הצעת חוק אלמנות צה"ל

הצעת חוק תשלום קצבאות מילואים לאלמנות צה"ל ומערכות ישראל, התש"ע-2010 (להלן:"חוק אלמנות צה"ל") ##דברי הסבר חוק אלמנות צה"ל## ב-18.4.80 החליטה מערכת הביטחון לשלם לשארי אנשי צוות אוויר (טייסים, נווטים וכו') שנהרגו במהלך שירות מילואים מענק חד פעמי בשיעור זהה לביטוח חיים המשולם לשאריו של חלל קבע (בערכים של היום מדובר על סך של כ- 343,616 שקלים חדשים). מענק זה שולם באופן רטרואקטיבי למשפחות של אנשי צוות אויר. דבר זה, יצר הפליה בין משפחות חללי צוות אוויר למשפחות החללים בחילות אחרים. ב-19.5.02 חוקקה הכנסת את חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, אשר ביטל באופן חלקי את האפליה שיצרה החלטת האמורה. על פי החוק, משולמים לשאריו של חיל מילואים שנהרג תוך ועקב שירותו, מענק חד פעמי בגובה דמי ביטוח חיים של חייל בשירות קבע וכן קצבת שאירים. המענק והקצבה משולמים למשפחתו של כל חלל, ללא התייחסות לחיל בו שירת. ואולם בחוק נקבע כי הוא יוחל רטרואקטיבית ביחס לכל חללי המילואים שנהרגו מאז ינואר 1999 בלבד. כך, ההחלטה מ-1980 והחוק מ-2002 יצרו למעשה דור מעבר של כ- 1,300 אלמנות חיילי מילואים שנהרגו לפני ינואר 1999 שלא זכו למענק ביטוח החיים. אלמנות אלו, שנותרו בידיים ריקות, מופלות הן ביחס לאלמנות חיילי מילואים בצוות אוויר, שזכו לקבל את המענק כאמור, והן ביחס לאלמנות כלל החילות שהתאלמנו לאחר שנת 1999, ואשר זכו אף הן לקבל את המענק ואת קצבת השאירים מכוח החוק. לאחר שפניות ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בעניין לשר הבטחון העלו חרס, הוגשה ביום 1.4.03 עתירה לבג"צ על ידי הארגון, וכ-1,100 אלמנות נוספות שבעליהן נפלו במהלך שירות המילואים בין השנים 1999-1954. בית המשפט מתח ביקורת על האפליה אך קבע כי אין ביכולתו להתערב בעניין זה שהכתובת לטיפול בו היא הרשות המחוקקת. אשר על כן, לאור ההפליה הפסולה והשרירותית מוגשת הצעת חוק זו, שמטרתה להחיל את ההסדר החקיקתי הקיים בחוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002, גם על אלמנות שבן זוגן נספה עובר למועד זה, ולמעשה לכלל האלמנות שבן זוגן נספה בשירות מילואים למן קום המדינה ועד למועד תחולת החוק (1.1.1999). ##מטרת החוק ## 1. מטרתו של חוק אלמנות צה"ל להבטיח שוויון בתשלום קצבאות ומענקים הוניים לאלמנות חיילי מילואים שנספו עקב שירותם למן קום המדינה ואילך. ##הגדרות ## 2. בחוק אלמנות צה"ל - "אלמנה" - אלמן או אלמנה, כהגדרתם בחוק משפחות החיילים; "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995; "חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005; "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950; "חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986; "חוק שירות הקבע" - חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985; "חייל מילואים" - מי ששירת בשירות מילואים; "חייל מילואים שנספה" - חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות החיילים, ובלבד שהשירות כאמור באותה ההגדרה היה שירות מילואים; "ממונה" - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע; "קופת ביטוח" - לעניין עמית שכיר - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל לרבות פוליסת ביטוח עתי בשל אבדן כושר עבודה הנרכש כהשלמה לקופת ביטוח, ולעניין עמית עצמאי - כהגדרתה בחוק האמור לעניין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הביטוח אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה, לרבות פוליסת ביטוח עתי כאמור; "קופת גמל" - קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת ביטוח וכן גמלאות פרישה המשולמות על פי חוק או על פי הסכם עבודה קיבוצי; "קופת גמל לקצבה" - כמשמעותה בתקנות קופות גמל; "קופת גמל לתגמולים" - לעניין עמית שכיר - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל ולעניין עמית עצמאי - כהגדרתה בחוק האמור לעניין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הגמל אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה; "קצבה מקופת גמל" - כל תשלום חודשי, המשתלם באופן שוטף בידי קופת גמל לאלמנה הזכאית לפי חוק אלמנות צה"ל, לרבות קצבה חודשית שהוונה וסכום הוני, קיים או עתידי, לפי ערכו החודשי בהתאם לכללי היוון שיקבע הממונה; "קצבה משלימה" - כמשמעותה בסעיף 7; "שירות מילואים" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון; "תקנות שירות הקבע" - תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990. ##זכאות ## 3. אלמנת חייל מילואים שנספה, שהתקיימו לגביה כל הוראות סעיף זה, זכאית לקצבה: (1) היא הוכרה כדין כזכאית לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים; (2) חייל המילואים שנספה לא היה עמית בקופת גמל ערב מותו, או שהאלמנה אינה זכאית לקצבה מקופת גמל. ##המשכורת הקובעת ## 4. (א) "המשכורת הקובעת", היא הגבוה מבין אלה: (1) שיעור התגמול ליום, לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע לחייל המילואים הנספה ערב מותו, כשהוא מוכפל בשלושים; (2) השכר הממוצע, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי ערב מותו של חייל מילואים נספה. (ב) המשכורת הקובעת תעודכן לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ##שיעור הקצבה## 5. הקצבה שתשולם לאלמנה זכאית תהיה כאמור בסעיפים 22, 23 ו-26 עד 30 לחוק שירות הקבע, בשינויים המחויבים מהוראות חוק אלמנות צה"ל. ##ניכויים ## 6. על קצבה המשולמת לפי חוק אלמנות צה"ל יחולו הוראות סעיפים 31 עד 33 לחוק שירות הקבע, בשינויים המחויבים מהוראות חוק אלמנות צה"ל. ##קצבה משלימה לאלמנות חייל מילואים שנספה שאינן זכאיות לקצבה ## 7. (א) על אף הוראות סעיפים 3 ו-5 קיבלה אלמנת חייל המילואים הנספה קצבה מקופת גמל, במלואה או בחלקה, עקב הפטירה של חייל המילואים, ומצא הממונה כי התקיים התנאי הקבוע בסעיף 4(1), וכי גובה הקצבה מקופת הגמל נמוך מגובה הקצבה, שהיתה משולמת לפי הוראות חוק אלמנות צה"ל אם לא היתה זכאית לקצבה מקופת גמל - תשולם לאלמנה קצבה משלימה, בשיעור ההפרש שבין הקצבה שלה היתה זכאית לפי חוק אלמנות צה"ל לבין הקצבה מקופת הגמל. (ב) תביעה לפי סעיף זה תוגש לפי הוראות סעיף 9, בשינויים המחויבים לפי העניין. ##מקדמות ## 8. (א) מצא הממונה כי אלמנת חייל מילואים שנספה שהיה עמית בקופת גמל, מקיימת את התנאי המפורט בסעיף 4(1) אך אינה זכאית לקצבה בשל הוראות סעיף 4(2) או שהיא זכאית לקצבה מקופת גמל בהתאם לסעיף 7 אך טרם קיבלה תשלומים מקופת הגמל, ישולמו לאלמנה מקדמות; בפקודות הצבא ייקבעו הוראות, לרבות כללים ומבחנים בדבר תשלום המקדמות, לרבות שיעורן, על חשבון תשלומים המגיעים לה מקופת הגמל. (ב) תנאי לתשלום מקדמות על ידי הממונה הוא, שהאלמנה הגישה לקופת הגמל שבה היה חייל המילואים עמית, תביעה לקצבה מקופת גמל בשל הפטירה. (ג) המקדמות ישולמו עד לקבלת החלטה בדבר תשלום קצבה מקופת הגמל או עד למועד תשלום קצבה לפי חוק אלמנות צה"ל, לפי המוקדם, ובלבד שלא ישולמו מקדמות בעד תקופה העולה על שישה חודשים ממועד תחילת תשלומן, אלא אם כן האריך הממונה את התקופה מטעמים מיוחדים שיפרט. (ד) גובה המקדמות לא יעלה על גובה הקצבה שהיתה מגיעה לאלמנה, אילו חייל המילואים לא היה עמית בקופת גמל. (ה) תביעה לתשלום מקדמות תוגש לפי הוראות סעיף 9 בשינויים המחויבים. (1) אלמנה שקיבלה לפי סעיף זה תשלומים ששולמו ביתר, חייבת להחזירם, לפי דרישת הממונה, ואם לא החזירה אותם בתקופה שקבע הממונה, רשאי הוא לקזזם כנגד קצבה המשולמת לפי חוק אלמנות צה"ל או כנגד תגמולים לפי חוק משפחות החיילים, או לגבותם מסכומים העומדים לזכות המקבל, לרבות מקופת גמל, וזאת, על אף האמור בכל דין ובכל חוזה. (2) הוראות, לרבות כללים ומבחנים, בעניין גביית תשלומים ששולמו ביתר לפי סעיף זה ייקבעו בפקודות הצבא. (ז) בסעיף זה, "תשלומים ששולמו ביתר" - תשלומים ששולמו כמקדמות על חשבון התשלומים מקופת גמל, לרבות תשלומי מקדמות העודפים על התשלומים המשולמים לפי סעיף 8 לאלמנה הזכאית לתשלומים לפיו, הכל לפי העניין וכפי שייקבע בפקודות הצבא. ##סדרי תביעה ## 9. (א) שר הביטחון ימנה את הממונה כממונה על תשלום הקצבאות לפי חוק אלמנות צה"ל; הודעה על מינוי הממונה ועל מענו תפורסם ברשומות. (ב) הוראות סעיפים 44 עד 52 לחוק שירות הקבע יחולו לעניין חוק אלמנות צה"ל, בשינויים המחויבים לפי העניין. ##סדרי תשלום ## 10. הוראות סעיפים 53 עד 56 וכן 58 עד 67, לחוק שירות הקבע יחולו לעניין חוק אלמנות צה"ל בשינויים המחויבים, ואולם בסעיף 55, במקום הסיפה החל במילים "ארבעה חודשים" יקראו את המילה "שנתיים". ##חובת סיוע ## 11. (א) אלמנה הזכאית לקצבה, לרבות לקצבה משלימה או למקדמה, לפי חוק אלמנות צה"ל, חייבת להושיט כל עזרה ולנקוט כל פעולה כדי לסייע לממונה, בהפעלת סמכויותיו לפי חוק אלמנות צה"ל ולא לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בהפעלה התקינה של סמכויות הממונה או למנוע את מימושן. (ב) עברה הזכאית לקצבה, לרבות לקצבה משלימה או למקדמה, לפי חוק אלמנות צה"ל, על איסור לפי סעיף קטן (א), או לא עשתה את המוטל עליה לפיו, רשאי הממונה לשלול ממנה את הזכות לקצבה, לקצבה משלימה או למקדמה - כולה או מקצתה. (ג) שילמה המדינה תשלומים לפי חוק אלמנות צה"ל בשל אירוע המשמש עילה גם לתשלום קצבה מקופת גמל, רשאי הממונה או מנהל התביעות, לתבוע מקופת הגמל פיצוי על גמלה ששילם או שהוא עתיד לשלמה, עד לגובה הקצבה שחייבת בה קופת הגמל. ##קיזוז ## 12. (א) בכפוף להוראות סעיף 8(ו), תשלומים לפי חוק אלמנות צה"ל אינם ניתנים לקיזוז לפי כל דין לפי כל חוזה, לרבות חוזה שנחתם טרם כניסתו של חוק אלמנות צה"ל לתוקף, ולרבות תקנון קופת גמל כאמור. (ב) הזכות לקצבה, לקצבה משלימה, למקדמה או למענק הוני למקרה מוות לפי חוק אלמנות צה"ל לא תהווה עילה להפחתתם, להקטנתם או לשלילתם של קצבה מקופת גמל או של כל תשלום אחר מקופת גמל, לרבות מקופת גמל שהוקמה טרם כניסתו של חוק אלמנות צה"ל לתוקף. ##מענק הוני למקרה מוות ## 13. נוסף על התשלומים לפי חוק אלמנות צה"ל, ישלם הממונה לאלמנת חייל מילואים שנספה מענק הוני בסך 343,616 שקלים חדשים (בחוק אלמנות צה"ל - מענק הוני למקרה מוות); מענק זה יינתן לכל אלמנה של חייל מילואים ללא הגבלתה על ידי קריטריונים לזכאות; סכום המענק יעודכן אחת לשנה ויוצמד למדד. ##ביצוע ותקנות ## 14. שר הביטחון ממונה על ביצועו של חוק אלמנות צה"ל והוא רשאי, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, להתקין תקנות ולהוציא צווים בכל עניין הנוגע לביצועו. ##הוראות מעבר ## 15. (א) בסעיף זה - "זכויות כספיות" - תגמולי ביטוח חיים (סיכון) בסכום הוני ותגמולי ביטוח קצבת שאירים בשל מקרה מוות שאירע בשירות מילואים עקב אותו שירות, או תגמולי ביטוח אבדן כושר עבודה בשל מקרה ביטוח שאירע בשירות מילואים עקב אותו שירות, והכל לעניין פוליסות ביטוח שרכשה המדינה; "זכאי לפי פוליסה" - אלמנה זכאית שהוכרה ככזו לאחר פרסומו של חוק אלמנות צה"ל אשר התחילה לקבל זכויות כספיות ערב תחילתו של חוק אלמנות צה"ל וכל עוד היא מקבלת זכויות כספיות. (ב) לא תשולם קצבה לפי חוק אלמנות צה"ל לזכאית לפי פוליסה אשר הזכויות הכספיות המוענקות לה שוות או עולות על הקצבה או המענק שהיתה מקבלת לפי הוראות חוק אלמנות צה"ל, אילו לא היתה מקבלת זכויות כספיות; קיבלה זכאית לפי הפוליסה זכויות כספיות בשיעור נמוך מהמגיע לה לפי הוראות חוק אלמנות צה"ל תשולם לה קצבה משלימה לפי הוראות סעיף 7. ##תחולה ## 16. חוק אלמנות צה"ל יחול, בכפוף להוראות סעיף 15, על אלמנה שהוכרה לפי הוראות חוק אלמנות צה"ל, לפי העניין, בשל פטירה, שאירעה מיום ה' באייר התש"ח (14 במאי 1948) ועד ליום י"ג בטבת התשנ"ט (1 בינואר 1999). הצעות חוקאלמנות / אלמניםצבאצה"לאלמנות / יתומי צה"ל / משפחות שכולות