לאחר שנודע להם שהמבקשת משלמת פרמיות גבוהות פנתה המבקשת בתחילת שנת 2002 לסוכן הביטוח שלה שהציע לה לשדרג ללא תוספת תשלום את הביטוח לביטוח קו כסף עולמי וזאת בהצעה מיום 2/5/02-נספח ה' לתובענה. לטענת המבקשת היא נתנה מיד ובו ביום את הסכמתה בכתב להצעה זו (נספח ו' לתובענה) ובכך נכרת חוזה ביטוח והביטוח שודרג מביטוח "קו הבריאות" לביטוח "קו כסף עולמי". לטענת המבקשת, בניגוד לאמור בהצעה לא צורפה לה הצהרת בריאות והסוכן לא הודיע למבקשת כי שדרוג הביטוח לביטוח קו כסף עולמי מותנה באישור כלשהו או במילוי הצהרת בריאות כלשהי. לטענת המבקשת, רק כיומיים לאחר שהשדרוג לביטוח קו כסף עולמי בוצע שלח סוכן הביטוח של המשיבה למבקשת טופס הצהרת בריאות בפקס אותו מילאה המבקשת ושלחה חזרה, כשחצי שנה לאחר ביצוע השדרוג פנה הסוכן למבקשת טלפונית וביקש לברר אם יש לה מה להוסיף לשתי הצהרות הבריאות שניתנו בשנת 1992 ו-2002 והיא ענתה שאין לה מה להוסיף. לטענת המבקשת, מדובר בחוזה ביטוח שנכרת ביום 2/5/02 ולחלופין בחוזה ביטוח שנכרת בהתנהגות וכן עפ"י הסכם שנעשה בין עו"ד קליר-ב"כ המבקשת לעו"ד אריאלי-ב"כ המשיבה בעקבות מפרצת של עורק המוח האחורי שהתגלה אצל המבקשת שהייתה צריכה לעבור ניתוח בחו"ל בחודש 06/03, כשהמשיבה חזרה בה מהסכמה זו והמבקשת נאלצה לממן את הניתוח מכיסה. לטענת המשיבה לא נכרת מעולם חוזה ביטוח לשדרוג הפוליסה לקו כסף עולמי. לטענת המשיבה המבקשת אכן מבוטחת בביטוח בריאות קו כסף מיום 1/8/92, שהוא ביטוח שונה בתנאים שונים ופרמיה שונה מביטוח קו כסף עולמי. לטענת המשיבה לא מדובר בהצעה מיום 2/5/02 של חברת הביטוח למבקשת אלא בדיקה לעניין האפשרות להרחיב את הכיסוי הביטוחי, כשההצעה הייתה של המבקשת לרכישת ביטוח קו כסף עולמי ולהצעה זו לא היה קיבול שנעשה רק לאחר בדיקת הצהרת בריאות וחיתום רפואי, שלא התקיימו במקרה דנן. לטענת המשיבה, משהתברר שהצהרת הבריאות שמילאה המבקשת לצורך שדרוג הפוליסה לא הייתה מלאה היא נדרשה להשלים את ההצעה באמצעות הסוכן ובאמצעות מוקד קו הבריאות והיא לא עשתה כן ולכן ההצעה נגנזה ולא הופקה ולא נרכשה למבקשת פוליסת ביטוח קו כסף עולמי. לטענת המשיבה, המבקשת הודיעה לסוכן הביטוח, שבירר אצלה מה החליטה לעניין השדרוג של הפוליסה, שאינה מעונינת בכך. לטענת המשיבה, לא הייתה גם הסכמה של ב"כ המשיבה לכך שיש למבקשת ביטוח קו כסף עולמי. 2. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים ובראיות שבתיק החלטתי לדחות את התובענה וזאת מן הנימוקים כדלקמן: א. האם נכרת חוזה ביטוח? עם כל ההבנה למצבה הרפואי הקשה של המבקשת ולנטייה הטבעית לעזור לה (כשאני פונה בעניין זה למשיבה לעזור למבקשת מלפנים משורת הדין) לא הצליחה המבקשת להרים את נטל השכנוע ולהראות שנכרת חוזה ביטוח של קו כסף עולמי ושהייתה הצעה, קיבול וגמירות דעת לגבי שדרוג פוליסת הביטוח לביטוח קו כסף עולמי. אני דוחה את טענת המבקשת שנכרת חוזה ביטוח בכתב ביום 2/5/02 ודוחה את טענת המבקשת שההצעה הייתה של המשיבה במכתב הסוכן מיום 2/5/02 ושהקיבול היה בתשובת המבקשת מיום 2/5/02 (נספחים ה' ו-ו' לתובענה). ממכתבו של סוכן הביטוח למבקשת מיום 2/5/02 ניתן לראות שלא מדובר בהצעה של המשיבה כטענת המבקשת אלא בפניה של המשיבה למבקשת להציע הצעה ופניה של המשיבה למבקשת לבחור את הביטוחים הרצויים לה ולהגיש לגביהם הצעה (הצעה להציע הצעה). במכתב זה נאמר כך: "אורה שלום וברכה. מצ"ב הצהרת בריאות וטופס בקשה כדי להפוך את הפוליסה לקו כסף עולמי. אני מציע להוסיף כיסויים כדלקמן: 1. תרופות שאינן בסל, 2. מרפא-גילוי מחלות קשות, 3. טיפול אמבולטורי. אנא מחקי את מה שאת לא מעונינת בבקשה המצורפת. כמו כן אני מאוד ממליץ לבצע את השינוי גם אצל נתן. דיברתי אתו בזמנו והצעתי לו לערוך את השינויים ולהוסיף גם את בני המשפחה". בתשובה למכתב זה השיבה המבקשת לסוכן באותו יום: "אבקש להפוך את הפוליסה לפוליסת קו כסף עולמי, כולל סגולה. כמו כן נא להוסיף מרפא ע"ס 100,000 ₪ ופרק ב' טיפולים אמבולטוריים". כלומר המבקשת בחרה מבין מגוון האפשרויות של הכיסויים שהציעה לה המשיבה להוסיף וביקשה להפוך את הפוליסה לפוליסת קו כסף עולמי שתכלול כיסויים נוספים, תוך בקשה לסכום מסוים וזוהי הצעה של המבקשת כמבוטחת ולא קיבול כפי שטוענת המבקשת. הצהרת הבריאות שנשלחה למבקשת ע"י המשיבה למילוי לצורך בדיקת הצעתה לשדרוג הפוליסה נחתמה באותו יום של הפניה אליה ע"י המשיבה לבחור את הכיסוי הביטוחי ושל הצעתה לחברת הביטוח 2/5/02 (נספח ה' לתשובת המשיבה). לעניין זה אין זה משנה גם אם הצהרת הבריאות נשלחה יומיים אחרי נספחים ה' ו-ו' ביום 4/5/02 כטענת המבקשת, שכן בכל מקרה לא נעשה עדיין קיבול להצעת המבקשת, שבדיקתה וקבלתה היו מותנים בהצהרת הבריאות. בהצהרת הבריאות עצמה בסעיף 3 נאמר שהרשות בידי המבטח להחליט על קבלת ההצעה או דחייתה מבלי שיהיה חייב להצדיק או להסביר את החלטתו והמבקשת חתמה על ההצהרה שידוע לה שחוזה הביטוח ייכנס לתוקפו רק לאחר שהמבטח יוציא אישור בכתב על קבלת המועמד לביטוח ולאחר שהפרמיה הראשונה תשולם במלואה. במקרה דנן נשלחה הצעת המבוטחת-המבקשת ביחד עם הצהרת הבריאות לחברת הביטוח-המשיבה לצורך בדיקה וחיתום, כשאין מחלוקת שלא נעשה חיתום ולא הוצאה פוליסה משודרגת, שזה תנאי לביטוח. מתברר שהחומר ששלח הסוכן-מר שמואל כץ לא הגיע למשיבה ולכן נשלח שוב ביום 23/7/02 ואני מקבל את עדותו של מר כץ בעניין זה (ראה נספח ט' לתשובה). בעקבות פניה זו התקבל ביום 3/9/02 דואר אלקטרוני מגב' חוה מאיו מהמשיבה שביקשה הבהרות להצהרת הבריאות ותשובות לשאלות ונאמר בה: "הצהרה לא ברורה, אין תשובות לשאלות 2, 6 ו-10". בעניין זה הוצאה גם פניה למבקשת ממוקד קו הבריאות שבה נאמר: "אין הצהרת בריאות ברורה כולל שם של המבוטח ואין תשובה לשאלות 2, 6 ו-10" (נספח י"א לתשובה). בנוסף, סוכן הביטוח-מר שמואל כץ פנה טלפונית למבקשת וביקש ממנה הבהרות לעניין הצהרת הבריאות. המבקשת מודה בעצמה בכך שסוכן הביטוח פנה אליה חודשים לאחר שמסרה את הצהרת הבריאות - בספטמבר 2002 ואמר שדרושים וצריך הבהרות בעניין תצהיר הבריאות ושהיא לא זוכרת על מה הוא עוד דיבר (עמודים 25-26 לפרוטוקול מיום 21/12/03). אני דוחה את טענתה של המבקשת שהיא אמרה לסוכן הביטוח מר כץ שאין לה מה לחדש ושאין לה מה להוסיף, שזו תשובה לא הגיונית, שכן חברת הביטוח מבקשת הבהרה להצהרת הבריאות לגבי שם המבוטח ותשובות לשאלות 2, 6, 10 ולא תסתפק בהצהרת בריאות קודמת מלפני 10 שנים. למעשה אין כל משמעות לטענת המבקשת שלא היה צורך כלל בתשובות נוספות של המבקשת להצהרת הבריאות, שכן בפועל הייתה דרישה של המשיבה לענות על שאלות אלו, שכן סברה שהתשובות לא מספקות ולכן המשיבה לא ביצעה קיבול וחיתום והוצאה של פוליסת ביטוח קו כסף עולמי וכעובדה לא היה לכן למבקשת ביטוח קו כסף עולמי. מעבר לצורך, ניתן לקבל גם את טענת המשיבה לכך שמשהשיבה המבקשת בשאלה 2 שהיא אושפזה בעבר ו/או עברה ניתוח וכן השיבה בחיוב לשאלה 6 שעברה בדיקות פולשניות או בדיקת הדמיה וכן השיבה בחיוב לשאלה 10 שנטלה בעבר תרופה באופן קבוע היה על המבקשת לצרף פרטים נוספים ומסמכים רלבנטיים כעולה מהמצוין בסוף חלק א' של הצהרת הבריאות (שאינו מתייחס רק לעניין הסיעוד). לכן, מעבר לצורך, דרישת המשיבה לתשובות נוספות הייתה לגיטימית, כשברור שלא תתקבל תשובה "אין לי מה להוסיף" שגם אם ניתנה (ואני דוחה את טענת המבקשת לכך) לא הייתה מספקת את המשיבה שצריכה פירוט ומסמכים לשאלות שענתה המבקשת בחיוב ולכן משלא קיבלה את הנ"ל לא ביצעה חיתום וקיבול ולא הוציאה פוליסת ביטוח קו כסף עולמי. גם בלא להכריע בקבלת גרסת סוכן הביטוח מר כץ שהמבקשת השיבה שאינה מעונינת בביטוח (ראה בפירוט בהמשך לגבי הנסיבות החמורות של זיוף המסמך על ידו) לא נתנה המבקשת תשובה מספקת למשיבה לצורך קבלת ההצעה של המבקשת ומספיק לקבוע שהמבקשת לא מילאה אחר הדרישה של חברת הביטוח להבהרות ותשובות נוספות להצהרת הבריאות, לא החזירה למשיבה הצעה מתוקנת לביטוח הכוללת תשובות אלו להצהרת הבריאות המהווה חלק מן ההצעה וקבלתה היא תנאי לקיבול וחיתום ובכל מקרה לא נעשה קיבול ולא נעשה חיתום של הפוליסה לא בכתב ולא בהתנהגות, כשלמעשה ההצעה נגנזה אוטומטית ואני מקבל בעניין זה את עדות גב' שרונה ומר קריידמן. המבקשת בעצמה מאשרת שהיא ידעה שלא היה קיבול של המשיבה להרחבות המבוקשות ושיש בעיה עם תצהיר הבריאות ולכן כעסה על סוכן הביטוח שהבינה שלא נעשו כל ההליכים לביטוח קו כסף עולמי עקב בעיות עם תצהיר הבריאות (עמ' 35 לפרוטוקול מיום 21/12/03, שורות 1-17). בנוסף, ניתן לראות גם שלא התבצע ביטוח קו כסף עולמי הן מהמסמכים שיצאו בקשר לפוליסת קו הכסף שלא הזכירו מעולם את קו הכסף העולמי והן מהשוני בפרמיות שקיים (למרות טענות המבקשת שאין שוני), כשמהמבקשת נגבו פרמיות בגין ביטוח קו כסף ולא בגין ביטוח קו כסף עולמי שזהו ביטוח שונה עם תנאים ופרמיות שונות (ראה נ/1 ונ/3). מכל מקום, לא הוכח בפניי שנכרת חוזה ביטוח קו כסף עולמי וכן לא הוכח בפניי שהיה מצג כלשהו של סוכן הביטוח שהציג בפני המבקשת שיש לה ביטוח קו כסף עולמי (כשלמעשה המבקשת גם לא טוענת למצג כזה). העובדה שעברו כ-4 חודשים בין הצעת המבקשת לבין הפרטים שנתבקשה ליתן להצהרת הבריאות לא מלמדת על קיבול בהתנהגות וכנ"ל גם העובדה שאחרי הדרישה לפרטים נוספים לא באה דרישה נוספת, שכן מבחינת המשיבה לא נעשה קיבול, לא הוצאה פוליסה חדשה עקב אי המצאת הפרטים ובסופו של דבר העניין נגנז עקב אי השלמת הפרטים (וזאת כאמור גם בלא להכריע בכך שהמבקשת אמרה במפורש לסוכן הביטוח שאינה מעונינת בביטוח ודי אם המבקשת זנחה את הצעתה ולא מילאה אחרי דרישות המשיב למתן פרטים נוספים להצהרת הבריאות). אני דוחה גם את טענות המבקשת לאי העדת עדים רלבנטיים, שכן במקרה דנן לא היה צורך בהעדת עדים נוספים מצד המשיבה, שכן הדברים עולים בבירור מהמסמכים, הראיות והעדויות שנשמעו בפניי. גם חלוף הזמן של כ-4-6 החודשים בין הצעת המבקשת מיום 2/5/02 לבין הפניה של חברת הביטוח לפרטים נוספים ושל הסוכן לא מלמדת על קיבול, שכן כבר ביום 3/9/02 נתבקשו הפרטים ע"י המשיבה והזמן שחלף לא מצביע על קיבול בהתנהגות ונבע בחלקו מהחופשה בקיץ מפרוצדורה שלוקחת זמן (בדיקת ההצעה והצהרת הבריאות) ותקלה במשלוח החומר בפעם הראשונה למשיבה (שגרמה לאיחור של כחודשיים ימים מתוך התקופה). המבקשת, שלא מילאה אחר השלמת הפרטים של הצהרת הבריאות, שהייתה מודעת לדרישה זו, הייתה מודעת גם לאי מילויה ולכך שהדבר לא בוצע על ידה ולכן הייתה מודעת מן הסתם גם לכך שהפוליסה לא תשודרג לביטוח קו כסף עולמי וגם אם היא לא הודיעה מפורשות שאינה מעונינת בכך, הרי בעצם אי המענה כאמור זנחה המבקשת את בקשתה לשדרוג הפוליסה. לכן המבקשת גם לא ביקשה מסוכן הביטוח את הפוליסה (כשסוכן הביטוח היה נוהג להביא את הפוליסות פיזית ביד למבוטחיו). כאמור, אני דוחה גם את הטענה של המבקשת לחוזה ביטוח שנכרת בהתנהגות, שכן בכל מקרה לא היה קיבול ע"י המשיבה, לא הוכח בפניי מצג של הסוכן למבקשת ושהסוכן ביטוח הציג לה מצג שיש חוזה ביטוח לקו כסף עולמי לא באופן מפורש ולא בהתנהגות אלא להיפך - סוכן הביטוח ביקש מהמבקשת את הפרטים שנדרשו ע"י המשיבה להצהרת הבריאות ולא קיבל אותם ממנה ומבחינתו הבין ובצדק שההצעה נגנזה/נזנחה/סורבה (גם בלא להכריע בטענתו שהמבקשת הודיעה לו שאינה מעונינת בביטוח) ולכן סוכן הביטוח לא הציג למבקשת מצג כאילו קיים חוזה ביטוח לקו כסף עולמי ולא היה קיבול ו/או חיתום ו/או גמירות דעת. אני דוחה את הטענה של המבקשת לחוזה ביטוח שנכרת בהסכמה בין ב"כ המבקשת לב"כ המשיבה, שכן לא הובאו בפניי ראיות בעניין זה, כשהצדדים הישירים לשיחה - עו"ד קליר ועו"ד אריאלי לא העידו ועדות המבקשת מס' 2 ובנה הנם עדות מפי השמועה ולא עדות ישירה ומכל מקום לא מספקת עדות זו להוכיח קיומו של הסכם, מה גם שגרסת המבקשת מוכחשת ע"י המשיבה (ראה עדות מר קריידמן). המבקשת לא הוכיחה שנכרת הסכם בעל פה לביטוח קו כסף עולמי באמצעות השיחות שנעשו כניסיון הומינטורי לעזור למבקשת במסגרת מו"מ שהתנהל בין הצדדים ולא יצא לפועל. ב. פרשת הזיוף והתנהגות הסוכן במהלך הדיונים התברר שסוכן הביטוח עשה מעשה חמור ביותר, לטענתו כדי לעזור למבקשת בעקבות נסבות אישיות קשות של מחלות במשפחתו, בכך שהסתיר מהמשיבה את גרסתו שהמבקשת לא רצתה את הביטוח לקו כסף עולמי ולכן החל למחוק את המלים "אורה הודיעה שאינה מעונינת" ושלח את העתק המסמך המחוק למשיבה והשאיר את המקור אצלו (ראה במ/1). מדובר במעשה חמור ביותר שנעשה ע"י מר שמואל כץ אך במקרה דנן אין בו כדי לשנות מהתוצאה, שכן ראשית לא הכרעתי בתובענה זו בכך שהמבקשת אכן הודיעה לסוכן הביטוח שאינה מעונינת בביטוח, שכן גם ללא הכרעה זו לא הוכח בפניי קיומו של קיבול וכריתת הסכם ביטוח קו כסף עולמי ושנית אין למעשה זה כל השלכה על תוצאות תובענה זו בין אם אקבל את גרסתו של מר כץ ובין אם אדחה אותה, שכן אם אקבל את גרסתו של מר כץ לא נכרת חוזה ביטוח כי המבקשת הודיעה שאינה מעונינת וגם אם אדחה את גרסתו אזי בכל מקרה לא נכרת חוזה ביטוח קו כסף עולמי כי לא היה קיבול לאחר שהמבקשת לא נתנה את הפרטים הנוספים שהמשיבה ביקשה ממנה לגבי הצהרת הבריאות. גם התנהגות הסוכן בכך שהחומר לא הגיע בתחילה למשיבה והגיע רק ביולי 2002 לא משנה את תוצאות תובענה זו. במקרה דנן לא הוכח בפניי שסוכן הביטוח הציג למבקשת מצג כלשהו שהיא יכולה להסתמך עליו ולטעון שעקב מצגו נכרת חוזה ביטוח ולכן אין גם מקום לדון בשאלה האם חרג הסוכן מהרשאתו והאם המצג שהציג מחייב את חברת הביטוח, שכן לא הוכח כל מצג מצד הסוכן שבגינו נעשה קיבול בהתנהגות ע"י הסוכן ביטוח ו/או המשיבה. אין מחלוקת שהסוכן העביר למבקשת את דרישת המשיבה להבהרת הצהרת הבריאות והפירוט הנדרש ולא קיבל את תשובות והבהרות המבקשת לכך ולכן לא העביר אותן למשיבה וגם לא העביר למשיבה תשובה אחרת, שכן היא לא ניתנה ולכן לא היה קיבול ו/או מצג של קיבול לא על ידו ולא ע"י המשיבה (והמבקשת עצמה הודתה בחקירה שאכן לא היה קיבול וגם אח"כ לא היה קיבול ולא נעשה חיתום של הפוליסה). במקרה דנן לא נטען גם שסוכן הביטוח אמר למבקשת שנכרת חוזה ביטוח כבר ביום 2/5/02 ושהצהרת הבריאות היא רק פורמלית ומשלימה לחוזה הביטוח שכבר נכרת ומכל מקום לא הוכח שהדברים הנ"ל נאמרו/הוצגו, שכן לא מדובר היה בהצעה של סוכן הביטוח אלא בפריסת מגוון האפשרויות בפני המבקשת, שבחרה את הכיסוי הביטוחי שהיא מבקשת לשדרג והציעה את הצעתה לה היה עליה לצרף הצהרת בריאות שאכן נשלחה אליה כחלק מהצעת המבקשת הכפופה לבדיקת קיבול, אישור, חיתום והנפקת פוליסה שלא היו במקרה דנן, שכן המציע (המבקשת) חזר בו מההצעה/זנח אותה לפני שניתנה הודעת הקיבול ע"י המשיבה. 3. התוצאה הינה שאני דוחה את התובענה. עקב התחשבות במצבה הרפואי של המבקשת אינני מחייבה בתשלום הוצאות משפט. בהתחשב במצבה הרפואי והאישי של המבקשת אני ממליץ למשיבה להתחשב במבקשת מלפנים משורת הדין ולסייע לה במידה ותזדקק לעזרה/ניתוח נוסף בחו"ל. רפואהביטוח בריאות