הצעת חוק גיל הנישואין

הצעת חוק גיל הנישואין (תיקון - העלאת גיל הנישואין), התש"ע-2010 (להלן:"חוק גיל הנישואין") תיקון סעיף 1 1. בחוק גיל הנישואין, התש"י-1950 (להלן - החוק העיקרי), בסעיף 1 - (1) ההגדרות "נער" ו"נערה" - יימחקו; (2) אחרי ההגדרה "פקיד סעד" יבוא: "קטין" - כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962." תיקון סעיפים 2, 3, 5 ו-5א 2. בחוק העיקרי, בסעיפים 2, 3, 5 ו-5א, בכל מקום, במקום "נער" יבוא "קטין", ובכל מקום, במקום "נערה" יבוא "קטינה". תיקון סעיף 5 3. בסעיף 5 לחוק העיקרי, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא: "(ב) לא יכריע בית המשפט בבקשה למתן היתר אלא לאחר ששמע את הקטין או את הקטינה שבנישואיהם מדובר. (ג) לא ייתן בית המשפט היתר לנישואי קטין או קטינה אלא לאחר שבחן את זכויותיהם וצרכיהם ומצא כי מתן ההיתר עולה בקנה אחד עם טובתם." דברי הסבר חוק גיל הנישואין חוק גיל נישואין, התש"י-1950 (להלן - החוק), אוסר על נישואי קטין או קטינה שטרם מלאו להם 17 שנים וכן על עריכת נישואין כאמור; כפועל יוצא מכך, קטין או קטינה שמלאו להם 17 שנים - רשאים להינשא. חוק גיל הנישואין, המעניק למעשה לקטינים בני 17 זכות כה משמעותית ובעלת השלכות מרחיקות לכת, של בנית תא משפחתי והבאת ילדים לעולם, עומד בניגוד לדברי חקיקה אחרים, המגבילים את זכויותיהם של קטינים. כך לדוגמא, עשויים להיווצר מצבים אבסורדיים, בהם קטינה נכנסת להריון, אולם עדיין אינה רשאית לתת בעצמה הסכמה לטיפולים רפואיים שונים וזקוקה להסכמת הוריה לשם כך. אמנם אנו מצויים בתקופה בה גוברת ההכרה בזכויותיהם של קטינים ובצורך להכיר בהם כבני אדם נפרדים, אולם "אין להפקיר קטינים לזכויותיהם"; הגנה על חייו של הקטין ועל התפתחותו הנפשית והרגשית גם היא מבין הזכויות להם זכאים קטינים; כניסתו של קטין למסגרת של נישואין בגיל צעיר עשויה לפגוע בו וברבות מזכויותיו, כמו לדוגמא, בזכותו לחינוך. במרבית מדינות אירופה (בלגיה, צרפת, גרמניה, הולנד ועוד) ובמדינות מערביות נוספות קיים איסור על נישואי צעיר או צעירה שטרם מלאו לו 18 שנים. לפיכך, מוצע בהצעה זו להעלות את גיל הנישואין המזערי משבע עשרה שנים לשמונה עשרה שנים ולאסור, למעשה, כליל, על נישואי קטינים. ראוי לציין כי שינוי זה לא יפגע בסמכותו של בית משפט לענייני משפחה להתיר נישואי קטינים, במקרים ובנסיבות הקבועים בחוק (מגיל 16, כאשר קיימות נסיבות מיוחדות, או כאשר הקטינה (או בת זוגו של הקטין) הרתה. מכוח זכותו של קטין לכבוד, ועל פי הקבוע באמנה הבינלאומית בדבר זכויות הילד, יש לשמוע את הקטין בטרם תתקבל החלטה הנוגעת לחייו. לפיכך מוצע להוסיף סעיף המורה לבית המשפט לשמוע את הקטין שבנישואיו מדובר בטרם יכריע בבקשה למתן היתר נישואין. יצוין, כי שמיעת הקטין ועמדתו והתרשמות ישירה של בית המשפט מתגובתו של הקטין לבקשה חשובה מאוד גם לאור התרבות המקרים בהם קטינים צעירים בימים מושאים בידי הוריהם, על פי החלטה של הוריהם, אף בניגוד לרצונם. זאת ועוד, מובן כי ההחלטה בבקשה למתן היתר לנישואי קטין או קטינה צריכה להתקבל אך ורק לאחר שנבחנה טובתו של הקטין (או של הקטינים העומדים להינשא, כל אחד לחוד) - דהיינו לאחר שנשקלו מכלול הזכויות, הצרכים והאינטרסים של הקטין. לפיכך מוצע לעגן כלל זה ולקבוע כי היתר לנישואי קטין יינתן רק אם הוא עולה בקנה אחד עם טובתו. נציגת משרד החינוך שהופיעה בפני הועדה לזכויות הילד ב-6 ביולי 2004 בנושא של "נישואי קטינים" השמיעה את עמדת המשרד על תמיכה בהצעת החוק מסיבות של בשלות ובגרות. ההצעה נכתבה על ידי המועצה לשלום הילד בחודש יוני 2004. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חברת הכנסת זהבה גלאון (פ/9/17). הצעות חוק גיל הנישואיןות הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאור (פ/1884/17) ועל שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/913/18). חוק גיל הנישואין, תש"י-1950 (להלן:"חוק גיל הנישואין") 1. פירושים (תיקון: תשנ"ח) בחוק גיל הנישואין - "נער" - גבר שלא מלאו לו שבע עשרה שנים; "נערה" - אשה שלא מלאו לה שבע עשרה שנים; "נישואין" - כוללים קידושין; והפועל "נשא" לכל בניניו, יתפרש לפי זה; "פקיד סעד" פירושו - אדם שנתמנה על ידי שר הסעד להיות פקיד סעד לצורך חוק גיל הנישואין. 2. עבירות (תיקון: תשנ"ח) מי שעשה אחד מאלה - (א) נשא נערה או נשאה נער; (ב) ערך נישואין, או סייע בכל תפקיד שהוא בעריכת נישואין, או בקשר לעריכת נישואין, של נערה או של נער; (ג) השיא נערה או נער שהם בתו או בנו שהם נתונים לאפוטרופסותו - דינו - מאסר שנתיים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 3. עילת תביעה להתרת קשר נישואין (תיקון: תשי"ט, תשנ"ח) (א) נערכו נישואין בניגוד לסעיף 2, והם תופסים לפי החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים - תשמש העובדה שהנישואין נערכו בניגוד לסעיף 2 עילת תביעה להתרתם בדרך של גט, או בדרך של פירוק קשר הנישואין, או בדרך אחרת, הכל לפי הוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים. (ב) תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א) יכולה להיות מוגשת על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם, או על ידי פקיד סעד. (ג) הוגשה, שלא על ידי פקיד סעד, תביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), ובשעת הגשת התביעה לא מלאו למי שנישאה בהיותה נערה או למי שנישא בהיותו נער שמונה-עשרה שנים תמימות, ופקיד סעד סבור שהדיון בתביעה יש בו ענין לכלל - רשאי הוא להופיע בדיון ולהשמיע בו את טענותיו. (ד) אין נזקקים לתביעה להתרת קשר נישואין על יסוד העילה האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם - (1) הוגשה התביעה על ידי מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער לפני שמלאו להם תשע-עשרה שנים תמימות; או (2) הוגשה התביעה על ידי אחד מהוריהם או מאפוטרופסיהם של מי שנישאה בהיותה נערה או מי שנישא בהיותו נער, או על ידי פקיד סעד, לפני שמלאו להם שמונה-עשרה שנים תמימות. 4. נסיבות מקילות (תיקון: תשנ"ח) בקביעת ענשו של אדם שיצא חייב בדין על עבירה לפי פסקה (א) של סעיף 2, יביא בית המשפט בחשבון, כגורם לקולא, את העובדות הבאות: (א) אותו אדם התיר או הסכים להתיר את קשר הנישואין, לפי דרישת בן זוגו, בהתאם להוראות החוק החל על עניני המעמד האישי של הצדדים; (ב) אותו אדם קיים פסק דין להתרת קשר הנישואין, שניתן מאת בית משפט או מאת בית דין מוסמך. 5. היתרי נישואי נערה או נער (תיקון: תש"ך, תשנ"ה, תשנ"ח) על אף האמור בחוק גיל הנישואין רשאי בית משפט לעניני משפחה לתת היתר - (1) לנישואי נערה אם היא ילדה או הרתה לאיש אשר לו ברצונה להינשא; (1א) לנישואי נער - אם האישה אשר ברצונו לשאת הרתה או ילדה לו; (2) לנישואי נערה או נער אם מלאו להם שש-עשרה שנה ולדעת בית המשפט קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות מתן היתר זה. 5א. בקשה להיתר נישואין (תיקון: תש"ך, תשנ"ח) בקשה להיתר נישואין לפי סעיף 5 תוגש על ידי הנערה או הנער או על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופסיהם או על ידי מי שמבקש להינשא להם. 5ב. נישואין לפי היתר (תיקון: תש"ך) סעיף 2 לא יחול על נישואין שנערכו בהיתר לפי סעיף 5. 6. (שולב בפקודת החוק הפלילי, 1936). 7. ביצוע שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק גיל הנישואין. הצעות חוקנישואין / חתונההיתר נישואין