זכויות חיילים בביטוח לאומי

עד ליום 21.6.1991, המועד בו נכנס תיקון 76 לחוק הביטוח לאומי לתוקף, לא היו חיילים משוחררים שעבדו במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה זכאים למענק עבור "עבודה מעודפת". בין יום 21.6.1991 ועד ליום 1.7.2001 קמה לחיילים משוחררים שעבדו במפעלי תעשייה ובבתי מלאכה ועמדו ביתר התנאים הקובעים בחוק זכאות למענק "עבודה מועדפת". בין 1.7.2001 לבין 13.11.2002 שב המחוקק וביטל את המענק. החל מיום 13.11.2002 זכאים חיילים משוחררים למענק. בית הדין לעבודה ציין בפסיקתו כי הפניית חיילים משוחררים ל"עבודה נדרשת" הידועה בכינויה: "עבודה מועדפת" מכוונת על פי תכליתה להגשמת שתי מטרות עיקריות השלובות זו בזו: תמריץ לחיילים משוחררים להשתלב במקומות עבודה, ובתוך כך מניעת כניסתם למעגל האבטלה; והעסקתם של החיילים המשוחררים במקומות עבודה שנקבעו כמוֹקדים בעלי חשיבות לצרכי המשק. בהתאם, מעודכנים מעת לעת, סוגי עבודה ומקומות עבודה, כנדרש על רקע נסיבות המקום והזמן. ביטוי למטרותיו של סעיף 174 לחוק הביטוח הלאומי הקובע מענק למי שעבד בעבודה מועדפת ותכליתו נמצא בדברי ההסבר להצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 47), תשמ"ב-1982 שם צוין כי החוק המוצע נועד לעודד חיילים משוחררים במשך שנתיים מיום שחרורם מהשירות הסדיר, להשתלב במקומות ובסוגי עבודה שייקבעו כעבודה מועדפת, מתוך התחשבות בצרכי המשק. חייל משוחרר שייענה להצעת שירות התעסוקה ויעבוד בעבודה מועדפת כאמור, יהיה זכאי למענק. תשלום מענק זה יהווה תמריץ לחייל משוחרר לצאת לעבודה שאינה "עבודה מתאימה" כמשמעותה בחוק, אך מאידך היא עבודה מועדפת לצרכי המשק, וזאת במקום לקבל דמי אבטלה להם הוא זכאי. תכלית חקיקת סעיף 174 לחוק לעניין מענק עבודה מועדפת הייתה לעודד חיילים משוחררים לאחר שירות החובה, שנכפה עליהם מכוח חוק שירות הביטחון, להשתלב במקומות ובסוגי עבודה שנקבעו כעבודה מועדפת, מתוך התחשבות בצורכי המשק. הרציונל העומד בבסיס המענק הניתן עבור עבודה מועדפת מתבסס על הרצון לעודד חיילים משוחררים לעבוד בעבודה מעין זו במשך השנה הראשונה שלאחר שחרורם משירות סדיר. בשנה זו זכאי החייל המשוחרר לקבל דמי אבטלה גם ללא צבירתם של ימי אכשרה בכלל. כך, אם יעבוד בעבודה מועדפת, יקבל תחת דמי אבטלה שכר עבודה ונוסף על כך, מענק מיוחד. המשמעות הינה כי המחוקק ראה לנכון ליצור תמריץ עבור חיילים משוחררים שלא לסמוך את ידיהם על דמי אבטלה אלא לצאת אל שוק העבודה. צבאחייליםביטוח לאומי