הצעת חוק איסור שתיית אלכוהול

הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור שתיית משקאות משכרים על ידי קטינים במקומות ציבור), התשס"ט-2009 (להלן:"חוק איסור שתיית אלכוהול") הוספת סעיף 193ב 2. בחוק העונשין, התשל"ז-1977, אחרי סעיף 193א יבוא: "איסור סביאה במקום פתוח ובמקום בילוי 193ב. השותה משקה משכר במקום פתוח או במקום בילוי, ולא מלאו לו 18 שנים, דינו - קנס; לעניין סעיף זה, "מקום פתוח" - כל מקום ציבורי הפתוח לקהל הרחב, לרבות רחוב, מדרכה, שדרה, כניסה או מעבר של מרכז מסחרי או של בית משרדים, סמטה, משעול, נתיב להולכי רגל, כיכר, רחבה, חצר, מגרש ספורט, טיילת, חניון, גשר, גינה, מבוי מפלש וכל מקום פתוח שהציבור משתמש בו או נוהג לעבור בו, או שהציבור נכנס אליו או רשאי להיכנס אליו, בין שהוא בבעלות פרטית ובין שהוא בבעלות ציבורית, וכן רצועת הים לאורך החוף הנמצאת בתחום העירייה וחלל האוויר שמעל או מתחת לאזור האמור.". דברי הסבר חוק איסור שתיית אלכוהול בשנים האחרונות אנו עדים להחמרה בתופעת שתיית אלכוהול על ידי בני נוער. מנתונים מעודכנים של הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול עולה ש- 25% מהצעירים השתכרו לפחות פעם אחת בשנה האחרונה. 19% מהצעירים דיווחו כי שתו לפחות פעם אחת בחודש האחרון חמש מנות משקה בתוך שעות אחדות. ידוע כי הרגלי שתיית האלכוהול מתגבשים בגיל צעיר. למרות נתונים אלו, בישראל לא חל איסור על שתיית אלכוהול בקרב בני נוער. תופעת שתיית האלכוהול מובילה במקרים רבים לוונדליזם במקומות ציבוריים, מקרי אלימות ופגיעה בשלום הציבור. אולם כיום למשטרה אין אמצעים של ממש להתמודדות עם תופעת שתיית האלכוהול במקומות ציבוריים בקרב בני נוער, אלא רק לאחר ביצוע עבירות נלוות. החוק המוצע אוסר על שתיית אלכוהול בקרב בני נוער במקומות בילוי ובמקומות פתוחים ומטיל אחריות על בני הנוער השותים אלכוהול באמצעות קנס כספי. בכך יגברו האמצעים לצמצום תופעת שתיית האלכוהול בקרב בני נוער ואמצעי ההתמודדות של המשטרה עמה. הצעות חוקמשקאות משכרים / אלכוהול