דירוג אחיות - לימודים אקדמיים

פסק דין 1. לפנינו תביעה למתן פסק דין הצהרתי, לפיו, יוכרו לימודיהם האקדמאיים של התובעות לצורך שיבוץ בדירוג אחיות על פי סולם שכר אקדמאי, ולכל ענין אחר, החל מיום סיום לימודיהם ואילך. לגירסת התובעות הן למדו במכללה האזורית עמק יזרעאל בחוג שאמור היה להקרא "חוג לסוציולוגיה" ונקרא "החוג הרב תחומי במדעי החברה", ולימודי הסוציולוגיה צויינו במפורש כמגמה לצד התואר. 2. בכתב ההגנה הוכחשו טענות התובעות, נטען שהחוג בו למדו התובעות אינו חוג מוכר לסוציולוגיה ע"י המועצה להשכלה גבוהה ולא אושר ככזה, דהיינו, המקנה זכויות ע"י הועדה הבינמשרדית. כן נטען שמכתבה של גב' ריב"א שהתייחס לקורסים המאושרים, אינו משנה לעצם הענין, הואיל, ולגב' ריב"א אין סמכות לאשר קורסים, אלא למועצה להשכלה גבוהה. דרישת הנתבעת היתה שהחוג יוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה. באשר לטענה, לפיה אושר לגב' זקס תחום לימודיה לצורך הענקת דרגה למרות שלא למדה בחוג לסוציולוגיה, הרי הנסיבות שונות והאישור ניתן לפנים משורת הדין לאחר בחינת תכנית הלימודים. כן נטען שהנתבעת לא נתנה כל הבטחה לענין תכנית הלימודים במכללת עמק יזרעאל, ואם נתנה הבטחה הרי זאת לא נתנה ע"י בעל סמכות לתתה. כן נטענה טענה מקדמית לפיה אין סמכות לבית הדין, מהטעם שמדובר בתביעה מוקדמת, הזכות לא גובשה וכי בעצם מדובר בתביעה כלכלית. 3. ביום 3/9/01 הגיעו ב"כ הצדדים להסדר דיוני כדלהלן: " בשלב זה מקבלים המלצת בית הדין, לפיה פסק הדין יינתן על סמך החומר בתיק לאחר סיכומים כאשר ניתן לצרף לסיכומים מסמכים. כל צד מבקש 45 יום לסיכומים. ב"כ התובעות מתחיל. אם לא תתקבל הודעה כלשהי מב"כ התובע תוך 15 יום מהיום הוא מסכים להצעה. מבקשים לתת להסכמה תוקף של החלטה. החלטה כמבוקש". 4. להלן העובדות הנוגעות לענין, העולות מהמסמכים: א) התובעות הינן אחיות מוסמכות במקצוען, רובן בתפקידי פיקוח וריכוז תחומים סיעודיים, והן עובדות אצל הנתבעת. ב) בשנת 1979 הוקמה ועדה משנה של הועדה הבינמוסדית בנציבות המדינה (להלן: הועדה"), לצורך בירור דרכי החלת הסולמות האקדמאים בדירוג האחיות על בעלי תארים אקדמאים. ג) ביום 5/12/79 הודיע הממונה על השכר דאז מר הלל דודאי על החלטת הועדה כדלקמן ( נספח א' לתביעה): " אל: מר מ. הורוביץ - סגן המנהל הכללי, משרד הבריאות. הנדון: דירוג אחיות - החלת סולמות אקדמאיים הוטל על ועדת משנה של הועדה הבין מוסדית לברר ולהחליט על דרכי החלת הסולמות האקדמאיות בדירוג האחיות על בעלי תוארים אקדמאיים, להלן הכללים שנקבעו בועדה. א. אחות מוסמכת או אח מוסמך בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד התחומים המורשים להלן יהיה זכאי לקבל שכרו לפי הסולם המתאים ( תואר ראשון, שני או שלישי בהתאמה) של דירוג האחיות. ב. התחומים (חוגים) המוכרים לצורך זה יהיו: (1) סיעוד (2) פסיכולוגיה (3) סוציולוגיה (4) חינוך (5) בריאות הציבור (6) ביולוגיה או מדעי החיים (7) פיזיולוגיה (8) חוג מצורף/ משולב של מדעי ההתנהגות/ חברה אשר כולל בו לפחות אחד מהתחומים המפורטים לעיל (מ-1 עד 4). ג. בעל תואר ראשון במסלול דו חוגי יוכר לצורך ענין זה אם אחד התחומים המפורטים לעיל היה אחד החוגים בו למד. ד. לאחר ישום הוראות חוזר זה נקיים דיון חוזר בועדת המשנה או בועדה הבין מוסדית בכדי לבדוק מקרים החורגים מהנחיות דלעיל במגמה להרחיב את רשימת התחומים במדה ויהיה צורך בכך. בברכה הלל דודאי הממונה על הסכמי עבודה העתק: ד"ר א. פרידמן - נציב שירות המדינה ממונים מר ח. פונדמינסקי - סגן החשב הכללי, משרד האוצר. חברי הועדה הבין - מוסדית." בעקבות החלטת הועדה האמורה, הוציא בחודש מאי 1994 אגף הסיעוד במשרד הבריאות, חוזר, המפרט תחומי הלימוד המוכרים כאמור בהחלטת הועדה (ראה נספח ב' לסיומי התובעות). ד) ביום 1/8/94 הוציא משרד הבריאות חוזר נוסף, עליו חתום מר הרלוד בר, חוזר דומה להחלטת הועדה ובו פירוט התחומים המוכרים (נספח ב' לתביעה). ה) המכללה האזורית עמק יזרעאל (להלן: "המכללה") יזמה בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות תכנית לימודים תואמת לצרכי האחיות והשכלתם האקדמאית. מסלול הלימודים ותכני הקורסים תוכננו בשיתוף בין המכללה לבית אנשי משרד הבריאות. לצרכי נוחות להלן נוסח מכתבו של פרופ' סואן לגב' ריב"א מיום 30/5/96, נספח ג' לסיכומי התובעות): " לכבוד: הגב' שושנה ריב"א ראש מינהל הסיעוד משרד הבריאות י ר ו ש ל י ם שלום וברכה, ראשית, ברצוני להודות לך על הישיבה הטובה שקיימנו במשרדך ביום ה' ה- 23 בח"ז. חרף הדחיה שחלה בתאריך המפגש דומני שהוא היה דרוש להבהרת התמונה לשני הצדדים - גישתו של משרד הבריאות כפי שהיא באה לידי ביטוי בניסוחייך ברורה לנו לגמרי. אני מקווה שגישתנו ללימודי התואר הראשון ולציבור האחיות המוסמכות המבקשות להשלים את לימודיהן האקדמאים הובהרה אף היא. אני מבקש לחזור על הזמנתנו לביקור במכללה, וזאת על דעתו של נשיא המכללה, הפרופ' גיורא. פרופ' גיורא ביקשני למסור כי ישמח אם ביקור זה יצא אל הפועל עוד לפני תום השנה האקדמאית המסתיימת בשבוע האחרון של יוני. רשמנו בפנינו בסיפוק כי תכנית למודי הסוציולוגיה שלנו נראית לך ושנושא האחיות הלומדות אצלנו כיום יוסדר בצורה זו או אחרת. לגופו של עניין, שאלת נוסח תעודת ה- A.B הועלתה בדיון מיוחד עם נשיא המכללה. העליתי בפניו את הצעתך להוסיף לצד גליון התעודה, שעליו יופיעו המילים "בוגר מדעי החברה" גליון ובו המילים "לימודי סוציולוגיה" או "סוציולוגיה" עם פירוט הנושאים שנלמדו והציונים שהושגו. לוטה כן ההצעה. נשמח לקבל הערותיך. ברכות, פרופ' דן סואן ראש החוג הרב תחומי למדעי החברה" לענין שיתוף הפעולה עם אנשי משרד הבריאות ותכנית הלימודים, נשלח ע"י פרופ' סואן מכתב נוסף מיום 18/5/90 (ראה נספח ד' לסיכומי התובעות). ו) ביום 18/5/97 שלח פרופ' סואן לגב' ריב"א מכתב שתוכנו כדלהלן: (נספח ה' לסיכומי התובעות) " לכבוד: גב' שושנה ריב"א ראש מיהנל הסיעוד משרד הבריאות ירושלים שלום וברכה, שוש, בהמשך לשיחתנו לפני כ 10 ימים, בטרם צאתי לחו"ל, אני מעביר אליך באופן פורמלי את בקשת המכללה, המתייחסת להכרה בלימודים של האחיות הלומדות אצלנו לקראת לימודי התואר הראשון בשנים ג' ב' ו- א' (כ- 130 סטודנטיות). כזכור, כל האחיות הלומדות אצלנו לאחר השלמת לימודיהן הגנריים לומדות סוציולוגיה ואנטרופולוגיה בהיקף של חוג עיקרי באוניברסיטה (התכנית נבדקה על ידכם וזכתה באישורכם). עם זאת החלטת המל"ג אינה מאפשרת בשלב זה הענקת ב.א בסוציולוגיה אלא ב.א במדעי החברה. בכוונתנו לבקש מן המל"ג להכיר בחוג למדעי החברה כבית ספר. אם תאושר בקשה זו ייהפכו המגמות לחוגים ואז יותר לו להעניק תעודת ב.א בסוציולוגיה. תכנית הלימודים הנלמדים היום במגמה זהה לאלה שילמדו בעתיד בחוג, לפיכך נכיר לך תודה מרובה אם תצליחי להביא לכך שלכל האחיות שכבר לומדות במוסדנו (ובתוכן עשרות המסיימות השנה), יוכר התואר לצרכי קידום. אנו מצידנו מבטיחים נאמנה (ואנחנו כבר עושים זאת) כי לכל אחות המבקשת להרשם לשנה הבאה נבהיר את המצב לאישורו בע"פ ובכתב. בכבוד רב, פרופ' דן סואן ראש החוג הרב תחומי העתק: פרופ' א. זאב גיורא - נשיא גב 'מירב רפאלי - אלוני - ראש מינהל אקדמי." ז) המועצה להשכלה גבוהה (להלן: "המל"ג)החליטה לא לאפשר למכללה להעניק ב.א בסוציולוגיה אלא ב.א במדעי החברה. ח) לגירסת התובעות עובדה זו, לא היתה אמורה לפגוע בתובעות, שכן כולן בחרו ללמוד במגמת הסוציולוגיה, אשר היוותה מגמה נפרדת בחוג למדעי החברה, ומרבית לימודיהן התמקדו בשל כך בתחום הסוציולוגיה. ט) התובעות סיימו את לימודיהן במכללה והוענק להן תואר ב.א בחוג רב תחומי מדעי החברה בתוספת - "במגמה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה" (ראה דוגמת תעודה נספח ו' לסיכומי התובעות). י) התובעות פנו למשרד הבריאות וביקשו, כי זה יכיר בתואר הב.א אותו למדו לצורך דירוגן בסולם השכר כל האקדמאים הנהוג במשרד. משרד הבריאות סירב לבקשת התובעות, בטענה כי החוג הרב תחומי במדעי החברה, אינו מוכר על ידו לצורך שיבוצן בסולם השכר האקדמאי. (ראה נספחים ז,ח לסיכומי התובעות) יא) החל מיום 1/5/98 צומצמה רשימת החוגים לצורך דירוג שכר אקדמאי לשניים בלבד: סיעוד וניהול מערכות בריאות, צמצום שאינו חל על התובעות. (ראה נספחים ט,י לסיכומי התובעות). יב) ביום 1/1/96 נשלח ע"י מ"מ מזכיר המל"ג מכתב לנשיא המכללה בחוג הרב תחומי במדעי החברה וההתנהגות (ראה נספח ו' לסיכומי הנתבעת), בקטע מסויים במכתב נרשם כדלהלן: " המועצה רשמה לפניה את התחייבות המכללה, כי שם התואר בחוג הרב תחומי (כולל תעודות הבוגר) יהיה "בוגר במדעי החברה" ושם התואר במדעי ההתנהגות יהיה "בוגר במדעי ההתנהגות", ללא ציון מגמת התמחותו של התלמיד". יג) במסגרת טיעוני התובעות הובאה לדוגמא אחות בשם נירית זקס שקיבלה תואר בוגר מאוניברסיטת חיפה בלימודים כללים ולמרות זאת הוכרו לימודיה לצורך שיבוץ בסולם האקדמאי בהתאם להחלטת הועדה (לענין זה ראה נספח י"א לסיכומי התובעות, וכן נספח ח' לסיכומי הנתבעת בו הסבר לאישור שנתן לגב' זקס). יד) ביום 15/4/02 שלח מזכיר המל"ג לב"כ הנתבעת מכתב כדלהלן: (נספח ו1 לסיכומי הנתבעת) " לכבוד: עו"ד אביבית נחמיאס עוזרת לפרקליטת מחוז צפון משרד המשפטים נצרת עילית פקס: 6478141 - 04 שלום רב, הנדון: ב.א תחומי במדעי החברה במכללה האקדמית עמק יזרעאל סימוכין: מכתבך בנושא מיום 11/4/02 להלן תשובותיי לשאלותייך: 1. המועצה להשכלה גבוהה הסמיכה את המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר "בוגר בלימודים רב תחומיים במדעי החברה". חל איסור מוחלט על המכללה לציין בתעודת הבוגר את המגמה הראשית ("מגמת ההתמחות" כלשונך) על גבי תעודת הבוגר. 2. אם המכללה האקדמית עמק יזרעאל העניקה תעודת בוגר בלימודים רב תחומיים במדעי החברה בציון המגמה הראשית שנלמדה, הרי שהיא פעלה בניגוד להוראות המועצה להשכלה גבוהה והחלטותיה, ואין למכללה כל סמכות לעשות כן. 3. התואר "ב.א רב תחומי" דומה במידה רבה לתואר "ב.א כללי", בשינויים המתחייבים מאופיין השונה של התוכניות. המועצה להשכלה גבוהה איננה מחייבת מתכונת אחידה של תוכניות ללימודים כלליים." 5. לענין הטענות המקדמיות כי מדובר בתביעה שטרם בשלה לעילת תביעה, או שמדובר בתביעה כלכלית לכן אין לבית הדין סמכות לדון בה. דין הטענות המקדמיות להדחות מהטעמים הבאים: א) בטיעוניהן מתייחסות התובעות להחלטת הועדה המקנה להן לדעתן הסעד המתבקש. ב) אין מחלוקת שהחלטת הועדה יצרה זכות בעולם המשפט. השאלה אם התובעות זכאיות להנות מאותה זכות משפטית או לא, הנה מעניינו של בית הדין. ג) במילים אחרות, התובעות מבקשות לישם החלטת הועדה על ענינן, ולא ליצור זכות חדשה. ד) הן בתביעה והן בסיכומים נקודת המוצא של התובעות הנה הזכות שנקבעה על ידי הועדה, ולא תעודת בוגר שקבלו במכללה. ה) אילולא החלטת הועדה יש להניח שהתביעה הנדונה לא היתה באה לעולם. 6. א) כפי שצויין לעיל, נקודת המוצא הנה החלטת הועדה, זאת קבעה אלו חוגי לימוד יוכרו לצורך הדרוג בסולם האקדמי, והתנאי הבסיסי לכך שחוגים אלה יוכרו ע"י המועצה להשכלה גבוהה. ב) כאשר זה התנאי, יש לבדוק אם "החוג" ,ככזה, הוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, וכי המוסד האקדמי שבו מדובר מוסמך לתת אישור אקדמי על כך. ג) מנספחים ו', ו'1 עולה שהמכללה הוסמכה מטעם המל"ג להעניק תואר בוגר במדעי החברה ללא ציון ההתמחות, וכי ציון המגמה נאסר במפורש ע"י המל"ג. ד) בהתייחס לאמור לעיל, אין כל חשיבות לתאומים שנעשו בין המכללה למשרד הבריאות בקשר לתובעות הואיל והקובע לענינינו הנו המל"ג (זאת מבלי שהדבר יהווה פגיעה כל שהיא בנושאים והנותנים). ה) המל"ג הוא המוסד שהוסמך בחוק לאשר למוסדות אקדמאיים אלו תוארים להעניק לתלמידיו, ולא גוף זה או אחר. לפיכך, גם אם יש זהות כל שהיא בתכני הלימודים אין הדבר משנה לעצם הענין, כל עוד המל"ג לא אישרה לאותו מוסד, ובענינינו למכללה, להעניק את התואר הנכסף. לדעתינו, אין גם מקום לערוך השוואה פורמלית לתכני הלימודים, מהטעם, שאין הם (דהיינו, תכני הלימודים) השיקול היחידי ששוקלת המל"ג בהרשאה להעניק תואר זה או אחר. ו) בהגינותו, ציין פרופ' סואן במכתבו מיום 18/5/97 למשרד הבריאות (ראה נספח ה' לסיכומי התובעות), כי אין באפשרות המכללה להעניק ב.א בסוציולוגיה אלא ב.א במדעי החברה, בכוונת המכללה לבקש הכרה כאמור, כן הבטיח שכל אחות שתבקש להרשם לשנת הלימודים יובהר לה המצב בכתב. מכתב זה עולה בקנה אחד עם מה שנאמר לעיל, לענין הסמכות החוקית לאשר הענקת תוארים. ז) לענין הגב' זקס - גם אם הנתבעת חרגה בענינה, אין המקרה של הגב' זקס יכול לסייע לתובעות, מהטעם, שאישור חריג שנתן אין בו כדי להקנות זכות לתובעות על פי החלטת הועדה. ח) בהתייחס לאמור לעיל לא היה גם מקום לערוך ההשוואה שנעשתה ע"י ב"כ התובעות לגבי תכני הלימודים, בין התובעות לגב' זקס, הואיל, ואין זה לב הענין כאמור לעיל. 7. המסקנה מכל האמור לעיל שדין תביעת התובעות להדחות. אחיותדירוג שכר (דרגה)