חוק בחירות

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969 (להלן:"חוק בחירות") פרק א': פרשנות 1. הגדרות בחוק בחירות "בוחר" בעל זכות לבחור לכנסת; "הועדה המרכזית" - ועדת הבחירות המרכזית שהוקמה לפי סעיף 15(א); "ועדה אזורית" - ועדת-בחירות אזורית שהוקמה לפי סעיף 15 (ב); "חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965; "חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון, (נוסח משולב), התשמ"ו-1986; "חוק שירות המילואים" - חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008; "יום שליפת הפנקס" - יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים; "כלי-שיט" - כלי-שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי-שיט), תש"ך-1960; "מרשם האוכלוסין" - המרשם המתנהל לפי חוק המרשם; "פנקס הבוחרים" - פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק בחירות, הכולל את כלל רשימות הבוחרים; "רשימת-בוחרים" - רשימה של בעלי זכות לבחור לכנסת שהוכנה לפי חוק בחירות; "שליפת הפנקס" - גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין. פרק ב': הוראות כלליות 2. ההצבעה רק לפי הרישום בפנקס (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב-7, תשס"ג8) הזכות להצביע בבחירות לכנסת נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים. 3. מיהו בן 18 (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב-7, תשס"ג8, תשס"ו) (א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיוםהולדתו ה18 חל לא יאוחר מיום הבחירות. (ב) לא ידוע יום-לידתו של אדם, יחולו הוראות סעיף 12 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962. 4. הזכות להגיש רשימת מועמדים (תיקון: תשמ"א, תשנ"ו) מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים לכנסת. 4א. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו) 5. ההצבעה בעד רשימות מועמדים (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב-7) ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 65. 6. תחום ההצבעה (תיקון: תשנ"א) לא תהיה הצבעה אלא בתחום היבשה של ישראל בכלי שיט ישראליים ובנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; הוראה זו לא תחול על ההצבעה לפי פרק ט'. 7. ריתוק לקלפי (תיקון: תשמ"ו, תשנ"א, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ג) כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א, 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1 או י'2, י'3 או י'4. פרק ב1: (בוטל) (תיקון: תשס"ב-7) 7א. 7ג. (בוטלו) (תיקון: תשס"ב-7) פרק ג': מפת הבחירות 8. אזורי בחירות (תיקון: תשל"ג, תשל"ז) (א) "נפה", לענין סעיף זה נפה שקבעה הממשלה לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח1948. (ב) לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות; ואולם אם היו בנפה למעלה מ-400 אזורי קלפי, רשאית הועדה המרכזית לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירות אחד, ובלבד שבכל אחד מהם יהיו לא פחות מ-100 אזורי קלפי; החלטה לענין זה תתקבל לא יאוחר מהיום ה42- לפני יום הבחירות. (ג) ישוב ששטחו נמצא בתחומיהן של יותר מנפה אחת תקבע הועדה המרכזית את אזור הבחירות שבו ייכלל. 9. אזורי קלפי שטח המדינה יחולק לאזורי-קלפי; כל אחד מאזורי הקלפי יסומן במספר. 10. היקף של אזור קלפי אזור-קלפי לא יכלול יותר מישוב אחד; לענין זה יראו את כל תחומה של עיריה או של מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, כישוב אחד. 11. מספר הבוחרים באזור קלפי (תיקון: תשנ"ו) אזור-קלפי לא יכלול יותר מ-800 בוחרים; ואולם רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, להעלות את המספר באזור-קלפי פלוני עד 900. 12. תיחום אזורי קלפי (תיקון: תשל"ח) (א) אזור-קלפי יהא שטח רצוף; ואולם בישוב פלוני או בחלק ממנו שבו אי-אפשר לתחום אזורי-קלפי לפי סימון של שטח, רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע שתושבי הישוב או תושבי אותו חלק ממנו, ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות משפחותיהם, ייחשבו כאזור-קלפי או כאזורי-קלפי. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי קלפי מיוחדים בתחום הישוב. 13. קביעת אזורי קלפי (תיקון: תשל"ג, תשל"ח, תשס"ג8, תשס"ו) (א) לא יאוחר מהיום ה70- שלפני יום הבחירות, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה80- שלפני יום הבחירות. (ב) הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה70- לפני הבחירות, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א) ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף 12(ב). 14. אזור אחד לתוצאות הבחירות לענין תוצאות הבחירות יראו את שטח ישראל כולו כאזור אחד. פרק ד': ועדות הבחירות 15. ועדת הבחירות (א) לביצוע הבחירות תוקם ועדת בחירות מרכזית תוך 60 יום מיום כינוסה של כל כנסת חדשה; ועדה יוצאת תכהן עד להקמת ועדה חדשה. (ב) בכל אזור-בחירות תוקם ועדת-בחירות, ובכל אזור-קלפי - ועדת-קלפי; ועדות אלה יפעלו לפי ההוראות שנקבעו בתקנות. 16. ועדת הבחירות המרכזית - הרכבה (א) חברי הועדה המרכזית יהיו נציגי הסיעות של הכנסת. (ב) שלושים מקומות בועדה המרכזית יתחלקו כך: (1) לכל סיעה שיש לה בכנסת ארבעה חברים או יותר יהיה מקום אחד לכל ארבעה חברי הסיעה; (2) המקומות שנשארו אחרי החלוקה לפי פיסקה (1) יתחלקו בין הסיעות שהשתתפו בחלוקה זו לפי גודל העודפים של מספר חבריהן; (3) היו לשתי סיעות או יותר עודפים שווים, ולא נשארו מקומות לכולן, יכריע ביניהן יושב-ראש הכנסת על פי גורל; (4) נשארו מקומות פנויים אחרי החלוקה לפי פיסקאות (1) ו-(2) יוקטן מספר חברי הועדה לפי סעיף קטן זה במספר המקומות שנשארו פנויים כאמור. (ג) כל סיעה שלא הגיעה לייצוג לפי סעיף קטן (ב) יהיה לה בועדה המרכזית חבר אחד. (ד) לכל חבר הועדה המרכזית יהיה ממלא-מקום קבוע. (ה) כל סיעה תגיש ליושב-ראש הכנסת, תוך 50 יום מיום כינוס הכנסת, רשימה של נציגיה בועדה המרכזית ושל ממלאי-מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומענם. (ו) שר, סגן-שר, עובד המדינה - פרט למורה - וחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות-בטחון או בשירות-קבע של צבא-הגנה לישראל, לא יהיו חברים, ולא ממלאי-מקום של חברים, בועדה המרכזית. (ז) הועדה המרכזית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם. 17. ועדת הבחירות המרכזית - יושב ראש וסגנים (תיקון: תשל"ח, תשנ"ו) (א) יושב-ראש הועדה המרכזית יהיה אחד משופטי בית המשפט העליון שייבחר לכך על ידי שופטים אלה, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף 16; בחירתו תהיה על פי בקשת יושב-ראש הכנסת ולא יאוחר מהיום ה- 60 מיום כינוסה של הכנסת. (ב) נפטר יושב ראש הועדה המרכזית, התפטר או קבע נשיא בית המשפט העליון שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יבחרו שופטי בית המשפט העליון שופט אחר מביניהם לכהן כיושב ראש הועדה. (ג) בעת בחירת יושב ראש הועדה המרכזית ייבחר אחד משופטי בית המשפט העליון על ידי שופטים אלה כממלא מקומו של היושב ראש, והוא יכהן זמנית אם נפטר היושב ראש, התפטר או נשיא בית המשפט העליון קבע שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו. (ד) (בוטל) (ה) נשיא בית המשפט העליון יודיע ליושב ראש הכנסת על תוצאות הבחירות ועל החלטותיו לפי סעיף זה. (ו) ליושב-ראש הוועדה המרכזית יהיו סגנים שייבחרו על-ידי הוועדה המרכזית מבין חבריה; מספר הסגנים יהיה ארבעה, אולם ועדת הכנסת רשאית להגדיל מספר זה עד לשמונה; ארבעה מהסגנים יהיו מארבע הסיעות הגדולות שבכנסת, ואם הוגדל מספר הסגנים כאמור, תקבע ועדת הכנסת מאיזו סיעה יהיו הסגנים הנוספים. 18. ועדת הבחירות המרכזית - ישיבה ראשונה יושב-ראש הכנסת יזמן את הוועדה המרכזית לישיבתה הראשונה שתתקיים לא יאוחר מהיום ה15- שלאחר מסירת ההודעה בכנסת על הרכבה של הוועדה, ויודיע על כך לשר הפנים לפחות יומיים לפני מועד הישיבה. 19. ועדות בחירות אזוריות - הרכבן (תיקון: תשכ"ט) (א) הוועדות האזוריות יתמנו על-ידי הוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה38- שלפני יום הבחירות. (ב) מספר חבריה של כל ועדה אזורית והרכבה הסיעתי יהיו כשל הוועדה המרכזית. (ג) לחברים של ועדה אזורית יהיו ממלאי-מקום, שיתמנו על-ידי הוועדה המרכזית בזמן מינוי הוועדה האזורית; מספרם והרכבם הסיעתי של ממלאי המקום יהיו כשל אותה ועדה אזורית. (ד) המועמדים לוועדה אזורית וממלאי-מקומם יוצעו לוועדה המרכזית על-ידי באי-כוח הסיעות או ממלאי-מקומם, כאמור בסעיף 25(א). (ה) ועדה אזורית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם. 20. ועדות בחירות אזוריות - יושב-ראש וסגנים (א) יושב-ראש של כל ועדה אזורית יהיה שופט שיתמנה לאותה ועדה על-ידי נשיא בית-המשפט העליון, ויהא נוסף על חברי הוועדה לפי סעיף 19; מינויים של יושבי-ראש הוועדות האזוריות יהיה על פי בקשת יושב-ראש הוועדה המרכזית ולא יאוחר מהיום ה38- שלפני יום הבחירות. (ב) הוועדה המרכזית תמנה לכל ועדה אזורית, מבין חברי אותה ועדה אזורית, שלושה סגני יושב-ראש. 21. מזכיר ועדת קלפי (תיקון: תשל"ג, תשל"ז, תשמ"א, תשנ"ב, תשס"ג, תשס"ו) (א) הוועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה40- לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מוועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב-ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב-ראש, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות. (א1) קבעה הועדה המרכזית את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדה אזורית, בישיבה שבה נכח היושב ראש, לשנות את הרכב הסיעות כאמור ובלבד שנתקיימו כל אלה: (1) הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב; (2) בועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר; (3) מספר הנציגים של כל סיעה באותו אזור שבו פועלת הועדה האזורית, לא ישתנה; (4) הועדה האזורית תודיע לועדה המרכזית את החלטתה. (ב) לא יתמנה מזכיר אלא אם כן הצהיר כי לא היה חבר מפלגה, או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות. 21א. מזכיר ועדת קלפי (תיקון: תשל"ג, תשל"ז, תשמ"ו, תשנ"ב) (א) יושב-ראש הוועדה המרכזית רשאי, לאחר התייעצות בסגניו, למנות מזכיר לוועדת קלפי, או להסמיך יושב-ראש של ועדה אזורית למנות, לאחר התייעצות בסגניו הוא, מזכיר לוועדת קלפי. (ב) המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה; אי-נוכחותו אינה פוסלת את הישיבה, בהיעדרו ימלא את תפקידו יושב-ראש ועדת הקלפי או מי שהיושב-ראש קבעו לכך. (ג) יושב-ראש ועדת הקלפי יטיל על מזכיר הוועדה את עריכת הפרוטוקול האמור בסעיף 79(ב), וכן יטיל עליו את הרישום של חילופין בין חברי ועדת הקלפי וסגני היושב-ראש. 22. חילופי גברי בוועדה המרכזית ובוועדה אזורית כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בוועדה המרכזית ובוועדה אזורית ואת ממלאי-מקומם על-ידי מתן הודעה של בא-כוחה ליושב-ראש הוועדה המרכזית ולשר הפנים, ובהחלפת נציג בוועדה אזורית - גם ליושב-ראש אותה ועדה. 23. הודעה על הרכב הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות (א) הודעה על הרכבה של הוועדה המרכזית תינתן בכנסת על-ידי יושב-ראש הכנסת תוך 14 יום מיום הקמת הוועדה המרכזית ותפורסם על-ידי שר הפנים ברשומות תוך 10 ימים מן היום שניתנה בכנסת. (ב) חל שינוי בהרכב הועדה המרכזית, יפרסם שר הפנים הודעה על כך ברשומות תוך 10 ימים מיום שקיבל את ההודעה על השינוי וככל האפשר לפני יום הבחירות. (ג) הודעה על הרכבן של הועדות האזוריות תפורסם על ידי הועדה המרכזית במקום ובצורה שנקבעו בתקנות. 24. מנין, רוב וכו' בוועדות הבחירות (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ג) (א) המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן (א1); לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב-ראש הועדה; לא נכח יושב-ראש הועדה, תהיה הישיבה חוקית אם נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה. (א1) הזמנה לישיבה לענין סעיף קטן (א) תהיה לפחות 24 שעות מראש; ביומיים שלפני יום הבחירות תהיה הזמנה לישיבה בהזמנה אישית או בדרך הטלפון, במברק או בפקסימיליה, לפחות שעה אחת מראש; ביום הבחירות ועד סיכום התוצאות, עריכת הפרוטוקול והעברת חומר הבחירות לועדה המרכזית או לועדה האזורית, תפעל הועדה ברציפות. (ב) החלטות של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית ושל ועדת-קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, רשאי יושב-ראש הישיבה להכריע. (ג) ממלא-מקום של חבר רשאי להשתתף בישיבות הועדה בתורת חבר בהעדרו של חבר הועדה. (ד) בישיבות של הועדה המרכזית, של הועדות האזוריות ושל ועדות הקלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף 65 ואינה מיוצגת באותה ועדה. (ה) בהעדר היושב-ראש של ועדה אזורית, ימלא את מקומו למשך ההיעדרות - אותו הסגן שהועדה המרכזית קבעה לכך. (ו) (בוטל) (ז) בענינים שבהם הוענקו סמכות או תפקיד ליושב-ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, יחולו עליהם הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הנוגעים לועדה המרכזית, בשינויים המחוייבים. (ח) (בוטל) (ט) (1) ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים ובלבד שנכח בה גם מזכיר הועדה, ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר; נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר, עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (ט1). (2) נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב ראש הועדה עד שיבוא יושב ראש הועדה או סגנו. (ט1) נוכח יושב ראש של ועדה אזורית כי קלפי לא נפתחה במועד כאמור בסעיף 72(א) עקב היעדרם של חברי ועדת הקלפי או מזכיר הועדה או כי בועדת קלפי נכח חבר אחד בלבד או שהיה צורך להחליף את המזכיר, ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או מזכיר, לפי הענין לפי הוראות שיתן יושב ראש הועדה המרכזית ביחד עם סגניו; חבר ועדת קלפי או מזכיר יתמנה מבין אלה שנמצאו ראויים להתמנות מזכירים לועדות קלפי לפי הוראות סעיף 21א. (ט2) מונה מזכיר לפי סעיף קטן (ט1) או שהיה צורך להחליף מזכיר לפי אותו סעיף קטן רשאי יושב ראש של ועדה אזורית, כל עוד לא החלה ספירת הקולות, להחליט, על אף הוראות סעיף קטן (ט), כי, עד שיגיע מזכיר, הישיבה תהיה חוקית אף בהעדר מזכיר; החליט כאמור, ייתן הוראות ליושב ראש ועדת הקלפי בענין פעולת הועדה עד שיגיע מזכיר. (י) בהעדר היושב-ראש של ועדת קלפי ימלא סגן היושב-ראש את מקומו למשך ההיעדרות. (יא) החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה. 25. קביעת סיעות הכנסת (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו, תשנ"ו, תשס"א, תשס"ד)5 (א) לענין הקמת הועדה המרכזית יראו רשימת מועמדים שמתוכה נבחרו חברים לכנסת - כסיעה, ומספר חברי הסיעה כמספר המועמדים שנבחרו; בא-כוחה של רשימת המועמדים וממלא-מקומו יהיו בא-כוחה של הסיעה וממלא-מקומו. (ב) כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב ליושב-ראש הכנסת, להחליף באי-כוחה וממלאי-מקומם. (ב-1) (ב-7) (בוטלו) (ג) השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם (1) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה49- שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי; (2) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה התפלגות ושינוי זה נעשה לאחר מינוי חברי הועדות האזוריות, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי; לסיעה שנותרה ללא ייצוג בעקבות השינוי יהיה בועדה המרכזית ובועדות האזוריות חבר אחד בדעה מייעצת. (ד) לענין רשימות המועמדים יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של הכנסת שחל ואושר כאמור עד יומיים לפני תום המועד להגשת רשימות אלה. (ה) יושב-ראש הכנסת יודיע ליושב-ראש הועדה המרכזית על הפרטים האמורים בסעיף זה ועל כל שינוי בהם, ויפרסם עליהם הודעה ברשומות. פרק ה': פנקס הבוחרים סימן א': הכנה 26. פנקס בוחרים (תיקון: תשל"ח, תשנ"ו, תשס"ב-7, תשס"ג8, תשס"ו) (א) לכל מועד בחירות יוכן פנקסבוחרים, שיכלול כל אדם שביום שליפת הפנקס היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום-הולדתו ה18- חל לא יאוחר מיום הבחירות. לענין פרק זה, "מען" - לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד. (ב) (בוטל) (ג) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום בתחום אזור הקלפי והעומד בתנאים הקבועים בסעיף קטן (א). (ד) פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות. (ה) (1) שר הפנים יאפשר לכל בעל זכות בחירה לקבל באינטרנט, בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת פנקס הבוחרים לתוקף ועד יום הבחירות, מידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע, מקום הקלפי ומספרו הסידורי של בעל הזכות הבחירה ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי. (2) בעל זכות בחירה רשאי, בבקשה בכתב שתישלח בדואר רשום, לבקש משר הפנים כי יסיר מהאינטרנט מידע כאמור בפסקה (1) הנוגע אליו; הוגשה בקשה כאמור, יוסר המידע נושא הבקשה בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה. (3) שר הפנים יפרסם בעיתונות הודעה בדבר כוונתו לתת מידע כאמור בפסקה (1) ובדבר זכותו של בעל זכות בחירה לבקש את הסרת המידע כאמור בפסקה (2), עשרה ימים לפני כניסת פנקס הבוחרים לתוקף. 27. אין לשנות את הפנקס (תיקון: תשס"ג8) אין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים אלא לפי פסק דין שניתן לפי הוראות סעיף 53א. 28. (בוטל) (תיקון: תשס"ג8) 29. פרטי הרשימות (תיקון: תשס"ג8) רשימת-בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת-לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי-אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס. 30. סדר השמות ברשימה ברשימת-בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; בוחר שאין לו שם משפחה יירשם לפי סדר האלף-בית של שמו הפרטי. סימן ב': הודעה לבוחר והצגת רשימות 31. - 32. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג8) 33. מסירת מידע לציבור (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג8) (א) כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם, ואם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות. (ב) שר הפנים יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה. (ג) שר הפנים יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט. 34. - 35. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג8) 36. - 37. (בוטלו) (תיקון: תשמ"ח) 38. (בוטל) (תיקון: תשס"ג8) 39. מסירת מידע מפנקס הבוחרים למפלגות (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג8) (א) בסעיף זה - "היום הקובע" - היום ה150- שלפני יום הבחירות, ואם התקבל חוק לפיזור הכנסת, הקובע מועד בחירות בתוך פרק זמן קצר יותר, או נוצרה עילה לקיום בחירות לפי סעיפים 11(ב), 28(ו) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת - יום היווצרות העילה; "מידע פנקס" - רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור שימלאו להם ביום הבחירות 18 שנים לפחות; "מפלגה" - מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת או מפלגה שנרשמה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (בחוק בחירות - חוק המפלגות), שבא כוחה הודיע בכתב לשר הפנים כי בכוונתה להגיש רשימת מועמדים בבחירות. (ב) שר הפנים ימסור למפלגה או לסיעה בכנסת, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן: (1) מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות - לא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע; (2) מידע פנקס כאמור בפסקה (1), הנכון ליום שליפת הפנקס - לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס הבוחרים לתוקף. (ג) מידע פנקס כאמור בסעיף קטן (ב) יימסר למפלגה או לסיעה, לאחר שתתחייב בכתב, בנוסח שקבע שר הפנים, בידי בא כוחה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או לפי סעיף 25, או ממלאי מקומם ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה או הסיעה, שלא תעשה שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים. (ד) שר הפנים רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ. (ה) שר הפנים יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לאילו מפלגות או סיעות נמסר מידע פנקס. (ו) שר הפנים ימסור, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע פנקס לועדה המרכזית, לצורך מילוי תפקידיה, לפי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית; המידע יימסר לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מסירת הבקשה. סימן ג': בקשות, עררים וערעורים 40. בקשה לתיקון פרטי הבוחר (תיקון: תשמ"ג, תשס"ג8) (א) מכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 29 המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר הפנים בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין, לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס. (ב) חבר ועדת הבחירות המרכזית רשאי להגיש לשר הפנים בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים אדם שייכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, משום שהוא אינו בגיר, או נפטר או אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל. (ג) לבקשה לפי סעיף זה יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה; העתק הבקשה והראיות לפי סעיף קטן (ב) יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה. (ד) בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר - (1) מהיום ה35- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א); (2) מהיום ה40- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב). (ה) שר הפנים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות. 41. - 43. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג8) 44. הכרעת בבקשות (תיקון: תשס"ג8) שר הפנים יכריע בבקשות לפי סעיף 40 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים - (1) בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 40(א); (2) בתוך 15 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 40(ב); והכל, לא יאוחר מהיום ה25- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים. 45. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח) 46. עתירה מינהלית (תיקון: תשס"ג8) (א) מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, כאמור בסעיף 44, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיף 40(ב) גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת שר הפנים או נגד קבלת ההודעה. (ב) העתירה תוגש בתוך שבוע מיום החלטת שר הפנים או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה17- שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים. (ג) העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000 (בפרק זה - חוק בתי משפט לענינים מינהליים), בכפוף להוראות חוק בחירות. (ד) העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה. 47. (בוטל) (תיקון: תשס"ג8) 48. ראיות (תיקון: תשס"ג8) כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 46. 49. הרכב בית המשפט ופסק הדין (תיקון: תשס"ג8) בית המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה בשופט אחד; פסק-דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק-הדין יינתן ויימסר לשר הפנים בתוך שבועיים מיום הגשת העתירה אך לא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס. 50. - 51. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג8) סימן ד': הוראות משלימות 52. הוראות בנוגע לחיילים (תיקון: תשס"ג8) שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב-ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיף 40, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 44, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב-ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 46, לדיון בהן ולמסירת פסקי-הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון. 53. השלמת פרטים (תיקון: תשס"ג8) שר הפנים יתקן פרטים במרשם האוכלוסין בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ולפסקי דין לפי סעיף 49, בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר מיום שליפת הפנקס. 53א. שינוי בפנקס הבוחרים - לפי החלטת בית המשפט לענינים מינהליים (תיקון: תשס"ג8) (א) מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים רשאי הוא, בתוך 5 ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף, להגיש עתירה לכל בית משפט לענינים מינהליים ולבקש לכללו בפנקס הבוחרים; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש עתירה לפי סעיף זה שענינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים. (ב) בית המשפט לענינים מינהליים יחליט בענין הכללת אותו אדם בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום ה25- שלפני יום הבחירות; החלטתו תהיה סופית. (ג) החליט בית המשפט לענינים מינהליים שיש לכלול את העותר בפנקס הבוחרים, יתקן שר הפנים את הפנקס ויכלול בו את העותר עד היום ה20- שלפני יום הבחירות. 54. - 55א. (בוטלו) (תיקון: תשס"ג8) 55ב. הודעה לקראת בחירות (תיקון: תשמ"ח) לא יאוחר מ-21 ימים לפני יום הבחירות תישלח, לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, הודעה בדבר המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה. 55ג. (בוטל) (תיקון: תשמ"ח, תשס"ג8) פרק ו: רשימות מועמדים 56. הוראות בענין עובדי מדינה, חיילים, שוטרים וסוהרים (תיקון: תשכ"ט, תשל"ג, תשמ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ו, תשס"ז9, תשס"ח) (א) בסעיף זה, "עובד המדינה" - לרבות עובד תאגיד שהוקם בחוק. (א1) אלה לא יהיו מועמדים לכנסת: (1) עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג; (2) עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בכל דירוג, אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית האמורה; (3) קציני צבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל, זולת אם חדלו להיות עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים כאמור, לפני היום הקובע; בסעיף קטן זה, "היום הקובע" - (1) לענין ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר - שישה חודשים לפני יום הבחירות; (2) לענין עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים שאינם מנויים בפסקה (1) - 100 ימים לפני יום הבחירות; לענין בחירות מוקדמות שביום שבו נקבע המועד לעריכתן לפי כל דין נותרו פחות מ-110 ימים עד לעריכתן, יהיה היום הקובע - 10 ימים מיום קביעת המועד כאמור. (4) שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשירות בתי הסוהר. (ב) עובד המדינה - פרט למורה - חייל בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון וכן חייל בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל שסעיף קטן (א1) אינו חל עליהם, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, ואם נהיה לחבר הכנסת - כל זמן היותו חבר הכנסת. (ג) (בוטל) (ד) מועמד ששמו נכלל ברשימת מועמדים שאושרה, לא ישרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים מיום אישור הרשימה ועד יום הבחירות. 56א. (בוטל) (תיקון: תשס"א) 56ב. החלטת יושב ראש הועדה המרכזית לענין קלון (תיקון: תשס"א) לענין החלטה בדבר עבירה שיש עמה קלון לפי סעיף 6 לחוק-יסוד: הכנסת (להלן - חוק היסוד), יחולו הוראות אלה: (1) (א) מועמד יגיש לועדה המרכזית, יחד עם כתב ההסכמה להיות מועמד כאמור בסעיף 57(ט) הצהרה לענין סעיף 6 לחוק היסוד; (ב) מועמד או מי שרוצה להיות מועמד, שהורשע כאמור בסעיף 6 לחוק היסוד ומבקש כי יושב ראש הועדה המרכזית יחליט כי אין עם העבירה משום קלון, יגיש ליושב ראש הועדה המרכזית בקשה, בצירוף כתב האישום, פסק הדין וכל חומר אחר הנוגע לענין, לא יאוחר מיום הגשת רשימות המועמדים; (ג) החלטת יושב ראש הועדה המרכזית תהיה סופית ותימסר לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה28- שלפני יום הבחירות; (2) (א) (1) נידון מועמד למאסר כאמור בסעיף 6 לחוק היסוד, ופסק הדין נעשה נעשה סופי בתקופה שבין יום לאחר הגשת רשימת המועמדים ועד ערב יום תחילת כהונתו כחבר הכנסת, יודיע על כך ליושב ראש הועדה המרכזית; (2) ביקש המועמד לקבוע כי אין עם העבירה שעליה נידון משום קלון, יגיש בקשה כאמור בפסקה (1)(ב); (3) הודעה או בקשה כאמור וכל חומר אחר הנוגע לענין יוגשו ליושב ראש הועדה המרכזית בתוך שבעה ימים מיום שפסק הדין נעשה סופי; (4) לא הגיש המועמד בקשה כאמור, דינו כדין מי שהתפטר מיום ההודעה אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; (ב) יושב ראש הועדה המרכזית ייתן את החלטתו בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה והחלטתו תהיה סופית; החליט היושב ראש לדחות את הבקשה, רשאי הוא להורות על פרסום ההחלטה כפי שיקבע; (ג) החליט יושב ראש הועדה המרכזית לדחות את הבקשה, דינו של המועמד כדין מי שהתפטר מיום מתן ההחלטה, אף אם נבחר ואף אם החל לכהן; הודעה על כך תפורסם ברשומות. 57. הגשת רשימת מועמדים (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"ב-7) (א) רשימתמועמדים תכיל לא יותר מ-120 שמות של אנשים הזכאים להיבחר ושהסכימו להכללת שמם ברשימה; השמות יהיו מסומנים כל אחד במספר סידורי. (ב) הרשימה תפרט את שמו הפרטי של כל מועמד ושם משפחתו, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ומענו. (ג) מפלגה תגיש רשימת מועמדים על גבי טופס שנקבע בתקנות, והיא תיחתם בידי בא-כוחה או בידי ממלא מקומו כאמור בסעיף 19ב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992; רשימת מועמדים המוגשת על ידי שתי מפלגות או יותר, תיחתם בידי באי כוחן של כל אותן מפלגות או ממלאי מקומם. (ד) - (ח) (בוטלו) (ט) רשימת מועמדים, בצירוף כתב הסכמה של כל אחד מהמועמדים חתום על ידו, תוגש לוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה47- שלפני יום הבחירות; על ימי ההגשה, שעותיה ומקומה תפרסם הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה52- שלפני יום הבחירות, הודעה בדרך שתקבע. (ט1) בכתב ההסכמה כאמור בסעיף קטן (ט) יצהיר המועמד הצהרה זו: "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולהימנע מלפעול בניגוד לעקרונות סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת". (י) עם קבלת רשימת מועמדים תאשר הוועדה המרכזית בכתב את הגשתה, בציון היום והשעה. 57א. איסור הסכמים בדבר רשימות מועמדים (תיקון: תשנ"א) לא ייעשה הסכם ולא תינתן התחייבות הבאים להבטיח מקום ברשימת מועמדים לכנסת לחבר כנסת מסויים או לקבוצת אנשים, אלא לאחר היום ה90- שלפני יום הבחירות לכנסת. 58. כל מועמד - ברשימה אחת בלבד אדם יוכל להיות מועמד ברשימת מועמדים אחת בלבד; מי שהסכים להכללת שמו בשתי רשימות מועמדים או יותר, תמחוק הוועדה המרכזית את שמו מכל הרשימות. 59. באי-כוח רשימות המועמדים המגישים רשימת מועמדים רשאים לציין בה שני אנשים, אחד כבא-כוח הרשימה ואחד כממלא-מקומו; באין ציון כזה יראו את האדם החתום ראשון למגישים כבא-כוח הרשימה, ואת השני כממלא-מקומו. 60. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו) 61. כינוי ואות של רשימת מועמדים (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט) (א) רשימת מועמדים תישא כינוי עם אות או עם שתי אותיות שונות של האלף-בית העברי, להבדילה מרשימות מועמדים אחרות. (ב) מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת על ידי סיעה, זכות עדיפות לה לסמן את רשימתה בכינוי, באות או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת המועמדים שלה בבחירות לכנסת היוצאת, או בכינוי או באות או באותיות ששימשו את המפלגה במהלך הבחירות האחרונות לרשויות המקומיות, אף אם הם שונים משמה של המפלגה; שתי מפלגות או יותר המיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת או יותר, והמגישות רשימת מועמדים אחת, זכות עדיפות להן לסמן את רשימתן בכינויים או באותיות, כולם או מקצתם, שבהם היו מסומנות רשימות המועמדים שלהן בבחירות לכנסת היוצאת, והוא אף אם המספר הכולל של האותיות עולה על שתיים. (ג) לא תישא רשימת מועמדים את הכינוי, האות או האותיות, כולם או מקצתם, שבהם היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, אלא בהסכמתו בכתב של בא-כוח אותה סיעה; היו שתי מפלגות או יותר מיוצגות בכנסת היוצאת על ידי סיעה אחת - בהסכמתו של בא כוח אותה סיעה שמונה לצורך כך על ידי המפלגות, שעליו נמסרה הודעה ליושב ראש הכנסת וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. (ג1) על אף הוראות סעיף קטן (ג) רשאית רשימת מועמדים לשאת אות או אותיות שבהן היתה מסומנת רשימת מועמדים של מפלגה שהיתה מיוצגת על ידי סיעה בכנסת היוצאת, אם אותה מפלגה אינה מסמנת את רשימתה באות או באותיות האמורות ולא נתנה את הסכמתה לסימון רשימת מועמדים אחרת בהן. (ד) בכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), מי שהקדים להגיש את רשימתו, זכותו לבחור כינוי ואות או שתי אותיות - קודמת. (ה) רשימת מועמדים שלא ניתנו לה כינוי או אות על-ידי מגישיה, תתן לה הוועדה המרכזית, בכפוף להוראות סעיף זה, כינוי ואות או שתי אותיות. (ו) רשימת מועמדים לא תישא כינוי, אות או אותיות העלולים להטעות. 62. ליקויים הניתנים לתיקון (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"ב-7) (א) (ב) (בוטלו) (ג) הוגשה רשימת מועמדים שלא בהתאם להוראות חוק בחירות, תודיע הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה35- שלפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא מקומו על הליקוי, והם רשאים לתקן את הליקוי לא יאוחר מהיום ה30- שלפני יום הבחירות. 62א. ליקויים שאינם ניתנים לתיקון (תיקון: תשנ"ט, תשס"ב-7) אלה הליקויים שאינם ניתנים לתיקון: (1) (בוטלה) (2) כתב הסכמה של מועמד שאינו חתום כאמור בסעיף 57(ט). 63. אישור רשימות המועמדים (תיקון: תשמ"ה, תשנ"ו) רשימת מועמדים שאינה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק יסוד: הכנסת ושהוגשה כהלכה או שתוקנה לפי הסעיף הקודם תאשר אותה הוועדה המרכזית ותודיע על כך, לא יאוחר מהיום ה25 שלפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא-מקומו. 63א. מחיקת מועמד המנוע מלהשתתף בבחירות (תיקון: תשס"ב, תשס"ד) (א) בקשה לקבוע כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תיחתם בידי שליש מחברי הועדה המרכזית ותוגש לועדה המרכזית לא יאוחר משבעה ימים מיום הגשת רשימת המועמדים הכוללת את שם המועמד; החלטת הועדה לפי סעיף קטן זה תינתן לא יאוחר מהיום ה25- שלפני יום הבחירות. (ב) החליטה הועדה המרכזית כי מועמד מנוע מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת, תודיע על כך למועמד ותעביר מיד את החלטתה ונימוקיה לאישור בית המשפט העליון. (ג) אישר בית המשפט העליון את ההחלטה, תמחק הועדה המרכזית את שמו של המועמד מרשימת המועמדים. (ד) דחתה הועדה המרכזית את הבקשה לפי סעיף קטן (א), יחולו הוראות סעיף 64(א1), בשינויים המחויבים. (ה) בהליך של אישור החלטת הועדה המרכזית לפי סעיף קטן (ב) או בערעור על החלטת הועדה המרכזית לפי סעיף קטן (ד) ידון בית המשפט העליון בתשעה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה בית המשפט העליון, ופסק דינו יהיה סופי; פסק הדין יימסר לועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה19- שלפני יום הבחירות. 64. ערעור (תיקון: תשל"ג, תשמ"ה, תשנ"ו, תשס"ב, תשס"ג8, תשס"ד) (א) סירבה הוועדה המרכזית לאשר רשימת מועמדים, כולה או אחד משמות המועמדים שלא לפי סעיף 63א, או את הכינוי או את האות של הרשימה, תודיע הוועדה על כך, לא יאוחר מהיום ה23- שלפני יום הבחירות, לבא-כוח הרשימה ולממלא-מקומו, והם רשאים לא יאוחר מהיום ה23- שלפני יום הבחירות, לערער על הסירוב לפני בית-המשפט העליון. (א1) אישרה הועדה המרכזית רשימת מועמדים, רשאים היועץ המשפטי לממשלה או יושב ראש הועדה המרכזית או לפחות רבע מחברי הועדה המרכזית, לערער על כך לפני בית המשפט העליון, לא יאוחר מהיום ה23- שלפני יום הבחירות, בטענה שהרשימה מנועה מלהשתתף בבחירות לכנסת לפי סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת. (ב) בערעור לפי סעיף זה ידון בית-המשפט העליון בשלושה שופטים ופסק-דינו יהיה סופי, פסק-הדין יימסר לוועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה19- שלפני יום הבחירות. (ב-1) בערעור על החלטת הועדה המרכזית לאשר או לסרב לאשר השתתפות של רשימת מועמדים בבחירות לכנסת לפי הוראות סעיף 7א לחוקיסוד: הכנסת, ידון בית המשפט העליון, על אף האמור בסעיף קטן (ב), בתשעה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון. (ג) (בוטל) 65. פרסום רשימות המועמדים (תיקון: תשל"ג, תשמ"ה) הוועדה המרכזית תפרסם ברשומות, לא יאוחר מהיום ה9- שלפני יום הבחירות, את רשימות המועמדים כפי שאישרה היא או כפי שיחליט בית-המשפט העליון לפי סעיף 64; הפרסום יציין כינוי ואות של כל רשימה. 66. (בוטל) (תיקון: תשנ"ו) 67. התקשרות בין רשימות מועמדים (תיקון: תשל"ג) (א) רשימות מועמדים רשאיות להתקשר ביניהן לשם חלוקת המנדטים, אך אין רשימה רשאית להתקשר אלא עם רשימה אחת בלבד, ואין תוצאה להתקשרות אלא זו הקבועה בסעיף 82. (ב) על התקשרות של רשימות מועמדים יש למסור לוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה11- שלפני יום הבחירות, הודעה בכתב חתומה בידי באי-כוח שתי הרשימות או ממלאי-מקומם. (ג) הוועדה המרכזית תפרסם התקשרויותיהן של רשימות מועמדים ברשומות ובעתונים יומיים לא יאוחר מהיום ה- 8 שלפני יום הבחירות. פרק ז': ההצבעה וספירת הקולות 68. מקום קלפי (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג) (א) לכל אזור קלפי תהיה קלפי אחת; הקלפי תעמוד בתחום אזור הקלפי אם לא החליטה הוועדה המרכזית על מקום אחר בשים לב לנסיבות שבאזור; מקום הקלפי ייקבע, ככל האפשר, תוך מגמה להקטין את המרחק בין הקלפי לבין מקום המגורים של הזכאים לבחור בה. (ב) מקום קלפי לא יהיה במועדון מפלגתי או במקום אחר המיועד למוסד ציבורי-פוליטי, ואף לא בבית-כנסת או במקום תפילה אחר. (ג) לא יאוחר מהיום ה70- שלפני יום הבחירות תקבע הועדה המרכזית את מקומות הקלפי לבחירות לפי רשימה של מקומות הקלפי שמסר לה שר הפנים לא יאוחר מהיום ה80- שלפני יום הבחירות או במועד מוקדם יותר לפי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית. (ד) הודעה על מקום הקלפי תפורסם, לא יאוחר מהיום ה7- שלפני יום הבחירות, במקום ובצורה שקבעה הוועדה המרכזית. (ה) יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, רשאי להורות כי בכל מקום קלפי לא יוצבו יותר משני תאי הצבעה המסתירים את הבוחר מעיני זולתו. 68א. הצבעת אנשים המוגבלים בניידות (תיקון: תש"ן4, תשס"א, תשס"ג, תשס"ו) (א) בכל ישוב יהיה לפחות מקום קלפי אחד שיש בו ואליו סידורי גישה והצבעה מתאימים לאנשים המוגבלים בניידות ובישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור ובישוב שמספר הקלפיות בו עולה על 20 יהיו לפחות שני מקומות קלפי כאמור; שר הפנים יקבע בתקנות את הסידורים הנדרשים. (ב) בישוב שיש בו יותר מעשרת אלפים תושבים ביום ה60- שלפני יום הבחירות יהיה, לפחות, מקום קלפי אחד כאמור בסעיף קטן (א), לכל שטח גיאוגרפי רצוף שבו עד כעשרת אלפים תושבים. (ג) נוכחו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו כי בישוב פלוני אין מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א), ולא ניתן להתקין, באמצעים סבירים, מקום קלפי כאמור, רשאים הם להורות כי האמור בסעיף קטן (א) לא יחול על ישוב זה; האמור בסעיף קטן זה יחול גם לגבי מקום קלפי כאמור סעיף קטן (ב). (ג1) בכל מקום קלפי כאמור בסעיף קטן (א) תציב הרשות המקומית תמרור זמני שיהיה בתוקף ביום הבחירות, ויבטיח שני מקומות חניה המיועדים לאנשים המוגבלים בניידות; ראש הרשות המקומית או מי שהוא מינה לכך ינקוט את כל האמצעים הדרושים לקיום הוראה זו. (ד) אדם המוגבל בניידות רשאי להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה. (ה) אדם המוגבל בניידות המצביע בקלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף זה, יזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף 74(א) ו-(ב), ישים את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו, והבוחר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי. (ו) ספירת הקולות של בוחרים שהצביעו בקלפיות לפי הוראות סעיף זה תהיה בדרך שקבע שר הפנים. (ז) מידע בדבר דרכי ההצבעה לפי סעיף זה ובדבר מיקום הקלפיות לאנשים המוגבלים בניידות, יפורסם לציבור, לרבות בכלי התקשורת האלקטרוניים, בדרך שיקבע יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. (ח) בסעיף זה, "אדם מוגבל בניידות" - אדם שמפאת מצבו הגופני הוא מוגבל בניידות ומסיבה זו אינו יכול להצביע במקום הקלפי שרשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו. (ט) סעיף זה, מטרתו להבטיח את מימוש זכותם של אנשים המוגבלים בניידות, להצביע למשך פרק הזמן שיעבור עד למתן אפשרות גישה עצמאית ובטוחה, בכל מקומות הקלפי בארץ. 68א1. הצבעת תושבי חבל עזה ויישובים בצפון השומרון - הוראת שעה לענין הבחירות לכנסת השבע עשרה (תיקון: תשס"ו) (א) אדם אשר ביום כניסתו לתוקף של פנקס הבוחרים לפי סעיף 26(ד) היה שמו רשום ברשימת בוחרים של אחד מיישובי חבל עזה או יישובי צפון השומרון, רשאי להצביע בקלפי בניצן או בכל מקום קלפי שנקבע לפי הוראות סעיף 68א; הצבעה כאמור בסעיף זה, תיעשה בדרך הקבועה בסעיף 68א, ובשינויים המחויבים. (ב) בסעיף זה "יישובי חבל עזה או יישובי צפון השומרון" - כל אחד מאלה: (1) אלי סיני (12) נצר חזני (2) בדולח (13) נצרים (3) בני עצמון (14) פאת שדה (4) גדיד (15) קטיף (5) גן אור (16) רפיח ים (6) גני טל (17) שליו (7) דוגית (18) גנים (8) כפר דרום (19) חומש (9) מורג (20) כדים (10) נווה דקלים (21) שא נור. (11) ניסנית 68ב. הצבעת נשים השוהות במקלט לנשים מוכות (תיקון: תשס"א, תשס"ג, תשס"ו) (א) בסעיף זה, "מקלט" - מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה, בפיקוח משרד העבודה והרווחה. (ב) אישה השוהה במקלט רשאית להצביע בכל קלפי שנקבעה לפי הוראות סעיף 68א. (ג) לא יאוחר מהיום ה53- שלפני יום הבחירות, ימסור שר העבודה והרווחה ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל המקלטים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות; לא יצוין מענו המדויק של מקלט. (ד) ביום הבחירות תיתן מנהלת מקלט לכל שוהה במקלט, אישור בכתב להצביע כאמור בסעיף קטן (א) לפי טופס שנקבע בתקנות ואשר נמסר לה מראש על ידי הועדה המרכזית. (ה) שוהה במקלט המצביעה בקלפי לפי סעיף זה, תזדהה בפני מזכיר ועדת הקלפי כאמור בסעיף 74(א) ו-(ב), תציג אישור הצבעה כאמור בסעיף קטן (ד), תשים את מעטפת ההצבעה בתוך מעטפה חיצונית. (ו) ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחרת, את מספר זהותה במרשם האוכלוסין ואת מענה, והבוחרת תטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי. (ז) אישור ההצבעה יוחזר לבוחרת בתום הצבעתה, לאחר שמזכיר ועדת הקלפי חתם על האישור בציון שמו ושם משפחתו. (ח) ספירת הקולות של בוחרות שהצביעו לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות. (ט) אדם שבמהלך תפקידו הגיעה אליו ידיעה, לגבי זהות אישה השוהה במקלט, ישמרו בסוד; יושב ראש הועדה המרכזית רשאי לתת הוראות לענין שמירה על סודיות מידע לפי סעיף זה. 69. הפקעת מקומות בשביל ועדות קלפי (א) יושב-ראש הוועדה המרכזית רשאי, אם ראה צורך בכך, להפקיע זמנית מקומות - למעט מקומות מגורים ומשרדים פרטיים - שישמשו מקום עבודה לוועדות קלפי בימי עבודתן או מקומות קלפי ביום הבחירות. (ב) בעד הפקעה לפי סעיף זה ישולם פיצוי כפי שיקבע יושב-ראש הוועדה המרכזית. 70. הוראות במקרים מיוחדים (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב, תשס"ג) (א) נוכחו יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו, שבאזור קלפי פלוני יהיו פחות מ-100 בוחרים, רשאים הם, על אף האמור בסעיף 10, לא יאוחר מהיום ה10- שלפני יום הבחירות, לצרף אותו לאזור הקלפי הקרוב ביותר ושהמרחק אליו סביר בעיניהם, ויודיעו על כך מיד לבוחרים וליושבי-ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר בצורה שימצאו למתאימה; כל אדם המתנגד לצירוף רשאי, לא יאוחר מהיום ה7- שלפני יום הבחירות, להביא טענותיו לפני היושב-ראש וסגניו והם יחליטו בדבר סופית לא יאוחר מ-5 ימים לפני יום הבחירות. (ב) נוכחו יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו, שבאזור קלפי פלוני יעלה מספר הבוחרים על 900, או שמסיבה אחרת צפוי במקום קלפי פלוני תור של מצביעים העשוי לעכב יתר על המידה את הצבעתם של אלה שבאו להצביע, רשאים הם, לא יאוחר מהיום ה6- שלפני יום הבחירות, להורות שבאותו אזור קלפי תהיה קלפי שניה; ניתנה הוראה כאמור, יעשו היושב-ראש וסגניו מיד את כל אלה: (1) יקבעו את מקום הקלפי השניה; (2) יקבעו מי מהבוחרים של אותו אזור קלפי יצביע בקלפי השניה; (3) יודיעו, במקום ובצורה שימצאו לנכון, על מקום הקלפי השניה ועל הבוחרים שיצביעו בה; (4) יקבעו מי מחברי ועדת הקלפי של אותו אזור קלפי ומי מממלאי המקום של חברים אלה יהוו את ועדת הקלפי של הקלפי השניה לצורך ההצבעה וספירת הקולות, ורשאים הם, לצורך זה, למנות חברים נוספים לוועדת הקלפי של אותו אזור קלפי, ובלבד שכל החברים יהיו מבין הסיעות המיוצגות בוועדה המרכזית ושבכל ועדה יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות מבין סיעות הכנסת היוצאת; (5) יקבעו מי מחברי ועדת הקלפי יהיה יושב-ראש ומי מהם יהיה סגן יושב-ראש של ועדת הקלפי השניה. (6) ימנו מזכיר לועדת הקלפי השניה. (ג) נוכחו יושב-ראש הוועדה המרכזית וסגניו, תוך 50 ימים לפני יום הבחירות, כי מקום קלפי שנקבע לפי סעיף 68(ג) שוב אינו מתאים ליעודו כמקום קלפי כתוצאה משינויים בנסיבות, רשאים הם לקבוע מקום קלפי אחר ולהודיע על כך לבוחרים וליושבי-ראש ועדות הבחירות הנוגעים בדבר במקום ובצורה שימצאו לנכון. 70א. סמכויות מיוחדות (תיקון: תשמ"ח) (א) ראו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, בערב יום הבחירות או ביום הבחירות, כי קיימות באזור קלפי פלוני נסיבות מיוחדות המונעות או העלולות, לדעתם, למנוע את המהלך התקין של ההצבעה, רשאים הם להורות על דחיית פתיחת הקלפי, על הפסקת ההצבעה ועל חידושה וכן על הוספת זמן להצבעה, ובלבד שלא תותר הצבעה כעבור יותר מ-24 שעות מהשעה הקבועה בסעיף 72 לסגירת הקלפיות. (ב) בהוראות לפי סעיף קטן (א) ייקבעו הסידורים להבטחת קיום הבחירות באותו אזור קלפי, לרבות מקום הקלפי, הרכב ועדת הקלפי וכל דבר אחר המתחייב מן ההוראה העיקרית. (ג) יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו יודיעו על ההוראות לפי סעיף זה לבוחרים וליושבי ראש ועדות הבחירות הנוגעות בדבר, במקום ובאופן שיראו לנכון; הוראות כאמור אינן טעונות פרסום ברשומות. 71. מסירת רשימות הבוחרים (תיקון: תשל"ז, תשנ"ט, תשס"ו) (א) לא יאוחר מהיום ה15- שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים לוועדה המרכזית חמישה עתקים מפנקס הבוחרים שיעמוד בתקפו ביום הבחירות. (ב) לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות תמסור הוועדה המרכזית לכל ועדת קלפי, בשני עתקים, את רשימת הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי, כפי שנמסרה לוועדה המרכזית על-ידי שר הפנים לפי סעיף קטן (א); הרשימה האמורה תימסר לידי יושב-ראש ועדת הקלפי, וניתן למסרה למזכיר הוועדה על מנת שיעבירנה לידי היושב-ראש או ממלא-מקומו. 71א. קביעת שירותים ציבוריים (תיקון: תשל"ז) לא יאוחר מהיום ה45- שלפני יום הבחירות תקבע הוועדה המרכזית את סוגי השירותים שייראו כשירותים ציבוריים לענין סעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת ואת שעות הפעלתם; הוועדה תפרסם הודעה בדבר הקביעה האמורה, בדרך הנראית לה, לא יאוחר מהיום ה35- שלפני יום הבחירות. 72. זמן ההצבעה (תיקון: תשמ"א) (א) הקלפי תהיה פתוחה להצבעה ביום הבחירות ללא הפסקה מ-7 בבוקר עד 10 בלילה, אך בישוב שמספר הזכאים להצביע בו אינו עולה על 350 תהיה הקלפי פתוחה מ-8 בבוקר עד 8 בלילה; הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה. (ב) מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה, זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה. 73. נוכחות במקום הקלפי (תיקון: תשל"ג) בשעת ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי זולת חברי ועדת הקלפי או ממלא-מקומו של חבר הוועדה שנעדר, משקיפים כאמור בסעיף 24(ד), מזכיר ועדת הקלפי, חברי הוועדה המרכזית והוועדה האזורית, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו ושוטרים הדרושים, לדעת ועד הקלפי, לשמירת הסדר. 74. זיהוי הבוחרים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ח, תשנ"ו, תשס"ג, תשס"ו) (א) הרוצה להצביע חייב לזהות את עצמו בפני מזכיר ועדת הקלפי. (ב) כאמצעי זיהוי ישמש אחד מאלה: (1) תעודת זהות שניתנה לפי חוק המרשם; (2) דרכון ישראלי תקף שניתן לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952; (3) רישיון נהיגה תקף, הכולל את תמונת בעל הרישיון, שניתן לפי פקודת התעבורה; (4) תעודת חבר הכנסת שניתנה לפי חוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951. (ג) מי שהצביע, תעביר ועדת הקלפי ברשימת הבוחרים, קו על שמו ועל יתר פרטיו. 74א. מעטפות הצבעה (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב-7, תשס"ג) (א) צבע מעטפות ההצבעה בבחירות יהיה כחול, אלא אם כן החליטה הועדה המרכזית אחרת, וצורתן תיקבע על ידי יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו. (ב) מעטפות ההצבעה יהיו אטומות. (ג) ועדת הקלפי תמסור לכל בוחר שזוהה כאמור בסעיף 74(א) מעטפת הצבעה אחת. 75. אופן ההצבעה (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב-7, תשס"ג) (א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו, נותן הבוחר פתק הצבעה לתוך מעטפת ההצבעה שניתנה לו על ידי ועדת הקלפי; את המעטפה הוא מטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי; (ב) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל לבצע את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה לבדו, רשאי להביא איתו מלווה, שפרטיו יירשמו בפרוטוקול, כדי לעזור לו בפעולת ההצבעה; ואולם המלווה (1) לא יהיה מנהל או עובד בית אבות או מוסד אחר שבו שוהה המצביע; (2) לא ילווה ביום הבחירות יותר משני בוחרים. (ג) התעורר ספק בדבר קיום התנאים שבסעיף קטן (ב) יכריע בו מזכיר ועדת הקלפי. 76. פתקי הצבעה (תיקון: תשנ"ב, תשס"ב-7) (א) פתקיהצבעה יהיו מודפסים על פי דוגמה שאישרה הוועדה המרכזית, ועליהם אות, או כינוי ואות, של הרשימה ותו לא. (ב) רשימת מועמדים רשאית להוסיף לאות הרשימה ולכינויה העבריים את האות ואת הכינוי הערביים שהוועדה המרכזית אישרה כמקבילים לאות ולכינוי העבריים, והבוחר רשאי להשתמש בפתקהצבעה בעברית בלבד או בעברית עם התרגום לערבית. (ב-1) (בוטל) (ג) במקום פתק מודפס בהתאם להוראות הקודמות, יכול לשמש להצבעה גם פתק ריק שעליו מסומנים בכתביד אות הרשימה או האות עם הכינוי, ותו לא; כל בוחר רשאי לקבל מוועדת הקלפי פתק ריק. (ד) בפתק-הצבעה שיש עליו אות של אחת מרשימות המועמדים עם כינוי שונה מן הכינוי שאושר לפי חוק בחירות לאותה רשימה - ייחשב הקול על פי האות. 77. הספקת פתקי הצבעה (תיקון: תשנ"ב) (א) הועדה המרכזית תדפיס פתקי הצבעה של כל רשימות המועמדים שפורסמו כאמור בסעיף 65 בהתאם להוראות סעיף 76(א) ו-(ב). (ב) כמות פתקי ההצבעה של כל רשימה כאמור תהיה כמספר הבוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים בתוספת שלושים אחוזים. (ג) יושב-ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, רשאי לקבוע כמות אחרת מזו הנקובה בסעיף קטן (ב) ואת מספר הפתקים אשר יודפסו בעברית ובערבית. (ד) הועדה המרכזית תעביר את פתקי ההצבעה לכל ועדות הקלפי לפחות יומיים לפני יום הבחירות. 78. קולות פסולים (תיקון: תשל"ג, תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"א, תשס"ב-7) (א) אלה יהיו קולות פסולים: (1) פתקהצבעה שאינו מתאים להוראות סעיף 76, או שגדלו, צבעו או הדפסתו שונים ממה שקבעה הוועדה המרכזית; (2) פתק-הצבעה ריק, שסומן בו דבר מלבד אות או כינוי ואות של רשימה, או שצורת הכתיבה שונה מזו שקבעה הוועדה המרכזית; (3) סימן או דבר במעטפת-הצבעה או בפתק-הצבעה העשוי לזהות את המצביע; אין בהוראה זו כדי לגרוע מהשימוש בפתק-הצבעה ריק לפי סעיף 76(ג); (4) מעטפת-הצבעה שנתן בוחר לתוכה יותר מפתק-הצבעה אחד; אולם אם היו במעטפת - הצבעה לא יותר משני פתקי-הצבעה זהים לא ייפסל הקול בשל כך, אך הפתק השני לא יובא בחשבון; (4א) - (4ב) (בוטלו) (5) מעטפה שאינה מאלה שסיפקה הוועדה המרכזית; (6) מעטפת הצבעה של בוחר שהגיעה לועדה המרכזית לאחר היום הראשון שלאחר יום הבחירות. (7) (בוטל) (ב) מותר לקבוע בתקנות הוראות נוספות בדבר פסילת קולות, ובלבד שהחלטת הוועדה המרכזית בענין זה נתקבלה ברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה. 79. ספירת הקולות (תיקון: תשכ"ט, תשל"ז, תשמ"ו, תשנ"ב, תשנ"ו, תשס"ב-7, תשס"ג) (א) ספירת הקולות תהיה בכל קלפי עלידי ועדת הקלפי מיד אחרי גמר ההצבעה. (ב) ועדת הקלפי תערוך פרוטוקול, בטופס אחיד שנקבע בתקנות, על פתיחת הקלפי, על מהלך ההצבעה ועל ספירת הקולות, ותעביר מיד את הפרוטוקול עם כל חומר ההצבעה לוועדה האזורית, הפרוטוקול יירשם ביד מזכיר ועדת הקלפי שירשום בו גם את הערותיו ואת ההערות של חברי הועדה והמשקיפים לענין ניהול הקלפי והאזור הסמוך לה; (ג) הועדה האזורית תעביר מיד את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי שבאזורה עם כל חומר הבחירות לועדה המרכזית. (ד) פרוטוקול של ועדת-קלפי ושל ועדה אזורית ייחתם בידי שניים מחברי הוועדה לפחות, וביניהם יושב-ראש הוועדה או סגן יושב-ראש; וכן ביד מזכיר הועדה; כל אחד מחברי הוועדה וכל משקיף לפי סעיף 24(ד), וכל חבר של הוועדה המרכזית, רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו. (ה) יושב-ראש ועדה אזורית, וכן יושב-ראש הועדה המרכזית, רשאים לתקן בפרוטוקול של ועדת קלפי - (1) טעות חשבונית בסיכום מנין הקולות הכשרים, הקולות הפסולים או מנין המצביעים; (2) טעות או השמטה בהעתקת מספר הקולות הכשרים לרשימת מועמדים מגליון ספירת הקולות לפרוטוקול; (3) רישום קולות כשרים לרשימת מועמדים שנרשמו בטעות לרשימת מועמדים אחרת ומחיקת קולות אלה מרשימת המועמדים האחרת. (ו) תיקונים כאמור בסעיף קטן (ה) ייעשו לפי שיקול דעתו של יושב-ראש הועדה האזורית או המרכזית, על סמך הרישומים של ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי, על סמך גליונות ספירת קולות וגליונות פסילת קולות, וכן על סמך הערות של ועדת הקלפי או של מזכיר ועדת הקלפי שיכול שיימסרו בעל פה; (ז) רשימה של התיקונים כאמור בסעיף קטן (ה) אשר נעשו בועדות האזוריות ובועדה המרכזית תימסר לסגני יושב ראש הועדה המרכזית. 79א. שמירת מסמכים (תיקון: תשנ"ו, תשס"א) הועדה המרכזית תשמור במקום בטוח את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי עם כל חומר הבחירות שנתקבל מהועדות האזוריות כאמור בסעיף 79(ג), עד לאחר תום המועד להגשת ערעורי בחירות, ואם הוגשו ערעורי בחירות - עד לאחר מתן פסק דין חלוט בהם; אחרי המועדים האמורים, תשמיד הועדה המרכזית את חומר הבחירות כאמור, אם בית המשפט לא הורה לנהוג באופן אחר; אולם את הפרוטוקולים של ועדות הקלפי תשמור הועדה המרכזית עד יום הבחירות לכנסת הבאה. 80. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב) פרק ח': תוצאות הבחירות 81. חלוקת המנדטים (תיקון: תשל"ג, תשנ"ב, תשס"ד) (א) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות מועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ- 2% (שני אחוזים למאה) מסך כל הקולות הכשרים. (ב) סך כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים יחולק למספר חברי הכנסת, והמספר השלם היוצא מן החילוק יהיה "המודד". (ג) כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים במודד. (ד) המנדטים שנותרו אחרי חלוקת המנדטים לפי סעיף קטן (ג) יחולקו בין הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים באופן זה: (1) לכל רשימה ייקבע "מודד רשימה" על-ידי חילוק מספר הקולות הכשרים שקיבלה למספר המנדטים שזכתה בהם לפי סעיף קטן (ג) נוסף אחד; (2) הרשימה שקיבלה את מודד הרשימה הגדול ביותר, תזכה במנדט נוסף; היו לשתי רשימות או יותר מודדי רשימה שווים, תכריע הגרלה שתערוך הוועדה המרכזית, איזו מהן תזכה במנדט הנוסף; (3) החלוקה לפי הוראות פיסקאות (1) ו-(2) תימשך עד שיחולקו כל המנדטים, כשלרשימה שזכתה במנדט נוסף לפי פיסקה (2) ייקבע מודד רשימה חדש בהתחשב במנדט הנוסף; (4) רשימה שלא קיבל יותר ממחצית כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים, וזכתה במחצית כל המנדטים, לא תוסיף להשתתף בחלוקת המנדטים, והחלוקה תימשך בין הרשימות האחרות. 82. חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות (א) שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהם ייחשבו לענין חלוקת המנדטים לפי סעיף 81(ד) כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את אחוז הקולות הקבוע בסעיף 81(א). (ב) המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהם לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 81 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות. 83. קביעת חברי הכנסת רשימת-מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי הכנסת. 84. פרסום תוצאות הבחירות (א) משנסתיימה ספירת הקולות ותוך המועד הקבוע לכך בסעיף 11 לחוק-יסוד: הכנסת, תפרסם הועדה המרכזית ברשומות את תוצאות הבחירות; ההודעה תפרט - (1) את מספר הקולות הכשרים שנמסרו לכל אחת מרשימות המועמדים; (2) את מספר הקולות שנמצאו פסולים; (3) את מספר המנדטים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים; (4) את שמות האנשים שנבחרו חברי הכנסת מכל רשימה ורשימה. (ב) בכפוף להוראות סעיף 86 תהיה הודעה לפי סעיף זה ראיה חותכת לחלוקת המנדטים ולבחירת האנשים הנזכרים בהודעה. (ג) הועדה המרכזית תמציא לכל אדם שנבחר תעודה חתומה בידי יושב-ראש הועדה או שניים מסגני היושב-ראש, המאשרת שהוא נבחר חבר הכנסת. 85. (בוטל) (תיקון: תשמ"ו) 86. ערעור בחירות (תיקון: תשמ"ט3, תשנ"ט, תשס"ג8) (א) כל חבר של ועדת הבחירות המרכזית ושל ועדת בחירות אזורית, כל סיעה מסיעות הכנסת הנבחרת וכל חבר הכנסת, כל רשימת מועמדים שאושרה ושהשתתפה בבחירות לכנסת וכל מועמד שהיה כלול בה וכן היועץ המשפטי לממשלה רשאים לערער על תוצאות הבחירות בטענה - (1) שהבחירות בכללן או בקלפי מסויימת לא התנהלו כחוק, או שחלוקת הקולות בין רשימות המועמדים לא היתה נכונה; (2) שהמנדטים לא חולקו כחוק; (3) שקולות שניתנו בעד רשימת מועמדים מסויימת הושגו שלא כחוק - ובלבד שהליקוי שטוענים עליו עשוי היה להשפיע על תוצאות הבחירות. (א1) ערעור בחירות לפי סעיף 86 יידון כערעור מינהלי לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, בכפוף להוראות חוק בחירות. (ב) הערעור יוגש לבית המשפט לענינים מינהליים בירושלים תוך 14 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות ואולם בית המשפט רשאי בנסיבות מיוחדות ומטעמים שיירשמו, להאריך את המועד; בית המשפט ידון בערעור בשלושה. (ג) המשיבים בערעור יהיו יושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית, שר הפנים וכן בא כוחה של סיעה וחבר הכנסת שהערעור נוגע להם. (ד) בית המשפט רשאי - (1) לבטל את הבחירות בכללן או בקלפי מסויימת ולצוות על עריכתן שנית במועד שיקבע; (2) להכריז שפלוני לא נבחר לחבר הכנסת וכי אדם אחר נבחר; (3) לקבוע מחדש את חלוקת הקולות בין רשימות המועמדים, ולהכריז לפי זה על תוצאות הבחירות. (ה) על פסק דינו של בית המשפט לענינים מינהליים ניתן לערער לבית המשפט העליון בשאלה משפטית אם ניתנה רשות לכך מאת נשיא בית המשפט העליון; הערעור יוגש תוך שלושים ימים מיום מתן פסק הדין. (ו) החליט בית המשפט לענינים מינהליים על ביטול הבחירות בכללן, רשאי כל אחד מהמנויים בסעיף קטן (א) לערער על פסק הדין לפני בית המשפט העליון בזכות ובכל ענין, גם אם לא היה צד להליך בבית המשפט לענינים מינהליים, ובית המשפט העליון ידון בערעור בחמישה שופטים או במספר בלתי זוגי גדול יותר, כפי שיורה נשיא בית המשפט העליון. (ז) (בוטל) (ח) ערעור לפי סעיף זה לא יעכב את עבודת הכנסת, ותוצאות הערעור לא יגרעו מחוקיות ההחלטות שנתקבלו על ידיה. 86א. בחירות לאחר קבלת ערעור בחירות (תיקון: תשמ"ט, תשס"ג8) (א) ציווה בית המשפט על עריכת בחירות כאמור בסעיף 86(ד)(1), יחולו הוראות חוק בחירות בשינויים המחוייבים כפי שתקבע ועדת הבחירות המרכזית המכהנת אותה שעה. על מועד הבחירות החוזרות ועל השינויים האמורים תפרסם ועדת הבחירות המרכזית הודעה ברשומות ובכל דרך שתמצא לנכון. (ב) פנקס הבוחרים אשר ישמש בבחירות לפי סעיף זה יהיה פנקס הבוחרים אשר הוכן ונכנס לתוקף לקראת הבחירות שעל תוצאותיהן נסב הערעור שממנו ייגרעו הבוחרים שנפטרו. 87. חילופי מועמדים (תיקון: תשס"א, תשס"ב-7) (א) מועמד יכול להתפטר בכל עת; את ההתפטרות יגיש המועמד בעצמו בכתב או ישלח אותה מחוץלארץ במברק או במסמך אחר מאושר על ידי קונסול ישראלי או על ידי נוטריון, אל יושב-ראש הועדה המרכזית, ואם כבר נבחר יושב-ראש הכנסת - אל יושב-ראש הכנסת; כתב-התפטרות מוקדם - פסול. (א1) (בוטל) (ב) התפטר או נפטר מועמד אחרי פירסום רשימות המועמדים ולפני יום הבחירות, תפרסם הועדה המרכזית הודעה על כך ברשומות. 88. חסינות פרלמנטרית (א) מתום יום הבחירות ייהנו הנבחרים מחסינות פרלמנטרית; נבחר שנמצא במעצר או במאסר, ישוחרר מיד אחרי פרסום תוצאות הבחירות, אולם אם היה במעצר או במאסר בשל פשע, ישוחרר - אם לא שוחרר לפני כן על ידי השלטונות המוסמכים - כעבור ארבע-עשר יום לאחר פתיחת הכנסת, זולת אם החליטה בינתיים הכנסת ליטול את חסינותו. (ב) מועמד שהיה לחבר הכנסת אחרי יום הבחירות ייהנה מחסינות פרלמנטרית מן היום שהיה לחבר הכנסת; אם היה אותו יום במעצר או במאסר, ישוחרר מיד, אולם אם היה במעצר או במאסר בשל פשע, ישוחרר - אם לא שוחרר לפני כן על ידי השלטונות המוסמכים - כעבור ארבעה-עשר יום לאחר היום שהיה לחבר הכנסת, זולת אם החליטה בינתיים הכנסת ליטול את חסינותו. פרק ט': הבחירות בקרב חיילים ושוטרים 89. הגדרות (תיקון: תשמ"ח) בפרק זה - "חיילים" - חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות-בטחון, בשירות-קבע או בשירות-מילואים פעיל של צבא-הגנה לישראל, לרבות חיילים בכלי-שיט של צבא-הגנה לישראל הנמצאים ביום הבחירות מחוץ לנמל ישראלי וכן הנמנים על חיל המשטרה ושירות בתי הסוהר. "מחנה-צבא" - לרבות משלט וכל שטח ומקום אחר המיועד אך ורק לצבא-הגנה לישראל. 90. קלפיות לחיילים (תיקון: תשמ"ח, תשנ"ט) (א) חיילים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות לחיילים; יושב-ראש הועדה המרכזית יקבע את מקומות הקלפיות האלה לפי המלצת ראש המטה הכללי או בא-כוחו, והודעה על מקומות אלה תפורסם במקום ובצורה שנקבעו בתקנות. (ב) חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים אינו מרותק לקלפי מסויימת. (ג) ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה במועדים שנקבעו בתקנות או על פיהן ויכול שתתקיים במהלך 72 שעות המסתיימות במועד המאוחר ביותר של סיום ההצבעה ביום הבחירות כאמור בסעיף 72. (ד) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, נציג ראש המטה הכללי או בא-כוחו, בוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא-כוחו וחיילים הדרושים, לדעת ועדת הקלפי, לשמירת הסדר. (ה) ועדות הקלפי לחיילים יתמנו בידי ראש המטה הכללי או מי שהוא הסמיך לכך; הועדה תהיה בת שני חברים שהם חיילים בשירות חובה שדרגתם אינה גבוהה מדרגת סמל ראשון; החייל בעל הדרגה הגבוהה ביותר ישמש יושב ראש ועדת הקלפי. 91. הצבעה של חיילים (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח, תשנ"ב, תשס"ב-7, תשס"ו) (א) חייל הרוצה להצביע בקלפי לחיילים חייב לזהות את עצמו כאמור בסעיף 74 או בתעודת החייל שלו, או בתעודת השוטר שלו או בתעודת הסוהר שלו. (ב) חייל המצביע בקלפי לחיילים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים 74א ו75 (א) לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין, ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות. (ב-1) שוטר שהצביע כאמור בקלפי לחיילים ימסור ליושבראש ועדת הקלפי את תעודת ההצבעה לשוטר שניתנה לו לפי סעיף 95(ד); יושב-ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי. (ג) ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לחיילים תהיה כפי שנקבע בתקנות. (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו, לתת הוראות בדבר אמצעי הזיהוי של חיילים הנמצאים באזורים שקבע לענין זה, בהתייעצות ובהסכמה כאמור, ובדבר הסימון שיעיד כי החייל הצביע לכנסת; קביעת האזורים וההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך שיראה שר הפנים לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; הוראות כאמור אינן טעונות פרסום ברשומות. 92. תעמולה בין חיילים (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו) (א) תעמולת בחירות בכתב מותרת בין חיילים כמו בין לא-חיילים, אולם - (1) שום תעמולה לא תהיה מכוונת לחיילים בלבד; (2) שום חומר תעמולה לא יודבק או ייתלה במחנה-צבא חוץ מן האמור בסעיף קטן (ב). (ב) בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו במחנות צה"ל במקום ובדרך שיקבעו יושב-ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם שר הבטחון או בא כוחו. (ג) תעמולת-בחירות ברבים בעל-פה על כל צורותיה, אסורה במחנה-צבא. (ד) בשני החדשים האחרונים שלפני יום הבחירות לא יהיו במחנות-צבא פעולות-הסברה מלבד על נושאים צבאיים, טכניים או מדעיים ומלבד שיעורים לעברית. 93. חופשה לחיילים המטה הכללי יורה שבמידת האפשרות הצבאית תינתן לחיילים חופשה שתאפשר להם להשתתף באסיפות-בחירות. 94. ביקורים במחנות צבא יושב-ראש הועדה המרכזית או חבר הועדה שהסמיכה לכך, רשאי, בתנאים שקבעה הועדה; לבקר בכל מחנה-צבא כדי לבדוק אם נתמלאו בו הוראות חוק בחירות. 95. הצבעה של שוטרים (תיקון: תשל"ג, תשמ"א, תשמ"ח, תשנ"ט, תשס"ו) (א) לא יאוחר מ-45 יום לפני יום הבחירות ימציא שר המשטרה ליושב-ראש הועדה המרכזית רשימה שתפרט את שמו של כל שוטר הכלול בפנקס הבוחרים ואשר נראה לשר המשטרה שהוא עשוי להיות מוצב ביום הבחירות בתפקיד מחוץ לישוב שרשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחומו כוללת את שמו ושמחמת זאת יימנע ממנו להצביע בקלפי שבאותו אזור. (ב) ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) יצויינו, ליד שמו של כל שוטר, אזור הקלפי שרשימת הבוחרים שלו כוללת את שמו, הפרטים המתייחסים אליו כפי שהם רשומים באותה רשימת בוחרים, ומספרו האישי של השוטר במשטרה. (ג) יושב-ראש הועדה המרכזית, או מי שהוא הסמיך לכך בהתייעצות עם סגניו, ימחק את השמות הכלולים ברשימת השוטרים כאמור בסעיף קטן (א) מרשימות הבוחרים שבהן הם רשומים. (ד) יושב-ראש הועדה המרכזית יוציא לכל שוטר, אשר שמו נכלל ברשימה האמורה בסעיף קטן (א) והוצא מרשימות הבוחרים כאמור בסעיף קטן (ג), תעודת-הצבעה לשוטר שתכלול את מספר תעודת הזהות או פנקס הזיהוי ואת מספרו האישי של השוטר במשטרה; התעודה תימסר לשוטר שהיא נועדה לו, נגד קבלה בכתב, על ידי מי שתמנה לכך הועדה המרכזית, באחד המקומות שקבעה לכך הועדה בהתייעצות עם שר המשטרה. (ה) שוטר שהוצאה לו הצבעה לשוטר רשאי להצביע בכל קלפי, ובלבד - (1) שהזדהה באמצי זיהוי כאמור בסעיף 74 וכן בתעודת שוטר; (2) שהופיע במדי שוטר, זולת אם מסר ליושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי הוא רשאי להצביע ללא מדי שוטר; ומשהצביע כאמור ימסור ליושב ראש הקלפי את תעודת-ההצבעה-לשוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ועל האישור האמור בפסקה (2), אם היה כזה, ויצרף אותם לפרוטוקול ועדת הקלפי. (ו) שוטר, שהוצאה לו תעודת הצבעה לשוטר ולאחר מכן חדל להיות שוטר, רשאי להצביע בכל קלפי, ובלבד שהזדהה באמצי זיהוי כאמור בסעיף 74 והציג לפני יושב ראש ועדת הקלפי אישור ממשטרת ישראל כי חדל להיות שוטר; יושב ראש ועדת הקלפי יחתום על התעודה ויצרף אותה לפרוטוקול ועדת הקלפי. 95א. הצבעת עובדים מסויימים (תיקון: תשמ"ח) שר הפנים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובהסכמת יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, רשאי לתת הוראות, בין בתקנות ובין בדרך אחרת, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שנמצאים ביום הבחירות באזורים שנקבעו לענין סעיף זה בידי שר הפנים, בהתייעצות ובהסכמה כאמור, מתוך השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל, והם עובדי צבא הגנה לישראל או עובדים אחרים המועסקים באותם אזורים; ההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בהן בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור; ההוראות האמורות אינן טעונות פרסום ברשומות. 95ב. הצבעת המוחזקים במשמורת הצבא שאינם חיילים (תיקון: תשס"ו) שר הפנים, בהתייעצות עם שר הביטחון ובהסכמת יושב ראש הוועדה המרכזית יחד עם סגניו, רשאי להתקין תקנות או לתת הוראות, בכל הנוגע לסדרי הצבעתם של מי שנמצאים ביום הבחירות כדין במשמורת של הצבא והם אינם חיילים; ההוראות האמורות יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך ששר הפנים יראה לנכון, בהתייעצות ובהסכמה כאמור. פרק י': הבחירות בכלי-שיט 96. מסירת רשימה של כלי שיט (תיקון: תשנ"ו) לא יאוחר מהיום ה53- שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים לועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר התחבורה, רשימה של כל כלי-השיט וכן כל ידיעה בקשר לכלי-השיט שביקשה הועדה. 97. קביעת כלי השיט לצורך הצבעה (תיקון: תשמ"א, תשנ"ו) הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה42- שלפני יום הבחירות, את כלי-השיט שבהם תתקיים הצבעה לפי פרק זה; לא תקבע הועדה כלי שיט כאמור אם סברה אחת מאלה: (1) שביום ההצבעה לפי סעיף 99 ימצאו בו פחות מ-14 אזרחים ישראליים בני 18 ומעלה; (2) שביום הבחירות יימצא כלי השיט בנמל ישראלי. 98. רשאים להצביע מי שנמצא בתור ימאי או נוסע בכלי-שיט שנקבע כאמור בסעיף 97 רשאי להצביע באותו כלי-שיט. 99. יום ההצבעה (תיקון: תשל"ג, תשמ"ח, תשנ"ו, תשס"ב-7) (א) ההצבעה בכלישיט תתקיים ביום השנים עשר שלפני יום הבחירות. (ב) (בוטל) 100. אחראים (תיקון: תשנ"ו) (א) בכל כלי-שיט שבו מתקיימת הצבעה תמנה הועדה המרכזית, לא יאוחר מ-40 יום לפני יום הבחירות, שני אחראים לארגון ההצבעה ולניהולה (להלן - אחראים); אחד האחראים יהיה הקברניט, ואם אינו אזרח ישראלי - הימאי בעל הדרגה הגבוהה ביותר מבין הימאים אזרחי ישראל שבכלי-השיט שאינם קצינים ושהם אזרחים ישראליים. (ב) היו בכלי-שיט יותר מימאי אחד כשיר להיות אחראי, יהיה אחראי הקשיש שבהם. (ג) הועדה המרכזית תמנה ממלאי-מקום לכל אחראי; ממלא-מקום יפעל בתור אחראי אם נבצר מן האחראי למלא תפקידו. (ד) שני האחראים בכלי-שיט יפעלו בכל ענין לפי פרק זה בצוותא. 101. חומר הצבעה (תיקון: תשמ"א, תשנ"ו) לא יאוחר מ-35 יום לפני יום הבחירות ישלח יושב-ראש הועדה המרכזית לאחראים את כתבי המינוי שלהם ושל ממלאי-מקומם, קלפי, מלאי של מעטפות-הצבעה פנימיות וחיצוניות, פתקי-הצבעה ריקים וחומר-בחירות אחר, הכל כפי שאישרו יושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו. 102. לוח מודעות (תיקון: תשנ"ט) מיד לאחר קבלת כתבי המינוי לפי סעיף 101 יקבעו האחראים במקום בולט בכלי השיט לוח-מודעות ועליו ידביקו הודעה על הקביעה לפי סעיף 97 ועל יום ההצבעה לפי סעיף 99, את ההודעות לפי סעיף 104 מיד לאחר קבלתן והודעות אחרות על סדרי ההצבעה; לא יהיו מודעות אחרות על הלוח. 103. שעות ההצבעה ומקומה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ו) (א) האחראים יקבעו את שעות ההצבעה, ובלבד שיהיו לא פחות משמונה שעות להצבעה, ויפרסמו, לא יאוחר מ-48 שעות לפני תחילת ההצבעה, הודעה על לוח המודעות בדבר שעות ההצבעה ומקום ההצבעה. (ב) (בוטל) 104. רשימות המועמדים (תיקון: תשמ"א) לאחר שאושרו רשימות המועמדים כאמור בסעיף 63 ישלח יושב ראש הועדה המרכזית לאחראים הודעה על האות והכינוי שאושרו לכל אחת מרשימות המועמדים ועל שמו של המועמד הראשון בכל רשימת מועמדים שאושרה. 105. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 106. (בוטל) (תיקון: תשנ"ב) 107. זיהוי המצביעים (תיקון: תשכ"ט, תשמ"ח, תשנ"ו) (א) הרוצה להצביע בכלי-שיט חייב לזהות את עצמו בפני האחראים כאמור בסעיף 74(ב). (ב) (בוטל) 108. תא ההצבעה (תיקון: תשמ"א) האחראים יקבעו תא להצבעה המסתיר את הבוחר מעיני הזולת וידאגו שיהיה בו מכשיר-כתיבה ופתקי הצבעה ריקים מאלה שסופקו לפי סעיף 101. 109. נוכחות במקום ההצבעה בשעות ההצבעה לא יימצא במקום ההצבעה שום אדם זולת האחראים ובוחרים שהותרו להימצא בו לשם הצבעה. 110. אופן ההצבעה (תיקון: תשמ"א, תשנ"ב, תשס"ב-7) (א) נזדהה הבוחר, ייתנו לו האחראים מעטפת הצבעה; בתא ההצבעה יכתוב הבוחר על פתק הצבעה את אות הרשימה שבעדה הוא מצביע או את האות עם הכינוי, וייתן את הפתק במעטפת ההצבעה; את המעטפה ייתן לתוך מעטפה חיצונית; האחראים יציינו על המעטפה החיצונית את שם הבוחר, מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים אחרים שנקבעו בתקנות; האחראים והבוחר יחתמו על המעטפה החיצונית והבוחר יתן אותה לתוך הקלפי; (ב) מותר לבוחר להשתמש בפתקהצבעה מודפס כאמור בסעיף 76. 111. פרוטוקול האחראים ינהלו פרוטוקול על מהלך ההצבעה בטופס שנקבע בתקנות ויחתמו עליו עם תום ההצבעה. 112. שיגור חומר הצבעה לוועדה המרכזית מיד לאחר תום ההצבעה ינעלו ויחתמו האחראים את הקלפי וישלחו אותה ביחד עם הפרוטוקול לוועדה המרכזית בדואר אויר רשום או באופן אחר שעליו הורה יושב-ראש הוועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר הפנים. 113. הטיפול במעטפות ההצבעה (א) שמירת הקלפיות, פתיחתן, בדיקת מעטפות ההצבעה וספירת הקולות יהיו בידי הוועדה המרכזית על פי הסדרים שקבעה. (ב) היתה בקלפי מעטפת הצבעה של מי שאיננו בעל זכות לבחור או של מי שכבר הצביע, תשמיד הוועדה המרכזית את המעטפה בלי לפתחה. 114. צרורות פסולים (תיקון: תשל"ג, תשמ"ח, תשנ"ו, תשס"ב-7) חומרהצבעה כאמור בסעיף 112, שהגיע לידי יושב-ראש הוועדה המרכזית, או למי שהוא הסמיכו לקבלתו, לאחר יום הבחירות, לא תטפל בו הוועדה המרכזית ותורה להשמידו; על ההשמדה ייערך פרוטוקול. 115. חיסיון על אף האמור בכל דין אחר לא תיערך ביקורת בצרורות המיועדים לוועדה המרכזית. 116. סייגים לתעמולת בחירות (תיקון: תשנ"ו) (א) לא תהיה בכלי-שיט תעמולת בחירות על-ידי אסיפות או רמקולים. (ב) בכלי-שיט לא יוצג ברבים ולא יחולק חומר תעמולה זולת חומר שהמציאה הוועדה המרכזית ובהתאם להוראותיה. (ג) משעה 7 בערב שלפני יום ההצבעה ועד תום ההצבעה לא תהיה בכלי-שיט תעמולת בחירות על-ידי העברת שידורי רדיו ברמקולים וכן יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים הנמצאת בבית מעצר - שוטרים הנמצאים ביום הבחירות בבית המעצר. (ד) הקברניט וכל ימאי בדרגת קצין לא יקחו חלק בתעמולת בחירות בכלי-שיט; העובר על הוראה זו יהיה אחראי אחריות משמעתית, בנוסף לאחריותו הפלילי. פרק י'1: בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר (תיקון: תשמ"ו) 116א. הגדרות (תיקון: תשמ"ו) בפרק זה - "אסיר" - מי שביום הבחירות נתון במשמורת בבית סוהר; "עציר" - מי שביום הבחירות נתון במשמורת המשטרה; "בית סוהר" - בית סוהר או בית סוהר ארעי, כמשמעותם בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971; "בית מעצר" - מקום שבו נתונים עצירים במשמורת; "סוהר" - כמשמעותו בפקודת בתי הסוהר (נוסח חדש), התשל"ב-1971. 116ב. קלפיות לאסירים ולעצירים (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ב) (א) אסירים ועצירים רשאים להצביע בקלפיות מיוחדות (להלן - קלפיות לאסירים); יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקומות הקלפיות האלה לאחר התייעצות עם שר המשטרה או מי שהוא מינה לכך; קלפי לאסירים יכול שתהיה ניידת; (ב) אסיר או עציר רשאים להצביע בקלפי לאסירים בבית הסוהר, בבית המעצר או בתחנת המשטרה שבהם הם נמצאים ביום הבחירות, או בקלפי לאסירים הקרובה לאותו מקום; האחראי על החזקת אסיר או עציר יעשה את הסידורים שיאפשרו לו להגיע לקלפי לאסירים כדי להצביע; האחראי יודיע לאסיר או לעציר על סידורים אלה ככל האפשר לפני יום הבחירות. (ג) סוהרים הנמצאים ביום הבחירות בבית סוהר יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים, וכן יהיו רשאים להצביע בקלפי לאסירים חברי ועדת הקלפי ומזכיר ועדת הקלפי. 116ג. הרכב ועדות קלפי (תיקון: תשמ"ו) (א) ועדות הקלפי לאסירים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית. (ב) על ועדות קלפי לאסירים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיף 21א; לא יחולו עליהן הוראות סעיף 24(ד). (ג) סיעה המיוצגת בועדה המרכזית והרוצה למנות נציגים לועדת קלפי לאסירים, תמסור ליושב ראש הועדה המרכזית או למי שהוא מינה לכך רשימה של הנציגים המוצעים, לא יאוחר מ-30 ימים לפני יום הבחירות; הרשימה תיחתם ביד בא כוח הסיעה ותכלול את הפרטים הבאים: (1) שם הסיעה; (2) השם הפרטי ושם המשפחה של הנציג; (3) מספר הזהות של הנציג; (4) מען הנציג. (ד) מינוי חברי ועדות הקלפי לאסירים טעון אישור שר המשטרה או מי שהוא מינה לכך; יושב ראש הועדה המרכזית או מי שהוא מינה לכך, יעביר את הרשימות לשר המשטרה או לי שהוא מינה לכך והוא יחליט לא יאוחר מ-20 ימים לפני יום הבחירות, על אישור של נציג או על סירוב לאשרו; הודעה על החלטה כאמור תישלח לבא כוח הסיעה הנוגעת בדבר. (ה) בא כוח הסיעה רשאי לערור לפני יושב ראש הועדה המרכזית על החלטה לפי סעיף קטן (ד) שלא לאשר נציג של אותה סיעה; הערר יוגש לא יאוחר מ-15 ימים מיום שנתקבלה ההודעה על ההחלטה. (ו) אין חובה להביא לידיעת בא כוח סיעה את הנימוקים להחלטה שלא לאשר נציג של הסיעה, אולם הם יובאו לידיעת יושב ראש הועדה המרכזית הדן בערר על אותה החלטה. 116ד. סדרי הצבעה (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ב, תשס"ב-7) (א) יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר המשטרה, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות לאסירים, ובכלל זה את שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת. (ב) הרוצה להצביע בקלפי לאסירים חייב לזהות עצמו כאמור בסעיף 74. (ג) המצביע בקלפי לאסירים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים 74א ו75 (א) לתוך מעטפה שניה, וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, שם אביו, ומספר זהותו במרשם האוכלוסין. (ד) ספירת הקולות של אלה שהצביעו בקלפיות לאסירים תהיה כפי שנקבע בתקנות. (ה) בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום הקלפי לאסירים זולת חברי הועדה המרכזית, חברי ועדת הקלפי, מזכיר ועדת הקלפי ונציג של שר המשטרה, בוחר שהותר לו להיכנס לשם הצבעה, שר הפנים או בא כוחו וכן סוהרים או שוטרים במספר הדרוש, לדעת ועדת הקלפי, לשם שמירה על הסדר. (ו) בתא ההצבעה תוצג הודעה על רשימות המועמדים שאושרו לפי סעיף 63, בצירוף האות והכינוי שאושרו לכל רשימה וכן שמו של המועמד הראשון ברשימה; ההודעה תוכן בידי יושב ראש הועדה המרכזית. 116ה. תעמולת בחירות (תיקון: תשמ"ו, תשנ"ו) (א) תעמולת בחירות המתפרסמת ומשודרת בכלי התקשורת תהא מותרת בין כתלי בתי הסוהר ובתי המעצר, במידת האפשר; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר המשטרה, יקבע כללים לענין הדרך שבה תופעל הוראה זו ומידת הפעלתה. (ב) פרט לאמור בסעיף קטן (א) אסורה כל תעמולת בחירות בין כתלי בית סוהר או בית מעצר, בין בכתב ובין בעל פה. (ג) שום תעמולה לא תהיה מכוונת לאסירים או לעצירים בלבד. (ד) בכל בית סוהר, ובמידת האפשר גם בכל בית מעצר, יותקן לוח שעליו יודבקו שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, שיומצאו לועדה המרכזית; אסירים ועצירים יהיו רשאים לעיין בלוחות האמורים, בתנאים ובזמנים שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית בהתייעצות עם שר המשטרה, בשים לב לכך שלא ייפגעו הסדר והבטחון. 116ו. סמכויות מיוחדות (תיקון: תשמ"ו) הוראות סעיף 70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר. פרק י'2: הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל (תיקון: תשנ"א) 116ז. רשאים להצביע (תיקון: תשנ"א, תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ט) (א) בוחר שהוא עובד המדינה או עובד של הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, הקרן הקיימת לישראל, או קרן היסוד, הנמצא במדינת חוץ עקב עבודתו, רשאי להצביע בקלפי מיוחדת שתוצב בנציגות דיפלומטית או קונסולרית של ישראל (להלן - הנציגות); גם בן זוגו של עובד כאמור וילדו שגילו אינו עולה על עשרים שנים, ושהם בוחרים, יהיו רשאים להצביע באותה קלפי. לענין זה, "עובד המדינה" - לרבות חייל כהגדרתו בסעיף 89. (ב) הוראת סעיף קטן (א) לא תחול על עובד כאמור באותו סעיף קטן שראש הממשלה או שר הבטחון הודיעו לנציב שירות המדינה כי מטעמים של בטחון המדינה אין הוא רשאי להצביע. 116ח. יום ההצבעה (תיקון: תשנ"א, תשנ"ו, תשס"ב-7) (א) ההצבעה בנציגויות תתקיים ביום ה12 שלפני יום הבחירות. (ב) (בוטל) 116ט. סדרי ההצבעה והוראות אחרות (תיקון: תשנ"א) על ההצבעה בנציגויות יחולו הוראות סעיפים 100 עד 116, בשינויים המחוייבים לפי הענין, וכן בשינויים אחרים ככל שיידרשו, והם ייקבעו בידי יושב ראש הוועדה המרכזית בהתייעצות עם שר הפנים ועם שר החוץ. 116י. רשימת הרשאים להצביע בנציגויות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ט) (א) לא יאוחר מהיום ה53- שלפני יום הבחירות ימסור שר החוץ לוועדה המרכזית, רשימה של הנציגויות. (ב) לא יאוחר מהיום ה52- שלפני יום הבחירות ימסור יושב-ראש הוועדה המרכזית לפקידים המוסמכים רשימה של הנציגויות. (ג) (בוטל) (ד) לא יאוחר מהיום ה42- שלפני יום הבחירות יודיעו הפקידים המוסמכים לכל עובד, לבן-זוגו ולילדו על זכותם להצביע בנציגות; להודעה תצורף רשימת הנציגויות האמורה בסעיף קטן (ב) וכן יפורטו בהודעה ימי ההצבעה בנציגויות כאמור בסעיף 116ח; נוסח ההודעה ופרטיה ייקבעו בתקנות. (ה) מי שלא קיבל הודעה כאמור בסעיף קטן (ד) וטוען שהוא זכאי להצביע בנציגות, רשאי לערור על כך לפני יושב ראש הוועדה המרכזית, והחלטתו תהיה סופית. (ו) (בוטל) (ז) בסעיף זה - "פקיד מוסמך" - (1) לענין עובדי המדינה, בני זוגם וילדיהם - נציב שירות המדינה; (2) לענין עובדי ההסתדרות הציונית העולמית, בני זוגם וילדיהם - המזכיר הכללי של ההסתדרות הציונית העולמית; (3) לענין עובדי הסוכנות היהודית, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של הסוכנות היהודית; (4) לענין עובדי הקרן הקיימת לישראל, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של הקרן הקיימת לישראל; (5) לענין עובדי קרן היסוד, בני זוגם וילדיהם - המנהל הכללי של קרן היסוד. 116יא. (בוטל) (תיקון: תשנ"ט) פרק י'3: בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות (תיקון: תשנ"ו, תשס"ג8) 116יב. הגדרות (תיקון: תשנ"ו) בפרק זה - "מאושפז" - בוחר שביום הבחירות היה מאושפז בבית חולים, למעט מי שביום הבחירות התקבל לאשפוז במחלקת אשפוז יום; "בית חולים" - כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940, המכיל לפחות 50 מיטות לחולים. 116יג. קלפיות למאושפזים (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"ו) (א) מאושפז רשאי להצביע בקלפי למאושפזים המוצבת בבית חולים שבו הוא מאושפז. (א1) בקלפי למאושפזים יהיו רשאים להצביע גם שוטרים המוצבים בה לשם שמירת הסדר, וכן עובדי הצוות הרפואי של בית החולים אם נוכח מנהל בית החולים או מי שמנהל בית החולים הסמיכו לכך כי קרוב לודאי שאותו עובד לא יוכל לממש את זכות ההצבעה שלו בדרך אחרת; לעובד כאמור יינתן אישור בכתב המעיד על זכאותו להצביע בקלפי למאושפזים לפי טופס שנקבע בתקנות. (ב) לא יאוחר מהיום ה53- שלפני יום הבחירות ימסור שר הבריאות ליושב ראש הועדה המרכזית רשימה של כל בתי החולים ויציין לגביהם פרטים נוספים כפי שנקבע בתקנות. (ג) יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית, יקבע, לא יאוחר מהיום ה30- שלפני יום הבחירות, את בתי החולים שבהם יוצבו קלפיות למאושפזים; הקלפי תעמוד, במידת האפשר, במקום מרכזי בבית החולים שהוא נוח לגישה למאושפזים; יושב ראש הועדה המרכזית יקבע את מקום הקלפי בתוך בית החולים, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, ורשאי הוא לקבוע כי בבית חולים יוצבו יותר מקלפי אחת או שקלפי אחת תוצב במקומות שונים בבית החולים או בבתי חולים שונים, בשעות שייקבעו על ידו. 116יד. הרכב ועדות קלפי (תיקון: תשנ"ו) (א) ועדות הקלפי למאושפזים יורכבו מנציגי הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית; הרכבן הסיעתי, לרבות יושבי הראש, ייקבע בידי יושב ראש הועדה המרכזית לאחר התייעצות עם הועדה המרכזית. (ב) על ועדות קלפי למאושפזים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות סעיפים 21א ו-24 (ט1). 116טו. סדרי ההצבעה (תיקון: תשנ"ו, תשס"ב-7) (א) יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם שר הבריאות, יקבע הוראות בדבר סדרי הפעלתן ועבודתן של הקלפיות למאושפזים, ובכלל זה שעות ההצבעה בקלפיות בכלל או בקלפי מסויימת, וכן הוראות בדבר דרך הפרסום בבתי החולים של שעות ההצבעה ושל מקום הקלפי בבית החולים. (ב) ביום הבחירות, לפני פתיחת הקלפי בבית החולים, יתן בית החולים לכל מאושפז אישור בכתב בדבר היותו מאושפז לפי טופס שנקבע בתקנות; מאושפז שהתקבל לבית החולים ביום הבחירות עד לשעות שיקבע יושב ראש הועדה המרכזית, לאחר התייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך, יקבל אישור כאמור עם אשפוזו. (ג) מאושפז המבקש להצביע בקלפי למאושפזים יזהה את עצמו כאמור בסעיף 74 ויציג אישור כאמור בסעיף קטן (ב). (ד) המצביע בקלפי למאושפזים ישים את המעטפה הנזכרת בסעיפים 74א ו75 (א) לתוך מעטפה שניה; ועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ופרטים נוספים שנקבעו בתקנות. (ה) העברת הקלפיות למאושפזים לידי הועדה המרכזית וספירת קולות המצביעים בהן תהיה כפי שנקבע בתקנות. 116טז. תעמולת בחירות (תיקון: תשנ"ו) (א) חומר תעמולה לא יודבק ולא ייתלה בבית חולים חוץ מן האמור בסעיף קטן (ב). (ב) בא כוח רשימת מועמדים רשאי להגיש לועדה המרכזית את שם הרשימה, כתובתה ומספר הטלפון שלה, ואלה יפורסמו בבתי חולים במקום ובדרך שיקבעו יושב ראש הועדה המרכזית וסגניו בהתייעצות עם שר הבריאות או מי שהוא מינה לכך. (ג) תעמולת בחירות ברבים, בעל-פה, על כל צורותיה, אסורה בבית חולים. 116יז. סמכויות מיוחדות (תיקון: תשנ"ו) הוראות סעיף 70א יחולו, בשינויים המחוייבים, על הבחירות בבתי חולים. 116יז1. הצבעת אנשים המוגבלים בניידות השוהים במוסד (תיקון: תשס"ג8) (א) אדם המוגבל בניידות השוהה עקב כך במוסד שהוכר לפי הוראות פרק זה (בסעיף זה - מוסד מוכר) על ידי שר העבודה והרווחה רשאי להצביע בקלפי המוצבת במוסד שבו הוא שוהה. (ב) שר העבודה והרווחה רשאי להכיר במוסד שבו מתגוררים, במהלך חייהם הרגיל, לפחות 50 אנשים המוגבלים בניידות, עקב מוגבלותם זו, והנמצא בפיקוח של משרד העבודה והרווחה, כמוסד שבו תוצב קלפי לצורך הצבעה של האנשים האמורים; סעיף זה לא יחול על בית אבות. (ג) הוראות חוק בחירות יחולו על הצבעה במוסד מוכר, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: (1) בפרק זה, במקום "שר הבריאות" יבוא "שר העבודה והרווחה"; (2) לענין סעיף 75(ב) המלווה יהיה מזכיר ועדת הקלפי. פרק י'4: הצבעת מזכיר ועדת קלפי וחברי ועדת קלפי (תיקון: תשס"ג, תשס"ו) 116יח. הצבעת מזכיר ועדת קלפי (תיקון: תשס"ג) (א) מזכיר ועדת קלפי רשאי להצביע בקלפי שבה הוא משמש מזכיר, ואולם זיהויו לפי סעיף 74 יהיה בפני יושב ראש הועדה. (ב) מזכיר המצביע כאמור בסעיף קטן (א) ישים את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית וועדת הקלפי תציין על פני המעטפה החיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו והמזכיר יטיל את המעטפה לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי. (ג) ספירת הקולות של מי שהצביע לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות לענין ספירת הקולות של בוחרים שהצביעו לפי סעיף 68א. 116יט. הצבעת חברי ועדת קלפי (תיקון: תשס"ו) (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, רשאי לקבוע כי חבר ועדת קלפי יצביע בקלפי שבה הוא משמש כחבר, אם נוכח כי קיימות נסיבות מיוחדות הקשורות למילוי תפקידו אשר בשלהן נבצר מחבר ועדת הקלפי להצביע בקלפי באזור מגוריו. (ב) חבר ועדת קלפי, המצביע כאמור בסעיף קטן (א) (בסעיף זה - החבר המצביע) ישים את מעטפת ההצבעה לתוך מעטפה חיצונית וועדת הקלפי, למעט החבר המצביע, תציין על פני המעטפה החיצונית את שמו, את מספר זהותו במרשם האוכלוסין ואת מענו; החבר המצביע יטיל את המעטפה לעיני חברי ועדת הקלפי הנותרים לתוך הקלפי. (ג) ספירת הקולות של מי שהצביע לפי סעיף זה תהיה כפי שנקבע בתקנות לפי סעיף 68א(1ו). פרק י"א: עונשין 117. זיוף פנקס או רשימה (א) המזייף פנקס בוחרים או רשימת בוחרים והמשנה או משמיד אחד מאלה שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים או קנס 10,000 לירות; נעברה העבירה על-ידי מי שממונה על הכנת הפנקס או הרשימה, החזקתם, שמירתם או הצגתם, דינו - מאסר ארבע-עשרה שנה או קנס 10,000 לירות. (ב) פיסקה (7) לתוספת לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, לא תחול על עבירה לפי סעיף זה. 118. (בוטל) (תיקון: תשס"א) 118א. שימוש שלא כדין במידע פנקס (תיקון: תשס"ג8) העושה שימוש במידע פנקס או המוסר מידע ממידע פנקס כהגדרתו בסעיף 39 שלא לצורכי התמודדות בבחירות או לצורכי קשר עם ציבור הבוחרים, דינו - מאסר שנתיים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 119. הפרעת הבחירות (תיקון: תשל"ז, תשס"ג) (א) אלה דינם מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות: (1) המפריע את המהלך הסדיר של הבחירות; (2) המכין או המפיץ פתקי-הצבעה שאינם בהתאם להוראות חוק בחירות; (3) המפריע לבוחר בהצבעה או המונע אותו מהצביע; (4) המטפל בקלפי בלי רשות או המוציא קלפי מרשות הממונים עליה; (5) המתערב בלי רשות בפתיחת קלפי או בספירת הקולות; (6) המשמיד, המלכלך, המסמן, המעלים או הלוקח שלא כדין פתק-הצבעה המצוי בתא-הצבעה במקום קלפי, באופן העשוי להפריע להצבעה; (7) המשמיד, המעלים או הלוקח שלא כדין חומר-הצבעה שיש להעבירו לוועדה אזורית או לוועדה המרכזית; (8) המשמיד מעטפת הצבעה מן המעטפות שהוצאו מן הקלפי לפני שנכללה בספירת הקולות. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף זה על-ידי חבר של ועדת בחירות או על-ידי אדם הממונה על קלפי או על שמירת הסדר במקום הקלפי, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות. בסעיף קטן זה, "אדם הממונה על קלפי" - לרבות חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי. 120. נטישת חומר הצבעה (תיקון: תשל"ז) יושב-ראש ועדת קלפי או ממלא-מקומו לפי סעיפים 24 או 80, הנוטש, לאחר גמר ספירת הקולות, את פרוטוקול ההצבעה או את חומר ההצבעה האמורים בסעיף 79, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות. 121. אי-מילוי חובה על-ידי אחראי (תיקון: תשל"ז, תשנ"ט) אחראי לפי פרק י' או פרק י'2 שלא מילא חובה המוטלת עליו באותו פרק, דינו - מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות. 122. שחיתות ואיום (תיקון: תשל"ז, תשנ"ב, תש"ס) ואלה דינם מאסר חמש שנים או קנס 20,000 לירות: (1) הנותן או המציע שוחד על מנת להשפיע על בוחר להצביע או להימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (2) המקבל או המסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר, כדי שיצביע או יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (3) המאיים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם הבוחר יצביע או יימנע מהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת; (4) המבטיח לבוחר עבודה אם יצביע או יימנע מהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת; (5) המפטר או מאיים לפטר אדם מעבודה או מונע או מאיים למנוע ממנו קבלת עבודה כדי שיצביע או לא יצביע או משום שהצביע או לא הצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או משום שנמנע או לא נמנע מהצבעה, או כדי שיימנע או לא יימנע או משום שנמנע או לא נמנע מתעמולת בחירות, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת. (6) המשדל אדם להצביע או להימנע מלהצביע, בכלל או בעד רשימת מועמדים מסויימת, בדרך של השבעה, קללה, נידוי, חרם, נדר, הבטחה להעניק ברכה, או מתן קמיע; לענין זה, "קמיע" - לרבות כל חפץ שבעיני חלק מהציבור יש ביכולתו להיטיב או להרע עמו. 123. דרכי שוחד אין נפקא מינה בשוחד - (1) אם היה כסף, שווה-כסף, שירות או טובת הנאה אחרת, למעט הובלת בוחר בכלי-רכב אל מקום הקלפי וממנו לצורך הצבעתו; (2) אם היה בעד פעולה של הלוקח עצמו או בעד השפעתו על פעולת אדם אחר; (3) אם ניתן מידי הנותן או באמצעות אדם אחר, אם ניתן לידי הלוקח או בשביל הלוקח לידי אדם אחר, אם ניתן מתחילה או בדיעבד, ואם הנהנה מן השוחד היה הלוקח או אדם אחר. 124. הצבעה שלא כחוק (תיקון: תשל"ז, תשנ"ב, תשס"ב-7, תשס"ג, תשס"ו) (א) ואלה דינם מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות: (1) המשתמש לצורך זיהויו בפני ועדת קלפי או בפני אחראי לפי פרק י' באמצי זיהוי כאמור בסעיף 74 או בפנקסזיהוי שאינם שלו, או שנעשה בהם רישום או שינוי כלשהם שלא כדין, בכוונה להטעות את ועדת הקלפי או את האחראי, ולא הוכיח כי השימוש היה בתום לב; (2) המצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות; (3) המטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, בין שיש בה פתק-הצבעה ובין שהיא ריקה. (ב) נעברה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) בידי חבר ועדת קלפי או מזכיר ועדת קלפי או שאיפשר אחד מהם את ביצוע העבירה בידי אחר, דינו חמש שנות מאסר או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 125. הפקעת שכר אולמות (תיקון: תשל"ז) הדורש או המקבל בעד השכרה של אולם לשם אסיפת בחירות שכר העולה על השכר הממוצע שקיבל בשנה שקדמה לשנת הבחירות בעד השכרת אותו אולם למטרות דומות, דינו - מאסר שנתיים או קנס 10,000 לירות. 126. עבירות אחרות בקשר לבחירות (תיקון: תשל"ז, תשנ"ו, תשס"ו) אלה דינם מאסר ששה חדשים או קנס 1,000 לירות: (1) המפריע למהלך הסדיר של אסיפת תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 65; (2) המסיר, המשמיד או המלכלך מודעה בעניני בחירות מטעם ועדת בחירות או מודעה שיש בה תעמולת בחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 65, למעט מודעה שהודבקה בביתו, חנותו או משרדו בלי הסכמתו או שעבר זמנה של המודעה; (3) המשמיד או המעלים חומר תעמולה לבחירות מטעם רשימת מועמדים שפורסמה לפי סעיף 65, או המונע באופן אחר חומר כזה מלהגיע לתעודתו החוקית; (4) (בוטלה) (5) המנהל ביום הבחירות תעמולת בחירות, בכתב, בעל-פה או בצורה אחרת, במקום קלפי או במרחק של 5 מטרים משער כניסה למקום קלפי ובמקום קלפי שאין בו חצר וגדר חיצונית - 10 מטרים מהקירות החיצוניים של מקום הקלפי; בפסקה זו, "מקום קלפי" - שטח המבנה שבו נמצאת קלפי, לרבות חצר המבנה והגדר החיצונית של המבנה. (5א) מי שעבר על איסור לפי סעיף 75(ב). (6) המפר הוראה מהוראות חוק בחירות שלא נזכרה בפרק זה. 127. תעמולת בחירות אגב טיפול בעניני תעודת זהות (תיקון: תשל"ז) עובד המדינה, פקיד של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית או של ועדת-קלפי, וכן הממונה על מחנה-עולים או פקיד מפקידיו, הממלא טופס-בקשה לתעודת-זהות לזולתו, או המקבל לידו תלוש-רישום של זולתו לשם העברת התלוש ללשכת מרשם האוכלוסין, ואגב כך מנהל תעמולת-בחירות, דינו - מאסר שלושה חדשים או קנס 500 לירות. 128. סמכות וכו' (תיקון: תשס"א) לענין עבירות לפי פרק זה, למעט סעיף 117 - (1) (בוטלה) (2) לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לעכב את הליכי המשפט. פרק י"ב: שונות 129. תעמולה עד מתי (תיקון: תשנ"ט) משעה 7 בערב ביום שלפני יום הבחירות ובכל יום הבחירות לא תהיה תעמולת-בחירות על ידי אסיפות, תהלוכות, רמקולים או שידורים ברדיו ובטלוויזיה. 130. תעמולת בחירות על-ידי עובדי הציבור וחיילים (תיקון: תשכ"ט, תשנ"ב, תשס"ח) (א) עובד המדינה, לרבות עובד של תאגיד שהוקם בחוק וכן עובד של ועדות הבחירות, עובד של רשות מקומית, של הסוכנות היהודית או של הקרן הקיימת לישראל, אשר יש להם סמכות מינהלית, לרבות סמכות לפי תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945, או תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות. (ב) חיילים בשירות סדיר לפי חוק שירות-בטחון או בשירות-קבע של צבא-הגנה לישראל וכן המשרתים בשירות-מילואים על פי חוק שירות המילואים, לא יקחו חלק בתעמולת הבחירות. (ג) בית-המשפט שהרשיע אדם בשל עבירה על הוראות סעיף-קטן (א) יורה, בנוסף על כל עונש, על השעייתו מעבודתו או ממילוי תפקידו, ללא תשלום, עד ליום הבחירות; אין בהוראה זו כדי למנוע העמדת אותו אדם לדין משמעת. 131. אי-הפעלה של סמכויות להטלת עוצר ביום הבחירות וביום שלפני כן לא יופעלו הסמכויות להטלת עוצר לפי תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945, אלא באישור הועדה המרכזית; הוראה זו לא תחול אלא במקרה שבאותו זמן יתנהלו בשטח המדינה פעולות מלחמתיות. 132. חופש תנועה בשטחים מיוחדים (תיקון: תשכ"ט) (א) הועדה המרכזית תמליץ לפני הממונים על השטחים שבהם מוגבל חופש התנועה לפי תקנות ההגנה (שעת-חירום), 1945, או לפי תקנות-שעת-חירום (אזורי-בטחון), תש"ט-1949, על פעילי הגופים המיוצגים בכנסת היוצאת ועל פעילי רשימות המועמדים שיש לתת להם רשיונות לתנועה חפשית בשטחים אלה; ההמלצה תינתן לפי הצעת באי-כוחם של אותם הגופים והרשימות; הממונים האמורים יתנו את הרשיונות ותקפם יהיה מן היום ה42- שלפני יום הבחירות ועד למחרת יום הבחירות. (ב) חופש התנועה של חברי ועדות הקלפי ושל משקיפים לפי סעיף 24(ד) באזורי-פעולתם ביום הבחירות, חופש התעמולה בכתב ובעל-פה, וכן יתר סדרי הבחירות, יהיו בשטחים האמורים בסעיף קטן (א) כמו בשאר שטחי המדינה. (ג) על חברי הועדה המרכזית, ועל חברי הועדות האזוריות באזורי-פעולתן, לא יחולו בשטחים האמורים בסעיף-קטן (א) כל הגבלות של חופש התנועה מיום בחירתם או מינויים ועד למחרת יום הבחירות. 133. הוראות בנוגע למרכזי קליטה לעולים (תיקון: תשמ"ו) (א) האולמות הציבוריים במרכזי קליטה לעולים שבהם נוהגים לכנס אסיפות, יועמדו על ידי הממונים על מרכזי הקליטה לרשותן של הסיעות שבכנסת היוצאת ושל רשימות המועמדים לשם עריכת אסיפות-בחירות. (ב) הממונים על מרכזי קליטה לעולים יקציבו לסיעות שבכנסת היוצאת ולרשימות המועמדים מקום מתאים להדבקה של מצעיהן, העתק או תקציר מרשימת המועמדים ומודעות על אסיפות-בחירות. (ג) הועדות האזוריות יתנו הוראות לשם קיום סעיפים קטנים (א) ו-(ב). (ד) בנוגע לחופש הכניסה ולחופש התעמולה לבחירות, דינם של מרכזי קליטה לעולים כדין שאר ישובים. (ה) בתחומי מרכזי קליטה לעולים, דינם של פקידי הסוכנות היהודית המטפלים בעולים כדין עובדי המדינה לפי סעיף 130(א). (ו) בסעיף זה, "מרכזי קליטה לעולים" - לרבות כל מקום שנמצאים בו עולים והמנוהל בידי משרד העליה והקליטה או הסוכנות היהודית. 134. תקציב (תיקון: תשמ"ו) ועדת הכספים של הכנסת תקבע את תקציב ועדות הבחירות על פי הצעת הועדה המרכזית; אוצר המדינה יעמיד כספי תקציב זה לרשות יושב-ראש הועדה המרכזית שיהיה ממונה על הוצאתם. 135. (בוטל) (תיקון: תשמ"א) 136. זכות לשכר ליום הבחירות עובד שעבד אצל מעביד לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד שעבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החדשיים שלפני יום הבחירות, ישלם לו המעביד את השכר שהעובד היה משתכר אצלו ביום הבחירות אילולא שבת. 137. קובלנות ובקשות כל קובלנה בקשר למעשה או למחדל לפי חוק בחירות מסורה לסמכותה היחידה של הועדה המרכזית; שום בית-משפט לא ייזקק לבקשת סעד בקשר למעשה או למחדל כזה או בקשר להחלטה או להוראה של הועדה המרכזית, של יושב-ראש הועדה וסגניו, של יושב-ראש הועדה, של ועדה אזורית או של ועדת-קלפי - חוץ מן המקרים שלגביהם ישנה בחוק בחירות הוראה אחרת. 138. מסירת חומר לחברי הועדה המרכזית (א) כל חבר של הועדה המרכזית וכל משקיף בה כאמור בסעיף 24(ד) רשאי לעיין ברשימה של ועדות הקלפי וחבריהן מיד לאחר שנתמנו ועדות אלה, ולהעתיקה. (ב) הועדה המרכזית רשאית להחליט שיימסרו לה ידיעות שבכתב נוספות. 139. רישום ואזרחות רישומו של אדם בפנקס-בוחרים לא ישמש הוכחה לטענה, ולא ישמש מניעה להכחשת הטענה, שהוא אזרח ישראלי או שהוא נמצא בישראל כדין. 140. הוצאת תעודת זהות לשכות מרשם האוכלוסין אינן חייבות להוציא תעודת-זהות למי שלא ביקש אותה לפחות ארבעה-עשר יום לפני יום הבחירות, אך מי שביקש תעודה עד אותו יום, חייבת לשכת המרשם להוציאה עד היום שלפני יום הבחירות. 141. ימי מנוחה חל מועד מהמועדים הנקובים בחוק בחירות באחד מימי המנוחה כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, יידחה המועד ליום-חול הראשון שאחרי אותו יום. 142. הארכת מועדים כל מקום שחוק בחירות קובע שפעולה מסויימת תיעשה מספר מסויים של ימים לפני יום הבחירות, רשאית הועדה המרכזית, אם ראתה סיבה מספקת לכך וברוב של שני שלישים מהמשתתפים בהצבעה, להאריך את המועד לאותה פעולה עד לחמישה ימים נוספים. 143. אי-הארכה של מועד הערעור (תיקון: תשס"ג8) על עתירות וערעורים לפי חוק בחירות לא יחול סעיף 142 או כל הוראה בחיקוק אחר המאפשרת הארכת מועדים. 144. פטור מאגרות וממס ערעור לפי חוק בחירות פטור מאגרות בית-משפט וממס-בולים על יפוי-כוח. 144א. הוראות לענין קיום הבחירות (תיקון: תשס"ג8) אי הצבת תמרור כאמור בסעיף 68א(ג1) לא ימנע את קיום הבחירות ולא יהווה עילת ערעור על תוצאות הבחירות לפי סעיף 86. 145. תקנות והוראות-שעה (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ח, תשנ"ו) (א) שר הפנים רשאי בהסכמת הועדה המרכזית או על פי המלצתה להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לחוק בחירות, במידה שחוק בחירות אינו מכיל הוראות לגביו, ובכלל זה בענינים אלה: (1) הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן; (2) סדר הדיונים בועדות הבחירות; (3) שמירה על רשימות הבוחרים מזמן מסירתן על ידי שר הפנים לידי הועדה המרכזית; (4) סדר הבחירות בין חיילים; (5) סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר; (6) סדר הבחירות בכלי-שיט; (6א) סדר הבחירות בבתי חולים; (7) כל ענין שעליו נאמר בחוק בחירות שייקבע בתקנות. (ב) תקנות בדבר סדר הבחירות בין חיילים יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבטחון והן אינן טעונות פרסום ברשומות; בדיונים של הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות בין חיילים או לבחירות בשטחים הנזכרים בסעיף 132(א) ישתתף שר הבטחון או בא-כוחו. (ג) תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר יותקנו לאחר התייעצות עם שר המשטרה; בדיונים של הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות אלה רשאי להשתתף שר המשטרה או בא כוחו. (ג1) תקנות בדבר סדר הבחירות בבתי חולים יותקנו לאחר התייעצות עם שר הבריאות; בדיוני הועדה המרכזית הנוגעים לבחירות אלה רשאי להשתתף שר הבריאות או בא כוחו. (ד) בתקופה שבין 60 יום לפני יום הבחירות ועד יום פרסום תוצאות הבחירות ברשומות רשאית הועדה המרכזית ליתן הוראות-שעה בענינים האמורים בסעיף-קטן (א); הוראה שיושב-ראש הועדה קבע שהיא סוטה מהתקנות לפי סעיף קטן (א) לא תתקבל אלא אם ראתה הועדה שנסיבות השעה מצדיקות אותה הוראה; הוראות לפי סעיף-קטן זה יכולות להיות כלליות או לחול על אזורי-בחירות או ועדות-בחירות מסויימים; הן יפורסמו או יובאו לידיעת הנוגעים בהן כפי שהועדה המרכזית תמצא לנכון; הן אינן טעונות פרסום ברשומות. (ה) שר הבטחון רשאי, תוך 24 שעות מהחלטת הועדה המרכזית לפי סעיף-קטן (ד) בענינים הנזכרים בסעיף 91, לערער על ההחלטה לפני ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אם, לדעתו, עלולה ההחלטה לפגוע בבטחון המדינה; ועדת החוץ והבטחון רשאית לאשר, לבטל או לשנות את החלטת הועדה המרכזית או לקבל החלטה אחרת במקומה. (ו) סמכות הנתונה לפי סעיף זה לועדה המרכזית תהא נתונה, לענין פרק ט', ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו. 145א. תקנות סדרי דין בענין עתירות וערעורים (תיקון: תשס"ג8) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין בכל הנוגע לעתירות ולערעורים לפי חוק בחירות; הותקנו תקנות בענין עתירה מינהלית או ערעור מינהלי לפי סעיף זה, לא יחולו באותו ענין התקנות שהותקנו לפי חוק בתי משפט לענינים מינהליים. 146. אצילת סמכויות (תיקון: תשמ"א, תשמ"ח) (א) שר הפנים רשאי לאצול מסמכותיו לפי פרקים ג' ו- ה' וסעיף 71(א); אצל שר הפנים מסמכותו להכריע בעררים לפי סעיף 44, יפרסם על כך הודעה ברשומות. (ב) הועדה המרכזית רשאית לאצול מסמכויותיה ליושב-ראש הועדה יחד עם סגניו ולהעביר לביצועם תפקידים המוטלים עליה, למעט הסמכויות או התפקידים לפי סעיפים 17(ו), 19, 21(א), 68(ג), 76, 84, 137, 142 ו-145 והסמכות שלא לאשר רשימת-מועמדים. 147. הוראות מיוחדות (תיקון: תש"ל, תשנ"ב) על אף האמור בחוק בחירות או בכל דין אחר, יכללו בפנקס הבוחרים - בוחרים שמענם הרשום במרשם האוכלוסין נמצא בשטח המוחזק על ידי צבא-הגנה לישראל והם יהיו רשאים להצביע במקום מגוריהם לפי הוראות חוק בחירות; שר הפנים, לאחר התייעצות עם יושב-ראש הועדה המרכזית, יתן הוראות בכל ענין הנוגע לביצוע סעיף זה ובכל ענין אחר הנוגע להצבעתם של בוחרים כאמור; הוראות אלה יובאו לידיעת הנוגעים בדבר בדרך ששר הפנים ימצא לנכון לאחר התייעצות עם יושב-ראש הועדה המרכזית; הן אינן טעונות פרסום ברשומות. 148. הוראות מעבר בשנה המתחילה ביום ט"ו בחשון תשכ"ט (6 בנובמבר 1968) ייעשו הפעולות לפי סעיפים 21(ב) ו-68 (ג) במועד הקבוע בהם אולם לא יאוחר מ-42 יום לפני יום הבחירות. 149. חסינות החוק תקנות-שעת-חירום אין בכוחן לשנות חוק בחירות, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים. 150. ביצוע שר הפנים ממונה על ביצוע חוק בחירות; כל משרדי הממשלה והרשויות המקומיות יגישו את העזרה שתדרוש מהם הועדה המרכזית. חוקבחירות