הצעת חוק אשפוז כפוי וטיפול בחולים בהפרעות אכילה

הצעת חוק אשפוז כפוי וטיפול בחולים בהפרעות אכילה, התשס"ח-2008 (להלן:"חוק אשפוז כפוי") הגדרות 1. בחוק אשפוז כפוי - "בדיקה פסיכיאטרית" - בדיקה פסיכיאטרית של אדם הנעשית בידי פסיכיאטר מחוזי; "בית חולים" - בית חולים המיועד לאשפוז חולי נפש, מחלקה פסיכיאטרית בבית חולים או מחלקה להפרעות אכילה בבית חולים כאמור; "הפרעת אכילה" - בהתאם להגדרות המקובלות בספר האבחנות המקצועיות DSM או ICD; "ועדה פסיכיאטרית" - ועדה שמונתה לפי חוק טיפול בחולי נפש; "חוק טיפול בחולי נפש" - חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1981; "פסיכיאטר" - רופא שהוא בעל תואר מומחה בפסיכיאטריה או בפסיכיאטריה של הילד והמתבגר לפי פקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976; "פסיכיאטר מחוזי" - כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש. הוראת אשפוז כפוי ותוקפה 2. (א) שוכנע פסיכיאטר מחוזי על סמך בדיקה פסיכיאטרית כי קיימת לאדם הפרעת אכילה המסכנת את שלומו, רשאי הוא להורות בכתב כי יובא לבית החולים וכי יאושפז ויטופל בדחיפות. (ב) הוראת אשפוז וטיפול פי סעיף קטן (א) (בחוק אשפוז כפוי - הוראת אשפוז), תהיה בתוקף במשך עשרה ימים מיום נתינתה. תקופת אשפוז והארכתה 3. (א) תקופת אשפוז וטיפול על פי הוראת אשפוז לא תעלה על שבעה ימים מיום האשפוז. (ב) פסיכיאטר מחוזי רשאי, להאריך את תקופת האשפוז והטיפול על פי הוראת האשפוז לשבעה ימים נוספים. (ג) ועדה פסיכיאטרית רשאית, להאריך את תקופת האשפוז והטיפול מעבר לארבעה עשר הימים האמורים, לתקופה נוספת שלא תעלה על שלושה חודשים. (ד) נסתיימה תקופת אשפוז כאמור ולא הוארכה, ישוחרר החולה. דברי הסבר חוק אשפוז כפוי אנורקסיה מוגדרת כהפרעת אכילה קשה ואחת המחלות המסובכות לטיפול. פעמים רבות, החולים אינם מבינים שיש להם בעיה ובשל התנגדותם לקבל טיפול הם מסכנים עצמם. פתרון אשר עשוי לסייע במקרים בהם מדובר בהפרעה חמורה ולעיתים להציל את חיי המטופל הוא אשפוז כפוי. כאשר קטינים סובלים מהפרעה זו, ניתן לנקוט בהליך של אשפוז כפוי באמצעות קביעת אי כשירות משפטית ומינוי אפוטרופוסים. עם זאת, במקרים בהם מעורבים בגירים, כאשר מטופל או מטופלת מסרבים לקבל טיפול, אין בסיס חוקי המאפשר את אשפוזם הכפוי. עד כה נעשה שימוש בחוק חולי נפש כדי לאשפז בעלי הפרעות אכילה אף על פי שהם אינם עונים להגדרות הקבועות בחוק ועל כן מדובר בפתרון לוקה בחסר. לא אחת, ביקרה הפסיקה את השימוש במנגנון האמור בטענה כי על מנת לאשפז בעלי הפרעת אכילה באמצעות החוק לחולי נפש יש להרחיב את הגדרת מצב חולה אנורקסיה קשה לכדי מצב פסיכוטי. כפי שעולה מדברי השופטת סביונה רוטלוי בפסק דין - ע"ש (תא) 1127/01 פלונית נ' הועדה הפסיכאטרית "אין זה ראוי ונכון כי המערכות הנוגעות בדבר...ימשיכו לעשות שימוש בחוק לטיפול בחולי נפש, תוך הרחבת הגדרת מצבה של חולת אנורקסיה הקשה לכדי מצב פסיכוטי - דבר המאפשר הימנעות מהמתמודדות עם השאלה האם ראוי לאשפז בכפייה חולת אנורקסיה". הצעה זו נועדה אם כן להקנות לפסיכיאטרים מחוזיים את האפשרות להורות על אשפוזם הכפוי של בעלי הפרעת אכילה חמורה המסכנים את שלומם. הצעות חוקרפואהאשפוז כפויהפרעות אכילה