הצעת חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - איסור עבודת יולדת במשמרות), התשס"ו-2006 (להלן:"חוק עבודה במשמרות אישה בהריון") תיקון סעיף 10 1. בחוק עבודת נשים, בסעיף 10 בסופו יבוא: "(ג) עובדת שילדה, לא יעבדינה מעבידה בעבודת לילה ובעבודת משמרות במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב; בסעיף קטן זה - "עבודת לילה" - עבודה באורך של שמונה שעות, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00. "עבודת משמרות" - עבודה באורך של שמונה שעות, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 17:00 ובין 06:00. דברי הסבר חוק עבודה במשמרות אישה בהריון חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, נותן מענה למספר סוגיות המיוחדות לעבודתן של נשים, כגון תנאים לעבודת לילה, לחופשת לידה, להיעדרות מעבודה מטעמים רפואיים ועוד. עם זאת, אין בחוק התייחסות לבעיה האמיתית בה נתקלת העובדת שילדה, אשר לאחר שחזרה למקום עבודתה נדרש ממנה, כי תעבוד בעבודת לילה או בעבודת משמרות. אי לכך ראוי להוסיף הוראה האוסרת העבדת יולדת בעבודת לילה ובעבודת משמרות, במהלך תקופה נוספת של ארבעה חודשים מיום שובה לעבודה לאחר חופשת הלידה. וכן, על מנת שלא למנוע מנשים המעוניינות לעבוד על אף האיסור, מוצע להתיר עבודת לילה ועבודת משמרות מקום שהעובדת הסכימה לכך בכתב. אין ספק כי כלל שיאסור עבודה כאמור עולה בקנה אחד עם מדיניות חברתית המשלבת דאגה ראויה לאם היולדת ולבריאת היילוד הרך, והכול לתקופה מוגבלת. הצעות חוקהריוןחוק עבודת נשיםשעות עבודה ומנוחה