הלכת גויסקי | עו"ד רונן פרידמן

מהי הלכת גויסקי ? האם הלכת גויסקי בוטלה ? מה המשמעות של ביטול הלכת גויסקי ? ##(1) כשלון תמורה מלא - הלכת גויסקי:## בע"א 333/61 גויסקי נ' מאיר, פ"ד טז 595 (1962) נקבע כי אוחז בעד ערך ולא רק אוחז כשורה יוכל להתגבר על טענת כשלון תמורה מלא שמעלה מושך השיק, ובלבד שהשטר סוחר לידי אותו האוחז בטרם נכשלה התמורה (שלום לרנר דיני שטרות 321-317 (מהדורה שנייה, 2007); יואל זוסמן דיני שטרות 277-275 (מהדורה שישית, התשמ"ג)). הטעם המרכזי אשר הוליך את בית המשפט למסקנה זו מעוגן בדיני הקניין. בית המשפט הדגיש בפסק הדין כי לא הייתה כל תניה האוסרת על סיחור השיק וכי משסוחר השיק שניתן כדמי קדימה עבור התחייבות לספק את הפטיפונים בעתיד ומועד האספקה טרם הגיע בעת שהשיק סוחר לידיו של גויסקי, לא נפל באותה נקודת זמן פגם כלשהו בזכות הקניינית שהייתה בידי מסב השיק ועל כן הנסב קיבל לידיו זכות קניין שלא נפל בה פגם ומשנתן ערך בעד השיק הוא זכאי להיפרע על פיו. בית המשפט הוסיף והדגיש בהקשר זה את חשיבותו של השטר כשווה כסף ואת נוהג הסוחרים בציינו כי נטילת שטר בידיעה שהוא ניתן למעביר על יסוד חוזה שטרם בוצע, איננה נטילה שלא בתום לב: "נוהג הסוחרים אינו פוסל סיחור של שטר מפני האפשרות שהערך שניתן בעבורו אולי ייכשל בעתיד אם לא נכשל בהווה בפועל במעמד הסיחור" (הלכת גויסקי, בעמ' 599) ##(2) הביקורת על הלכת גויסקי:## מאז שנפסקה בשנת 1962, ספגה הלכת גויסקי ביקורת רבה הן בפסיקתו של בית משפט זה והן בספרות המשפטית (ע"א 444/82 בנק קונטיננטל לישראל בע"מ נ' שייקביץ, פ"ד לט (3) 113, 121-120 (1985); ##(א)## ע"א 1560/90 ציטיאט נ' הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ, פ"ד מח(4) 498, 527 (1994); ##(ב)## ע"א 775/85 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' ברוש מסחר בברזל (אשדוד) בע"מ, פ"ד מב(1) 294, 296 (1988); ##(ג)## רע"א 6553/97 חגאי נ' חברת עבודי חיים בע"מ, פ"ד נב(2) 345, 353 (1998); ##(ד)## ע"א 6909/00 בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ' קבוצת אריה יצחקי בע"מ, פ"ד נה(4) 83, 85 (2001) לרנר, בעמ' 321; ##(ה)## שלום לרנר "שטר ביטחון וזיכוי חשבון בנק כמתן ערך בשטרות" משפטים יז 71, 91-88 (1987); ##(ו)## מנחם מאוטנר "שטר הבטחון: חוזה הכפוף לתנאי מתלה, נכס ממושכן ובעיית התמורה והערך" עיוני משפט יב 205, 226-224 (1987); ##(ז)## רות פלאטו-שנער "לקראת מודל רציונלי של הגנות בדיני שטרות" המשפט יב – ספר עדי אזר ז"ל 251, 275 (2007)). ##(3) האם הלכת גויסקי בוטלה ?## הלכת גויסקי, הייתה ההלכה המחייבת בעניין התגברות האוחז בשטר על טענת כשלון תמורה. הלכה זו הרחיבה את האמור בפקודת השטרות, וקבעה, כי גם אוחז בשטר בעד ערך, ולא רק אוחז כשורה, יוכל להתגבר על טענת כשלון תמורה מלא, אשר מועלית ע"י מושך השיק , ובלבד שהשטר סוחר לידי אותו אוחז טרם כשלון התמורה. הלכה זו צומצמה בהלכת טריידינג, שנדונה תחילה בהרכב של 3 שופטים (ע"א 8301-13 טל טריידינג קורפ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (24.11.15), ולאחר מכן אושרר ה בדיון נוסף בפני 7 שופטים (דנ"א 8447-15 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' טל טריידינג קורפ (11.9.17)). בהלכה זו נקבע כי אך ורק אוחז כשורה, כהגדרתו בפקודה, גובר על כל טענה של מוסר השטר, לרבות טענה של כשלון תמורה מלא. הלכת טל טריידינג, מבטלת למעשה את ההרחבה של פקודת השטרות, אשר נקבעה בהלכת גויסקי. לפיכך, כיום חלה הגנה מפני טענת כשלון תמורה, רק במקרה בו מתקיימים תנאי סעיף 37 לפקודת השטרות, קרי במקרה בו מדובר באוחז כשורה בשטר אשר השטר התקבל בידיו טרם כשלון התמורה. ##(4) סיכום - ביטול הלכת גויסקי:## בפסק הדין שניתן ברע"א 8301/13 ביטל ביהמ"ש העליון ברוב דעות את הלכת גויסקי שנקבעה בע"א 333/61. ## (5) מה המשמעות של ביטול הלכת גויסקי ? ## פסק הדין המבטל את הלכת גויסקי ניתן ביום 24/11/2015 ומשמעותו פשוטה וברורה: "מי שאינו אוחז כשורה בשטר לא יוכל להתגבר על הגנה של כישלון תמורה של המושך או של העושה". הלכות משפטיות