חוקר רשם האגודות השיתופיות

החלטה 1. ביום 11.8.02 ניתנה החלטה על ידי השופט י. דר במסגרת תיקים אזרחיים 1472/99, 296/00, 425/00, שעיקרה בנושאים אלה: נקבע, כי אין מקום להכרה בתביעה שהוגשה בתיק 1472/99 כתביעה ייצוגית לפי חוק ניירות ערך כנגד האגודות הנתבעות שם. לגבי קביעה זו תלוי ועומד ערעור מטעם התובעים/ המבקשים בבית המשפט העליון. בסעיף 6.2 להחלטה הנ"ל אמר השופט דר כי "אין עוד מחלוקת בדבר זכותם של בעלי המניות לקבל את ערך מניותיהם בשווי הריאלי". לגבי דברים אלה, אין מחלוקת בין בעלי הדין. למעלה מהדברים האמורים בסעיף 5.2 ציין השופט דר כי "המחלוקת היחידה שנותרה בין הנתבעות לתובעים, היא בדבר דרך מימוש הנכסים". בחלק האופרטיבי של החלטתו קבע השופט, כאמור, "שאין מקום להכיר בתובענה כתובענה ייצוגית" והחליט, שמן הראוי למנות כונסי נכסים "כדי שישלימו את הטיפול למכירת הנכסים ומימושם במטרה להביא לחלוקת התמורה בין החברים", סעיף 7.10 להחלטה. באופן מעשי מינה השופט כונסי נכסים מכוח תקנה 388 א' לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד1984-, כאשר סמכותם העיקרית היא להביא למימוש האמור בסעיף 6.2 להחלטה, דהיינו, להביא למימוש "זכותם של בעלי המניות", באגודות השיתופיות הנדונות, "לקבל את ערך מניותיהם בשווי הריאלי". 2. במאמר מוסגר אני מבקש לציין, כי דעתי העניה היא, שמן הראוי לראות את ההחלטה הנ"ל של השופט דר מיום 11.8.02 כפסק דין, אשר קבע את זכויות בעלי הדין. העובדה שבית המשפט, לצורך ביצועו של פסק הדין מינה כונס נכסים אינה שוללת את מהות ההחלטה כפסק דין המסיים את ההליך. ממש כפי שאם בית המשפט במעמד שימוע פסק הדין מטיל עיקול, הרי אין בכך כדי להפוך את פסק הדין, המטיל, בין השאר, את העיקול, להחלטת ביניים. 3. האגודות השיתופיות ביקשו רשות לערעור על חלק מההחלטה שצוטטה ובהחלטה מיום 6.1.03 אמרה לענייננו שופטת בית המשפט העליון: "2. אשר למינוי ארבעה כונסי נכסים על ידי השופט דר, עולה מתגובת רשם האגודות השיתופיות, כי ספק אם היה מקום למנות כונסי נכסים מלכתחילה. כמו כן לא ברור אם היה צורך למנות ארבעה כונסים, אף שהם יצגו תובעים בשלוש בקשות שונות להגשת תובענות ייצוגיות, שנדחו. עובדה זו כשלעצמה אינה מסבירה מנויים של כל הארבעה. 3. רשם האגודות בדיעה כי יש מקום להשאיר לו את המלאכה לעשותה וכי הוא מטפל בעניין ואף מינה חוקר על פי דין לטיפול באותם נושאים שהכונסים אמורים לטפל בהם. לא ברור אם נבחנה השאלה אם אכן יכול ומוסמך הרשם לעסוק בכך. הרשם לא היה צד להתדיינות בבית המשפט המחוזי, והוסף כמשיב בבקשה שהוגשה לבית משפט זה. נראה כי גם כונס הנכסים הרשמי לא נכנס לתמונה. 4. לאור האמור, מוצאת אני להחזיר את העניין לבית המשפט המחוזי על מנת שהנושאים הנ"ל וכל נושא אחר שבית המשפט ימצא לנכון, ילובנו במעמד כונס הנכסים הרשמי שיתן דעתו בין השאר לשאלות הנ"ל ויביע עמדתו ובמעמד רשם האגודות שיביע עמדתו אף הוא. השניים יזומנו לדיון. 5. עד למתן החלטה לאחר דיון בבית המשפט המחוזי, ייימנעו הכונסים מלעשות פעולה כלשהי בנכסי המבקשות לבד מפעולות חיוניות ודחופות שאינן סובלות דיחוי". - רע"א 8431/02 קו אופ צפון נ' משה ארגוב ו13- אח' (6.1.03). השופטת הנכבדה החזירה, איפוא, "את העניין" לבית משפט זה על מנת שידון בשאלה אם היה מקום למנות כונסי נכסים מלכתחילה ובדבר מספרם של אלה. 3. לצורך הדיון כאן נמסרה הודעה לרשם האגודות השיתופיות וכן לכונס הרשמי. רשם האגודות השיתופיות התייצב לדיון באמצעות סגנית בכירה לפרקליטת מחוז חיפה, ואין צורך להדגיש שבית המשפט מודה לה על עזרתה. הכונס הרשמי מסר הודעה בכתב מיום 30.1.03 ובה כתב, שאין בדעתו לקחת חלק בהליכים הנוגעים לתיקים כאן. הכונס הרשמי ציין, שהוא סבור, שהתפקידים שהוטלו על הכונסים ראוי שיבוצעו על ידי מפרק בהליך של פירוק אגודה שיתופית. על נקודה אחרונה זו לא חזר איש מבעלי הדין כאן. 4. בסופו של דיון התברר, כי המחלוקת בעיקרה היא האם די בצעדים שננקטו על ידי רשם האגודות השיתופיות ועל ידי האגודות עצמן לצורך מימוש האמור בסעיף 6.2 להחלטה שצוטטה או שיש צורך במינוי כונסי הנכסים כפי שהוחלט בעבר. אומנם, ב"כ המלומד של האגודות טען, כי יש לראות את ההוראות שבסעיפים 43-46 לפקודת האגודות השיתופיות כממצות את הדין הנוגע לחקירת עיסקיהם של אגודות שיתופיות באופן השולל את סמכות בית המשפט להתערב בעניין, אך משעה שטענה זו לא הובאה בראשית ההליכים בתיקים כאן, אינני סבור שמן הראוי היום, להיזקק לה. 5. למען השלמת התמונה, מן הראוי להזכיר, כי קודם למתן ההחלטה מיום 11.8.02, ניתנה על ידי השופט דר החלטת ביניים ביום 22.4.02. במסגרת החלטה זו, שניתנה במעמד הצדדים, קבע השופט את הפלוגתאות העומדות לדיון ובין אלה נקבע גם "דרכי פיקוח על מימוש הנכסים של הנתבעות וחלוקת הכספים". עוד נקבע, כי הדיון ימשך על דרך של קבלת סיכומים בכתב מאת עורכי הדין. התוצאה לענייננו היא, שהיו בפני בית המשפט טענות עובדתיות בתצהיר, שאיש מבעלי הדין לא ביקש לשמוע עדים בע"פ או לחקור מצהירים, ושהדיון נמשך על דרך שמיעת טענות על בסיס החומר הכתוב שהוגש לבית המשפט. 6. בדיון המחודש שהתקיים בפניי היום בעקבות ההוראות שניתנו על ידי השופטת הנכבדה של בית המשפט העליון לא הובאה כל תשתית עובדתית נוספת או אחרת מזו שהונחה בשלבים הקודמים של ההליך כאן. האגודות השיתופיות לא הגישו בפניי כל תצהיר או ראיה עובדתית אחרת. אומנם שמעתי, שטיוטה של תצהיר נמסרה לבעל דין שכנגד, אך לא הוגש לי תצהיר כזה וממילא אינני סבור, שהיה מקום לבקש הגשה של תצהיר באיחור, וזאת לא רק בשים לב להוראת תקנה 241 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, אלא גם בהתחשב בכך שמדובר בהליכים הנמשכים זמן לא מבוטל, וכאשר ההוראה לקיומם ניתנה על ידי בית המשפט העליון עוד בראשית חודש ינואר 2003. אין בפניי, איפוא, כל תשתית עובדתית שיש בה כדי לבסס את הטענה שבפי האגודות השיתופיות בדבר חוסר הצורך במינוי כונסי נכסים בנסיבות העובדתיות הרלוונטיות לענייננו. אם טענת האגודות היא בדבר חוסר מידתיות או העדר איזון במינוי כונסי הנכסים, הרי היה עליהם לבחון שאלה זו בדרך של חקירה שכנגד של מצהירים במהלך הדיון שהתקיים בפני השופט דר. לפי החלטת הביניים שציטטתי, ידעו כל בעלי הדין, כי שאלת הסעד לרבות "דרכי פיקוח על מימוש הנכסים של הנתבעות וחלוקת הכספים", היא שאלה שבמחלוקת העומדת לדיון ולהכרעה בבית המשפט. 7. ב"כ האגודות טען, בהמשך לאמור בהחלטת בית המשפט העליון, כי רשם האגודות השיתופיות לא נשמע עד היום בהליכים הנוכחיים. באת-כוחו המלומדת של הרשם לא טענה מצידה לחוסר סמכות של בית המשפט למנות כונסי נכסים. היא סברה, עם זאת, כי בנסיבות העניין די בצעדים שנקט רשם האגודות השיתופיות, יחד עם האגודות, כדי להביא למימוש האמור בסעיף 6.2 להחלטה מחודש אוגוסט 2002. מה הצעדים, אשר נטען, כי די בהם כאמור? מתברר, כי רשם האגודות השיתופיות מינה חוקר מטעמו לפי סעיף 43 לפקודה והטיל עליו לבצע חקירה שתביא לבירור השאלות הטעונות הכרעה לפי סעיף 6.2 הנ"ל. ב"כ האגודות הסביר, כי החוקר, רו"ח בורוכוב, השלים, למעשה, את מלאכתו. 8. השאלה במחלוקת, בסופו של יום, מצטמצמת לכך האם להשאיר על כנו מינוי של כונס או כונסי נכסים או האם ניתן להסתפק לצורך מימוש ההחלטה בפעולות חוקר מטעם רשם האגודות השיתופיות ובהודעת האגודות השיתופיות כי יפעלו לביצוע מסקנותיו. גם כאן אני מציין, שלא קיבלתי תצהיר של רשם האגודות השיתופיות או של החוקר מטעמו. 9. באופן חלופי טען ב"כ האגודות השיתופיות, כי אפילו יש מקום למינוי כונס נכסים הרי אין מקום למינוי כונסי הנכסים שנקבעו בשל חשש לניגוד עניינים בין שולחיהם לבין יתר המחזיקים במניות. 10. אחרי ששקלתי את טענותיהם של בעלי הדין, הגעתי למסקנה, שמן הראוי להשאיר את מינוי כונסי הכנסים על כנו בשינוי מסויים של ההוראות שנקבעו בהקשר זה. אינני סבור, שיש בהחלטה של בית המשפט העליון מיום 6.1.03 כדי להורות על קיום כל ההליך שהתנהל עד עתה בערכאה זו מחדש. השאלות שעמדו לדיון בפניי הוגדרו לעיל. אני סבור, כי הנקודה המכרעת עניינה מעבר הזמן. אומנם לאחר תחילת ההליכים המשפטיים ולקראת ההכרעה בפני השופט דר הסכימו, למעשה, בעלי הדין, לאמור בסעיף 6.2 להחלטה, דהיינו, קביעת הזכויות לפי שווי ריאלי של המניה. בפועל לא ניתן להתעלם מכך, שעד להליכים האמורים, לא הביאה פעילות האגודות ורשם האגודות השיתופיות לתוצאה זו, שהכל מסכימים היום, שהינה תוצאה ראויה. כפי שציין השופט דר, אין בעצם מינוי כונס נכסים, כדי להטיל דופי בממלאי תפקידים כאלה ואחרים מטעם האגודות או מטעם הרשם. מינוי כונס הנכסים מאפשר פיקוח ציבורי מסויים, מעבר לזה המתבצע על ידי רשם האגודות השיתופיות, וכן מאפשר השגת המטרה שנקבעה בפסק הדין מאוגוסט 2002. 11. לגבי חלוקת הסמכויות בין החוקר שנקבע על ידי רשם האגודות השיתופיות לבין כונסי הנכסים וכן כדי להבטיח איזון ומניעת ניגוד אינטרסים אפשרי בפעילות של כונסי הנכסים, הרי נראה לי, שניתן להבטיח נושאים אלה בדרך של צירוף החוקר שמונה לכונסי הנכסים. בדיון היום התברר ששניים מארבעת הכונסים שמונו מבקשים להשתחרר מתפקידם. במצב דברים זה, אני סבור, שמן הראוי לצרף לכונסי הנכסים שמונו עורכי הדין אליעזר לויט והרצל כספי גם את החוקר, רו"ח, יחיאל בורוכוב. דממונים אלה יפעלו במשותף. אין, כמובן, במינויו של רו"ח בורוכוב ככונס נכסים משותף כדי לגרוע מהמטלות, החובות והתפקידים שהוטלו עליו או שיוטלו עליו בעתיד על ידי רשם האגודות השיתופיות מכוח פקודת האגודות השיתופיות. 12. שמעתי, שהחוקר השלים חלק נכבד ממלאכתו, וכי הדרך פתוחה לחלוקת כספים. הונחה בפניי בקשה לאשר חלוקה כזאת באמצעות מוסדות האגודה. אם אומנם אלה פני הדברים, הרי אין מניעה שכונסי הנכסים, שמונו, במסגרת מימוש סעיף 6.2 לפסק הדין, יחלקו את הכספים. אינני אומר דבר באשר לשאלה אם התפקידים שהוטלו על כונסי הכנסים רבים הם או מעטים ובאיזו מידה הם יכולים להעזר בצעדים שננקטו על ידי מוסדות האגודה או על ידי החוקר לצורך ביצוע תפקידם. שאלה זו תתברר בהמשך הדרך. השופט דר אמר, כי כונסי הכנסים ישתפו פעולה עם עובדי האגודה ואני מוסיף, מה שברור מאליו לאור הרחבת מספרם, כי הם ישתפו פעולה עם החוקר. 13. הועלתה שאלה של מימון כונסי הנכסים וקביעת שכרם. שאלה זו יכולה להתברר בשלב מאוחר יותר של ההליך, כאשר בפני בית המשפט תהיה תמונה יותר ברורה של הצעדים שננקטו בפועל. בשלב זה אני מורה, שלכל בקשה של כונסי נכסים, לרבות בקשה בעניין שכרם, יצורפו כמשיבים כל מי שהתייצב היום לדיון, לרבות, רשם האגודות השיתופיות. לגבי השכר של כונסי הנכסים, המשתחררים היום מתפקידם לפי בקשתם (עורכי הדין: צ. הדסי, א. גושן), הרי גם לגבי עניין זה ייתן בית המשפט את דעתו בהמשך הדרך. בשלב זה אני מורה, על דעת כל הנוכחים, כי תקויים החלטת הביניים באשר לשכר שניתנה ביום 5.11.02 בתיק בשא 13686/02. 14. בנתון להוראות שניתנו בהחלטת השופט דר מיום 6.8.02 ובהחלטה הנוכחית, אני מבטל בזאת צווי עיכוב ביצוע, שניתנו עד היום ככל שאלה אינם עולים בקנה אחד עם החלטות אלה. אני מצפה לכך, שאפילו חלק מבעלי הדין שהופיעו בפניי אינם שבעי רצון עם החלטתי זו, הרי ישתפו פעולה עם בעלי הדין האחרים לצורך מימוש האמור בסעיף 6.2 שצוטט בהתחשב בכך שהעיקרון שנקבע שם מקובל על כולם. 15. באי-הכוח המלומדים של האגודות השיתופיות מבקשים ממני לעכב ביצוע ההחלטה הנוכחית כדי לאפשר להם לפנות לבית המשפט העליון. לא שמעתי איזו פעולה ספציפית של כונסי הנכסים טעונה עיכוב כדי למנוע נזק שאין לו תקנה. ייזכר גם בהקשר זה, שכונסי הנכסים אמורים לפעול במשותף. אם הטענה היא, שבשל חלוקת כספים כזו או אחרת, עשוי להגיע שכ"ט לכונסי הנכסים, הרי עניין זה של השכר יבוא לבירור בבוא העת, ובאותה מסגרת ניתן יהיה לטעון גם, שלא היה צורך בפעילות של כונסי הנכסים בהקשר זה (לאור דין וחשבון החוקר או בשל עובדה אחרת) המצדיקה קביעת שכר נפרד או נוסף. בכל הנוגע לעיון בתיעוד כתוב לרבות פנקסים של חברים או תיעוד בהקשר זה, הרי אינני סבור שיהיה בכך כדי לגרום נזק שלא יהיה לו תיקון, במקרה שערעור על ההחלטה הנוכחית יתקבל. בכל מקרה, טעונה פעולה מיוחדת של כונסי הנכסים, למשל בנושא של חלוקת כספים או פעולה אחרת שיש בה שינוי מצב משפטי של בעל מניות, אישור מראש של בית המשפט. אישור כזה יינתן, כמקובל, רק לאחר שמיעת הנוגעים בדבר. 16. כל אחד מכונסי הנכסים יגיש לתיק התחייבות אישית להבטחת כל נזק העשוי להיגרם כתוצאה מפעילותו עד לסך 50000 (חמישים אלף) ש"ח, להיום. 17. בנתון להוראות אלה הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית. 18. בשים לב לתוצאת הדיון היום ולאחר שלקחתי בחשבון את העמדות השונות של הצדדים כפי שהוצגו בפניי וגם מתוך רצון שלא להחריף את היחסים בין הצדדים אני קובע שהאגודות השיתופיות, ביחד, ישלמו לכל אחד מעורכי הדין א. לויט וה. כספי הוצאות הדיון של היום בסך 10000 (עשרת אלפים) ש"ח + מע"מ, להיום, ובסך 7000 (שבעת אלפים) ש"ח + מע"מ, להיום, למשיבים המיוצגים על ידי עו"ד ש. גלינקה. גם סכומים אלה ילקחו בחשבון בהמשך הדרך. חיובים אלה הם בנוסף להוראה שניתנה בהחלטת הביניים שהביא בפניי עו"ד הדסי. 19. המינוי של עורכי הדין הדסי וגושן ככונסי נכסים בטל מכוח הסכמות הצדדים שנרשמו לעיל. רשםאגודה שיתופית