חוק ארוחה יומית לתלמיד

חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 (להלן:"חוק ארוחה יומית לתלמיד") 1. הגדרות בחוק ארוחה יומית לתלמיד - "בית ספר יסודי" - מוסד חינוך שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו', כולן או מקצתן, או כיתות בדרגה א' עד ח', כולן או מקצתן; "גן חובה" - גן ילדיםלילדים מגיל 5 ומעלה; "חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949; "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה; "רשות חינוך מקומית" - כמשמעותה בחוק לימוד חובה: "תלמיד" - כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953; "השר" - שר החינוך התרבות והספורט. 2. מטרה (תיקון: תשס"ח) 2 מטרתו של חוק ארוחה יומית לתלמיד לקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד. 2א. ארוחה יומית (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) 2 (א) בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, וכן בגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים של 41 שעות לימוד לפחות ואם מיושמת בהם התכנית - שמתקיים בהם שבוע לימודים של 37 שעות לימוד לפחות, ביישובים ובשכונות שהוחל בהם יום חינוך ארוך כאמור, תינתן ארוחה יומית לתלמידים בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התכנית - בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים. (ב) רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית כאמור בסעיף קטן (א), אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור, בהתאם לחוק ארוחה יומית לתלמיד. (ג) בסעיף זה, "התכנית" - כהגדרתה בחוק יום חינוך אורך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997. 3. תפריט לארוחה (תיקון: תשס"ח) 2 במסגרת מפעל ההזנה יקבלו תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע שר הבריאות, בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך. 4. החלה בהדרגה (תיקון: תשס"ח) 2 השר, בהסכמת שר האוצר לכל שנת לימודים, יקבע את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית החלה בהדרגה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997. 5. תקציב (א) זכאותם של תלמידים במוסדות חינוך לארוחה יומית על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד תהיה על פי תקציב תקציב שנתי שיוקצה לבך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. (ב) נוסף על התקציב האמור בסעיף קטן (א), תשתתף רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד, זה, במימון מפעל ההזנה באותם מוסדות חינוך כאמור, בשיעורים שייקבעו כמפורט בסעיף 6. (ג) בכפוף לכל דין, המדינה ורשויות החינוך המקומיות רשאיות לממן את חלקן בתקציב כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) באמצעות כספי תרומות. (ך) רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד, רשאית באישור השר, לגבות מההורים תשלומים, בשיעורים שיקבע השר, למימון חלק מחלקה בתקציב כאמור בסעיף קטן (ב); התשלומים שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליות-חברתיות, ובמסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה. 6. קביעת שיעורי ההשתתפות של הרשויות המקומיות (תיקון: תשס"ח) 2 (א) השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את שיעורי ההשתתפות של רשויות חינוך מקומיות כאמור בסעיף 5(ב), בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי על פי הפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לקבוע שיעורי השתתפות שונים מהשיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), לרשויות חינוך מקומיות שמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות שקבע, לרבות מצב כלכלי מיוחד (להלן - שיעורי השתתפות מיוחדים). (ג) רשות חינוך מקומית הטוענת כי מתקיימות לגביה הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), רשאית להגיש לוועדה שתוקם לפי סעיף קטן (ד), בקשה להחיל עליה את שיעורי ההשתתפות המיוחדים. (ד) לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים, תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו, ואולם אי-מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה. (ה) הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי סעיף קטן (ג), ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן (א). 7. תקנות וביצוע השר ממונה על ביצוע חוק ארוחה יומית לתלמיד, והוא רשאי, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שבענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) הוא רשאי לעשות כן לאחר התייעצות עם שר הבריאות: (1) התנאים הפיזיים, התברואתיים ואחרים, הנדרשים במוסדות החינוך לשם מתן שירותי הזנה; (2) התנאים לקביעת שירותי הסעדה והשירותים הנדרשים במוסדות החינוך לשם כך; (3) פיקוח על תנאי התברואה, לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות במוסדות החינוך. דיני חינוךחוקסוגיות בנושא בית ספר