ביטול אישור מכר בפירוק חברה

החלטה 1. המבקשת עותרת להורות כי אישור המכר מיום 10.12.02 של נכסי החברה בטל ומבוטל (VOID); להורות למפרק הזמני להשיב לידיה את הערבות הבנקאית המצויה בידיו; להורות על עיכוב החזרת הערבויות אותן הפקיד בעל התפקיד רו"ח שמעוני, עד למתן החלטה בתביעת המבקשת כנגדו ולחלופין להורות למפרק הזמני לקיים את חוזה המכר כפי שאושר על ידי כלשונו וככתבו. לפי הוראות החלטתי מ13.1.03- הוגשה תגובה מטעם בעלי התפקידים ב30.1.03-, תגובה מטעם המפרק הזמני ב9.2.03- והמבקשת הגיבה על התגובות כאמור ב11.2.03-. 2. בפתח הדיון יתואר מאחר ולחברה היתה רשת חנויות אופנה בפריסה ארצית, אותן שכרה מבעלי קניונים שונים, נערך החוזה עם המציע לפי מנגנון כספי שאם הסתבר שלא הושגה הבנה בקשר לחנות כלשהי, פוחתת התמורה בהתאם, וליד כל חנות היה תג מחיר. ביום 1.12.02 התקיים דיון בבקשה למכור את נכסי החברה לחברת "כן ולא 2000 בע"מ". באותו יום הופיעה המבקשת וביקשה ארכה של 24 שעות על מנת להציע הצעה גבוהה יותר מהצעת "כן ולא", אשר תשולם במזומן ובתנאים טובים מהצעת "כן ולא". משכך נדחה הדיון באישור המכר ל"כן ולא" ל3.12.02- כאשר המבקשת אמורה היתה להגיש הצעתה עד 2.12.02 שעה 12:00 לפי התנאים שנקבעו בהזמנה להציע הצעות ובליווי ערבות בנקאית, בשיעור 10% מסכום ההצעה (בשא 15157/02 מ1.12.02-). 3. ביום 2.12.02 קיבלו בעלי התפקידים הצעת המבקשת שנמסרה על גבי מסמכי ההזמנה מגובית בערבות בנקאית (ע"ס 280,902 ש"ח) צמוד לדולר (נספח 5 לתגובת בעלי התפקידים). בהמשך שיפרה המבקשת את הצעתה לסך של 620,000$ כמתואר בנספח 6 לתגובת בעלי התפקידים. ביום 3.12.02 התקיים הדיון בבקשה לאישור המכר אז הודיע נציג המציעה "כן ולא" שאין הם משפרים את הצעתם. לאור עמדות באי כוח מספר קניונים ובקשת ב"כ המבקשת נדחה הדיון במספר ימים, כמתואר בהחלטתי מ3.12.02- שם הדגשתי כי חשוב שאישור המכר לעמיטקס לא יהיה אישור "רעיוני" בלבד. לאור הודעת המבקשת לבעלי התפקידים מ9.12.02- (כמתואר בנספח 9 לתגובת בעלי התפקידים) אושר המכר במהלך הדיון השלישי ביום 10.12.02. המבקשת ידעה לאשורה את עמדת בעלי הקניונים, טרם הגשת הצעתה. הצעתה בשלב מאוחר ונוכחותה בדיונים מלמדת שהיתה מודעת לנסיבות ובכללן הקשיים שמערימים הקניונים השונים בבחירת קונה לרשת האופנה. המבקשת, שהיתה בעמדה טובה יותר מהמציעים שקדמו לה, ידעה על הקשיים בניהול משא ומתן מול הקניונים ועל חוסר הוודאות הנובע מכך, שכן כורח הנסיבות אפשר לה לשקלל ex - ante את ההשלכות האופרטיביות של הגשת הצעתה ובכללה אף אפשרות חילוט הערבות, נשוא בקשה זו. 4. זאת ועוד, בדיון ביום 3.12.02 ביקשו בעלי התפקידים לבצע התמחרות בין המבקשת לחברת "כן ולא". אז הודיע קניון מול הים כי אינו מסכים להמחאת הזכויות למציעה, וקנית, שהתחילה לנהל משא ומתן עם המבקשת, הודיעה במהלך הדיון כי היא מבטלת את חוזי השכירות שנעשו בינה לבין רשת אופנת קפה על פי זכותה לעשות כן לפי הוראות החוזים ביניהם. מול הים וקנית, הביעו התנגדות בעיקר בשל חוסר בהירות באשר למצבן העסקי, כלכלי של המציעות ונסיונן בשוק האופנה. המבקשת, שנותרה כמציעה יחידה לאחר הדיון, בחרה שלא לחזור בה מהצעתה, וביקשה אורכה של מספר ימים כדי לבחון סופית את עמדת הקניונים קנית ומול הים. 5. אין לקבל את טענת המבקשת כי בעלי התפקידים ניהלו משא ומתן עם מציעים אחרים בשעה שהצעתה תלויה ועומדת, ולו בשל העובדה כי המבקשת לא הציגה כל ראיה לתמוך בטענתה זו. ביום 11.12.02 כבר הביעה המבקשת, במכתב לבעלי התפקידים, נכונות לחזור בה מהצעתה (נספח 1 לתגובת בעלי התפקידים) לאחר שהושגה הסכמה, לטענת המבקשת, בינה לבין חברה של מר אייזנברג (בעל חברת האופנה Jump), כי האחרונה תיכנס בנעלי המבקשת ותנהל משא ומתן עם קנית בשל סירובם של מספר קניונים להעביר למבקשת את זכויות השכירות. במכתב הודיע ב"כ המבקשת כי במידה וביטול עסקת הרכישה תהיה בהסכמת בעלי התפקידים ובאישור בהמ"ש, תהא המבקשת מוכנה לחילוט סך של 50,000$ מסכום הערבות שהפקידה. בסופו של תהליך לא הגיעו הצדדים להסכם וב"כ המבקשת הודיע במכתב מיום 11.12.02 לבעלי התפקידים כי מכתבו בטל (נספח ב -2 לתגובת המבקשת). 6. ביום 12.12.02 סיימו בעלי התפקידים את תפקידם, והטיפול בנושא השלמת המכר הועבר אל המפרק הזמני, רו"ח עוזרי. זה טען בכתב תגובתו כי המבקשת היא זו שהפרה את חוזה המכר עת לא שילמה את התמורה אותה התחייבה לשלם בתוך שלושה ימים מיום אישור בהמ"ש, כמתחייב מסע' 6.1 להסכם המכר. לטענתו, הוא והמבקשת ניסו במהלך השבועות שלאחר מכן להגיע להסדר שיאפשר מימושו של הסכם המכר לשביעות רצונה של המבקשת אך מהלך זה לא צלח. 7. שוכנעתי שהמבקשת לא השלימה עם הסיכונים האינהרנטיים בטיב העסקה שהפכו אותה להיות בלתי אטרקטיבית מבחינתה, ולכן החליטה שלא לקיים את הסכם המכר, ולמעשה חזרה בה מהצעתה. המבקשת היתה מודעת לכך כי אי מימוש הסכם המכר לא נבעה מכשל תפקודי של בעלי התפקידים ו/או המפרק הזמני אלא נבעה מעמדותיהם הקשיחות של בעלי הקניונים שעמדו על זכותם לברור את השוכרים הפוטנציאלים טרם הסבת הזכויות במושכרים, והמבקשת לא נמצאה מתאימה על ידם, למרות שניסתה להציג עצמה ככזו לבעלי התפקידים. 8. במקרה כזה, יש לבחון את מסמכי ההזמנה להציע הצעות והסכם המכר, כמקור המשפטי להתקשרות בין הצדדים. סעיף 6.3 להנחיות למציע קובע כי: "המציע בחתימתו על ההצעה מקבל עליו את מלוא תנאי החוזה ביחס לנכסים המוצעים... תנאי המכירה יהיו בהתאם לתנאי החוזה המכר ולא תתאפשר כל סטייה מהם, אלא ע"פ שיקול דעתם המוחלט של בעלי התפקידים". בסעיף 3 למסמך ההנחיות למציע נכתב כי: "בעלי התפקידים לא יהיו אחראים אחריות כלשהי לגבי תיאור הנכסים ו/או לגבי מצבם ו/או לגבי מצבם ו/או באשר לזכויות בהם....והנכסים נמכרים במצבם as-is. על כל מציע לבדוק בעצמו ועל אחריותו את הנכסים נשוא ההצעה, טיב הזכויות בהם, והצעתו תוגש בהסתמך על בדיקותיו הוא ועל אחריותו". גם חוזה המכר עליו חתמה המבקשת, מסדיר סוגיה זו באופן פרטני בסעיף 4 על תתי סעיפיו שבם נקבע, בין היתר, כי לקונה ידועות כל העובדות הדרושות לצורך התקשרותו בהסכם וידועים לו כל הפרטים אודות מצבם המשפטי (סע' 4.3.2), הקונה מודע למגבלות הקיימות בנוגע להעברת זכויות השכירות לצד ג', לקונה ניתנה במסגרת הסכם המכר האפשרות לעיין בחוזי השכירות וללמוד אותם והקונה מוותר כלפי בעלי התפקידים על כל טענת אי התאמה הנוגע לחוזים (סע' 4.4 ו - 4.5). סע' 8.4 לחוזה המכר הבהיר כי בעלי התפקידים אינם מקבלים על עצמם אחריות כלשהי להמשך השכירות של הקונה במושכרים מלבד הפניה המשותפת למשכירים. עיקרי הסעיפים היו ידועים למבקשת, ובא כוחם של בעלי התפקידים אף אזכיר חלק מהם בישיבה מיום 3.12.02 (עמ' 5- 6 לפרוטוקול). על כן, אם בחרה המבקשת להציע הצעתה ללא עמידה דווקנית לעיון מוקדם בחוזי השכירות של הקניונים השונים עם אופנת קפה, אין לה להלין אלא על עצמה. תנאי מסמכי ההזמנה להציע הצעות מחייבים את הצדדים ויש לנהוג במבקשת על פי הוראות סעיף 8 להזמנה להציע הצעות וסעיף 7 להנחיות למציע ביחס למציע החוזר בו מהצעתו ו/או קונה אשר הפר את ההסכם לאחר שהצעתו התקבלה. התנאי המתלה היחיד לקיומו של הסכם המכר היה אישור בית המשפט וזה ניתן ביום 10.12.02, ולכן נכנס חוזה המכר לתוקפו. 9. יש טעם רב בטענות ב"כ המפרק הזמני על 'הקלות הבלתי נסבלת' בה נוהגים כיום במקומותינו בכל הקשור לבקשות כנגד בעלי תפקידים, אם כי לא הייתי קובעת את גורל הבקשה אך ורק על העדר תצהיר לשם אימות העובדות הכלולות בבקשה, מרבית הדברים היו ידועים וגלויים בבקשות שונות שהגישו בעלי התפקידים והמפרק הזמני בתיק, בנסיונם הבלתי נלאה לממש את נכסי אופנת קפה, החברה, בדרך ראויה שתביא לתרומה מהותית לתהליך הקפאת ההליכים ומשזה נכשל, לקופת הפירוק. מאמץ כזה, ראוי שיהיה עניין לשבח ולא לגנאי, במיוחד כאשר מלכלתחילה היתה ברורה עמדתי שלא ניתן לכפות על הקניונים מציע כזה או אחר, ועל הקונה לשכנע את בעלי הקניונים בדבר היותו שוכר ראוי וטוב, המתאים לתמהיל כל קניון וקניון. 10. אני דוחה כחסרת יסוד את הטענה כי בעלי התפקידים הסתירו במכוון מסמכים ועובדות מבית המשפט והטעו את המבקשת להתקשר בחוזה אשר לא מוכרים בו דבר. כך גם, ומאותה סיבה, נדחית הטענה כי המפרק הזמני ידע אודות מעשיהם של בעלי התפקידים וככל שרצה היה להעשיר את קופתו מתוך כספי הערבות של המבקשת, וכי לא פעל על פי החוזה ו/או ביטל אותה הלכה למעשה בכך שהתקשר עם מציעים חדשים וזנח את הצעת המבקשת. ההיפך הוא הנכון - המפרק הזמני ניסה לקיים את הסכם המכר עם המבקשת, הסכים לקבל הצעה מחודשת שלה, ורק משראה כי עמדתה אינה ברורה, ואין וודאות באשר לכנות כוונותיה לקיים את הסכם המכר המקורי, הודיע לה על כוונתו לערוך התמכרות עם מציעים נוספים. 11. חשוב להדגיש כי בהחלטתי זו אינני מגוננת בשום דרך על בעלי התפקידים, למרות היותם "ידו הארוכה של בית המשפט", בין שיהיה זה הנאמן והמנהל המיוחד ובין שיהיה זה המפרק הזמני. אלו סברו כי לאופנת קפה נכס בר מימוש שייחודו פריסה ארצית של חנויות הרשת בקניונים שונים, ואילו אני הייתי בדיעה כי בלי הסכמת כל אחד מהקניונים לא ניתן יהיה לאשר את הליך המכר ולהשלימו, וכך גם ידעה והסכימה המבקשת. 12. אשר על כן, אקבע שהמבקשת היא זו שהפרה את הסכם המכר ובכך הסבה נזק לחברה ולנושים ואני דוחה את בקשתה להשיב לה את הערבות הבנקאית. הערבות הבנקאית תועבר ו/או תומחה לידי המפרק זמני, רו"ח עוזרי, ותחולט לזכות קופת הפירוק הזמני. לאור עמדתי באשר להתנהגותם של בעלי התפקידים, תושבנה להם הערבויות אשר הפקידו במועד מינויים על ידי. אני מחייבת את המבקשת לשלם לכל אחד מקבוצות בעלי התפקידים - הנאמן והמנהל המיוחד והמפרק הזמני - סך 7,500 ש"ח הוצאות ההתדיינות בקשה זו. פירוק חברה