הצעת חוק מאבחנים דידקטיים

הצעת חוק המת"ל - מורה מאבחן בתפקודי למידה במערכת החינוך, התש"ע-2009 (להלן:"חוק מאבחנים דידקטיים") מטרה 1. מטרתו של חוק מאבחנים דידקטיים להסדיר את פעילותו של המת"ל (מורה מאבחן תפקודי למידה) במוסד החינוך, ולהגדיר את תפקידיו בתחומים של איתור, אבחון תפקודי למידה והכנת תכניות התערבות, לשם קידום תלמידים מתקשים ותלמידים עם לקות למידה במסגרת החינוך הרגיל, ולשם שמירה על הרמה המקצועית של הממלאים את תפקיד המת"ל. הגדרות 2. בחוק מאבחנים דידקטיים - "אבחון מוכר" - מסמך כתוב, החתום על ידי מי שהשר הכיר בו כמאבחן מוכר לעניין זה לפי סעיף 11(4), לזיהוי לקות למידה אצל תלמיד, כפי שקבע השר לפי אותו סעיף; "אבחון תפקודי למידה" - אבחון לזיהוי יכולות וקשיים בתפקודי למידה לצורך הכנת תכנית התערבות, הנעשה על ידי מת"ל במסגרת מוסד החינוך, כפי שקבע השר לפי סעיף 11(3); "הוועדה" - ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת; "הוראה מתאימה" - דרכי הוראה ייחודיות שהותאמו לתלמיד מתקשה או לתלמיד עם לקות למידה לפי תכנית התערבות, במסגרת הכיתה שבה הוא לומד, לשם קידומו, לרבות התאמת דרכי ההיבחנות במבחנים הפנימיים של מוסד החינוך ובמבחנים חיצוניים; "הורה" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה; "התערבות חינוכית" - תכנית עבודה חינוכית שהותאמה לתלמיד מתקשה או לתלמיד עם לקות למידה לפי תכנית התערבות, מחוץ למסגרת הכיתה שבה הוא לומד, שמטרתה לקדמו בתחומים בהם אובחן אצלו קושי והכוללת הוראה ואמצעי עזר; "חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "לקות למידה" - לקות המשליכה על תהליכים קוגניטיביים, והבאה לידי ביטוי בקשיים משמעותיים, שאינם תואמים את הצפוי בגילו של בעל הלקות ברכישת מיומנויות או בשימוש בכישורים של קשב וריכוז, שפה, קריאה, כתיבה, המשגה, תפקוד ניהולי או יכולות חישוביות, חברתיות או רגשיות, ולמעט קשיי למידה הנובעים מאחד או יותר מאלה בלבד: פגיעה חושית, לקויות מוטוריות, פיגור שכלי, מוגבלות נפשית או תנאים חיצוניים כגון חסך סביבתי, תרבותי או חברתי-כלכלי; "מבחן חיצוני" - מבחן הנערך על ידי משרד החינוך או בפיקוחו והמיועד לתלמידים או בחינת גמר לנוער של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה; "מוסד חינוך" - כל אחד מאלה: (1) מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בחוק לימוד חובה, לרבות כיתות י"א וי"ב במוסד כאמור, ולמעט מוסד לחינוך מיוחד כהגדרתו בחוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 (בחוק מאבחנים דידקטיים - חוק חינוך מיוחד); (2) בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, התשי"ג-1953 (בחוק מאבחנים דידקטיים - בית ספר מקצועי); "מת"ל"- מורה מאבחן תפקודי למידה שקיבל תעודת הכרה לפי סעיף 3; "תיק תיעוד" - תיק בו מתועדים פרטים בדבר תהליך האיתור והאבחון של תלמיד, וכן תכנית ההתערבות והמעקב אחר התקדמות התלמיד בתכנית, המלווה את התלמיד לאורך כל שנות לימודיו; "תכנית התערבות" - תכנית להוראה מתאימה ולהתערבות חינוכית הניתנת לתלמיד מתקשה או לתלמיד עם לקות למידה, הנגזרת מאבחון תפקודי למידה או מאבחון מוכר ומצרכיו של התלמיד, במטרה לקדמו במסגרת כיתה רגילה, קבוצה קטנה, או באופן פרטני; "תלמיד" - מי שלומד במוסד חינוך מכיתה א' עד כיתה י"ב ; "תלמיד מתקשה" - תלמיד המתקשה ברכישת מיומנויות בסיסיות של קריאה, כתיבה וחשבון באופן שאינו תואם את הצפוי בגילו של התלמיד או שהישגיו הלימודיים נמוכים באופן משמעותי מהצפוי מבני גילו, למעט תלמיד משולב כהגדרתו בסעיף 20א לחוק חינוך מיוחד; "תלמיד עם לקות למידה" - תלמיד שאובחן כבעל לקות למידה לפי אבחון מוכר, למעט תלמיד משולב כהגדרתו בסעיף 20א לחוק חינוך מיוחד; "השר" - שר החינוך. הכרה במורה מאבחן תפקודי למידה (מת"ל) 3. אדם כשיר לקבל תעודה כמת"ל מוכר (בחוק מאבחנים דידקטיים - תעודת הכרה), מאת השר, אם נתקיימו בו כל אלה: (1) הוא בגיר; (2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל; (3) הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין זה "הורשע" - לרבות מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991 (בחוק מאבחנים דידקטיים - חוק טיפול בחולי נפש); (4) הוא בעל השכלה, המקיים את כל התנאים כמפורט להלן: (א) הוא אחד מאלה: (1) בעל תואר ראשון בחינוך, שניתן ממוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (בחוק מאבחנים דידקטיים - חוק המועצה להשכלה גבוהה), או ממוסד שניתן לו היתר לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכן מוסד המעניק תואר שהוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק (בסעיף זה - מוסד ישראלי), או תואר כאמור שניתן ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ובלבד שהשר הכיר באותו מוסד, בתואר שניתן על ידי המוסד, ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר, לעניין חוק מאבחנים דידקטיים; בסעיף זה "מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת" - לרבות מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ושניתן לו רישיון בהתאם לסעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (2) בעל תואר ראשון ממוסד ישראלי או תואר כאמור שניתן ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ובלבד שהשר הכיר באותו מוסד, בתואר שניתן על ידי המוסד, ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר, לעניין חוק מאבחנים דידקטיים שהוא גם בעל תעודת הוראה ממוסד ישראלי, או ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת שהשר הכיר בו ובתעודת ההוראה שהוא מעניק לעניין חוק מאבחנים דידקטיים. (ב) התמחה בקורס לאבחון וטיפול בתפקודי למידה או בקורס לאבחון דידקטי עם השלמה לאבחון וטיפול בתפקודי למידה במוסד ישראלי או במוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, ובלבד שהשר הכיר בקורס כאמור כהכשרה מתאימה לצורך הכרה כמת"ל מוכר. תעודת הכרה 4. (א) אדם המבקש תעודת הכרה יגיש בקשה לשר או למי שהוא הסמיכו לכך (בחוק מאבחנים דידקטיים - בקשה); השר רשאי לתת למבקש תעודת הכרה, אם מצא שהתקיימו בו התנאים לפי סעיף 3. (ב) המבקש יצרף לבקשתו מסמכים המעידים על קיום התנאים לפי סעיף 3 למתן תעודת הכרה. (ג) השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי לדרוש מהמבקש כל מידע או מסמך הדרושים לו לצורך החלטה בבקשה. (ד) השר יפרסם את רשימת המת"לים המוכרים לפי חוק מאבחנים דידקטיים, באופן שיקבע. ביטול והתליה של תעודת הכרה 5. השר או מי שהוא הסמיכו לכך רשאי להורות על ביטולה של תעודת הכרה או על התלייתה לתקופה שיקבע, בהתקיים אחד מאלה, לאחר שנתן לבעל התעודה הזדמנות לטעון את טענותיו: (1) תעודת ההכרה ניתנה על יסוד מידע שגוי או כוזב; (2) חדל להתקיים תנאי מהתנאים למתן תעודת הכרה לפי סעיף 3; (3) הוא מצא כי בעל התעודה פעל באופן שיש בו כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו או שבשל התנהגותו אין הוא ראוי לשמש כמת"ל. ועדת איתור והתאמה 6. (א) בכל מוסד חינוך תהיה ועדת איתור והתאמה שתפקידה לקבוע את זכאותו של תלמיד מתקשה שאותר במסגרת הליכי מיפוי ואיתור לאבחון תפקודי הלמידה שלו ואת זכאותו של תלמיד מתקשה ושל תלמיד עם לקות למידה להוראה מתאימה ולהתערבות חינוכית, לצורך קידומו, לפי חוק מאבחנים דידקטיים; וזה הרכבה של ועדת האיתור וההתאמה: (1) מנהל מוסד החינוך או סגנו והוא יהיה היושב ראש; (2) מחנך הכיתה של התלמיד; (3) עובד הוראה במוסד החינוך שהוא מת"ל; (4) יועץ חינוכי או פסיכולוג. (ב) היו למוסד החינוך הרגיל פסיכולוג ויועץ חינוכי, יהיה הפסיכולוג או היועץ החינוכי החבר בוועדה לעניין סעיף קטן (א)(4), לפי החלטת מנהל מוסד החינוך; לא היה למוסד פסיכולוג ולא יועץ חינוכי יהיה חבר הוועדה כאמור פסיכולוג או יועץ חינוכי שימונה לפי הוראות שקבע השר לפי סעיף קטן (ו). (ג) (1) החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש קול נוסף. (2) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו לפי חוק מאבחנים דידקטיים. (ד) ועדת האיתור וההתאמה תדון בעניינו של תלמיד במוסד החינוך על פי בקשה של מת"ל, עובד חינוך אחר במוסד החינוך, הורה או מי ששר החינוך או שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לפי העניין, הסמיכו לעניין זה. (ה) ועדת האיתור וההתאמה תיתן, טרם החלטתה, הזדמנות להורי התלמיד להשמיע את דבריהם, ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם, כן רשאית היא לשמוע את התלמיד. (ו) השר יקבע הוראות בדבר הקמת ועדות איתור והתאמה וסדרי עבודתן. תפקידי המת"ל 7. (א) תפקידי המת"ל במוסד החינוך - (1) עריכת מיפוי כיתתי ושכבתי לצורך איתור של תלמידים מתקשים שיש חשש שהם תלמידים עם לקות למידה והפנייתם לוועדת האיתור וההתאמה; השר יקבע הוראות בדבר הליכי מיפוי ואיתור של תלמידים כאמור ומועדיו, ובלבד שהפניה להליכים כאמור תהיה בהסכמת הורי התלמיד (בחוק מאבחנים דידקטיים - הליכי מיפוי ואיתור); (2) אבחון תפקודי למידה, בהסכמת הורי התלמיד; (3) הכנת תכנית התערבות לתלמידים מתקשים ולתלמידים עם לקות למידה בהתאם להליכי המיפוי והאיתור ולהחלטות ועדת האיתור וההתאמה, לפי הוראות שקבע השר בתקנות; התכנית תיקבע על ידי המת"ל ביחד עם מחנך הכיתה של התלמיד וכן בעל מקצוע נוסף, אם נדרש, לפי החלטת מנהל מוסד החינוך, לאחר החלטת ועדת האיתור וההתאמה, וכן בראשית כל שנת לימודים שלאחר מכן, לא יאוחר ממועד שקבע השר בתקנות; לפני קביעת התכנית יזומנו הורי התלמיד והתלמיד עצמו להשמיע את דבריהם ורשאים הם להשמיע את דבריהם בעצמם או על ידי מי מטעמם; (4) מעקב אחר התקדמות התלמיד ותיעודה בתיק התיעוד, לפי הוראות שקבע השר, וזימון דיון חוזר בוועדת האיתור וההתאמה, לפי הצורך, בעניין התקדמות התלמיד; (5) הדרכת עובדי הוראה להוראה מתאימה ולהתערבות חינוכית לתלמידים מתקשים ולתלמידים לקויי למידה בכתה רגילה והדרכת כל הגורמים המטפלים בתלמיד בכל המסגרות במוסד החינוך. סודיות 8. (א) מנהל מוסד חינוך, מת"ל מוכר, עובד הוראה, כל עובד אחר במוסד חינוך או אדם אחר, שהגיע אליו מידע בנוגע לתלמיד מתקשה או תלמיד עם לקות למידה, תוך כדי מילוי תפקידו או במהלך עבודתו, ישמרו בסוד ולא יעשה בו כל שימוש, אלא בהתאם להוראות חוק מאבחנים דידקטיים. (ב) המנויים בסעיף קטן (א) ינקטו אמצעים סבירים הדרושים כדי להבטיח שעובדים הנתונים למרותם ישמרו על סודיות מידע כאמור בסעיף קטן (א), המובא לידיעתם תוך כדי מילוי תפקידם או במהלך עבודתם. מסירת מידע 9. (א) על אף האמור בסעיף 8, הורה של תלמיד מתקשה או של תלמיד עם לקות למידה (בסעיף זה - תלמיד) זכאי לקבל ממנהל מוסד החינוך בו לומד התלמיד או ממי שקבע השר לעניין זה, מידע בנוגע לתלמיד, באופן שיקבע השר. (ב) עבר התלמיד ממוסד חינוך למוסד חינוך אחר, יועבר תיק התיעוד שלו למוסד אליו עבר, לאחר שהתקבלה לכך הסכמת הוריו בכתב. (ג) על אף האמור בסעיף 8, מנהל, מורה וכל עובד אחר במוסד חינוך ימסור מידע בענייניו של תלמיד לצורך ביצוע חוק מאבחנים דידקטיים, לשר ולכל מי שהוסמך על ידו לעניין זה, בהתאם להוראות שקבע השר; בסעיף קטן זה "השר" - השר או שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, לפי העניין. (ד) על אף האמור בסעיף 8, מנהל מוסד חינוך או מי שקבע השר לעניין זה, רשאי למסור מידע בהתקיים אחד מאלה: (1) אם הורהו של התלמיד וכן התלמיד עצמו, בהתאם לגילו ולרמת הבנתו, לאחר שהוסברה להם משמעות ההסכמה, נתנו את הסכמתם בכתב למסירת המידע, זולת אם שוכנע שהגילוי עלול לפגוע בתלמיד; (2) קיימת חובה על פי דין למסור את המידע; (3) למי שהשר קבע בתקנות, באישור הוועדה, שיש להעביר לו את המידע מטעמים של טובת הילד. (ד) קיבל אדם מידע לפי סעיף קטן (ג) או (ד), יחולו עליו הוראות סעיף 8, בשינויים המחוייבים. תכנית כללית 10. השר יקבע תכנית כללית לביצוע חוק מאבחנים דידקטיים, ואולם, בעניינים הנוגעים לבתי ספר מקצועיים, תיקבע התכנית הכללית על ידי שר התעשייה, המסחר והתעסוקה, בהסכמת השר. ביצוע ותקנות 11. השר ממונה על ביצוע חוק מאבחנים דידקטיים והוא יתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר - (1) קביעת תכנית התערבות במוסדות חינוך; (2) אופן תיעוד הפרטים בתיק התיעוד בדבר תהליך האיתור, תכנית ההתערבות והמעקב אחר התקדמות התלמיד בתכנית; (3) מהותו של אבחון תפקודי למידה; (4) מהותו של אבחון מוכר, הליכי ההפניה לאבחון כאמור ומועדיהם והפניה לאבחון חוזר של תלמיד לקוי למידה; (5) מי הוא המוסמך לאבחן תלמיד כתלמיד עם לקות למידה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו לאחר התייעצות עם שר הבריאות; (6) הליכי מיפוי ואיתור של תלמידים מתקשים שיש חשש שהם תלמידים עם לקות למידה ומועדיהם, ובלבד שהפניה להליכי מיפוי ואיתור כאמור תהיה בהסכמת הורי התלמיד. תחילה 12. תחילתו של חוק מאבחנים דידקטיים בתחילת שנת הלימודים התשע"א. הוראת מעבר 13. (א) על אף הוראות חוק מאבחנים דידקטיים, השר רשאי לתת תעודת הכרה זמנית למי שהגיש בקשה לכך בתוך ששה חודשים מיום התחילה, ובלבד שהתקיימו במבקש כל אלה: (1) הוא בגיר; (2) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל; (3) הוא לא הורשע בישראל או מחוץ לישראל, בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי לקבל תעודת הכרה; לעניין זה "הורשע" - לרבות מי שבית המשפט קבע שביצע את העבירה או שבית המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף 15(ב) לחוק טיפול בחולי נפש; (4) הוא אחד מאלה: (א) בעל תואר ראשון בחינוך, שניתן ממוסד מוכר כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או ממוסד שניתן לו היתר לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, וכן מוסד המעניק תואר שהוכר לפי סעיף 28א לאותו חוק (בסעיף זה - מוסד ישראלי), או תואר כאמור שניתן ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ובלבד שהשר הכיר באותו מוסד, בתואר שניתן על ידי המוסד, ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר, לעניין חוק מאבחנים דידקטיים; בסעיף זה "מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת" - לרבות מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ושניתן לו רישיון בהתאם לסעיף 25ג לחוק המועצה להשכלה גבוהה; (ב) בעל תואר ראשון ממוסד ישראלי או תואר כאמור שניתן ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת ובלבד שהשר הכיר באותו מוסד, בתואר שניתן על ידי המוסד, ובמכלול לימודיו של המבקש לתואר, לעניין חוק מאבחנים דידקטיים, שהוא גם בעל תעודת הוראה ממוסד ישראלי, או ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת שהשר הכיר בו ובתעודת ההוראה שהוא מעניק לעניין חוק מאבחנים דידקטיים; (5) התמחה בקורס לאבחון דידקטי במוסד ישראלי או במוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת, ובלבד שהשר הכיר בקורס כאמור כהכשרה מתאימה לצורך הכרה זמנית לעניין סעיף זה; (6) עסק בהוראה בתחום החינוך המיוחד במשך חמש שנים לפחות. (ב) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו, בשינויים המחוייבים, על בקשה למתן תעודת הכרה זמנית ועל ביטולה או התלייתה. (ג) תוקפה של תעודת הכרה זמנית יהיה לתקופה של חמש שנים מיום פרסומו של חוק מאבחנים דידקטיים. דברי הסבר חוק מאבחנים דידקטיים הצעת חוק זו באה לקדם את הטיפול הנאות והמונע בתלמידים מתקשים ובתלמידים בעלי לקויות למידה הלומדים במסגרת החינוך הרגיל, וזאת באמצעות הסדרת פעילות המת"ל - מורה מאבחן תפקודי למידה במוסד החינוך, בתחומים של איתור, אבחון תפקודי למידה והכנת תוכניות התערבות. הסדרה זו תביא לקידום תלמידים מתקשים ולקויי למידה ולשמירה על הרמה המקצועית של הממלאים את התפקיד. לקות הלמידה היא בלתי הפיכה והשלכותיה באות לידי לביטוי גם בשלבי החיים המאוחרים יותר: בלימודים גבוהים, בצבא ובמסגרות העבודה. כ-10% עד 15% מכלל אוכלוסיית התלמידים הם בעלי לקויות למידה בתחום אחד או יותר. בכל השלבים במערכת החינוך תלמידים אלה מקופחים ואינם זוכים לשוויון זכויות והזדמנויות. אין במערכת עדיין אדם מומחה בתחום, האמון על איתור, התערבות, הכנת תכניות עבודה ומעקב אחר התקדמותם של תלמידים אלה. חוק מאבחנים דידקטיים בא לתקן את העוול הנגרם להם ולעגן את זכאותם לתנאים הולמים, ולהביא לכך שהם יאותרו בראשית הלמידה בבית הספר. החוק המוצע אף ימנע נשירה, עבריינות והשקעת משאבים בהמשך חייהם כבגירים התלויים על כתפי המדינה או עבריינים בבתי הכלא כפי העולה ממחקרים עדכניים, בזכות איתור מוקדם על ידי מומחה בתוך מערכת החינוך - מת"ל, כך שיתאפשר לתלמידים לקויי למידה להביא לידי ביטוי את יכולתם וכישוריהם בכל מוסדות החינוך הרגיל וימנעו הוצאות מיותרות בגין הזנחתם בעתיד. הצעות חוקדיני חינוךליקויי למידה