דוגמא למניעת קיום תנאי מתלה - חוק החוזים

בית המשפט פסק כי מדובר בהתחייבות של הנתבעת לתת זיכוי לתובע, התחייבות התלויה בתנאי מתלה והוא שהתובע ירכוש בכל חודש ממנה כמות גז מסוימת. ברגע שהיא מנעה את קיום התנאי המתלה משום שחדלה מלספק גז, אין היא יכולה להסתמך על אי קיומו (סעיף 28(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). פסק דין תביעה בסך 3,380 ₪. התובע הוא מורה לנהיגה אשר נענה להצעה של הנתבעת שהופנתה למורים לנהיגה והציעה להם ביצוע הסבה של מכוניותיהם למכוניות המונעות בגז תמורת סכום מסוים שישולם ב-36 תשלומים בכרטיס אשראי, כאשר ההצעה כוללת גם זיכוי בגובה התשלום החודשי כנגד תדלוק הרכב בגז אצל הנתבעת בכל חודש במהלך תקופת התשלום בכמות מינימלית של 400 ל' לפחות לחודש. התובע טוען כי באוגוסט 2006 ביצע את ההסבה, ולאחר מכן אכן תידלק בכמות הגז הנדרשת לצורך קבלת הזיכוי, אולם משלב מסוים חדלה הנתבעת לספק גז ובכך מנעה ממנו מימוש של יתרת 13 הזיכויים בתקופת העיסקה בסך 2,060 ₪ כל אחד. יצוין שהתובע פנה לחברת האשראי שלו אולם זו סרבה, ולטעמי בדין, לעצור את החיובים החודשיים מפני שמבחינת חברת האשראי מדובר בשתי עיסקאות שונות, עיסקת הרכישה שבוצעה באמצעות חברת האשראי והושלמה ועיסקה של תדלוק שוטף המזכה בזיכוי אשר חברת האשראי אינה יכולה לבצעה אלא אם תקבל הוראה מתאימה מהספק כלומר מהנתבעת. לא שמעתי טענה שיש בה ממש מפי הנתבעת. מבחינת חברת כרטיסי האשראי מדובר בשתי עיסקאות שונות, אולם ביחסי התובע והנתבעת מדובר בהצעה אחת הכוללת שני שלבים. השלב הראשון בוצע במלואו והוא השלב של התקנה והסבה כנגד התחייבות לשאת בתשלום אשר חולק ל-36 תשלומים חודשיים. השלב השני הוא אופציה בידי התובע, שמהותה היא שאם ירכוש גז בכמות חודשית מסוימת בכל אחד מ-36 החודשים שלאחר ההתקנה יזוכה בסכום החיוב החודשי באותו חודש. אכן אילו היה התובע נמנע מסיבות הקשורות בו או בגורם שלישי מרכישת גז אצל הנתבעת לא היה זכאי לקבל את הזיכויים שהוא תובע, אלא שלא זה המצב. התובע היה מעונין ברכישת גז אצל הנתבעת ואף עשה כן כל עוד סיפקה הנתבעת גז. הוא חדל מלרכוש אצלה גז לאחר שהיא חדלה למכור גז ואני גם מאמין לו שניסה כמה וכמה פעמים לרכוש גז עד אשר הבין שאין וגם לא יהיה גז אצל הנתבעת למכירה. בנסיבות אלה הנתבעת היא שמנעה ממנו את האפשרות לממש את הזיכוי. מדובר בהתחייבות של הנתבעת לתת זיכוי לתובע, התחייבות התלויה בתנאי מתלה והוא שהתובע ירכוש בכל חודש ממנה כמות גז מסוימת. ברגע שהיא מנעה את קיום התנאי המתלה משום שחדלה מלספק גז, אין היא יכולה להסתמך על אי קיומו (סעיף 28(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973). התוצאה היא שאני מקבל את התביעה ומחייב הנתבעת לשלם לתובע סך של 3,380 ₪ שהוא סכום התביעה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (4/3/08). עוד אני מחייב הנתבעת לשלם לתובע הוצאות המשפט בסך 500 ₪, גם כן בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום 4/3/08. הנתבעת תשיב לתובע את שיק הביטחון שמסר לה בעת ההתקשרות. אי ביצוע פסק הדין במלואו עד 22/10/08 (כולל) יזכה את התובע באפשרות לפתוח מיד לאחר מכן תיק הוצל"פ. תניות בחוזהחוזהתנאי מתלהחוק החוזים