הסכם עבודות שיפוץ

פסק דין בפני שתי תובענות הנדונות במאוחד. התובעת בת.א.7202/97 (להלן: אמטל) הינה חברה העוסקת בשיפוץ מבנים ומתן שירותי בניה. התובעת בת.א. 7203/97 (להלן: א.מ.) הינה חברה העוסקת בעיצוב ותכנון אדריכלי למבנים. שתי החברות מנוהלות ע"י האדריכל משה אלמוג (להלן: אלמוג). הנתבעת הינה חברה המנהלת משרד נסיעות ברחובות, אשר חפצה לשפץ את משרדה, הממוקם בבנין ישן. לצורך כך התקשרה הנתבעת בהסכמים עם שתי התובעות, למתן שירותי תכנון ופיקוח אדריכלי, ע"י א.מ. וכן לביצוע השיפוץ המתוכנן, ע"י אמטל. עיקר תכנית השיפוץ, שהיקפה הכספי עמד על מעל 40,000$, בוצע ושולם כמוסכם, לשביעות רצון הצדדים. ואולם, לקראת סיום העבודה פרץ סכסוך בין הצדדים אשר נתגלגל לפתחו של בית המשפט. המחלוקת בין הצדדים נסבה סביב שתי סוגיות: א. האם על הנתבעת לשלם לא.מ. סך של 2,000$ + מע"מ עבור פיקוח עליון על עבודות השיפוץ שבוצעו ע"י אמטל, על פי ההסכם מיום 12.11.95 (להלן: הסכם התכנון); ב. האם על הנתבעת לשלם לאמטל את יתרת התמורה אשר לא שולמה לה לפי ההסכם מיום 15.12.95 (להלן: הסכם הביצוע), בסך 4,595$ + מע"מ. הנתבעת טוענת כי היא פטורה מלשלם את היתרה הנ"ל עקב הליקויים ו/או אי ההשלמה של עבודת השיפוץ שבוצעה ע"י אמטל. אלה אילצו את הנתבעת, לאחר סירוב אמטל לתקן את הטעון תיקון והשלמה, לקחת בעל מקצוע אחר שיבצע את העבודה במקומה, ולקזז את הסך ששולם לאותו בעל מקצוע מסכום התמורה המגיעה לאמטל על פי ההסכם. אמטל טוענת מנגד, כי ביצעה את כל עבודות השיפוץ אשר היתה מחוייבת בהן על פי הסכם הביצוע, לרבות עבודות תיקון והשלמה שנתבקשו ע"י הנתבעת לאחר גמר הביצוע, וכי העבודות שבוצעו ע"י איש המקצוע האחר אינן עבודות שהיו כלולות בהסכם הביצוע. אדון במחלוקות אלה כסדרן. א. אשר לתשלום לא.מ. בגין פיקוח עליון: נוסח ההסכם שנחתם ביום 12.11.95 בין א.מ. לבין הנתבעת מלמד כי נושא ההסכם היה "תכנון ועיצוב בתוספת פיקוח" כאמור בכותרת "תיאור הפרוייקט". ההסכם נוסח ע"י אלמוג, והועבר לעיונו ולחתימתו של מר עוזי הכטר מטעם הנתבעת. ההסכם הוא קצר (עמוד וחצי) ומגדיר בבירור כי העבודה המוזמנת הינה תכנון אדריכלי וטכני (סעיפים 1-4 להסכם) שבגינו הוסכם על תשלום סך של 2,000$ + מע"מ (סעיף 6 להסכם), ו"פיקוח עליון על כל העבודה" (סעיף 5 להסכם) שבגינו הוסכם על תשלום נפרד של 2,000$ + מע"מ (סעיף 7 להסכם). נקבע בסעיף 8 להסכם, כי "במידה ואמטל לבנין בע"מ תקבל את הביצוע של עבודות השיפוץ, יזוכה המזמין בעבור עלות התכנון, היינו 2,000$ + מע"מ. ברי מנוסח ההסכם, כמו גם מהעובדה כי ההתקשרות בין הנתבעת לאמטל נערכה רק חודש ימים מאוחר יותר להסכם התכנון, כי בעת חתימת הסכם התכנון ראו הנתבעת וא.מ. לפניהן שני תרחישים אפשריים - האחד, כי א.מ. תבצע את התכנון וכן פיקוח עליון על עבודת קבלן מבצע אחר,והשני - כי א.מ. תבצע את התכנון והפיקוח העליון, ואילו אמטל תבצע את השיפוץ עצמו. במקרה האחרון, ומתוך כוונה לתת לנתבעת תמריץ להתקשר עם אמטל לביצוע העבודה הקבלנית, ניתנה הטבה לנתבעת בכך שעלות התכנון בסך 2,000$ + מע"מ, שתשולם לא.מ., תחסך ממנה ותיזקף על חשבון הסכום שעל הנתבעת לשלם לאמטל. לעומת זאת, לא נאמר דבר ברוח זו לגבי ויתור על עלות הפיקוח העליון במקרה שאמטל תקבל את ביצוע השיפוץ, ומכלל ההן (לגבי התכנון) ניתן ללמוד בבירור את הלאו (לגבי הפיקוח העליון). ברי כי הצדדים לקחו בחשבון הן את האפשרות שאמטל תקבל את ביצוע השיפוץ והן את האפשרות השניה, וההסכם מתייחס לשתי החלופות. טענת הנתבעת, כאילו "היה ברור מאליו" שאם אמטל מקבלת את ביצוע השיפוץ, הפיקוח העליון של א.מ. "מתייתר" עומדת בניגוד ללשונו הברורה של ההסכם, שנוסח באופן בהיר והועבר בטרם חתימה לעיונו של נציג הנתבעת (שהיה יכול לתבוע תיקון הנוסח, אילו חרג מההסכמה בע"פ בין הצדדים). יתר על כן, אילו היתה הסכמה כאמור, היו הצדדים יכולים לערוך תיקון להסכם התכנון, בעת חתימת הסכם הביצוע עם אמטל חודש מאוחר יותר. עובדה היא, כי לא נערך כל תיקון להסכם התכנון, גם כאשר נחתם הסכם הביצוע והצדדים ידעו בוודאות כי אמטל תבצע את העבודה. אין לקבל את הטענה, כאילו פיקוח צמוד הניתן ע"י אמטל, ופיקוח עליון הניתן ע"פ הסכם התכנון ע"י א.מ., היינו הך הם, שכן טענה זו לא הוכחה מבחינה עובדתית (לא נסתרה טענת התובעות כי פעולות אלה בוצעו ע"י אנשים שונים) והעיקר - היא עומדת בניגוד ללשון ההסכם בין א.מ. לנתבעת. אינני מקבלת גם את הטענה כאילו העבודה שבוצעה במשרד הנתבעת היתה עבודת עיצוב ולא עבודת בניה, ולפיכך אין צורך בפיקוח עליון. שהרי, הסכם התכנון נערך כאשר מהות העבודה והיקפה היתה ידועה לשני הצדדים (כעולה מהמפרט הטכני המצורף להסכם ומהצעת המחיר של אמטל, שנערכה ע"י אלמוג, מיום 9.11.95 - נ1/) והעובדה כי נקבע בהסכם התכנון כי יבוצע פיקוח עליון, מלמדת כי סוג והיקף העבודות המתוכננות הצדיק זאת. מהעובדות שהוכחו עולה כי שולם לא.מ. סך של 1,000$ + מע"מ כמקדמה על חשבון התכנון, אך לאחר חתימת הסכם הביצוע, קיזזה הנתבעת את הסך הנ"ל מסכום התמורה המגיעה לאמטל (נספחים יז/1, יז/2 לתצהיר הכטר), דהיינו הסכום נזקף על חשבון התשלום לאמטל. מכאן, שלא.מ. לא שולם דבר על חשבון הפיקוח העליון. העובדה כי א.מ או אמטל לא מחו בעת זקיפת המקדמה לחשבון אמטל איננה מלמדת דבר, שכן לא סוכם בהסכם התכנון מועד לתשלום עבור הפיקוח העליון, ולכן לא היתה כל מניעה לזקוף את המקדמה על חשבון התשלומים לאמטל, כפי שאכן נעשה בהסכמת הצדדים. לפיכך הנני מחייבת את הנתבעת לשלם לא.מ. סך של 2,000$ + מע"מ, כערכם בש"ח ביום 1.4.96, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד זה ועד לתשלום בפועל. ב. אשר לתשלום יתרת התמורה בגין הסכם הביצוע: המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לביצוע פרק "צבע וטיח" בהסכם, סעיפים 21, 23-25. הנתבעת הגישה, לתמיכת טענותיה, את חוות דעת המהנדס יעקב קליגסברג, אשר ביקר במשרד ביום 30.4.96, קרי: לאחר שנסתיימו כל עבודות השיפוץ שביצעה אמטל, לרבות התיקונים. בחוות דעת המומחה פורטו הליקויים שנמצאו בטיח ובצבע החיצוניים והפנימיים, והתיקונים הנדרשים. להלן לשונם של הסעיפים הרלוונטיים בהסכם הביצוע, והממצאים לגביהם: לענין סעיף 21 - לשון הסעיף: "שיפוץ כולל תיקוני טיח בשתי החזיתות לרח' הרצל ופלטנר כולל צביעת הקירות". הממצאים: בקירות החוץ נמצאו סדקים רבים, קטעי טיח חסרים, שקעים ובליטות בפני הטיח, סימני תיקונים וחורים, צביעה לא אחידה. לא בוצעו תיקוני טיח וסדקים. לפיכך יש להסיר הטיח הרופף, לסתום חורים וסדקים, ליישר המשטחים ולצבוע בגוון אחיד. אין מחלוקת, כי בהצעת המחיר הראשונה דובר בסעיף 21 גם על איטום הקירות החיצוניים, ועניין זה הושמט מהסכם הביצוע, קרי: הנתבעת ויתרה על ביצועו (כנגד זאת הופחת הסך הכולל לתשלום עבור פרק ה"צבע וטיח", מ-7,560$ ל-6,860$). לענין סעיף 23 - לשון הסעיף: "...תיקוני שפכטל כלליים בכל המשרד, צביעה פנימית בסופרקריל בגוון לפי הנחיית האדריכל. הממצאים: לא בוצעה סתימת חורים ושקעים והחלקה בשפכטל, נמצאו סדקים בקיר הצפוני והדרומי. יש לסתום חורים ושקעים ולצבוע שתי שכבות. יש לסתום סדקים במרק, רשת, מלט ואז טיח וצבע. לענין סעיף 24 - לשון הסעיף: "צביעת הנגרות הפנימית בפוליאור". הממצאים: מלבני ומסגרות העץ של חלונות ודלתות לא הוכנו כראוי לפני צביעתם. לא בוצעו תיקוני שפכטל לסתימת חורים ושקעים בעץ. יש לבצעם, ללטש את משטחי העץ ולצבוע פעמיים בצבע עליון. לענין סעיף 25 - לשון הסעיף: "צביעת הכניסה לבנין וחדר המדרגות עד למשרד". הממצאים: לא נצבעה הכניסה לבנין, לא נעשו תיקוני טיח לפני צביעה. שכבת הצבע בקירות חדר המדרגות עד לדלת המשרד אינה אחידה בגוון ובשכבות. חוות דעת המומחה באשר לליקויי ביצוע העבודה לא נסתרה בראיה כלשהי מטעם אמטל או בחוו"ד מומחה מטעמה. טענתה היחידה של אמטל היא, כי ביצוע איטום בקירות החיצוניים, לרבות תיקון סדקים, וכן החלקת הקירות הפנימיים, חורגים מגדר העבודה המוסכמת בהסכם הביצוע. לעניין הקירות הפנימיים, הנני דוחה את הטענה כאילו החלקת הקירות בשפכטל לא נכללה בגדר העבודה המוסכמת, שכן הסעיף הרלוונטי מציין במפורש "תיקוני שפכטל כלליים בכל המשרד". יתר על כן, גם ההסכם עם הקבלן החלופי (נספח יב לתצהיר הכטר) שנערך ע"י הנתבעת לאחר שקיבלה את חוות דעת המהנדס קליגסברג, ולאחר שאמטל סרבה לבצע תיקונים נוספים, נוקט לשון זהה ללשונו של ההסכם עם אמטל: "תיקוני שפכטל וצבע". הדעת נותנת, כי תיקוני שפכטל כוללים גם סתימת חורים וסדקים בקירות הפנימיים, שלכך הם מיועדים. לפיכך, הליקויים שנמצאו בקירות הפנימיים היו בגדר העבודה המוסכמת בהסכם הביצוע. לעניין הקירות החיצוניים, אכן חורגת אטימת הסדקים מגדר העבודה המוסכמת בהסכם הביצוע, לאחר שהוסרה מההצעה המקורית שכללה איטום. בהתאם לכך, הופחתה עלות העבודה ב500-$ (לא כולל מע"מ). מכאן, שסך של 500$ + מע"מ יש להפחית מעלות עבודת הקבלן החלופי, בגין אותו חלק של העבודה אשר אמטל לא התחייבה לבצע. יתר העבודה שבוצעה ע"י הקבלן החלופי תואמת את תיקון הליקויים שהיה על אמטל לבצע, לפי הסכם הביצוע ולנוכח ממצאי חוות דעת המומחה. לסיכום, מתוך הסך של 4,595$ + מע"מ ששולם ע"י הנתבעת לקבלן החלופי ולמהנדס עבור חווה”ד, יש להפחית סך של 500$ + מע"מ בגין ביצוע העבודה הנוספת של אטימת הסדקים. מכאן, שהנתבעת היתה רשאית לקזז סך של 4,095$ + מע"מ לאחר סירובה של אמטל לבצע תיקונים נוספים, ונותרה חייבת לאמטל סך של 500$ + מע"מ. טענה נוספת של הנתבעת, שאינה נכללת בסכום שקוזז משכר אמטל, נוגעת לאיטום הגג - עבודה שלא בוצעה ע"י אמטל ולא ע"י הקבלן החלופי. הנתבעת מפנה לתוספת בכתב יד להסכם הביצוע, בה נאמר כי על אמטל לבצע "בדיקת הגג מבחינת איטום, במידה וישנם מספר נקודות לטיפול, הדבר בחשבון, במידה וצריך לטפל בכל הגג - עלות העבודה תגבה בנפרד". מחוות דעת המומחה מטעם הנתבעת, המהנדס קליגסברג, עולה כי לגבי הגג נמצאו "ליקויים רבים בשכבת האיטום בגג מצפון לדירה". נוכח היקף הליקויים שנמצאו, מחד גיסא, ונוסח התוספת להסכם, מאידך גיסא, המדבר על כך שרק במקרה של "מספר נקודות" יהיה התיקון על חשבון אמטל ואם יחרוג מכך - תחשב העבודה כעבודה נפרדת שיש לקבוע לה מחיר נפרד, הרי שבמקרה דנן איטום ליקויי הגג אינו נכלל בגדר העבודה המוסכמת על פי הסכם הביצוע. ג. סוף דבר: על הנתבעת לשלם לא.מ. סך של 2,000$ + מע"מ ולאמטל סך של 500$ + מע"מ, כערכם בש"ח ביום 1.4.96, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד זה ועד לתשלום בפועל. נוכח התוצאות, ישא כל צד בהוצאותיו. חוזהשיפוצניקשיפוצים