הצעת חוק אכיפה משלימה ברשות ניירות ערך

מטרת החוק מנגנון האכיפה העיקרי הקיים כיום בחוק ניירות ערך, התשכ"ח 1968- (להלן- החוק העיקרי או חוק ניירות ערך) הינו ההליך הפלילי. בנוסף, קיים מנגנון של הטלת עיצום כספי ואולם הוא יוחד לעבירות שהינן טכניות במהותן ואינו נותן מענה לעבירות שאינן טכניות ולעבירות המצריכות בירור עובדתי. מטרת החוק המוצע הינה לייעל את האכיפה, ולקצר את משך הזמן שבין ביצוע ההפרה לבין הטלת העונש. מטרה נוספת הינה להתאים את עוצמת הענישה לעוצמת ההפרה, כך שהשימוש בהליך הפלילי יעשה רק במקרים חמורים )לדוג' - בשל היסוד הנפשי, ההשפעה על השוק היקף העבירה והתמשכותה) לשם כך מוצע לקבוע שני מנגנוני אכיפה חדשים - אכיפה מנהלית וצו מוסכם. עיקרי החוק המוצע יושב ראש הרשות יוכל להחליט בכל מקרה של הפרה או עבירה האם לפעול באמצעות הליך פלילי, הליך מנהלי או עיצום כספי. הרשות תקבע נהלים פנימיים שינחו אותה באשר לשיקולים לבחירה בין הערוצים השונים. במידה ויוחלט על הליך מנהלי הרי שהוא יתנהל בפני ועדה מנהלית כמפורט להלן: תוקם ועדה מנהלית אשר תהיה מורכבת מחברי רשות ומאנשי משרד המשפטים, ובראשה יעמוד יושב ראש הרשות. הועדה תקיים הליך שאינו הליך אדוורסרי במהותו, ואשר יהיה מבוסס בעיקרו על מסמכים שיוגשו לוועדה. במידה והועדה תגיע למסקנה כי הוכח ברמת הוכחה הנהוגה במשפט אזרחי (הסתברות של למעלה מ 50%- ) כי בוצעה הפרה, היא תהיה מוסמכת להפעיל כנגד המפר אמצעי אכיפה כפי שיפורט להלן: הועדה תדון בהפרות שייקבעו של חוק ניירות ערך, חוק השקעות משותפות בנאמנות התשנ"ו 1994- (להלן- חוק השקעות משותפות) וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק התשנ"ו 1994- (להלן- חוק השקעות משותפות) וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק התשנ"ו 1994- (להלן- חוק השקעות משותפות) וחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, שיווק הפרות אלה הינו שהיסוד הנפשי הקבוע בהן הוא לכל היותר יסוד נפשי של רשלנות. אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה אמצעי האכיפה אותם תהיה מוסמכת הועדה להטיל יהיו קנסות בהיקף משמעותי, דרישה. מנגנון נוסף אותו מוצע לקבוע הינו מנגנון של צו מוסכם. יושב ראש הרשות יוסמך להיענות לבקשתו של חשוד בביצוע עבירה או הפרה, לצו מוסכם. משמעות ההצעה היא כי אם החשוד ימלא אחר ההוראות שיוטלו עליו במסגרת הצו המוסכם, החשוד לא יועמד לדין, ולא יוטלו עליו אמצעי אכיפה או עיצום כספי בגין המעשים שביצע. הסכמת החשוד לצו המוסכם לא עליו אמצעי אכיפה או עיצום כספי בגין המעשים שביצע. הסכמת החשוד לצו המוסכם לא תיחשב כהודאה בביצוע עבירה או הפרה ולא תשמש כראיה נגדו. במידה ותיק חקירה הועבר לפרקליטות, הרי שהסמכות להיענות לבקשה לצו מוסכם תהיה של פרקליט המחוז. מוצע לקבוע סמכות חקירה אזרחית לפיה, במקרים בהם התעורר חשד לביצוע הפרה ניתן יהיה לבקש מבית המשפט צו חיפוש, בכל מקום שאינו משמש אך ורק כבית מגורים. לאור העובדה כי המדובר בחקירה אזרחית לרשות לא תהיה סמכות מעצר לרבות סמכות לעצור את מי שמתנגד להתייצב לחקירה, ואולם אי התייצבות לחקירה תהווה עילה להטלת עיצום כספי ואי מסירת גרסה בחקירה אזרחית עשויה לשמש כראיה נגד החשוד במסגרת דיוני הועדה המנהלית. הצעות חוקדיני חברותשוק ההון / ניירות ערך