קצבת שאירים - ביטוח לאומי

חוק הביטוח הלאומי, בענף ביטוח שאירים, תכליתו להגן מפני מחסור כלכלי שעלול לבוא עקב הפסקת הכנסות כתוצאה מפגיעה בעבודה, זקנה או מות המפרנס. אין הוא בא להעניק זכויות לאדם באשר הוא קרוב משפחה של אחר, אלא למנוע, מחוג מוגדר של אנשים, סבל של מחסור בהפסק הכנסתם או הכנסת מפרנסם. קצבאות שאירים ותלויים המשולמות על-פי חוק הביטוח הלאומי תכליתן לפצות על אובדן התמיכה הכלכלית שהייתה נתונה לאדם מבן זוגו כמי שהיה תלוי בו בהקשר זה ולשמר את רמת חייו פחות או יותר כפי שהייתה לפני פטירת בן הזוג. נוכח תכליות אלה, פוקעת על-פי הוראות סעיפים 135, 255(ב)-(ד) ו-262 לחוק הביטוח הלאומי זכותם של אלמן או אלמנה לקצבה בהינשאם מחדש. זאת בשל ההנחה כי התא הזוגי החדש שהוקם יהא בו כדי למלא את החסר בהכנסה שנוצר עם מותו של בן הזוג הקודם. יחד עם זאת, ועל מנת לאפשר לאלמן או לאלמנה להסתגל לפקיעתה של הזכות לקצבה על-פי הסעיפים הנ"ל, קובע החוק כי קמה להם הזכאות לקבלת מענק השווה לשלושים-ושישה חודשי קצבה (המענק משתלם בשני שיעורים ובתוך פרק זמן של שנתיים מיום הנישואים מחדש). כמו כן הוסמך שר העבודה והרווחה על-פי סעיפים 135(ג) ו-262(ב) לחוק הביטוח הלאומי לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותם לקצבה של אלמן או אלמנה שחזרו ונישאו, והתקנות שהתקין השר בהתאם (ראו תקנות הביטוח הלאומי (קיצבת תלויים לאלמנה שנישאה), תשל"ז-1976) קובעות כי הזכות לקצבת תלויים של אלמנה שחזרה ונישאה לא תפקע אם בעלה אינו מסוגל לכלכל עצמו או שביום נישואיהם מלאו לבעל 60 שנה, ובלבד שהכנסת הבעל אינה עולה על החלק השניים-עשר של הסכום הנקוב בפרט 1 שבלוח ב' לחוק הביטוח הלאומי. לעניין קצבת שאירים לא הותקנו תקנות דומות. התכלית שביסוד ההוראות המפקיעות את הזכות לקצבה במקרה של אלמן או אלמנה ששבו ונישאו כדת וכדין, והרציונאלים שבבסיס אותה התכלית עליהם עמדנו לעיל, מתקיימים גם ככל שמדובר באלמן או אלמנה אשר החלו לחיות עם בני זוג כידועים בציבור. אכן, האלמן או האלמנה החיים כידועים בציבור נהנים משיתוף עם בני הזוג בהכנסות ובנשיאה בנטל ההוצאות, בהינתן משק הבית המשותף שהוא תנאי לסיווגם כידועים בציבור ובנסיבות אלה, אין הצדקה כי ימשיכו ליהנות מקצבת שאירים או קצבת תלויים, שנועדו להגן עליהם מפני מחסור כלכלי העלול להיגרם עקב מות המפרנס. סעיפים 255(ב)-(ד) ו-262 לחוק הביטוח הלאומי מתייחסים לאלמנה המקבלת קצבת שאירים מכוח פרק י"א, שעניינו ביטוח זקנה וביטוח שאירים, וכך נקבע בהם: 255. תשלום מענק (ב) חזרה ונישאה אלמנה הזכאית לקצבת שאירים, תפקע זכותה לקצבת שאירים והמוסד ישלם לה מענק בשני שיעורים כלהלן: (1) לאחר יום נישואיה מחדש - סכום השווה לקצבת שאירים המחושב על בסיס שיעור הקצבה כאמור בסעיף 252(א)(1) (להלן - שיעור הקצבה), שהשתלמה בעד החודש שבו נישאה מחדש, כפול שמונה עשרה; (2) כתום שנתיים מיום נישואיה מחדש - סכום השווה לשיעור הקצבה, בעד החודש האחרון של השנתיים האמורות, כפול שמונה עשרה. (ג) אלמנה שחזרה ונישאה ונפטר בעלה מהנישואין החדשים והיא מקבלת מכוחו קצבת שאירים או קצבת תלויים, ישולם לה השיעור השני של המענק, אף אם טרם חלפו שנתיים מיום נישואיה מחדש; המענק יחושב על בסיס שיעור הקצבה בעד החודש שבו נפטר בעלה כאמור. (ד) דין אלמן לענין סעיף זה כדין אלמנה. 262. אלמנה או אלמן שחזרו ונישאו (א) אלמנה הזכאית למענק לפי סימן זה עקב נישואיה, זכותה לקצבה תפקע, ואולם אם חדלה להיות נשואה לפני תום עשר שנים מהיום שבו חזרה ונישאה, או שתוך תקופה זו החלו הליכי גירושין בינה לבין בן זוגה בפני בית דין או בית משפט, תהא זכאית מחדש לקצבה החל ביום שבו חדלה להיות נשואה כאמור, והמענק או שיעורו הראשון ששולם לה ייזקף על חשבון הקצבה, בכפוף להוראות אלה: (1) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה תוך 18 חודשים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור הראשון של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האמורים; חודשים ולפני תום שנתיים  (2) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה אחרי תום 18 מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, לא ייזקף השיעור הראשון של המענק על חשבון הקצבה; (3) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שנתיים ולפני תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה, ייזקף על חשבון הקצבה החלק השמונה עשר מהשיעור השני של המענק כפול במספר החודשים שבעדם מגיעה לה קצבה בתקופת 18 החודשים האחרונים מתוך שלוש השנים האמורות; (4) חזרה האלמנה להיות זכאית לקצבה לאחר תום שלוש שנים מהיום שבו פקעה זכותה לקצבה עקב נישואיה - לא ייזקף המענק על חשבון הקצבה. (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע סוגי מקרים ותנאים שבהם לא תפקע זכותה לקצבה של האלמנה שחזרה ונישאה. (ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על אלמן, בתיאומים לפי הענין. ביטוח לאומיקצבת שארים