מעבר מבזק להוט

פסק דין התובע ביקש להעביר את הטלפון שבביתו משירות של בזק לשירות של הנתבעת, הוט טלקום, לפי ההנחיות המאפשרות ניוד קווים. לטענת התובע, תהליך הניוד לא צלח. הוא היה מנותק במשך זמן ארוך, הוא חובר לקו של השכן וקיבל שיחות בעבורו ובסופו של דבר, דרש לחזור לשירות בזק. התובע תובע פיצוי כגבול סמכות ביהמ"ש לתביעות קטנות. הנתבעת אינה מכחישה כי היו תקלות כל שהן אלא שלטעתה, אלה לא היו באחריותה אלא באחריות ספקיות אחרות אשר לא פעלו על-פי הודעתה על דבר הניוד ולא איפשרו לתובע לקבל שיחות שלהן (פרטנר ונטוויז'ן). כמו כן, מציינת הנתבעת כי עיכובים נוספים חלו דווקא משום בקשת התובע לחזור לשירות בזק - פעולה שאינה שגרתית. הנתבעת מוסיפה ומבהירה כי היא זיכתה את התובע בגין כל התשלומים אשר שילם והוא לא חויב בדבר. בטרם אכריע בתביעה אעיר כי תביעה זו מעוררת בי פליאה. הייתי מצפה כי חברה כמו הנתבעת תעשה כל מאמץ לתת שירות חלק ומהיר למי אשר מבקש להצטרף לשירותיה. לגופו של עניין, קראתי בעיון את החומר שבפני. מסקנתי היא כי לנתבעת אחריות על שרשרת האירועים שנגרמו לתובע: הכיצד לא קיבלו כל הספקיות את הודעת הנתבעת. ומדוע הנתבעת לא מוודאת כי הודעתה מתקבלת אצל הנמען. הנתבעת עצמה מודה כי אינה יודעת כיצד ארעה התקלה (סעיף 2.4 לסיכומים). מה היתה התקלה בעבורה נשלח טכנאי (סעיף 14 לכתב ההגנה). מדוע עד ליום 13.12.07 לא הושלם הניוד (סעיף 15, 16 לכתב ההגנה). מדוע לא תואם הביקור ביום 10.12.07 כדי שאדם בגיר יחכה בבית (סעיף 15 להגנה). לאחר שבוטל הניוד מדוע שוב לקח זמן כל כך רב כדי להחזיר את הקו של בזק? בנוסף, לא קיבלתי הסבר ראוי מן הנתבעת מדוע לא יכול היה התובע לקבל בחזרה את מספר הטלפון שהיה ברשותו ואשר כתוצאה מן הניוד עבר אליה. על כל אלה ועוד לא קיבלתי מענה של ממש מן הנתבעת. יוער כי התנהלות זו של הנתבעת אינה תואמת את ההנחיות של משרד התקשורת לגבי ניוד מספרים. בנסיבות אלה, דומני כי גם הוראת החסינות, אשר בחוק התקשורת, אינן יכולות לעזור לנתבעת. סעיף 40 לחוק אינו מגן על הנתבעת מפני תביעה כגון זו. אין לי ספק כי הנתבעת נהגה ברשלנות ובזלזול. יחד עם זאת, דומני כי הסכום אותו תובע התובע מפורז. יש לזכור כי לרשות התובע עמדו טלפונים ניידים שלו כפי שהוא מציין במפורש וכך הוא יכל לעשות שימוש בהם גם לקהל לקוחותיו. סיכומו של דבר, אני קובעת כי הנתבעת תשלם לתובע סל שך 7500 ₪ כפיצוי. הסכום כולל הוצאות וישולם בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 07.01.08 ועד ליום התשלום בפועל. טלויזיה