תשלום במזומן - סוכן ביטוח

פסק דין עובדות וטענות הצדדים בפני תביעה כספית בסך של 2,921 ₪, אותם תובעת חברת הביטוח מגדל, מהנתבע, בגין אי תשלום פרמיית ביטוח רכב. לטענת הנתבע, כל סכומי הפרמיה שולמו לסוכן הביטוח ישירות, במזומן. לטענתו, התובעת הפסיקה את ההתקשרות עם אותו סוכן ביטוח, והודיעה למבוטחיה, לפנות אליה עקב אי סדרים שנתגלו בעבודה עם אותו סוכן. לטענת הנתבע, התובעת המתינה שנתיים מאז הוצאת הפוליסה, ועד להגשת תביעה זו. הנתבע צרף לתצהירו, מכתב מאת התובעת, ללא תאירך (נספח א') ולפיו, התובעת הפסיקה את עבודתה עם סוכן הביטוח עקב אי תקינות שהתגלתה לה בפעילותו. לגרסת סוכן הביטוח, כפי שהשיב בחקירה נגדית, אי התקינות נובעת מעיקולים שהטילה אשתו על כספי המבוטחים. לא הוצג בפניי כל מסמך המעיד כי אלה הם אי הסדרים, להם התכוונה התובעת בנספח א'. התובעת ו/או העד מטעמה לא המציאו את פוליסת הביטוח המקורית או עותק ממנה. צילום הפוליסה שצורף לכתב התביעה, הינו עותק שהונפק מיום 12.2.02, כאשר מועד הביטוח פקע ביום 30.6.01. בסעיף "אופן התשלום" מפורט כי דמי הביטוח יגבו במזומן. בחקירתו, ניסה סוכן הביטוח להסביר, כי הכוונה ב"תשלום מזומן" הינה כאשר אין צורת תשלום אחרת. לטענת סוכן הביטוח, הנתבע נתן לו פרטי כרטיס אשראי, אשר הועברו לפקיד הגבייה בחברת הביטוח, חברת האשראי אישרה את העסקה ונתנה מספר עסקה, והאישור נמצא בחברת הביטוח. גם אישור זה לא הוצג בפניי ע"י התובעת. לטענת סוכן הביטוח, פקידת הגבייה בחברת הביטוח היתה אמורה למשוך את הכספים בחברת האשראי. לטענתו, היתה רשלנות תורמת של שני הצדדים, דהיינו גם של התובעת, בכך שלא גבתה את דמי הביטוח באמצעות כרטיס האשראי, והעסקה אושרה על ידי חברת האשראי. (עמוד 5 שורה 5 לפרוטוקול). סוכן הביטוח השיב, כי מי שהיה יכול להסביר את האירועים מושא תביעה זו, לעניין אי הגבייה באמצעות כרטיס האשראי, מטעם התובעת, הן הגב' עמליה אביבי שטיפלה בהפקת הפוליסה, והגב' אורית צוברי אשר טיפלה בגבייה. על התובעת היה להביא לעדות את הגב' אביבי, כדי שתעיד מתי הופקה הפוליסה, ולהמציא עותק מיום ההפקה, וכן את הגב' צוברי שיכולה היתה לשפוך אור, על נסיבות אי גביית דמי הביטוח באמצעות כרטיס האשראי. טענות אלה עלו לגרסת סוכן הביטוח, כדי לתמוך בטענה שהנתבע לא שילם את דמי הביטוח במזומן אלא התחייב לשלמם באמצעות אותו כרטיס אשראי. אליבא דנתבע, כל דמי הביטוח שולמו לידי סוכן הביטוח במשרדו במזומן, בתמורה להנחת מזומן. הפוליסה הוצאה על שם אחותו של הנתבע, וגם זאת בעצת אותו סוכן, כיוון שאחותו זכאית להנחת העדר תביעות. הסוכן לא שלח אליו את הפוליסה למרות בקשותיו. מטעם ההגנה, העיד בפני, מר אריק מגן, אחיו של הנתבע, אשר ביטח אצל התובעת, באמצעות אותו סוכן ביטוח, רכבים. ולדבריו, סוכן הביטוח, שינה את הצעת הביטוח אשר נתן לו בכתב, ולכן הוא ביטל מיד את הביטוח המקיף, והשאיר את ביטוח החובה בלבד. בנוסף, לטענתו, מי מטעם התובעת פנה אליו בטענה כי קיים חוב ביטוחי על שמו, והסתבר כי סוכן הביטוח השתמש במספר כרטיס האשראי שנמסר לשם תשלום ביטוח החובה, לצורך תשלום חיוב אחר, אשר נמחק מיד לאחר שגילה זאת ופנה אל התובעת. בנוסף, חברת הביטוח, על פי הודעת הסוכן ניסתה לקצר את תקופת הביטוח, אך לאחר ברור שערכה, החזירה את תוקפה המקורי של הפוליסה. דיון אין חולק כי פוליסת הביטוח, מושא תביעה זו, הוזמנה על ידי הנתבע או מי מטעמו. לטענת הנתבע, אכן ביקש פוליסת ביטוח, אשר בפועל לא הגיע לידיו עותק ממנה, אך בהסתמכו על סוכן הביטוח, שילם את מלוא דמי הפרמיה בגין הביטוח המקיף, במזומן, בעוד שעבור ביטוח החובה שילם באמצעות כרטיס האשראי. לטענת התובעת, כפי שהוסבר על ידי סוכן הביטוח, הנתבע מסר מספר כרטיס אשראי, כדי שזה יחויב בדמי הביטוח המקיף, העסקה אושרה על ידי חברת האשראי, ואך ניתן לה מספר עסקה, אך דמי הביטוח לא נגבו, עקב רשלנותה של התובעת. ככלל, נחה דעתי מגרסת הגנה. התובעת לא מצאה לנכון להביא לעדות בבית המשפט, את שתי הפקידות, שעסקו בעניינו של הנתבע. הגב' אביבי, כדי שתעיד מתי הונפקה הפוליסה ומדוע נרשם כי התשלום הינו במזומן ולא באמצעות כרטיס אשראי, כטענת סוכן הביטוח. והגב' צוברי כדי שתעיד, האם אכן אושרה עסקה על ידי חברת האשראי ותציג, אישור עסקה ומספר עסקה, כפי שטען סוכן הביטוח. ובהמשך תאיר את עיננו, מדוע לא נגבו דמי הביטוח באמצעות אותו כרטיס אשראי. ועל אי הבאת עד נאמר: "אי הבאת עד רלוונטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו וכי בעל הדין, שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו מחשיפתו לחקירה שכנגד" וכן "... אבכן, ככלל, אי העדת עד רלוונטי "יוצרת הנחה לרעת הצד שאמור היה להזמינו...". (ראה: ע"א 641/87) קלוגר נ' החברה הישראלית לטרקטורים וציון בע"מ פד"י (1) 239 בע"מ 245. ת.א. (ראשון לציון) 4712/01 ב.ג. את א. נ' צ'רבוס ניהול, תק-של 2002 (2) 650, עמ' 655. ע"א 465/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתתיהו ואח'. פד"י מה (4), 651, 654) ודי לי בדברים אלו. בנוסף, לא מקובלת עלי טענת סוכן הביטוח, ולפיה, נכתב בפוליסה כי התשלום הוא במזומן, כאשר לא ברור באיזה אמצעי תשלום היא תשולם והסיבה לכך, לטענתו, היא שעד להנפקת הפוליסה לא נגבה בגינה תשלום. כאשר כתוב בפוליסה כי התשלום הוא במזומן, אין מנוס מהקביעה, כי התשלום נעשה במזומן, או בהמחאה לאותו יום. אני ערה לכך, שבכתב ההגנה בסעיף 2, נטען כי הפוליסה שולמה, או במזומן, או בכרטיס אשראי, או בהמחאה, ומקבלת לעניין זה את הסברו של הנתבע, כי לא התייחס לניסוח של עורך דינו, וכי ביטוח החובה שולם בכרטיס אשראי, ודמי הביטוח המקיף שולמו במזומן. לכל אלה, מצטרף נספח א' תצהיר הנתבע, הוא מכתב התובעת, המודיע לנתבע, כי התגלתה אי תקינות עם סוכן הביטוח. אי תקינות שמשמעותה לא הוסברה ע"י התובעת. מכתב זה, תומך בגרסת הנתבע, לפיה שולמו דמי הביטוח במזומן לסוכן. ייתכן שאי התקינות נוגעת גם לעניין זה. יש לזכור שהתובעת המתינה למעלה משנה עד אשר פנתה לראשונה לנתבע בדרישת תשלום. לאור כל המפורט לעיל, אני מקבלת את גרסת הנתבע, ולפיה שילם עבור הביטוח המקיף לסוכן, כאשר, הוא עדיין שימש כסוכן התובעת, וטרם נתקבל נספח א' לתצהיר התובעת, ולפיו, עקב אי תקינות שהתגלתה לחברה בפעילות הסוכן, יש לפנות אל מרכז קשרי לקוחות ולא אל הסוכן. אני דוחה את התביעה. התובעת תשלם לנתבע הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 1.500 ₪ בצירוף מע"מ. סוכן ביטוח