הצעת חוק אסבסט

הצעת חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התש"ע-2010 (להלן:"חוק אסבסט") פרק א': מטרת החוק מטרת החוק 1. מטרתו של חוק אסבסט חוק זה מטרתו למנוע ולצמצם מפגעים סביבתיים ובריאותיים הנגרמים על ידי אסבסט ואבק מזיק ולטפל במפגעים כאמור, בין היתר, באמצעות - (1) קביעת הוראות בדבר איסור שימוש חדש באסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך וצמצום החשיפה של הציבור לאסבסט; (2) מתן הוראות וסמכויות להסרת מפגעי אסבסט; (3) הסדרת העיסוק באסבסט וקביעת הוראות לעניין אופן ביצוען של עבודות אסבסט;. (4) החלת הוראות לפי חוק אסבסט על חומרים נוספים הגורמים לאבק מזיק. והכול לשם מימוש הזכות לסביבה נאותה, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת, למניעה ולצמצום מפגעים סביבתיים, לשיפור איכות החיים והסביבה, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. פרק ב': הגדרות הגדרות 2. בחוק אסבסט - "אבק מזיק" - אבק העלול לגרום למחלות ריאה או לנזק בריאותי אחר, שמקורו בחומרים כפי שיקבע השר לפי הוראות סעיף ___. "אישור עבודת אסבסט" - אישור הממונה לביצוע עבודת אסבסט שניתן לפי סעיף 25; "אסבסט" - מינרל טבעי סיבי מקבוצת האסבסט, לרבות אמוסייט (Amosite), קריזוטייל (Chrysotile), קרוסידולייט (Crocidolite), אנתופילייט (Anthophyllite), טרמולייט (Tremolite), אקטינולייט (Actinolite), וכן כל חומר, מוצר או תערובת המכילים אחד או יותר מהמינרלים האמורים, בריכוז בשיעור העולה על אחוז אחד ממשקלם או מנפחם של החומר, המוצר או התערובת, לפי העניין, בכל מופע, הרכב או שימוש; "אסבסט פריך" - אסבסט הנמצא במצב מפורר, כתוש או בצורת אבקה או אסבסט הניתן לפירור, לכתישה או לצמצום לאבקה, על ידי מגע ידני, כאשר הוא במצב יבש, לרבות כל חומר, מוצר או תערובת המכיל אסבסט, למעט אסבסט צמנט שלא נפגע במידה שהפכה אותו לאסבסט פריך כאמור, ולרבות אסבסט המותקן בכלי רכב; "אסבסט צמנט" - תערובת המכילה של אסבסט, ומלט ומים, במצב קשיח; "בדיקת מעבדה" - בדיקת מעבדה לנוכחות סיבי אסבסט בדגימת אוויר או אסבסט בדגימת צובר; "בעל" או "בעלים", של מקרקעין, לרבות מקום ציבורי - בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם בפנקסי המקרקעין, כבעלים או כחוכר לדורות, והכל במשמעות הנודעת למונחים אלה בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969‏; לעניין זה, היו המקרקעין מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל‏, שהוחכרו בחכירה לדורות או שהועברה בהם הזכות להירשם כחוכר לדורות, יראו את החוכר לדורות או את הזכאי להירשם כחוכר לדורות, בלבד, כבעל המקרקעין; "דגימת אוויר" - דגימה הניטלת לצורך בדיקת נוכחות סיבי אסבסט באוויר; "דגימת צובר" - דגימה הניטלת לצורך בדיקת נוכחות סיבי אסבסט בחומר, במוצר או בתערובת; "דוגם אסבסט" - מי שבידו רישיון דוגם אסבסט; "הוועדה המקצועית" או "הוועדה" - הוועדה המקצועית לאבק מזיק שמונתה לפי סעיף 31; "חוק שמירת הניקיון" - חוק שמירת הניקיון, התשמ"ד-1984‏; "יום התחילה" - יום תחילתו של חוק אסבסט, כאמור בסעיף 66; "מיתקן תעשייתי" - מיתקן או צנרת הולכה של מפעל תעשייה, בין אם המיתקן או הצנרת פעילים ובין אם לאו, בין אם הם מצויים בשטח המפעל ובין מחוצה לו; "הממונה" - ממונה אסבסט שמונה לפי סעיף 35; "המנהל" - מנהל רישוי אסבסט שמונה לפי סעיף 34; "מעבדת אנליזה" - מעבדה שבידה רישיון לביצוע בדיקות מעבדה שניתן לפי סעיף 16(א) או מעבדה מחוץ לישראל שהוכרה לפי סעיף 16(ב); "מעבדה דוגמת" - מעבדה שבידה רישיון לנטילת דגימות אוויר, שניתן לפי סעיף 17(א); "מערכת הביטחון" - כל אחד מאלה: (1) משרד הביטחון ויחידות סמך של משרד הביטחון; (2) צבא הגנה לישראל; (3) שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים; (4) מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית והמכון הביולוגי; (5) ספקים ומפעלים המפתחים או המייצרים מוצרים בעבור גוף המנוי בפסקאות (1) עד (4), ששר הביטחון הודיע עליהם למנהל; (6) משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר; "מפגע אסבסט" או "מפגע" - נוכחות של סיבי אסבסט באוויר או שחרור של סיבי אסבסט לאוויר; לעניין הגדרה זו יראו כמפגע אסבסט, בין השאר את לרבות כל אחד מאלהאלה: (1) פליטה של אבק נראה לעין הנגרמת מעבודת אסבסט; (2) אסבסט צמנט הנמצא במצב שרוף, שבור או מרוסק, במידה ניכרת, כתוצאה משריפה, מהריסה בכלים כבדים, מפיצוץ, מפגעי מזג אוויר, מבלייה וכיוצא באלה וכן אסבסט צמנט שבור במידה ניכרת; (3) אסבסט פריך החשוף לאוויר; (4) מצבור של פסולת אסבסט החשוף לאוויר; "מפקח אסבסט פריך" - מי שבידו רישיון מפקח אסבסט פריך; "מקום ציבורי" - כל מקום המיועד לשימוש הציבור ואינו מיועד למגורים, לרבות כל מבנה המצוי בתחומם, ויראו כל אחד מהמפורטים להלן כמקום ציבורי אף אם אינו משמש או מיועד לשימוש הציבור או שהוא מיועד למגורים, אם הייעוד או השימוש העיקרי בו הוא אחד מהמפורטים להלן: ובכלל זה כל אחד מהמפורטים להלן, וכן דיור מוגן לקשישים ומעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965‏[1], למעט משפחה אומנת שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך (1) כל בית ספר וכל מוסד לימודים שבו לומדים באופן שיטתי יותר מעשרה תלמידים; (2) מקום המשמש את הציבור בפעילויות רווחה, חינוך, תרבות, דת, מדע, ספורט, העשרה ופנאי, ובכלל זה תיאטרון, בית קולנוע, אולם כנסים, בריכת שחיה, מועדון, מרכז קהילתי, ספריה, אולם שמחות, גן אירועים, מסעדה, פארק וגן ציבוריגן או פארק ציבורי; (3) דיור מוגן לקשישים ומעון כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965‏, למעט משפחה אומנת שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך, ולרבות מעון לסטודנטים, לתלמידים ולעובדים, וכן מעון או מעון נעול כהגדרתם בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל"א-1971; (34) בית מלון כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976‏; (45) מוסד רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996‏ או מוסד אחר העוסק במתן שירותי בריאות; (56) מקום המשמש למסחר ולמתן שירותים לציבור הפתוח לקהל הרחב, ובכלל זה קניון ושוק; (7) בית סוהר ובית מעצר; (8) ייעוד או שימוש אחר, כפי שיקבע השר. "סוקר אסבסט" - מי שבידו רישיון סוקר אסבסט; "סיבי אסבסט" - סיבים של אסבסט שאורכם עולה על 5 מיקרון, שקוטרם קטן מ-3 מיקרון ושהיחס בין אורכם לקוטרם גדול מ-3; "עבודת אסבסט" - עבודה המתבצעת באסבסט, לרבות, תיקון, פירוק, הסרה, הריסה, פינוי, חיתוך, סילוק מפגע, שינוע, הטמנה, כיסוי, חפירה או קידוח בקרקע שהוטמן בה אסבסט, ולמעט צביעה של אסבסט צמנט; "עוסק באסבסט" - קבלן אסבסט, מפקח אסבסט פריך, דוגם אסבסט, מעבדה דוגמת, מעבדת אנליזה וסוקר אסבסט; "פסולת אסבסט" - לרבות אסבסט שפורק, נפגע או נשבר וכן אסבסט שאינו בשימוש או שהשימוש בו לא הותר לפי חוק אסבסט; "פקח" - פקח שהוסמך לפי סעיף 36; "צו מינהלי לעניין אסבסט" - צו שניתן לפי סעיף 39; "קבלן אסבסט" - קבלן אסבסט צמנט או קבלן אסבסט פריך; "קבלן אסבסט פריך" - מי שבידו רישיון קבלן אסבסט פריך; "קבלן אסבסט צמנט" - מי שבידו רישיון קבלן אסבסט צמנט; "הקרן לשמירת הניקיון" - הקרן שהוקמה לפי סעיף 10 לחוק שמירת הניקיון; "רישיון דוגם אסבסט" - רישיון לנטילת דגימות אוויר, שניתן לפי סעיף 17(ב); "רישיון מפקח אסבסט פריך" - רישיון לפיקוח על ביצוע עבודות אסבסט פריך, שניתן לפי סעיף 15; "רישיון סוקר אסבסט" - רישיון שניתן לפי סעיף 18; "רישיון קבלן אסבסט פריך" - רישיון לביצוע עבודות אסבסט באסבסט פריך או באסבסט צמנט, שניתן לפי סעיף 13; "רישיון קבלן אסבסט צמנט" - רישיון לביצוע עבודות אסבסט באסבסט צמנט, שניתן לפי סעיף 13; "השר" - השר להגנת הסביבה. פרק ג': הגבלת השימוש באסבסט איסור שימוש באסבסט 3. לא ייצר אדם, לא ייבא, לא יחזיק, לא יסחורמכור, לא ימסור לאחר, ולא יעשה כל עסקה, כל עבודה או שימוש אחר, באסבסט, ובכלל זה בפסולת אסבסט, למעט עבודות אסבסט הנדרשות לצורך סילוק אסבסט והטמנה של פסולת אסבסט. המשך שימוש קיים באסבסט 4. (א) על אף הוראות סעיף 3, אסבסט שנעשה בו שימוש ערב יום התחילה, ניתן להמשיך ולעשות בו את אותו שימוש, באותו מקום או חפץ בו היה מותקן (להלן - שימוש קיים באסבסט) וכן לבצע בו עבודת אסבסט שניתן לגביה אישור לפי פרק ו', הכל בכפוף להוראות לפי חוק אסבסט; ואולם אם היה האסבסט הקיים אסבסט פריך, יוסר האסבסט ויופסק השימוש בו, במהלך התקופה הקבועה בפרק זה, ובהתאם להוראות לפי חוק אסבסט. (ב) אין בהוראות סעיף 3 כדי למנוע עסקה במקום או בחפץ שערב יום התחילה נעשה בו שימוש קיים באסבסט, ובלבד שבמועד שבו החל השימוש הקיים באסבסט היה שימוש זה מותר על פי דין. שימוש קיים באסבסט פריך במפעל תעשייה 5. (א) בעל מפעל תעשייה מתקן תעשייתי יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך לצורך בידוד תרמי, כאמור בסעיף קטן (א) ויפעל להסרתו ולהטמנתו יסירו ויטמין אותו בהתאם להוראות לפי חוק אסבסט, בתוך עשר שנים מיום התחילה. בעל מפעל תעשייה שבמיתקן תעשייתי של מפעלו קיים בידוד תרמי שהותקן עד שנת 1990, יערוך, באמצעות מפקח אסבסט פריך, בתוך שנה מיום התחילה, בדיקה לאיתור ולמיפוי של כל שימוש קיים באסבסט פריך שנעשה לצורך בידוד תרמי כאמור, אלא אם כן ידוע לו כי הבידוד התרמי אינו מכיל אסבסט פריך. (ב) בעל מפעל תעשייה שבמתקן תעשייתי של מפעלו מתקן תעשייתי שבו קיים בידוד תרמי שהותקן עד תום שנת 1990, יערוך, באמצעות מפקח אסבסט פריך, בתוך שנה מיום התחילה, בדיקה לאיתור ולמיפוי של כל שימוש קיים באסבסט פריך שנעשה לצורך בידוד תרמי כאמור, אלא אם כן ידוע לו, על יסוד מסמכים שבידו, כי הבידוד התרמי אינו מכיל אסבסט פריך. (בג) נמצא שימוש קיים באסבסט פריך בבדיקה לפי סעיף קטן (א), במתקן תעשייתי ידווחו על כך בעל המתקןפעל, והמחזיק בו, לאלתר, למנהל, וכן יערוך בעל המתקן התעשייתי והמחזיק בו רישום הכולל את מיקום האסבסט, הערכת כמותו ומצבו, יסמן את המיתקנים התעשייתיים הכוללים אסבסט, ויעדכן, מעת לעת, את הרישום והסימון כאמור.; המנהל רשאי לתת לבעל מפעל תעשייה הוראות לביצוע סעיף קטן זה. (גד) נעשה במיתקן תעשייתי שימוש קיים באסבסט פריך, לצורך בידוד תרמי כאמור בסעיף קטן (א), והאסבסט הפריך חשוף לאוויר, יאטום בעל מפעל התעשייההתעשייה המתקן התעשייתי והמחזיק בו את החיץ שבין האסבסט לאוויר, באופן מיידי ובהתאם להוראות לפי חוק זה, או יפסיק את השימוש במיתקן התעשייתי ויאטום ויסגור אותו, באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר והכול לאלתר ובהתאם להוראות לפי חוק אסבסט.; המנהל רשאי לתת לבעל מפעל תעשייה הוראות לביצוע סעיף קטן זה. (ד) בעל מפעל תעשייה יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך לצורך בידוד תרמי, כאמור בסעיף קטן (א), ויפעל להסרתו ולהטמנתו בהתאם להוראות לפי חוק זה, בתוך עשר שנים מיום התחילה. (ה) בעל מתקן תעשייתי והמחזיק בו יפעל לתחזוקת החיץ באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לאוויר, יבצע מעקב שוטף אחר תקינות החיץ, וכן פעולות הדרכה, שילוט, ניטור ודיווח ופעולות אחרות הדרושות לצורך מניעת מפגע אסבסט וטיפול בו. (הו) נמצא מיתקן תעשייתי מחוץ לשטח מפעל התעשייה במקרקעין שאינם בחזקתו של בעל המתקן התעשייתי, רשאי בעל המתקן התעשייתי פעל וכל מי שפועל מטעמו להיכנס למקרקעין שבהם נמצא המיתקן, לצורך ביצוע חובותיו לפי סעיף זה; על כניסה למקרקעין כאמור יחולו הוראות סעיף 50 לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002‏, בשינויים המחויבים. שימוש קיים באסבסט פריך במבנה ציבור 6. (א) בעל מקום ציבורי מקורה יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך לצורך בידוד אקוסטי מותז או בידוד תרמי, יסירו ויטמינו בהתאם להוראות לפי חוק אסבסט, בתוך עשר שנים מיום התחילה. בעל מקום ציבורי מקורה, שנבנה עד שנת 1984 ושקיים בו בידוד אקוסטי מותז, יערוך, באמצעות סוקר, בתוך שלוש שנים מיום התחילה, בדיקה לאיתור ולמיפוי של כל שימוש קיים באסבסט פריך שנעשה לצורך בידוד אקוסטי כאמור, אלא אם כן ידוע לו כי הבידוד האקוסטי אינו מכיל אסבסט פריך. (ב) בעל מקום ציבורי מקורה, שבנייתו החלה נבנה עד תום שנת 1984 ושקיים בו בידוד אקוסטי מותז, יערוך, באמצעות סוקר, בתוך שלוש שנים מיום התחילה, בדיקה לאיתור ולמיפוי של כל שימוש קיים באסבסט פריך שנעשה לצורך בידוד אקוסטי כאמור, אלא אם כן ידוע לו, על יסוד מסמכים שבידו, כי הבידוד האקוסטי אינו מכיל אסבסט פריך. (בג) נמצא אסבסט פריך במקום ציבורי מקורה בבדיקה לפי סעיף קטן (א), ידווחו על כך בעל המקום הציבורי והמחזיק בו, לאלתר, למנהל, וכן יערוך בעל המקום והמחזיק בו רישום הכולל את מיקום האסבסט, הערכת כמותו ומצבו, ויעדכן, מעת לעת, את הרישום כאמור; המנהל רשאי לתת לבעל מקום ציבורי הוראות לביצוע סעיף קטן זה. (גד) נעשה במקום ציבורי מקורה שימוש קיים באסבסט פריך, לצורך בידוד אקוסטי כאמור בסעיף קטן (א), וקיים חיץ אטום בין האסבסט הפריך לבין חלל המקום הציבורי, יפעלו בעל המקום הציבורי והמחזיק בו כמפורט להלן, ורשאי המנהל לתת לבעל המקום הציבורי הוראות לעניין זה - לתחזוקת החיץ באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לחלל המקום הציבורי, יבצעו מעקב שוטף אחר תקינות החיץ, וכן ינקטו בפעולות הדרכה, שילוט, ניטור ודיווח ופעולות אחרות הדרושות לצורך מניעת מפגע אסבסט וטיפול בו, הכל כפי שיורה לו המנהלעד להסרת האסבסט כאמור בסעיף קטן (א).; (1) בעל המקום הציבורי ידאג לתחזוקת החיץ באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט לחלל המקום הציבורי, יבצע מעקב שוטף אחר תקינות החיץ, וכן פעולות הדרכה, שילוט, ניטור ודיווח ופעולות אחרות הדרושות לצורך מניעת מפגע אסבסט וטיפול בו, הכל כפי שיורה לו המנהל; (2) בעל המקום הציבורי יפעל להסרתו ולהטמנתו של האסבסט הפריך בהתאם להוראות לפי חוק זה, בתוך עשר שנים מיום התחילה. (ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג)(2), רשאי המנהל, בהסכמת הוועדה, לתת לבעל מקום ציבורי אישור להמשיך את השימוש במקום הציבורי, בלי שיסיר את האסבסט הפריך, לתקופה שיקבע, ולהתנות את האישור בתנאים, בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובלבד שבעל המקום הציבורי הגיש למנהל בקשה מנומקת לכך, בכתב, בתוך 90 ימים מהמועד שבו נתגלה אסבסט פריך במקום הציבורי: (1) בעל המקום הציבורי הוכיח, להנחת דעתו של המנהל, כי הוא מקיים אחר ההוראות לפי סעיף קטן (ג)(1); (2) המנהל שוכנע כי קיומו של האסבסט הפריך במקום הציבורי אינו מהווה סיכון לציבור הרחב, כי במקום הציבורי לא מתקיימות פעילויות העלולות להביא לשחרור סיבי אסבסט, וכי בנסיבות העניין ייגרם לבעל המקום הציבורי או לציבור נזק חמור אם לא יינתן אישור כאמור. (ה) נעשה במקום ציבורי שימוש קיים באסבסט פריך לצורך בידוד אקוסטי, כאמור בסעיף קטן (א), ולא קיים חיץ אטום בין האסבסט הפריך לבין חלל המקום הציבורי, יפעלו בעל המקום הציבורי והמחזיק בו כמפורט להלן, ורשאי המנהל לתת לבעל המקום הציבורי הוראות לעניין זה: (1) בעל המקום הציבורי והמחזיק בו יסגורו, תוך 14 יוםלאלתר, את האזור שבו מצוי האסבסט הפריך, באופן שימנע כל אפשרות לשחרור סיבי אסבסט מחוץ לאותו אזור, וינקטו פעולות סבירות למניעתוימנע כניסת אנשים בני אדם לתוכו עד להסרת האסבסט הפריך, למעט מי שכניסתו נדרשת לצרכי פיקוח או הסרת האסבסט הפריך; המנהל, בהסכמת הוועדה המקצועית, רשאי לדחות את מועד הסגירה לפי פסקה זו, לתקופה שלא תעלה על שנה, אם מצא כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ורשאי הוא להתנות את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל המקום הציבורי הגיש למנהל בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, בתוך 30 ימים מהמועד שבו נתגלה אסבסט פריך במקום הציבורי; (2) המנהל, בהסכמת לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, רשאי לדחות את מועד הסגירה לפי פסקה זו(1), לתקופה שלא תעלה על שנה, אם מצא כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ורשאי הוא להתנות את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל המקום הציבורי או המחזיק בו, הגיש למנהל בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, בתוך 30 14 יוםמים מיום התחילה או מהמועד שבו נתגלה אסבסט פריך במקום הציבורי, לפי המאוחר שבניהם; אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפטור את בעל המקום והמחזיק מחובתם לסגור את המבנה הציבורי, כל עוד לא החליט המנהל אחרת. בעל המקום הציבורי יפעל להסרתו ולהטמנתו של האסבסט הפריך בהתאם להוראות לפי חוק זה, בתוך עשר שנים מיום התחילה. שימוש קיים באסבסט פריך בידי צבא הגנה לישראל 7. (א) צבא הגנה לישראל יפסיק שימוש קיים באסבסט פריך המותקן בציוד ובכלי רכב שבשימושו ויפעל להסרתו ולהטמנתו בהתאם להוראות לפי חוק אסבסט ולהוראות המנהל, בתוך שבע שנים מיום התחילה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי צבא הגנה לישראל להמשיך שימוש קיים באסבסט פריך המותקן בציוד במעמד חירום לפי פקודות הצבא, וכן בכלי רכב שהוצא לגביו רישיון רכב צבאי לחירום לפי פקודות הצבא, ובלבד שיפעל לפי הוראות המנהל לעניין דיווח, ניטור, אחסנה, שילוט וסימון ויסיר את האסבסט מכלי רכב ומציוד בעת שמבוצע בהם טיפול תחזוקה; לעניין זה, "פקודות הצבא" - כהגדרתן בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו-1955‏. שימוש קיים באסבסט צמנט במקום ציבורי 8. (א) בעל מקום ציבורי שבו שימוש קיים מותקן בו באסבסט צמנט, יחזיק את האסבסט צמנט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה כמפורט להלן: (1) יצבע את האסבסט צמנט בתוך חמש שלוש שנים מיום התחילה, וידאג לחידוש הצביעה מעת לעת, באופן שיבטיח קיומה של שכבת צבע שלמה על פני האסבסט צמנט; (2) יבדוק ויזואליתויזואלית באופן חזותי, אחת לשנה, ועד לצביעת ואם האסבסט צמנט אינו צבוע - אחת לשלושה חודשים, את שלמות האסבסט צמנט ויוודא ותקינותו לרבות העדר סדקים, שברים, והתפוררות; (3) יתקן ויאטום סדקים ושברים בהיקף של פחות משליש מכמות האסבסט צמנט בתוך שבוע ימים מגילוים; (34) יערוך רישום של הפעולות שביצע לפי סעיף קטן זה הצביעה כאמור בפסקה (1), של ממצאי הבדיקות כאמור בפסקה (2) ושל כל פעולה או אירוע שפגעו בשלמות האסבסט, ויציג את הרישום האמור במקום גלוי ובולט לעין במקום הציבורי. (ב) בעל מקום ציבורי כאמור בפסקה (1) להגדרה "מקום ציבורי", וכן בעל מקום ציבורי אחר ששטח האסבסט צמנט הכולל בו הוא 1000 מ"ר או יותר, יערוך את הבדיקה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2) באמצעות סוקר אסבסט. (ג) מצא בעל מקום ציבורי כי שליש או יותר מכמות אסבסט צמנט המותקן באותו מבנה במקום הציבורי פגוע או שאינו שלם אינו במצב תקין, בין היתר בשל סדקים, שברים, התפוררות או שחיקה ידווח על כך לממונה בתוך 30 ימיםלאלתר , ויסיר את האסבסט צמנט המותקן במבנה בהתאם להוראות לפי חוק אסבסט בתוך 3 חודשים מיום שמצא כי האסבסט צמנט הינו במצב כאמור.ויפעל בהתאם להוראותיו. (ד) המנהל, לאחר התייעצות עם הוועדה המקצועית, רשאי לדחות את מועד ההסרה של האסבסט לפי סעיף קטן (ג), לתקופה שלא תעלה על שנה, אם מצא כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ורשאי הוא להתנות את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל המקום הציבורי או המחזיק בו הגיש למנהל בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, בתוך 30 יום מיום התחילה או מהמועד שבו נתגלה כי האסבסט במצב כאמור בסעיף קטן (ג), לפי המאוחר שביניהם; אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפטור את בעל המקום והמחזיק מחובתם להסיר את האסבסט, כל עוד לא החליט הממונה אחרת. (דה) החובות הקבועות בסעיף זה, למעט סעיף קטן (א)(21) ו-(3) ובסעיף קטן (ג) יחולו גם על מחזיק של מקום ציבורי. מתן הוראות וחובת מסירת מידע 8א. המנהל רשאי לתת לבעל נכס או חפץ שמותקן בו אסבסט או המכיל אסבסט, ולמחזיק בו, הוראות לביצוע פעולות, למניעה מפעולות ולהגשת תכניות וכן רשאי הוא לדרוש מבעל הנכס או המחזיק בו כל מידע הדרוש לו ובעל הנכס או המחזיק בו ימסור המידע כאמור למנהל, והכול להבטחת מילוי הוראות לפי חוק אסבסט, לרבות לעניין אופן ביצועם של סעיפים 3 עד 8. פרק ד': מפגע אסבסט איסור גרימת מפגע 9. לא יגרום אדם למפגע אסבסט. דיווח על מפגע אסבסטאסבסט טיפול במפגע אסבסט 10. היה לאדם יסוד סביר להניח כי גרם אדם למפגע אסבסט או שהיה לו יסוד סביר להניח שקיים כי קיים מפגע אסבסט במקום בנכס שבהחזקתו, ובהעדר מחזיק - בבעלותו, שבבעלותו או בהחזקתו, ידווח על כך מיד לממונה או למי שהוא הסמיך לעניין זה, וינקוט אמצעים מיידיים למניעת המשך המפגע או להפסקתו ולצמצום הסיכון הנובע ממנו, ככל שאמצעים אלו בשליטתו, ובכלל זה - סבירים כדי להפסיק את הפעילות שגורמת למפגע. הוראות לטיפול במפגע אסבסט 11. (א) קיבל הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין זה דיווח על מפגע אסבסט, רשאי הוא להורות לבעלים או למחזיק של המקום שבו קיים המפגע, להגיש באופן מיידי בקשה לאישור עבודת אסבסט לפי הוראות סעיף 25, לצורך סילוק המפגע, ורשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין זה להורות למי שגרם למפגע או לבעלים או למחזיק כאמור, לפי העניין, על האמצעים שעליו לנקוט באופן מיידי עד לקבלת אישור כאמור, במטרה לצמצם את מידת הסיכון לציבור ולסביבה, ובכלל זה - (1) מניעת שחרור סיבי אסבסט לאוויר, ובכלל זה הפסקת הפעילות הגורמת למפגע; לנקוט אמצעים הדרושים כדי למנוע יצירת אבק הנראה לעין; (2) נקיטת אמצעים סבירים למניעת למנוע כניסתה של בני אדם לאזור המפגע, למעט מי שכניסתו נדרשת לצורכי פיקוח, הצלה או טיפול במפגע, והודעה לשוהים בקרבת אזור המפגע על אמצעי זהירות שיש לנקוט; ובכלל זה - להפסיק כל פעילות המתקיימת באזור המפגע; (3) למנוע מניעת הוצאת כל חפץ, מיתקן או ציוד מאזור המפגע. (4) דיווח לממונה על קיום המפגע. (ב) הממונה רשאי, לבקשת אדם כאמור בסעיף קטן (א), לתת לאותו אדם הנחיות לקיום הוראות סעיף זה; פנה אדם לממונה או למי שהוא הסמיך לכך - יראו אותו כמסכים לקבלת ההנחיות באמצעי שאת פרטיו מסר לממונה. הוראות הממונה או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לפי סעיף קטן (א), יכול שיינתנו בכתב או בעל פה; השר, בהתייעצות עם שר המשפטים, יקבע בתקנות את דרכי מסירת ההוראות כאמור, ורשאי הוא לקבוע חזקות לעניין קבלת ההוראות בידי מי שאליו נמענו. (ג) בעל מקום או מחזיק במקום שקיים בו מפגע אסבסט, יגיש לממונה בקשה לאישור עבודת אסבסט לצורך סילוק המפגע בתוך שבוע ימים מהמועד בו נודע לו על קיום המפגע, ויבצע את העבודה בהתאם לאישור הממונה. הממונה, ביוזמתו או לבקשת מי שרואה את עצמו נפגע מהוראות שניתנו לפי סעיף קטן (א), רשאי לשנות את ההוראות האמורות או לבטלן. (ד) המנהל, רשאי להורות על מועד קצר יותר להגשת הבקשה לפי סעיף קטן (ג), אם מצא כי בנסיבות העניין קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, ורשאי הוא, בהתייעצות עם הוועדה המקצועית, להורות על מועד ארוך יותר ולהתנות את דחיית המועד בתנאים, ובלבד שבעל המקום או המחזיק בו הגיש למנהל בקשה מנומקת, בכתב, לדחייה כאמור, במועד שבו נתגלה מפגע האסבסט כאמור; אין בהגשת בקשה כאמור כדי לפטור את בעל המקום והמחזיק מחובתם לסילוק המפגע, כאמור בסעיף קטן (ג), כל עוד לא החליט הממונה אחרת. הרואה את עצמו נפגע מהחלטת הממונה לפי סעיף קטן (ג), רשאי להגיש בקשה לביטולה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 40, בשינויים המחויבים. (ה) גרם אדם למפגע אסבסט בקרקע שאינה בחזקתו או בבעלותו, יישא בהוצאות סילוק המפגע על ידי הבעלים או המחזיק, לפי מידת אחריותו לגרימת המפגע, ורשאי הוא לבצע את סילוק המפגע, אם בעל המקום והמחזיק הסכימו לכך. סייג לתחולת פרק ד' 11. (ה) הוראות סעיפיםף 9 עד 10 זה לא יחולו לגבי מפגע כאמור בפסקה (3) להגדרה "מפגע אסבסט" אם האסבסט הפריך הוא כאמור בסעיפים 5 עד 7, וקוימו לגביו החובות לפי אותם סעיפים, בנסיבות שבהן חלות הוראות סעיפים 5(ג), 6(ה), ו-7. הצעות חוקאסבסט