פיצוי על בעיות קליטה פלאפון

פסק דין לפניי תביעה לתשלום 17,000 ₪ כפיצוי בגין; הפסד הכנסות, עוגמת נפש, טרחה, ובזבוז זמן. רקע עובדתי וטענות הצדדים 1. התובע הוא תושב שועפאט המפעיל דוכן למכירת פלאפל. 2. ביום 05/02/08 התקשר התובע עם הנתבעת מס' 1 חברת פלאפון תקשורת בע"מ, בהסכם לאספקת שירותים סלולאריים (להלן: "פלאפון"). 3. במסגרת ההסכם רכש התובע ארבע מכשירים טלפון סלולאר מדגם 500R. ההתקשרות בין הצדדים נעשתה על ידי נתבעת מס' 2, אליהו דניאל, שפעלה כסוכנת של פלאפון (להלן: "המכשירים" "דניאל"). 4. טענות התובע הן כדלקמן: א. דניאל שכנעה אותו לעבור מחברת סלקום לפלאפון. ב. דניאל הבטיחה לו שאין בעיות קליטה באזור שועפט. ג. כחודש לאחר שקיבל את המכשירים התגלו בעיות קליטה וניתוקים רבים. ד. הוא פנה פעמים מספר לפלאפון, ניגש למרכז התמיכה והשירות אך בעיות הקליטה לא נפתרו. ה. הבעיות במכשירים הסבו לו נזק כלכלי כבד; כיוון שלקוחותיו וספקיו לא יכלו לאתרו. ו. בסופו של דבר חזר התובע להיות מנוי חדש בחברת סלקום. 5. התובע טוען שנגרם לו נזק הנאמד ב- 17,000 ₪ סכום זה כולל: א. נזק הכלכלי שנגרם לו בשל הפסד ספקים ולקוחות. ב. הוצאות על נסיעות למשרדי פלאפון. ג. טרחה בזבוז זמן, הפסד שעות עבודה ועגמת נפש. ד. הפסד זכויות בסלקום הואיל והתובע שב להיות לקוח חדש. 6. הנתבעות מכחישות את האחריות והנזק וטוענות כדלקמן: א. דניאל עזבה זה מכבר את עבודתה בפלאפון, אין לה כל אחריות, ההתקשרות נעשתה בין התובע לפלאפון. כל פעולותיה של דניאל נעשו במסגרת תפקידה כעובדת שכירה של פלאפון. ב. אתרי השידור של פלאפון הממוקמים באזור שועפט מספקים קליטה באיכות תקינה. ג. תלונותיו של התובע נבדקו ונמצאו כלא נכונות; התובע צרך "זמן אוויר" בהיקף ניכר ונהנה מאיכות תקשורת מעולה. ד. טיבו ואופיו של השירות הסלולארי מושפע מנתונים סביבתיים רבים. קיימת אפשרות שבמקום ובזמן מוגדר אין קליטה אופטימלית, לפיכך אחריותה של פלאפון מוגבלת והדבר מצוין במפורש בהסכם ההתקשרות של התובע עמה. ה. התובע ידע מניסיונו האישי שהקליטה של מכשירי פלאפון באזור שועפאט תקינה. בחנות הנמצאת בסמוך יש קליטה, התובע עשה שימוש במכשיר אחר של פלאפון מדגם "מוטורולה 1K" . ו. לאחר שהתובע פנה לפלאפון והלין על בעיות קליטה הוצעו לו, לפנים משורת הדין, שלוש הצעות: (1) להחליף את המכשירים שברשותו למכשירים מדגם K1. (2) להתקין אנטנת חלון במקום עסקו. (3) לספק שירות הפניית שיחות ללא חיוב. ז. משיקולים השמורים עמו, דחה את כל ההצעות. ח. ביום 31/03/08 נייד התובע שלושה מתוך ארבעת המכשירים לרשת סלקום ומנוי אחד נותר פעיל ברשות הנתבעת. דיון 7. אני דוחה את התביעה ברובה מהטעמים שלהלן: 8. החרגה מאחריות של חברת פלאפון: בס' 4(א) להסכם עליו חתם התובע רשום : "השירות מותנה בפעילותה התקינה של רשת הטלפונים הארצית ושל ציוד מיתוג מרכזי...המפעיל לא יהיה אחראי, בין במישרין ובין בעקיפין, בגין הפסקות ו/או הפרעות אלחוטיות או אחרות במתן השירות, מכל סיבה שהיא..." 9. ס' 10 (א) להסכם מדגיש אף הוא את הגבלת האחריות של חברת פלאפון: "המפעיל לא יהיה אחראי בגין כל נזק/או הפס'ד בין ישיר ובין עקיף, אם ייגרם ללקוח ו/או למינוי ו/או לצד ג' כלשהו בכל הקשור והנוגע להסכם, ו/או למוצרים ו/או לשירותים, נתינתו, ביטולו ו/או השהייתו ו/או הפסקתו". 10. התובע בחר שלא לתקוף תקיפה ישירה את הסכם ההתקשרות, התובע לא טען לבטלות חלקית או מלאה של התניות בהסכם, לא טען לתניות מקפחות בחוזה אחיד או טענה דומה ולפיכך ההגבלות וההסכמים תקפות ואחריותה של פלאפון מוגבלת, ואינה אחראית לכל שיבוש או להעדר קליטה בזמן נתון. 11. על התובע להוכיח את נזקו וזאת הוא לא עשה. התובע טוען שאיבד לקוחות וספקים ואת זאת עליו להוכיח ולא די בכך עליו להוכיח את טענתו בדבר הפסד הכנסות. 12. יש לזכור שהשיבושים החלו (לטענת התובע) כחודש לאחר שקיבל את המכשירים קרי בתחילת מרץ 2008. כבר בסוף מרץ 2008 חזר התובע להיות מנוי בחברת סלקום. לכן לכל היותר מדובר בתקופה של שלושה שבועות. על התובע להוכיח שבפרק זמן זה נגרם הנזק הנתבע. כאמור התובע לא הביא בדל ראייה להוכיח את נזקו. התובע לא הביא דוחות רווח והפסד של עסקו, הסכם התקשרות חדש עם סלקום, וכיו"ב. זאת ועוד; התובע טוען שהוא מנהל את עסקו מביתו אם כך הדבר יכול היה להשתמש בטלפון קווי ולקיים את חובתו ולצמצם את נזקיו. 13. התובע נותר עם מכשיר סלולאר אחד של פלאפון עליו הוא ממשיך לשלם דמי מנוי ובו הוא ממשיך להשתמש. אם היו בעיות קליטה חמורות כפי שמתואר בכתב התביעה, לא ברור מדוע השאיר בידיו קו סלולאר אחד. המשך ההתקשרות בין הצדדים מחזקת את ההנחה שלא הכצעקתה. 14. חרף האמור לעיל, היות ואין חולק שהתובע פנה לחברת פלאפון והלין על קשיי קליטה, לא סביר להניח שפניותיו היו לשווא, ההצעות של חברת פלאפון, להתקין אנטנה, להחליף מכשירים ועוד וזאת ללא תשלום נוסף מעידות שהייתה בכל זאת כנראה בעיית קליטה כלשהי. 15. אני דוחה את התביעה נגד דניאל כיוון שכל פעולותיה נעשו במסגרת תפקידה כנציגה וכעובדת של פלאפון, הקליטה הייתה תקינה במשך חודש לאחר ההתקשרות לכן המצג שהציגה לפני התובע היה נכון לשעתו. 16. כיוון ששוכנעתי שהיו ליקויים מסויימים בקליטה, אני מחייב את פלאפון לשלם לתובע סך של 800 ₪ עד ליום 1/10/08. אם לא ישולם הסכום עד למועד הנ"ל תוסיף הנתבעת ותשלם הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל. 17. בהתחשב בתוצאה אליה הגעתי ובהתחשב בסכום הנתבע הגבוה שנתבע אין צו להוצאות. 18. לצדדים הזכות לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. פיצוייםפלאפוןסלולר (תביעות)