בקשה לחדש ביטוח רכב

פסק דין בפני תביעה כספית על סך 1,165 ₪. טענות התובעת לבקשת הנתבע, התובעת הפיקה פוליסת ביטוח, עבור רכב מסחרי לתקופה שמיום 1.5.03 ועד ליום 30.4.04, וזו בוטלה ביום 20.8.03. הנתבע נותר חייב לתובעת את הסך של 1,165 ₪. טענות הנתבע רכבו של הנתבע, היה מבוטח אצל התובעת, לתקופה שנסתיימה ביום 30.4.03, או בסמוך לכך. הנתבע שילם את מלוא דמי הביטוח עבור תקופה זו. הנתבע לא ביקש לבטח את רכבו אצל התובעת בתקופה הרלוונטית. כמו כן לא ביקש להאריך את תקופת הביטוח, מעבר ליום 30.4.03. הארכת תקופת הביטוח נעשתה על דעת התובעת בלבד, מבלי שהודיעה על כך לנתבע ומבלי לבקש את הסכמתו. דיון השאלה העובדתית שבמחלוקת בין הצדדים, האם הנתבע ביקש את חידוש, הביטוח לתקופה הרלוונטית, אצל התובעת. התובעת טוענת, כי הנתבע ביקש חידוש הביטוח לתקופה הרלוונטית. לטענתה, הרכב בוטח בשנת 2002, על ידי הגב' גרמן לתקופה שמיום 1.5.02 ועד ליום 30.4.03. במהלך תקופת הביטוח, ולבקשתה של הגב' גרמן, בוצע שינוי בפוליסה ביום 15.12.02, כך ששמו של הנתבע הוסף לפוליסה. על פי תצהירו של עד התובעת, סוכן הביטוח דוד לוקסמבורג, הוא זה ששוחח טלפונית עם הנתבע, והנתבע אישר את חידוש הפוליסה לשנה נוספת, מיום 1.5.03 ועד ליום 30.4.03. באותה שיחת טלפון, הנתבע ביקש שבפוליסה החדשה, תרשם כתובת מגוריו המעודכנת ושונה מזו הרשומה בפוליסה הישנה, לרחוב סגל 7/3 חדרה (הכתובת הקודמת היתה הנשיא 9/4 חדרה). לטענתו, במכתב שנשלח על יד התובעת אל הנתבע, ואשר אליו צורפה הפוליסה, פורטו אפשרויות תשלום הפוליסה. מר לוקסמבורג, העיד בפני, כי בשיחות טלפוניות שנערכו עם הנתבע הוא הבטיח לשלם את דמי הביטוח, ומשלא שילם, בוטלה הפוליסה ביום 16.8.03. בחקירתו, הבהיר עד התובעת, כי קיבל את מספר הטלפון של הנתבע, ממי שמכרה לו את הרכב, הגב' גרמן. הוא אישר בחקירתו, כי הוא אישית שוחח עם הנתבע, אמר לו מה מחיר הפוליסה, והנתבע אישר לו לחדש את הפוליסה. הוא אישר, כי כל השיחות התנהלו טלפונית ומעולם לא פגש את הנתבע. לטענת מר לוקסמבורג, הכתובת שונתה בפוליסה, על פי הודעתו של הנתבע. הנתבע אף מסר לו את מספר הפלאפון שלו ופרטיו המזהים, ואלה נכתבו בכתב ידו של העד על טופס הודעת החידוש. (נספח ה' לתצהירי התובעת). כמו כן על פי בקשת הנתבע, מחק העד בטיפקס, את שמה של הגברת גרמן מהפוליסה. הנתבע טוען כי רכש את הרכב בחודש דצמבר 2002 ,מהגברת גרמן אשר היתה מבוטחת אצל התובעת, והוא הצטרף לביטוח הקיים של המוכרת. הוא פנה אל סוכנות הביטוח, לקראת תום התקופה, וביקש לקבל הצעת ביטוח. השיחה נערכה עם אחת הפקידות ובה הוא ביקש רק הצעה. לטענת הנתבע, הוא לא ביקש חידוש הפוליסה, ומעולם לא דיבר עם סוכן הביטוח. בחודש מאי, נפטרה אמו, הוא היה טרוד והחליט למכור את הרכב, ולכן לא ביטח אותו. עד שמכר את הרכב בחודש אוגוסט לא ביטח אותו. לטענתו, למרות שקיבל את מכתב התובעת עם הפוליסה, לא ממש חשב שהוצאה פוליסה, כיוון שלא קיבל הצעת מחיר. הוא מאשר כי היו מספר שיחות מסוכן הביטוח, והוא הודיע כי איננו מעוניין לבטח את הרכב. מעולם לא הבטיח לשלם עבור הפוליסה. לטענתו פרטיו המזהים הגיעו לתובעת, כיוון שכאשר ביקש הצעת מחיר, נתבקש לתת את פרטיו המזהים. העד סתר עצמו בחקירתו, בתשובותיו לשאלה, מתי קיבל מכתבי התראה מהתובעת ולמה לא ענה להם. הוא השיב כי קיבל את המכתבים, לאחר מכן אמר שלא קיבל אותם, ובהמשך השיב כי קיבל מכתבים כפי שכתב בתצהירו אך איננו זוכר מתי. לדבריו קיבל מכתב שעליו לשלם קנס בגובה 1,300 ₪, ומסר אותו לטיפול עו"ד. הנתבע, לא מצא לנכון להחזיר את הפוליסה לתובעת, מיד עם קבלתה, בצרוף מכתב, שמדובר בטעות והוא איננו מעוניין בה. הנתבע השאיר את הפוליסה אצלו, לא החזיר אותה לתובעת, לא ענה למכתביה, ובעצם נהנה מתקופת ביטוח, מבלי ששילם אותה. אם אכן לא היה מעוניין בביטוח, ויש לציין שהרכב לא היה מבוטח במקום אחר, היה מודיע על כך לתובעת. מכאן אני למדה, כי הנתבע, ביקש את הביטוח, היה מעוניין בו, הפוליסה התקבלה בביתו, ועליו לשלמה. ככלל נחה דעתי מגרסת התביעה. התביעה, בעזרת העד, מר לוקסמבורג, הוכיחה כי הנתבע, בשיחת טלפון עם העד, ביקש את חידוש הביטוח. לכן נתבקש למסור פרטים אישיים מזהים שלו, ואלה נרשמו על די אותו עד על טופס חידוש הביטוח. מר לוקסמבורג העיד בפני, כי הוא זה שדיבר עם הנתבע בטלפון, הוא זה שקיבל את אישורו לחדש את הביטוח, והוא זה שקיבל מהנתבע את פרטיו המזהים כדי למלא את טופס חידוש הביטוח. עדות הנתבע וגרסתו לא מתיישבים עם הראיות שבפניי. הנתבע סתר עצמו בתשובותיו לעניין מכתבי ההתראה שקיבל מהתובעת. התובעת הוכיחה כי שלחה לנתבע מספר מכתבי התראה להם לא הגיב הנתבע. כך נספחים ו', ח'. אני מקבלת את גרסת התובעת, הנסמכת על עדות עד התביעה לוקסמבורג, שעדותו אמינה עלי, והוא זה שבכתב ידו כתב את פרטי הנתבע, אשר נמסרו לו על ידי הנתבע בשיחת טלפון. אני מקבלת את התביעה. הנתבע ישלם לתובעת את מלוא סכום התביעה, בסך של 1,165 ₪ כשהוא נושא הפרשי ריבית והצמדה מיום 11.6.04, ועד לתשלום בפועל. בנוסף, ישלם הנתבע לתובעת הוצאותיה, וכן שכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ₪ בצירוף מע"מ. רכבביטוח רכב