דוגמא הסכם פשרה - תביעות קטנות

אחוז גבוהה מהתביעות המוגשות לבית המשפט לתביעות קטנות מסתיים בהסכמי פשרה בין הצדדים. להלן דוגמא של הסכם פשרה במסגרת תביעות קטנות: מבלי להודות איש בטענות משנהו, הגיעו הצדדים לכדי הסכם כדלקמן: 1. הנתבעים ישלמו לתובע סכום של _____ + מע"מ בגין _____. 2. התשלום לתובע יבוצע בתנאי שוטף + 90. 3. כל צד ישא בהוצאותיו. 4. הצדדים מוותרים על כל טענותיהם ותביעותיהם זה כלפי משנהו עד ליום חתימת הסכם זה. למען הסר כל ספק, הסכם זה מהווה סילוק מלא, סופי ומוחלט של כל התביעות ההדיות בגין הסכסוך נשוא תיק זה ונשוא ת.ק. _______לרבות תלונות שהגיש מי מן הצדדים נגד משנהו. 5. בית המשפט מתכבד ליתן תוקף של פסק דין להסכמות דלעיל ולצוות להשיב לתובע את האגרה. בשם התובע__________ בשם הנתבעים ________ פסק-דין אני נותן תוקף של פסק דין להסכם דלעיל. אין צו להוצאות. החזר אגרות לפי התקנות. שופט ________ חוזהתביעות קטנותהסכם פשרהפשרה