הצעת חוק ויקיפדיה - זכויות יוצרים

הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - שימוש מותר בתמונות שצילמו גופים ציבוריים), התש"ע-2010 (להלן:"חוק ויקיפדיה") הוספת סעיף 31א 1. בחוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, אחרי סעיף 31 יבוא: "שימוש מותר בתמונות שצולמו גופים ציבוריים 31א. (א) בלי לגרוע מהוראות פרק זה, שימוש בתמונה שצילם גוף ציבורי, לרבות פרסומה באינטרנט, מותר, בכפוף להוראות אלה: (1) השימוש יהיה ללא תמורה; (2) לא ייעשה בתמונה שימוש מסחרי; (3) לא ייעשה בתמונה שינוי, לרבות עריכה. (ב) בסעיף זה, "גוף ציבורי" - כל אחד מאלה: (1) משרדי הממשלה; (2) צבא הגנה לישראל; (3) משטרת ישראל." דברי הסבר חוק ויקיפדיה מטרת הצעות החוק לקדם את חופש המידע. מדי יום, מצולמים על ידי גורמים ציבוריים שונים עשרות תמונות. תמונות אלו לרוב נשמרות בארכיוני המדינה, ולציבור אין אפשרות לראות תמונות אלו ולעשות בהן שימוש. לתמונות כאמור ישנו ערך היסטורי רב. בנוסף, גופי הסברה שונים מטעם המדינה גם הם, אינם מפרסמים תמונות שמצולמות במסגרת עבודתם. מנגנוני ההסברה במדינות אויבות למדינת ישראל משתמשים בכל תמונה המצולמת בשטחם לצרכיהם. חוסר האיזון האמור בין השימוש שעושות מדינות אויב בתמונות שצולמו בשטחן להיעדר שימוש דומה בתמונות שמצלמים גורמי הסברה ישראלים פוגע בתדמיתה של מדינת ישראל. מוצע להתיר את השימוש בתמונות שצולמו ונשמרו בארכיוני המדינה, לרבות העלאתן לרשת האינטרנט. המימון לצילום תמונות כאמור נעשה באמצעות כספי הציבור, ועל כן מן הראוי שיעמדו לרשותו. יובהר כי אין בהצעת החוק כדי לגרוע מהוראות הצנזורה הצבאית, שלא יאפשרו העלאת תמונות שיש בהן כדי לפגוע בביטחון המדינה. הצעות חוקזכויות יוצרים (הפרת)