חוק בדר עופר

חוק הבחירות לכנסת (נוסח משולב), התשכ"ט-1969 (להלן:"חוק בדר עופר") פרק ח': תוצאות הבחירות 81. חלוקת המנדטים (א) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות מועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים במספר שאינו פחות מ- 2% (שני אחוזים למאה) מסך כל הקולות הכשרים. (ב) סך כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים יחולק למספר חברי הכנסת, והמספר השלם היוצא מן החילוק יהיה "המודד". (ג) כל רשימה המשתתפת בחלוקת המנדטים תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק קולותיה הכשרים במודד. (ד) המנדטים שנותרו אחרי חלוקת המנדטים לפי סעיף קטן (ג) יחולקו בין הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים באופן זה: (1) לכל רשימה ייקבע "מודד רשימה" על-ידי חילוק מספר הקולות הכשרים שקיבלה למספר המנדטים שזכתה בהם לפי סעיף קטן (ג) נוסף אחד; (2) הרשימה שקיבלה את מודד הרשימה הגדול ביותר, תזכה במנדט נוסף; היו לשתי רשימות או יותר מודדי רשימה שווים, תכריע הגרלה שתערוך הוועדה המרכזית, איזו מהן תזכה במנדט הנוסף; (3) החלוקה לפי הוראות פיסקאות (1) ו-(2) תימשך עד שיחולקו כל המנדטים, כשלרשימה שזכתה במנדט נוסף לפי פיסקה (2) ייקבע מודד רשימה חדש בהתחשב במנדט הנוסף; (4) רשימה שלא קיבל יותר ממחצית כל הקולות הכשרים של כל הרשימות המשתתפות בחלוקת המנדטים, וזכתה במחצית כל המנדטים, לא תוסיף להשתתף בחלוקת המנדטים, והחלוקה תימשך בין הרשימות האחרות. 82. חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות (א) שתי רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהם ייחשבו לענין חלוקת המנדטים לפי סעיף 81(ד) כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו שתיהן יחד ובעלת המנדטים שזכו בהם שתיהן יחד, ובלבד שכל אחת מהן בפני עצמה קיבלה את אחוז הקולות הקבוע בסעיף 81(א). (ב) המנדטים שזכו בהם שתי הרשימות הקשורות יחולקו ביניהם לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 81 לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות. חוקבחירות