חוק איסור סחר בבני אדם

חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2006 (להלן:"חוק איסור סחר בבני אדם") (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2006 1. (שולב בחוק העונשין, התשל"ז-1977). 2. (שולב בחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957). 3. - 4. (שולבו בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972). 5. (שולב בחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982). 6. (שולב בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984). 7. (שולב בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998). 8. (שולב בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000). 9. (שולב בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001). 10. (שולב בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה-2005). חוק איסור סחר בבני אדם (תיקוני חקיקה), התשס"ז-2006 תיקון חוק העונשין [מס' 91] 1. בחוק העונשין, התשל"ז-1977 - (1) בסעיף 15(ב), במקום הסיפה החל במילים "ריבוי נישואין" יבוא "אחת מאלה, והיא נעברה על ידי מי שהיה בזמן עשיית העבירה אזרח ישראלי: (1) ריבוי נישואין לפי סעיף 176; (2) עבירה לפי סימן י' לפרק ח' שנעברה בקטין או בקשר לקטין; (3) הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה לפי סעיף 370; (4) גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות לפי סעיף 376ב; (5) סחר בבני אדם לפי סעיף 377א."; (2) סעיף 203א - בטל; (3) בסעיף 203ב, בכל מקום, במקום "202, 203 או 203א" יבוא "202 או 203"; (4) בסעיף 368ד(ח), במקום ההגדרה "עבירה", יבוא ""עבירה" - אחת מאלה: (1) עבירת זנות ותועבה לפי סעיפים 199, 201, 202, 203, 203ב, 203ג, 205א ו-214(ב1); (2) עבירה של סיכון החיים והבריאות לפי סעיף 337; (3) עבירת מין לפי סעיפים 345, 346, 347, 347א, 348 ו-351; (4) עבירה של נטישה או הזנחה לפי סעיפים 361 ו-362; (5) עבירה של תקיפה או התעללות לפי סעיפים 368ב ו-368ג; (6) עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א"; (5) בסעיף 370 - (א) במקום כותרת השוליים יבוא "הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה"; (ב) אחרי "מעבר לגבולות המדינה" יבוא "שבה שוהה אותו אדם"; (ג) במקום "מאסר עשרים שנים" יבוא "מאסר עשר שנים"; (6) בסעיף 374 - (א) בכותרת השוליים, במקום "או עבירת מין" יבוא "חמורה"; (ב) במקום "חמורה, למגע מיני אסור או לחיי זנות" יבוא "חמורה"; (7) אחרי סעיף 374 יבוא: "חטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם 374א. החוטף אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בסעיף 377א(א) או כדי להעמידו בכך באחת מהסכנות המנויות באותו סעיף, דינו - מאסר עשרים שנים."; (8) אחרי סעיף 375 יבוא: "החזקה בתנאי עבדות 375א. (א) המחזיק אדם בתנאי עבדות לצורכי עבודה או שירותים לרבות שירותי מין, דינו - מאסר שש-עשרה שנים. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה - מאסר עשרים שנים. (ג) בסימן זה, "עבדות" - מצב שבו מופעלות כלפי אדם סמכויות המופעלות ככלל כלפי קניינו של אדם; לענין זה, יראו שליטה ממשית בחייו של אדם או שלילת חירותו כהפעלת סמכויות כאמור.לעבדות)טיפה הצעה הפרטית כליאת שווא, דינו כדין מי שחטף את אותו אדםים ממדינה למדינה לצורכי סחר."; (9) במקום סעיף 376 יבוא: "עבודת כפייה 376. הכופה שלא כדין אדם לעבוד, תוך שימוש בכוח או באמצעי לחץ אחר או תוך איום באחד מאלה, או בהסכמה שהושגה בתרמית, והכל בין בתמורה ובין שלא בתמורה - דינו מאסר שבע שנים."; (10) בסעיף 376א, במקום "מאסר שנה" יבוא "מאסר שלוש שנים; העושה כן לשם מטרה מהמטרות המנויות בסעיף 377א(א) או המעמידו בכך באחת מהסכנות המנויות באותו סעיף, דינו - מאסר חמש שנים"; (11) אחרי סעיף 376א יבוא: "גרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות 376ב. (א) הגורם לאדם לעזוב את המדינה שבה הוא מתגורר לשם העסקתו בזנות או החזקתו בתנאי עבדות, דינו - מאסר עשר שנים."; (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה - מאסר חמש-עשרה שנים." (12) אחרי סעיף 377, לפני הכותרת "סימן ח': תקיפה" יבוא: "סחר בבני אדם 377א. (א) הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה, דינו - מאסר שש-עשרה שנים: (1) נטילת איבר מאברי גופו; (2) הולדת ילד ונטילתו; (3) הבאתו לידי עבדות; (4) הבאתו לידי עבודת כפייה; (5) הבאתו לידי מעשה זנות; (6) הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה; (7) ביצוע עבירת מין בו. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) בקטין, דינו של עובר העבירה - מאסר עשרים שנים. (ג) המתווך לסחר באדם כאמור בסעיף קטן (א), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, דינו כדין הסוחר באותו אדם. (ד) בסעיף זה, "סחר באדם" - מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. עונש מזערי לעבירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדם 377ב. (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 375א או 377א, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו. (ב) עונש מאסר לפי סעיף קטן (א) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי. אי-פסיקת פיצוי - חובת הנמקה 377ג. הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 375א או 377א, ולא פסק בית המשפט פיצויים לניזוק לפי סעיף 77, יפרט בית המשפט בגזר הדין את נימוקיו לאי-פסיקת פיצויים כאמור. חילוט 377ד. (א) בסעיף זה ובסעיף 377ה - "חוק מאבק בארגוני פשיעה" - חוק מאבק בארגוני פשיעה, התשס"ג-2003; "נפגע עבירה" - מי שנפגע במישרין מהעבירה וכן בן משפחה של מי שהעבירה גרמה למותו; "עבירה" - עבירת החזקה בתנאי עבדות לפי סעיף 375א ועבירת סחר בבני אדם לפי סעיף 377א; "רכוש" ו-"רכוש הקשור לעבירה" - כהגדרתם בחוק מאבק בארגוני פשיעה. (ב) הוראות סעיפים 5 עד 33 לחוק מאבק בארגוני פשיעה, למעט סעיפים 8, 14(2) ו-31 לחוק האמור, יחולו על חילוט רכוש הקשור לעבירה, לפי הענין ובשינויים המחויבים. (ג) בכפוף להוראות סעיף קטן (ב), רכוש שניתן לחלט לפי הוראות סימן זה וכן לפי הוראות חוק מאבק בארגוני פשיעה או חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, יחולט לפי הוראות חוק איסור סחר בבני אדם, אלא אם כן קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים את חילוט הרכוש שלא לפי הוראות סימן זה. (ד) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות הוראות בדבר סדרי דין בענין בקשה לצו חילוט בהליך פלילי או אזרחי, הליכים לשמיעת התנגדויות לחילוט, בקשה למתן סעדים לשמירת רכוש, סעדים זמניים, עיון חוזר, ערעור, וכן הוראות בדבר הדרכים למימוש החילוט, לניהול הנכסים ולמתן הודעות לטוענים לזכות ברכוש. קרן ייעודית 377ה. (א) החלטת בית המשפט על חילוט לפי סעיף 377ד תהיה אסמכתא בידי האפוטרופוס הכללי לתפוש את הרכוש המחולט; רכוש שחולט, או תמורתו, יועבר לאפוטרופוס הכללי ויופקד על ידיו בקרן ייעודית שינהל בכפוף לתקנות שיותקנו לפי סעיף קטן (ד) (בסעיף זה - הקרן). (ב) קנס שהטיל בית המשפט על עבירה יופקד בקרן. (ג) הציג נפגע עבירה פסק דין לפיצויו לפני גורם שקבע לענין זה שר המשפטים, והראה כי אין באפשרותו הסבירה לממש את פסק הדין, כולו או חלקו, לפי כל דין, ישולם לנפגע העבירה מהקרן סכום הפיצוי שנקבע בפסק הדין ושטרם מומש, כולו או חלקו; לענין סעיף זה, "פסק דין" - פסק דין שאין עליו ערעור עוד. (ד) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יקבע בתקנות את דרכי הנהלת הקרן, את השימוש שייעשה בנכסי הקרן ואת דרכי חלוקתם למטרות אלה: (1) שיקום של נפגעי עבירה, טיפול בהם והגנה עליהם; למטרה זו יוקצה בכל שנה סכום שלא יפחת ממחצית מנכסי הקרן בשנה אחת; (2) תשלום פיצוי שנקבע בפסק דין לנפגע עבירה, בהתאם להוראות סעיף קטן (ג); (3) מניעה של ביצוע עבירה; (4) ביצוע תפקידיהן של רשויות אכיפת החוק כדי לאכוף הוראות חוק איסור סחר בבני אדם לענין עבירה."; (13) בסעיף 431, ברישה, במקום "מאסר שנה" יבוא "מאסר שלוש שנים". תיקון חוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים) [מס' 5] 2. בחוק לתיקון סדרי הדין (חקירת עדים), התשי"ח-1957 - (1) בסעיף 2ב - (א) בכל מקום, המילים "לעיסוק בזנות" - יימחקו; (ב) בסעיף קטן (ה), במקום ההגדרה "עבירת סחר בבני אדם לעיסוק בזנות" יבוא: ""עבירת סחר בבני אדם" - עבירה של סחר בבני אדם לשם מטרה מהמטרות המנויות בפסקאות (5) עד (7) בסעיף 377א(א) לחוק העונשין או המעמידה בכך אדם באחת מהסכנות המנויות בפסקאות האמורות"; (2) בסעיף 2ג(ג) המילים "לעיסוק בזנות" - יימחקו; (3) בתוספת, בפרט (א), המילה "203א," - תימחק, ואחרי "351(א), (ב), (ג)(1) ו-(ג)(2)" יבוא "ועבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5)". תיקון חוק הסיוע המשפטי [מס' 6] 3. בחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן - חוק הסיוע המשפטי), בתוספת, בפרט 1, במקום "סעיף 203א" יבוא "סעיף 377א(א)(5)". חוק הסיוע המשפטי - הוראת שעה 4. בתקופה שמיום פרסומו של חוק איסור סחר בבני אדם ועד ליום ט"ו באלול התשס"ח (15 בספטמבר 2008), יקראו את פרט 1 בתוספת לחוק הסיוע המשפטי כנוסחו בסעיף 3 לחוק איסור סחר בבני אדם, כאילו במקום "סעיף 377א(א)(5)" נאמר "סעיף 375א או 377א(א)". תיקון חוק סדר הדין הפלילי [מס' 50] 5. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982 - (1) בסעיף 62א(א), בהגדרה "עבירת מין או אלימות", המילה "203א," - תימחק, ואחרי "377 בנסיבות מחמירות," יבוא "עבירה של סחר בבני אדם לפי סעיף 377א(א)(5),"; (2) בסעיף 117(ב), במקום "לפי סעיף 203א" יבוא "לפי סעיף 377א". תיקון חוק בתי המשפט [מס' 44] 6. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 - (1) בסעיף 68(ב), אחרי פסקה (8) יבוא: "(9) לשם הגנה על ענינו של מתלונן או ניזוק בעבירה לפי סעיף 377א לחוק העונשין, התשל"ז-1977. "; (2) בסעיף 70(ג), במקום "סעיפים 345 עד 358, סעיף 360 וסעיפים 208 עד 214" יבוא "סעיפים 208, 214, 345 עד 352 ו-377א". תיקון חוק עזרה משפטית בין מדינות [מס' 5] 7. בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998, בתוספת השניה - (1) בפרט ג2, ברישה, המילים " התשל"ז-1977" - יימחקו; (2) אחרי פרט ט יבוא: "י. עבירות לפי סעיפים 375א ו-377א לחוק העונשין." תיקון חוק איסור הלבנת הון [מס' 6] 8. בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, בתוספת הראשונה, בפרט (3), המילה "203א," - תימחק. תיקון חוק זכויות נפגעי עבירה [מס' 4] 9. בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001 - (1) בתוספת הראשונה, בחלק שכותרתו "עבירות בחוק העונשין" - (א) בפרט 2, המילה "203א," - תימחק; (ב) בפרט 7, במקום "375, 376 ו-377" יבוא "374א, 375, 375א, 376, 376ב, 377 ו-377א"; (2) בתוספת הראשונה א', בחלק א', בפרט 6, במקום "בפרט 7, למעט לפי סעיף 376" יבוא "בפרט 7". תיקון חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות 10. בחוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה-2005, בסעיף 1, בהגדרה "עבירה", בפסקה (3) שבה, במקום "לעיסוק בזנות לפי סעיף 203א" יבוא "לפי סעיף 377א(א)(5)". חוקסחר בבני אדם