מהי גמלת ניידות ?

במשך השנים נקבעו קצבאות והטבות שונות שהמדינה מעניקה לציבור הנכים בישראל, בין היתר מכוח חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, חוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994 והסכם בדבר גמלת ניידות. עניינו של הסכם הניידות הוא במתן הטבות סוציאליות לנכה. הסכם הניידות נחתם בשנת 1977 בין ממשלת ישראל (משרד האוצר) למוסד לביטוח לאומי מתוקף הוראת סעיף 9 לחוק הביטוח הלאומי, הקובעת: " (א) המוסד לביטוח לאומי, לאחר התייעצות עם ועדת העבודה והרווחה ועם המועצה ועל פי הסכם בינו לבין הממשלה או לבין גוף ציבורי שקבע השר על דעת הממשלה, רשאי ליתן בשם הממשלה או הגוף הציבורי שלא בדרך קבע, לכלל תושבי המדינה או לסוגים מהם, הטבות סוציאליות שאינן ניתנות לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר (ב) אוצר המדינה או הגוף הציבורי יחזירו למוסד כל סכום שהוציא למתן ההטבות האמורות, הכל כפי שנקבע בהסכם כאמור בסעיף קטן (א)." המוסד לביטוח לאומי, החתום כצד להסכם הניידות, הינו תאגיד ציבורי. כתאגיד ציבורי מהווה המוסד לביטוח לאומי חלק מן המינהל הציבורי הכפוף לביקורת שיפוטית מלאה כמו כל רשות מינהלית. הסכם הניידות, כאקט שלטוני, נתון לביקורתו של בית משפט זה. היקף הביקורת אינו משתרע רק על אופן הפעלת הסכם הניידות על ידי הרשות השלטונית, אלא גם על בדיקת תוכנו של ההסכם. החזר הלוואה בהסכם הניידות סעיף 3 (א) להסכם הניידות קובע: "(א) מוגבל בנידות יקבל הטבות לפי הסכם זה אם הוא מוגבל בניידות לצמיתות ומתקיימת לגביו הוראות הסכם זה וכל עוד הן מתקיימות לגביו, והוא או האפטרופוס שלו וכן מורשה הנהיגה עבורו, הכל לפי הענין, מקיימים את תנאי ההתחייבות אשר נטלו על עצמם כלפי המוסד - לפי כתב התחייבות אשר חתמו כדרישת המוסד" סעיף 12 להסכם הניידות מונה את העילות להחזר ההלוואה העומדת. הסעיפים הרלבנטיים הם 12(6) ו-(7) שזו לשונם: "(6) חדל להתקיים או לא התקיים תנאי כלשהו מהתנאים המזכים בהלוואה עומדת על פי סעיף זה. (7) המוגבל בניידות או האפוטרופוס שלו או קרוב המשפחה, לפי הענין, הפרו את התחייבויותיהם כלפי המוסד". סעיף 20 להסכם הניידות מונה את המקרים בהם תופסק קצבת הניידות. תנאי הכרחי להענקת הגמלה הוא מצב בריאותו של המוגבל בניידות ועמידתו בכל הדרישות שבהסכם הניידות. "שינוי המצב הנוגע לתנאי הזכאות משפיע במישרין על הזכאות עצמה. אם חדל להתקיים תנאי מתנאי הזכאות, מפסיקה הזכאות, בין לחלוטין ובין לתקופת שינוי המצב" וככל שיימצא כי המוגבל בניידות אינו עונה עוד על דרישות ההסכם, ייצא מגדר תחולתו של ההסכם. ניידותשאלות משפטיות