פיטורים בגלל כתב אישום שהוגש נגד עובד

פסק דין 1) לפנינו תביעה לחייב הנתבעים לשלם לתובע הסכומים הבאים: א) פיצויי פיטורים - 25,500 ₪; ב) הודעה מוקדמת - 3,000 ₪; ג) הפרשות לפנסיה - 15,000 ₪; ד) מחצית משכורת 1/95 - 1,500 ₪. ס ה " כ 45,000 ₪. זאת בגין יחסי עובד ומעביד שהתקימו בין הצדדים מ- 15/9/87 עד ליום 30/5/95 אשר הסתיימו בפיטורים. כן נטען שהתובע הואשם במעשים מגונים, נעדר מספר ימים ושוחרר ממעצרו ב- 17/1/95 ובמסגרת החלטת בית משפט נאסר עליו ליצור קשר עם מקום העבודה. ביום 29/5/95 נגזר דינו, הוטלה עליו תקופת מבחן, רצה לחזור לעבוד ונמנע ממנו לעשות כן. 2) בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובע. נטען שהתובע התפטר ומסר הודעה על כך לנתבעת, וזאת ערכה חישוב של המגיע לו ממנה. כן נטען שבמהלך כל תקופת העבודה הופרשו עבור התובע כספים למבטחים. לפיכך, אין התובע זכאי להודעה מקודמת ולא לפיצוי פיטורים. באשר למחצית שכ"ע הרי התובע הפסיק לעבוד במחצית החודש, לכן אין הוא זכאי להפרשי שכר בגין עבודה שלא בוצעה. 3) מטעם מבטחים נטען שהיא פועלת על פי תקנונה, אין היא מעסיקתו של התובע וכל מה שמגיע לתובע מגיע לו על פי התקנון. 3) ביום 19/12/01 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר דיוני כדלהלן: " ב"כ הצדדים: בשלב זה מסכימים למתן פסק דין כדין על פי החומר בתיק, לאחר סיכומים, כאשר ניתן לצרף לסיכומים מסמכים. כל צד מבקש 30 יום, ב"כ התובע מתחילה". 4) להלן העובדות הנוגעות לענין: א) יחסי עובד ומעביד בין התובע לנתבעת התקיימו מיום 15/9/87 עד 17/1/95 (ראה תגובת התובע לבית הדין מיום 12/12/01). ב) בחודש 1/95 פנה התובע לנתבעת בהודעה כדלקמן (נספח ב' לכתב ההגנה): " לכבוד: מנהל כח אדם אהוד אברם א.נ., הנדון: סיום עבודתי במפעל בגלל יציאתי מן העבודה מסיבות כל שהם, אני מבקש ממכם לתת לי את כל התנאים המגיעים לי על כל תקופת עבודתי למשך שבע שנים וחצי ואלה הם:- 1) מכתב פטורים - שתכתבו בו שעבדתי שמונת חודשים כמנהל עבודה. 2) דף מבטחים. 3) בית הבראה לשנה האחרונה בעבודה, וגם את הביגוד. ** אני מבקש הנחיותכם בנידון. בכבוד רב, X האני ג'מאל" ג) ביום 20/1/95 נתנה הנחיה ע"י מנהל כח אדם לשלם לתובע יתרת חופשה, הבראה וכן לנכות הלואה שלקח (ראה נספח ג' לכתב ההגנה). ד) ביום 8/9/95 קבל התובע הודעה כדלקמן (נספח 1 לתביעה): " לכל המעוניין! א.נ., הנדון: העובד האני X ת.ז X הנני לאשר בזאת כי העובד האני X עבד במפעלינו מ- 15/9/87 עד 31/1/95. ב - 6 חודשי העבודה האחרונים ניהל מחלקת אריזה ובה כ- 40 אורזים. האישור ניתן לפי בקשת העובד. בכבוד רב, אהוד אבירם מנהל כח אדם". ה) הרקע לסיום יחסי עבודה פורט בכתב התביעה (ראה סעיפים 4, 5 לכתב התביעה וכן הנספחים, בהם כתב אישום והכרעת דין). 5. א) יחסי עובד ומעביד הסתיימו בהודעת התובע על סיום יחסי עובד ומעביד. מהודעה זאת עולה כי מדובר בסיום יחסי עובד ומעביד ביוזמת העובד, לפיכך, אין מדובר בפיטורים אלא בהתפטרות. ב) בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התפטרות של עובד אינה מזכה בפיצויי פיטורים אלא אם כן התובע מוכיח כי חל לגביו אחד מסעיפי החוק המקנים זכות לפיצויי פיטורים, והוכחה כאמור לא הוצגה בפנינו. ג) גם אם בהודעה על סיום יחסי עובד ומעביד דרש התובע את כל זכויותיו אין הדבר מחייב את המעביד, אלא אם ירצה לעשות כן. ד) גם אם לטענת התובע הוא עשה נסיונות לחזור לעבודה והנתבעת סרבה לקבלו, הרי נסיונות אלה אינם מעלים ואינם מורידים בשעה שהתובע נתן הודעה על סיום יחסי עובד ומעביד, וממועד זה העובד כפוף להסכמת המעביד. ירצה, יחזירו לעבודה, לא ירצה, לא יחזירו לעבודה. בנסיבות סיום יחסי עובד ומעביד איננו סבורים שיש מקום לזקוף הסרוב לחובת המעביד. ה) בנסיבות סיום יחסי העבודה יש לראות גם משום סיכול חוזה העבודה הואיל ובמשך כ- 5 חודשים התובע לא התייצב לעבודה, ואי התייצבות זאת אין לזקוף אותה לחובת הנתבעת, הואיל ולא היא גרמה לחוסר ההתייצבות. ו) התוצאה מהאמור לעיל שהתובע אינו זכאי לא לפיצויי פיטורים ולא להודעה מקודמת. ז) לענין הפרשי שכ"ע - עולה מטענות הצדדים שיחסי עובד ומעביד הסתיימו במחצית חודש 1/95, לפיכך, אין התובע זכאי להפרש שכ"ע על אי עבודה. ח) לענין הפרשות לפנסיה - מטיעוני ב"כ הנתבעת עולה שהנתבעת הפרישה למבטחים מידי חודש בחודשו המגיע ממנה לפי תקנון מבטחים, לפיכך אין מקום לחייב הנתבעת בסכום נוסף. ט) כמו כן יש מקום לדחות התביעה כנגד מבטחים מהטעמים שפורטו לעיל, דהיינו שמבטחים פועלת לפי תקנונה, ובט עוניו ב"כ התובע לא הצביע על עילה שיש בה כדי לחייב את מבטחים. 6. המסקנה מכל האמור לעיל כי דין התביעה להדחות. 7. ניתן היום ו' באייר תשס"ב, 18 אפריל 2002 - בהעדר. לשלוח לב"כ הצדדים פסק הדין בדואר. בנסיבות הענין על התובע לשלם לנתבעת 1 הוצאות ושכ"ט בסכום כולל של 2,500 ₪ בתוספת מע"מ, סכום שישא הצמדה וריבית מהיום עד התשלום בפועל. באשר לנתבעת 2 - אין צו להוצאות. משפט פליליפיטורים