חוק איסור שיבוט בני אדם

חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רביה), התשנ"ט-1999 (להלן:"חוק איסור שיבוט") 1. מטרת החוק (תיקון: תשס"ד2) מטרתו של חוק איסור שיבוט למנוע שיבוט לצורכי רביה בבני אדם על ידי קביעה שלא יתבצעו סוגים של התערבות גנטית בבני אדם וזאת לאור ההיבטים המוסריים, המשפטיים, החברתיים והמדעיים של סוגי ההתערבות האסורים, והשלכותיהם על כבוד האדם, ולשם בחינת מדיניות בנוגע לסוגי ההתערבות האמורים לאור היבטים אלה, תוך התחשבות בחופש המחקר המדעי לצורך קידום הרפואה. 2. הגדרות (תיקון: תשס"ד2) בחוק איסור שיבוט - "ועדה מייעצת" - ועדת הלסינקי עליונה שמונתה לפי תקנות בריאות העם (ניסויים רפואיים בבני אדם), התשמ"א-1980; "שיבוט אדם - human reproductive cloning" - כל אחד מאלה: (1) יצירת עובר אדם על ידי העברת גרעין מתא גוף לתוך ביצית או לתוך ביצית מופרית, שממנה הוצא הגרעין (בחוק איסור שיבוט - עובר משובט), במטרה ליצור אדם הזהה מבחינה גנטית כרומוזומלית לאחר, אדם או עובר, חי או מת; (2) החדרה של עובר משובט לרחמה או לגופה של אישה או לרחם או לגוף אחר. "תא רביה" - תא זרע או ביצית של אדם; "השר" - שר הבריאות. 3. פעולות אסורות (תיקון: תשס"ד2) במשך תקופת תוקפו של חוק איסור שיבוט, לא יעשה אדם כל פעולה שהיא אחת מאלה: (1) שיבוט אדם - human reproductive cloning; (2) שימוש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene (therapy במטרה לגרום ליצירת אדם. 4. ועדה מייעצת - תפקידיה וסמכויותיה (תיקון: תשס"ד2) הועדה המייעצת - (1) תעקוב אחר התפתחות הרפואה, המדע, הביוטכנולוגיה, הביואתיקה והמשפט בתחום הניסויים הגנטיים בבני אדם, בארץ ובעולם; (2) תגיש לשר ולועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, דין וחשבון בדבר הפעלת סמכויותיה ותפקידיה לפי חוק איסור שיבוט וכן סקירה על ההתפתחויות כאמור בפסקה (1); דין וחשבון וסקירה לפי פסקה זו יוגשו אחת לשנה, לא יאוחר מיום 1 במרס; (3) תייעץ לשר בנושא הניסויים הגנטיים בבני אדם, ותגיש לו את המלצותיה בענין האיסורים הקבועים בסעיף 3. (ב) השר יקבע הוראות לענין הפעלת סמכויותיה של הועדה המייעצת לפי חוק איסור שיבוט; בתקנות כאמור ייקבעו גם סמכויות פיקוח ובקרה. 5. התרת התערבות גנטית מסוימת (תיקון: תשס"ד2) (א) על אף הוראות סעיף 3, רשאי השר, אם מצא כי אין בכך כדי לפגוע בכבוד האדם, בהמלצת הועדה המייעצת ובתנאים שיקבע, להתיר בתקנות עשייתם של סוגי התערבות גנטית האסורים לפי סעיף 3(2). (ב) עשיית פעולת התערבות גנטית שהותרה לפי סעיף קטן (א) טעונה קבלת היתר מראש, בתנאים שייקבעו. (ג) בתקנות לפי סעיף זה יקבע השר את התנאים למתן היתר, את סדרי מתן ההיתר, את דרכי הפיקוח והניטור על ביצוע ההתערבות שהותרה וחובת דיווח. 6. עונשין (תיקון: תשס"ד2) העושה אחד מאלה, דינו - מאסר ארבע שנים או קנס פי שישה מן הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977: (1) מבצע שיבוט אדם - human reproductive cloning; (2) משתמש בתאי רביה שעברו שינוי גנטי מכוון קבוע (germ line gene (therapy במטרה לגרום ליצירת אדם, אלא אם כן פעל כדין על פי היתר שניתן לו לפי סעיף 5. 7. שמירת דינים הוראות חוק איסור שיבוט באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. 8. תוקף (תיקון: תשס"ד2, תש"ע) 3 חוק איסור שיבוט יעמוד בתוקפו עד יום ט"ו באייר התשע"ו (23 במאי 2016). 9. ביצוע השר ממונה על ביצוע חוק איסור שיבוט. התערבות גנטית (שיבוט)חוק