חוק גביית קנסות

חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, התשנ"ה-1995 (להלן:"חוק גביית קנסות") 1. הגדרות בחוק גביית קנסות "בית משפט" - לרבות בית דין לעבודה, בית דין דתי, ראש הוצאה לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן - חוק ההוצאה לפועל), ולמעט בית דין צבאי כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955; "גובה" - מוציא לפועל לפי חוק ההוצאה לפועל, בעל תפקיד לפי סעיף 5 לחוק האמור, פקיד של בית משפט או של הנהלת בתי המשפט וכן עובד ציבור שמינה מנהל המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, לצורך גביית חוב לפי חוק גביית קנסות; "גוף ציבורי" - אחד מאלה - (1) משרד ממשלתי; (2) רשות מקומית; (3) המוסד לביטוח לאומי, "בזק", החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, חברת החשמל לישראל בע"מ, חברת החשמל מחוז ירושלים בע"מ; (4) תאגיד הממלא תפקיד ציבורי על פי דין, שקבע שר המשפטים בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; "הפרשי הצמדה וריבית" - כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961; "חוב" - אחד מאלה - (1) קנס, שהטיל בית משפט, המשולם לאוצר המדינה או לקרן; (2) קנס מינהלי כמשמעותו בחוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 אף אם הוא משולם לתאגיד שהוקם לפי חוק, ששר המשפטים קבע אותו בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת; (3) קנס בשל עבירה של ברירת משפט כמשמעותו בסעיף 228 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982; (4) קנס אזרחי או עיצום כספי שנקבע בחיקוק; (5) קנס כמשמעותו בפקודת בזיון בית משפט; (5א) התחייבות להימנע מעבירה, כמשמעותה בסעיף 72 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (בחוק גביית קנסות - חוק העונשין), והערבות לכך אם ניתנה, ובלבד שהתקיימה עילה לגבייתן לפי סעיף 76 לחוק האמור; (5ב) ערובה לדחיית ביצועו של עונש שניתנה לפי סעיף 87 לחוק העונשין, ובלבד שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה; (5ג) ערובה כהגדרתה בסעיף 41 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים), התשנ"ו-1996 (בחוק גביית קנסות - חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים)), שניתנה לפי סימן ו' לפרק ב' לחוק האמור, ובלבד שבית המשפט נתן החלטת חילוט לגביה; (6) פיצוי כמשמעותו - (א) בסעיף 77 לחוק העונשין, ובסעיף 38 לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים). (ב) בסעיף 26(8) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; (ג) בסעיף 11(1) ו-(3) לפקודת המבחן (נוסח חדש), התשכ"ט-1969; (7) אגרה לפי - (א) חוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984; (ב) חוק ההוצאה לפועל; (ג) חוק הדיינים, התשט"ו-1955; (ד) חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962; (ה) חוק הקאדים, התשכ"א-1961; (ו) חוק בית דין לעבודה, התשכ"ט-1969; (8) הוצאות שפסק בית משפט או גוף המוסמך להטיל על פי דין קנס אזרחי או עיצום כספי לטובת אוצר המדינה או קרן; (9) כפל ההוצאות שהוצאו כמפורט להלן: (א) לשם ביצוע הוראה, הודעה או צו בענין מפגע לפי סעיף 71ב לפקודת בריאות העם, 1940; (ב) לשם ביצוע צו לסילוק מפגע לפי סעיף 11ב(ב) לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961; (ג) לשם הריסתו, הסרתו או סילוקו של שלט לפי סעיף 8(ב) לחוק הדרכים (שילוט), התשכ"ו-1966; (ד) לשם ביצוע צו ניקוי לפי סעיף 13ב(ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984; (ה) לשם ביצוע צו פינוי רעלים או צו להחזרת המצב לקדמותו, לפי סעיף 16א(ב) לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993; (ו) לשם ביצוע צו לסילוק מקור קרינה, לפי סעיף 15 לחוק הקרינה הבלתי מייננת, התשס"ו-2005. (ז)4לשם ביצוע צווים לפי סעיפים 45, 46 ו-48 לחוק אוויר נקי, התשס"ח-2008. (10) הוצאות הרחקה שנקבעו בצו הרחקה לפי הוראות סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. והכל לרבות הפרשי הצמדה וריבית, ותוספת פיגורים, שנוספו לכל אחד מהסכומים האמורים על פי דין, ולמעט חוב המשולם לרשות מקומית; (11) תשלומים שבהם חבים זכאים לייצוג לפי סעיף 23 לחוק הסניגוריה הציבורית, התשנ"ו -1995 . (12) סכום שעל מועמד להעביר לאוצר המדינה לפי הוראות השעה המפורטות בסעיף 1 לחוק המפלגות (גביית סכומים לאוצר המדינה) (הוראת שעה), התשס"ח-2008; (12) 3 סכום שיש להעבירו לאוצר המדינה לפי סעיף 28כה2 לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992; (13) סכום שיש לשלמו למדינה לפי דין ושפקודת המסים (גבייה) חלה עליו, ובלבד ששר המשפטים והשר הנוגע בדבר (להלן - השרים) אישרו לגבותו לפי הצעת מנהל המרכז וחשב המשרד הממשלתי הנוגע בדבר; הודעה על אישור כאמור תפורסם ברשומות; אישרו השרים כאמור, לא ייגבה החוב באמצעות פקודת המסים (גבייה); (14) מס, אגרה, היטל או תשלום חובה אחר שיש לשלמו למדינה לפי דין, שסכומו נקבע בחיקוק, ושפקודת המסים (גבייה) לא חלה עליו, ובלבד ששר המשפטים, בהסכמת השר הנוגע בדבר, קבע אותו בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, ולאחר שהשרים אישרו לגבותו באמצעות המרכז, לפי הצעת מנהל המרכז וחשב המשרד הממשלתי הנוגע בדבר; "חייב" - מי שבמועד שנקבע, על פי דין או על פי פסק דין של בית משפט, לא שילם חוב, כולו או מקצתו; "מידע" - אחד מאלה - (1) נתונים מרישום שחובה לנהל על פי חוק לגבי רכושו של אדם; (2) נתונים ממאגר מידע כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ככל שהם מתייחסים לזכויותיו של חייב, ובכלל זה מספרי חשבון בנק מכל סוג שהוא ופרטים מזהים אחרים של חשבון בנק, ככל שהם מתייחסים לזכויות החייב בחשבון הבנק; (3) מקום עבודתו של החייב; (4) פרטי הזהות הבאים: השם, השם הקודם, מספר הזהות ופרטים על דרכון ישראלי או זר, המען לרבות מען קודם ומספר הטלפון; (5) לענין חייב שהוא תאגיד, העובדה שהתאגיד פעיל ושיש לו מחזור עסקים; (6) נתונים המצביעים על מקום הימצאו של החייב. "קרן" - קרן שהוקמה לפי חוק באחריות משרד ממשרדי הממשלה, שלה יועדו כספי חוב וששר המשפטים קבע אותה בצו באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. 2. המרכז לגביית קנסות אגרות והוצאות (תיקון תש"ע) (א) שר המשפטים יקים מרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (להלן - המרכז), אשר תפקידו לגבות חובות; הוא ימנה, בהתייעצות עם שר האוצר, מנהל למרכז (ב) מנהל המרכז רשאי לאצול מסמכויותיו לסגניו, והוא רשאי למנות אחד מהם להיות ממלא מקומו בעת העדרו. (ג) למנהל המרכז יהיו גם הסמכויות הנתונות לסגניו; לסגן מנהל המרכז יהיו הסמכויות הנתונות לגובה. 2א. הפרשי הצמדה וריבית (תיקון: תשס"ג) באין הוראה אחרת בדין או בהחלטה של בית משפט, לענין פיגור בתשלום החוב, ייווספו על סכום החוב הפרשי הצמדה וריבית ממועד שנקבע על פי דין או בהחלטה, לפי הענין, ואם לא נקבע מועד כאמור ביום מתן ההחלטה, והכל עד מועד התשלום בפועל. 3. גביית חוב (תיקון: תשס"ג, תשס"ח, תשס"ט) (א) חוב שלא שולם במועדו ייגבה באמצעות גובה שמינה מנהל המרכז. (ב) חוב ייגבה בהתאם להוראות חוק גביית קנסות, ובשינויים המחוייבים בהתאם להוראות פקודת המסים (גביה); לענין זה, יראו את החוב כמס וסמכויותיהם של גובה מסים, של פקיר גביה ושל הממונה על הגביה לפי הפקודה האמורה יהיו נתונות בהתאמה לגובה, לסגן מנהל המרכז ולמנהל המרכז. (ג) מנהל המרכז יקבע מה הם ההליכים שיש לנקוט לשם גביית החוב שהמרכז מופקד על גבייתו, ואת סדר נקיטתם. (ד) חייב אדם בחובות, מסוגים שונים, כמפורט בהגדרת "חוב" שבסעיף 1, ייזקף כל סכום שישולם לחשבון החוב לפי הסדר הבא: פיצוי כאמור בפסקה (6), סכום כאמור בפסקה (12), קנס בשל בזיון בית משפט כאמור בפסקה (5), קנס בשל עבירה של ברירת משפט כאמור בפסקה (3), קנס מינהלי כאמור בפסקה (2), קנס אזרחי או עיצום כספי כאמור בפסקה (4), קנס לפי מועד תשלומו כאמור בפסקה (1), התחייבות להימנע מעבירה או הערבות לכך כאמור בפסקה (5א), ערובה כאמור בפסקה (5ב), ערובה כאמור בפסקה (5ג), כפל ההוצאות כאמור בפסקה (9), אגרות כאמור בפסקה (7) תשלומים כאמור בפסקה (11), הוצאות כאמור בפסקה (8) והוצאות הרחקה כאמור בפסקה (10). (ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בדרכי גביה אחרות הקבועות בחיקוק אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק. 4. הוצאות גבייה ותשלום החוב (א) ההוצאות לנקיטת הליכי הגביה על פי חוק גביית קנסות, כפי שייקבעו, יחולו על החייב, ודינן, לכל דבר וענין, כדין החוב. (ב) כספים ששולמו על חשבון החוב, עקב הליכים לפי חוק גביית קנסות, ייזקפו תחילה לחשבון ההוצאות לפי סעיף קטן (א), ולאחר מכן לחשבון החוב לפי הסדר הבא: תוספת פיגורים, ריבית וקרן כולל הפרשי הצמדה. (ג) הוראת סעיף קטן (ב), בדבר זקיפת תשלום לחשבון ההוצאות תחילה, לא תחול על חוב שהוא פיצוי כאמור בפסקה (6) להגדרת "חוב" שבסעיף 1. 5. דרישת תשלום לא יינקטו צעדים לגביית החוב לפי חוק גביית קנסות בטרם תישלח לחייב דרישה לתשלום החוב ובה יצויין המועד שבו על החייב לשלם את החוב; לא שילם החייב את החוב, תישלח לו דרישה נוספת שתומצא בדרך הקבועה בפרק ל"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984. 5א. החלטה הטעונה הבהרה (תיקון: תשס"ג) (א) סבר מנהל המרכז שהחלטה לענין תשלום חוב, או חלק ממנה, טעונה הבהרה לשם ביצועה, רשאי הוא או מי שהוא הסמיך לכך, לפנות בכתב לבית המשפט או לגוף שנתן את ההחלטה, לפי הענין, כדי לקבל הבהרה; אין בפניה זו כדי לעכב את ביצועו של אותו חלק של ההחלטה שלא התבקשה לגביו הבהרה. (ב) התקיים דיון בבקשת הבהרה כאמור בסעיף קטן (א), יזמין בית המשפט או הגוף שלפניו מתבררת הבקשה, את החייב. 5ב. סמכות המנהל לפרוס או לדחות תשלום חוב (תיקון: תשס"ג) (א) מנהל המרכז רשאי, על פי בקשתו של חייב, לפרוס או לדחות את תשלומו של חוב, אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פריסה או דחיה של התשלום כאמור. (ב) שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע הוראות לענין פריסה או דחיה של תשלום חוב לפי הוראות סעיף זה. 5ג. סמכות לפטור מתשלום תוספת פיגורים (תיקון: תשס"ג, תש"ע) עובד המדינה שהוא עורך דין בעל ניסיון של שלוש שנים, שמינה שר המשפטים לענין זה, רשאי לפטור חייב, על פי בקשתו, מתשלום תוספת פיגורים, כולה או חלקה, שהיתוספה על פי דין לחוב כאמור בפסקאות (1) עד (5ג) להגדרה "חוב"., אם שוכנע כי היו סיבות סבירות לאי תשלום החוב, כולו או חלקו, במועדו, או כי קיימות נסיבות אישיות מיוחדות של החייב המצדיקות פטור כאמור. 6. מסירת מידע (א) מנהל המרכז או עובד המרכז שהוא הסמיך לכך, רשאי לדרוש מגוף ציבורי מידע על חייב לצורך גביית חוב או לצורך איתור נכסיו, במידה הנדרשת לצורך פעולות אלה. (ב) על אף האמור בכל דין, ימסור הגוף הציבורי את המידע שנתבקש למסור לפי סעיף קטן (א) ואשר נמצא ברשותו. (ג) מידע כאמור ישמש רק לצורך ביצוע חוק גביית קנסות. 7. מינוי כונס נכסים (א) מנהל המרכז רשאי, אם ראה צורך בדבר לשם גביית חוב, לפנות לבית משפט שלום כדי שימנה כונס נכסים לנכס מסוים של החייב. (ב) על מינויו ופעולתו של כונס הנכסים יחולו, בשינויים המחוייבים, הוראות פרק ה' לחוק ההוצאה לפועל. 8. מן הארץ עיכוב יציאה (א) היה למנהל המרכז יסוד סביר להניח שהחייב עומד לעזוב את הארץ ולסכל בכך את גביית החוב או הליך לשם גבייתו, רשאי הוא לפנות לבית משפט שלום ולבקשו לצוות על עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ ועל הפקדת דרכונו או תעודת המסע שלו. (ב) בית המשפט לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א), אלא אם כן סכום החוב אינו פחות מהסכום שקבע שר המשפטים, ובית המשפט שוכנע כי יציאתו של החייב לחוץ לארץ עלולה לסכל את גביית החוב וכי לא ניתן להבטיח את גבייתו בדרך של מתן ערובה מתאימה, או בדרך אחרת. (ג) תוקפו של צו עיכוב יציאה מן הארץ, לפי סעיף זה, לא יעלה על שנה, אולם רשאי בית המשפט, על פי בקשתו של מנהל המרכז, להאריך תקופה זו מטעמים שיירשמו. (ד) היה החייב תאגיד, ניתן לבקש צו עיכוב יציאה מן הארץ לפי סעיף זה נגד מנהל בתאגיד; בסעיף קטן זה, "מנהל בתאגיד" - מי שמשמש כמנהל הכללי של החברה, או בעלי המניות העיקריים שלה הרשומים אצל רשם החברות, ובכל תאגיד אחר - מנהלו הכללי, חבר ועד או שותף. 9. סודיות אדם שהגיע אליו מידע לצורך ביצוע חוק גביית קנסות, לא יגלה את תוכנו, אלא לצורך ביצוע חוק גביית קנסות. 10. עונשין מי שעשה אחת מאלה, דינו - מאסר שנה: (1) סיכל פעולה שננקטה לפי חוק גביית קנסות או הפריע לביצועה; (2) גילה מידע או השתמש במידע בניגוד להוראות סעיפים 6(ג) או 9. 11. סייג לשימוש בסמכות (א) קבלת מידע לפי סעיף 6 מאת רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חילופי ידיעות בין רשויות מס), התשכ"ז-1967, תהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר האוצר. (ב) השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק גביית קנסות, ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק על ידי צבא הגנה לישראל או לשלוחה אחרת של מערכת הביטחון שאישר שר הביטחון, או למידע המצוי ברשותם, יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר הביטחון. (ג) השימוש בסמכויות הנתונות לפי חוק גביית קנסות ככל שהן מתייחסות למתקן המוחזק על ידי משטרת ישראל או שירות בתי הסוהר, או למידע המצוי ברשותם, יהיה על פי תקנות שיתקין שר המשפטים בהסכמת שר המשטרה. (ד) תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת. 12. גבייה בעבור קרן, תאגיד או הסנגוריה הציבורית (תיקון: תשס"ג2, תשס"ח) (א) כספי חוב, שנגבו בעבור קרן, תאגיד או הסניגוריה הציבורית , לפי הוראות חוק גביית קנסות, יועברו לקרן או לתאגיד, לפי הענין, בניכוי ההוצאות לנקיטת הליכי גביה כאמור בסעיף 4, וכן בניכוי סכום בשיעור של 20% מכספי החוב שנותרו לאחר ניכוי ההוצאות כאמור, לשם כיסוי ההוצאות לתפעול המרכז. (ב) כספי חוב כהגדרתו בפסקה (11) להגדרה "חוב", שנגבו בידי המרכז לפי הוראות חוק גביית קנסות, יועברו לסניגוריה הציבורית. 13. ביצוע ותקנות שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק גביית קנסות והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו. 14. תחילה (תיקון: תשס"ג) תחילתו של חוק גביית קנסות 14 ימים מיום פרסומו; ואולם לגבי חוב שהוא קנס מינהלי, קנס על עבירת ברירת משפט, קנס אזרחי, עיצום כספי, התחייבות, ערבות, ערובה, אגרה המשולמת בבית דין דתי או הוצאות שנפסקו על ידיו, הוצאות שנפסקו על ידי גוף המוסמך להטיל על פי דין קנס או עיצום כספי, וכן כפל הוצאות כאמור בפסקאות (2), (3), (4), (5א) עד (5ג), (7)(ג) עד (ה), (8) למעט לענין הוצאות שפסק בית המשפט לטובת אוצר המדינה, ו-(9) להגדרת "חוב" שבסעיף 1, תהיה תחילתו במועד שיקבע שר המשפטים בצו. קנסחוק