הצעת חוק אבטחה במוסדות חינוך

הצעת חוק אבטחה במוסדות חינוך, התשס"ט-2009 (להלן:"חוק אבטחה") הגדרות 1. בחוק זה - "מוסד חינוכי" - גן ילדים, בית ספר, פנימייה, או ישיבה; "השר" - השר לביטחון הפנים. חובת אבטחה 2. מוסד חינוכי חייב באבטחה, לאורך כל שעות הפעילות בו. סמכויות 3. משטרת ישראל הינה הגורם המוסמך להנחות את המוסדות החינוכיים בכל הקשור למימון ולתכנון האבטחה על פרטיה וסדריה ולהוצאתה לפועל. בקרה ופיקוח 4. השר יגדיר מנגנוני בקרה ופיקוח באמצעות הגופים המופקדים על האבטחה במשטרת ישראל, וכן חובת דיווח עתי. ביצוע ותקנות 5. השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת ראש הממשלה ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו. דברי הסבר חוק אבטחה בעקבות המצב הביטחוני עלה הצורך בהסדרת אבטחה במוסדות חינוך בחקיקה ראשית, על מנת לשמור על בטחון הציבור. כיום לא מוסדרת אבטחה הפועלת בשעות אחר הצהריים במוסדות חינוכיים. לכן, מוצע לתגבר את האבטחה במוסדות החינוך ולהאריך את שעות האבטחה לאורך יום הלימודים על מנת לא להותירם חשופים לסיכון ולפגיעה. הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת יצחק זיו וקבוצת חברי הכנסת (פ/3580/17) ועל ידי חבר הכנסת יעקב ליצמן וקבוצת חברי הכנסת (פ/3695/17); הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת השבע-עשרה על ידי חבר הכנסת דוד אזולאי (פ/3764/17). הצעת חוק שירות הביטחון הכללי (תיקון - אבטחת סמלי שלטון) (להלן:"חוק אבטחה") הכנסת השמונה-עשרה הצעת חוק של חברי הכנסת שלי יחימוביץ, ישראל חסון, יריב לוין תיקון סעיף 7 1. בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 , בסעיף 7, בסעיף קטן (ב), במקום פסקה (2) יבוא: "(2) אבטחת מידע ומקומות שקבעה הממשלה וכן אבטחת האישים הבאים, דרך קבע: (1) נשיא המדינה; (2) ראש הממשלה; (3) נשיא בית המשפט העליון; (4) יושב ראש הכנסת; (5) שר הביטחון; (6) שר החוץ; (7) יושב ראש האופוזיציה. (2א) אין באמור בפסקה (2) בכדי לגרוע מהחובה לאבטח אישים אחרים בהתאם לשיקולים ביטחוניים ועל פי הערכות מצב קונקרטיות; אבטחה כאמור תתבצע על ידי שירות הביטחון הכללי בלבד. דברי הסבר חוק אבטחה הצעה זאת אמורה לעגן הסדר ממצה לענין אבטחת אישי ציבור. עד כה חוק שירות הביטחון הכללי לעניין אבטחת סמלי שלטון ואבטחת שרים היה כללי מאוד ואיפשר לקיים אבטחה צמודה לכל שר משרי הממשלה (גם אם ע"י גורמים אחרים שאינם שב"כ). אבטחת כלל השרים ואישי הציבור עולה למדינה כסף רב ואין לה הצדקה עניינית. אבטחה בהיקף רחב אינה מוצדקת ומשמשת במערכת הפוליטית כסמל סטאטוס. תיקון זה בא לתקן את המצב כיום ולהסדיר בחוק את האבטחה הממלכתית לסמלי השלטון בלבד, לצרכים האמיתיים ודרישות האבטחה של מערכת הביטחון. בנוסף לאותם שבעת סמלי שלטון המאובטחים דרך קבע יאובטחו אישים נוספים ע"פ שיקולים ביטחוניים והערכות מצב של השירות המתקיימות מעת לעת (קרי- על פי איומים קונקרטיים). הצעה זו אינה אמורה לשנות סדרי האבטחה ומשכי הזמן הקבועים כיום בהחלטות לעניין אבטחת "סמלי שלטון" לאחר תום תפקידם. הצעות חוקדיני חינוךאבטחה